συσταυροω • SUSTAUROW • sustauroō

Search: συνεσταυρωμενοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεσταυρωμενοισυσταυρόωσυν·εσταυρω·μεν·οιperf mp ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεσταυρωμενοισυσταυρόωσυν·εσταυρω·μεν·οιperf mp ptcp mas nom|voc pl

συ·σταυρόω (-, -, -, -, συν+εσταυρω-, συν+σταυρω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεσταυρωμαι[GNT]συν·εσταυρω·μαι
2ndσυνεσταυρωσαισυν·εσταυρω·σαι
3rdσυνεσταυρωταισυν·εσταυρω·ται
Pl1stσυνεσταυρωμεθασυν·εσταυρω·μεθα
2ndσυνεσταυρωσθεσυν·εσταυρω·σθε
3rdσυνεσταυρωνταισυν·εσταυρω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεσταυρωσομαισυν·εσταυρω·σομαι
2ndσυνεσταυρωσῃ, συνεσταυρωσεισυν·εσταυρω·σῃ, συν·εσταυρω·σει classical
3rdσυνεσταυρωσεταισυν·εσταυρω·σεται
Pl1stσυνεσταυρωσομεθασυν·εσταυρω·σομεθα
2ndσυνεσταυρωσεσθεσυν·εσταυρω·σεσθε
3rdσυνεσταυρωσονταισυν·εσταυρω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεσταυρωσοιμηνσυν·εσταυρω·σοιμην
2ndσυνεσταυρωσοιοσυν·εσταυρω·σοιο
3rdσυνεσταυρωσοιτοσυν·εσταυρω·σοιτο
Pl1stσυνεσταυρωσοιμεθασυν·εσταυρω·σοιμεθα
2ndσυνεσταυρωσοισθεσυν·εσταυρω·σοισθε
3rdσυνεσταυρωσοιντοσυν·εσταυρω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνεσταυρωσοσυν·εσταυρω·σο
3rdσυνεσταυρωσθωσυν·εσταυρω·σθω
Pl1st
2ndσυνεσταυρωσθεσυν·εσταυρω·σθε
3rdσυνεσταυρωσθωσαν, συνεσταυρωσθωνσυν·εσταυρω·σθωσαν, συν·εσταυρω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνεσταυρωσθαι​συν·εσταυρω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνεσταυρωσεσθαι​συν·εσταυρω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνεσταυρωμενησυνεσταυρωμενεσυν·εσταυρω·μεν·ησυν·εσταυρω·μεν·ε
Nomσυνεσταυρωμενοςσυν·εσταυρω·μεν·ος
Accσυνεσταυρωμενηνσυνεσταυρωμενονσυν·εσταυρω·μεν·ηνσυν·εσταυρω·μεν·ον
Datσυνεσταυρωμενῃσυνεσταυρωμενῳσυν·εσταυρω·μεν·ῃσυν·εσταυρω·μεν·ῳ
Genσυνεσταυρωμενηςσυνεσταυρωμενουσυν·εσταυρω·μεν·ηςσυν·εσταυρω·μεν·ου
PlVocσυνεσταυρωμεναισυνεσταυρωμενοι[GNT]συνεσταυρωμενασυν·εσταυρω·μεν·αισυν·εσταυρω·μεν·οισυν·εσταυρω·μεν·α
Nom
Accσυνεσταυρωμεναςσυνεσταυρωμενουςσυν·εσταυρω·μεν·αςσυν·εσταυρω·μεν·ους
Datσυνεσταυρωμεναιςσυνεσταυρωμενοιςσυν·εσταυρω·μεν·αιςσυν·εσταυρω·μεν·οις
Genσυνεσταυρωμενωνσυνεσταυρωμενωνσυν·εσταυρω·μεν·ωνσυν·εσταυρω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεσταυρωμηνσυν·ε·εσταυρω·μην
2ndσυνεσταυρωσοσυν·ε·εσταυρω·σο
3rdσυνεσταυρωτοσυν·ε·εσταυρω·το
Pl1stσυνεσταυρωμεθασυν·ε·εσταυρω·μεθα
2ndσυνεσταυρωσθεσυν·ε·εσταυρω·σθε
3rdσυνεσταυρωντοσυν·ε·εσταυρω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυνεσταυρωθηνσυν·ε·σταυρω·θην
2ndσυνεσταυρωθηςσυν·ε·σταυρω·θης
3rdσυνεσταυρωθη[GNT]συν·ε·σταυρω·θη
Pl1stσυνεσταυρωθημενσυν·ε·σταυρω·θημεν
2ndσυνεσταυρωθητεσυν·ε·σταυρω·θητε
3rdσυνεσταυρωθησανσυν·ε·σταυρω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυσταυρωθησομαισυν·σταυρω·θησομαι
2ndσυσταυρωθησῃ, συσταυρωθησεισυν·σταυρω·θησῃ, συν·σταυρω·θησει classical
3rdσυσταυρωθησεταισυν·σταυρω·θησεται
Pl1stσυσταυρωθησομεθασυν·σταυρω·θησομεθα
2ndσυσταυρωθησεσθεσυν·σταυρω·θησεσθε
3rdσυσταυρωθησονταισυν·σταυρω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυσταυρωθωσυν·σταυρω·θω
2ndσυσταυρωθῃςσυν·σταυρω·θῃς
3rdσυσταυρωθῃσυν·σταυρω·θῃ
Pl1stσυσταυρωθωμενσυν·σταυρω·θωμεν
2ndσυσταυρωθητεσυν·σταυρω·θητε
3rdσυσταυρωθωσιν, συσταυρωθωσισυν·σταυρω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυσταυρωθειηνσυν·σταυρω·θειην
2ndσυσταυρωθειηςσυν·σταυρω·θειης
3rdσυσταυρωθειησυν·σταυρω·θειη
Pl1stσυσταυρωθειημεν, συσταυρωθειμενσυν·σταυρω·θειημεν, συν·σταυρω·θειμεν classical
2ndσυσταυρωθειητε, συσταυρωθειτεσυν·σταυρω·θειητε, συν·σταυρω·θειτε classical
3rdσυσταυρωθειησαν, συσταυρωθειενσυν·σταυρω·θειησαν, συν·σταυρω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυσταυρωθησοιμηνσυν·σταυρω·θησοιμην
2ndσυσταυρωθησοιοσυν·σταυρω·θησοιο
3rdσυσταυρωθησοιτοσυν·σταυρω·θησοιτο
Pl1stσυσταυρωθησοιμεθασυν·σταυρω·θησοιμεθα
2ndσυσταυρωθησοισθεσυν·σταυρω·θησοισθε
3rdσυσταυρωθησοιντοσυν·σταυρω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυσταυρωθητισυν·σταυρω·θητι
3rdσυσταυρωθητωσυν·σταυρω·θητω
Pl1st
2ndσυσταυρωθητεσυν·σταυρω·θητε
3rdσυσταυρωθητωσαν, συσταυρωθεντωνσυν·σταυρω·θητωσαν, συν·σταυρω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
συσταυρωθηναι​συν·σταυρω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
συσταυρωθησεσθαι​συν·σταυρω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυσταυρωθεισασυσταυρωθειςσυσταυρωθενσυν·σταυρω·θεισ·ασυν·σταυρω·θει[ντ]·ςσυν·σταυρω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσυσταυρωθεισανσυσταυρωθεντασυν·σταυρω·θεισ·ανσυν·σταυρω·θε[ι]ντ·α
Datσυσταυρωθεισῃσυσταυρωθεντισυν·σταυρω·θεισ·ῃσυν·σταυρω·θε[ι]ντ·ι
Genσυσταυρωθεισηςσυσταυρωθεντος[GNT]συν·σταυρω·θεισ·ηςσυν·σταυρω·θε[ι]ντ·ος
PlVocσυσταυρωθεισαισυσταυρωθεντες[GNT]συσταυρωθεντασυν·σταυρω·θεισ·αισυν·σταυρω·θε[ι]ντ·εςσυν·σταυρω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσυσταυρωθεισαςσυσταυρωθενταςσυν·σταυρω·θεισ·αςσυν·σταυρω·θε[ι]ντ·ας
Datσυσταυρωθεισαιςσυσταυρωθεισι, συσταυρωθεισινσυν·σταυρω·θεισ·αιςσυν·σταυρω·θει[ντ]·σι(ν)
Genσυσταυρωθεισωνσυσταυρωθεντωνσυν·σταυρω·θεισ·ωνσυν·σταυρω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυσταυρωθησομενησυσταυρωθησομενεσυν·σταυρω·θησομεν·ησυν·σταυρω·θησομεν·ε
Nomσυσταυρωθησομενοςσυν·σταυρω·θησομεν·ος
Accσυσταυρωθησομενηνσυσταυρωθησομενονσυν·σταυρω·θησομεν·ηνσυν·σταυρω·θησομεν·ον
Datσυσταυρωθησομενῃσυσταυρωθησομενῳσυν·σταυρω·θησομεν·ῃσυν·σταυρω·θησομεν·ῳ
Genσυσταυρωθησομενηςσυσταυρωθησομενουσυν·σταυρω·θησομεν·ηςσυν·σταυρω·θησομεν·ου
PlVocσυσταυρωθησομεναισυσταυρωθησομενοισυσταυρωθησομενασυν·σταυρω·θησομεν·αισυν·σταυρω·θησομεν·οισυν·σταυρω·θησομεν·α
Nom
Accσυσταυρωθησομεναςσυσταυρωθησομενουςσυν·σταυρω·θησομεν·αςσυν·σταυρω·θησομεν·ους
Datσυσταυρωθησομεναιςσυσταυρωθησομενοιςσυν·σταυρω·θησομεν·αιςσυν·σταυρω·θησομεν·οις
Genσυσταυρωθησομενωνσυσταυρωθησομενωνσυν·σταυρω·θησομεν·ωνσυν·σταυρω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 04-Apr-2020 14:44:27 EDT