συστελλω • SUSTELLW • sustellō

Search: συνεσταλμενη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεσταλμενῃ; συνεσταλμενησυστέλλωσυν·εσταλ·μεν·ῃ; συν·εσταλ·μεν·ηperf mp ptcp fem dat sg; perf mp ptcp fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεσταλμενησυστέλλωσυν·εσταλ·μεν·ηperf mp ptcp fem nom|voc sg
συνεσταλμενῃσυστέλλωσυν·εσταλ·μεν·ῃperf mp ptcp fem dat sg

συ·στέλλω (συν+στελλ-, -, συν+στειλ·[σ]-, -, συν+εσταλ-, συν+σταλ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυστελλωσυν·στελλ·ωσυστελλομαισυν·στελλ·ομαι
2ndσυστελλειςσυν·στελλ·ειςσυστελλῃ, συστελλει, συστελλεσαισυν·στελλ·ῃ, συν·στελλ·ει classical, συν·στελλ·εσαι alt
3rdσυστελλεισυν·στελλ·εισυστελλεταισυν·στελλ·εται
Pl1stσυστελλομενσυν·στελλ·ομενσυστελλομεθασυν·στελλ·ομεθα
2ndσυστελλετεσυν·στελλ·ετεσυστελλεσθεσυν·στελλ·εσθε
3rdσυστελλουσιν, συστελλουσισυν·στελλ·ουσι(ν)συστελλονταισυν·στελλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυστελλωσυν·στελλ·ωσυστελλωμαισυν·στελλ·ωμαι
2ndσυστελλῃςσυν·στελλ·ῃςσυστελλῃσυν·στελλ·ῃ
3rdσυστελλῃσυν·στελλ·ῃσυστελληταισυν·στελλ·ηται
Pl1stσυστελλωμενσυν·στελλ·ωμενσυστελλωμεθασυν·στελλ·ωμεθα
2ndσυστελλητεσυν·στελλ·ητεσυστελλησθεσυν·στελλ·ησθε
3rdσυστελλωσιν, συστελλωσισυν·στελλ·ωσι(ν)συστελλωνταισυν·στελλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυστελλοιμισυν·στελλ·οιμισυστελλοιμηνσυν·στελλ·οιμην
2ndσυστελλοιςσυν·στελλ·οιςσυστελλοιοσυν·στελλ·οιο
3rdσυστελλοισυν·στελλ·οισυστελλοιτοσυν·στελλ·οιτο
Pl1stσυστελλοιμενσυν·στελλ·οιμενσυστελλοιμεθασυν·στελλ·οιμεθα
2ndσυστελλοιτεσυν·στελλ·οιτεσυστελλοισθεσυν·στελλ·οισθε
3rdσυστελλοιεν, συστελλοισανσυν·στελλ·οιεν, συν·στελλ·οισαν altσυστελλοιντοσυν·στελλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυστελλεσυν·στελλ·εσυστελλουσυν·στελλ·ου
3rdσυστελλετωσυν·στελλ·ετωσυστελλεσθωσυν·στελλ·εσθω
Pl1st
2ndσυστελλετεσυν·στελλ·ετεσυστελλεσθεσυν·στελλ·εσθε
3rdσυστελλετωσαν, συστελλοντωνσυν·στελλ·ετωσαν, συν·στελλ·οντων classicalσυστελλεσθωσαν, συστελλεσθωνσυν·στελλ·εσθωσαν, συν·στελλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συστελλειν​συν·στελλ·ειν​συστελλεσθαι[LXX]​συν·στελλ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυστελλουσασυστελλονσυν·στελλ·ουσ·ασυν·στελλ·ο[υ]ν[τ]
Nomσυστελλωνσυν·στελλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυστελλουσανσυστελλοντασυν·στελλ·ουσ·ανσυν·στελλ·ο[υ]ντ·α
Datσυστελλουσῃσυστελλοντισυν·στελλ·ουσ·ῃσυν·στελλ·ο[υ]ντ·ι
Genσυστελλουσηςσυστελλοντοςσυν·στελλ·ουσ·ηςσυν·στελλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυστελλουσαισυστελλοντεςσυστελλοντασυν·στελλ·ουσ·αισυν·στελλ·ο[υ]ντ·εςσυν·στελλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυστελλουσαςσυστελλονταςσυν·στελλ·ουσ·αςσυν·στελλ·ο[υ]ντ·ας
Datσυστελλουσαιςσυστελλουσι, συστελλουσινσυν·στελλ·ουσ·αιςσυν·στελλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυστελλουσωνσυστελλοντωνσυν·στελλ·ουσ·ωνσυν·στελλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυστελλομενησυστελλομενεσυν·στελλ·ομεν·ησυν·στελλ·ομεν·ε
Nomσυστελλομενοςσυν·στελλ·ομεν·ος
Accσυστελλομενηνσυστελλομενονσυν·στελλ·ομεν·ηνσυν·στελλ·ομεν·ον
Datσυστελλομενῃσυστελλομενῳσυν·στελλ·ομεν·ῃσυν·στελλ·ομεν·ῳ
Genσυστελλομενηςσυστελλομενουσυν·στελλ·ομεν·ηςσυν·στελλ·ομεν·ου
PlVocσυστελλομεναισυστελλομενοισυστελλομενασυν·στελλ·ομεν·αισυν·στελλ·ομεν·οισυν·στελλ·ομεν·α
Nom
Accσυστελλομεναςσυστελλομενουςσυν·στελλ·ομεν·αςσυν·στελλ·ομεν·ους
Datσυστελλομεναιςσυστελλομενοιςσυν·στελλ·ομεν·αιςσυν·στελλ·ομεν·οις
Genσυστελλομενωνσυστελλομενωνσυν·στελλ·ομεν·ωνσυν·στελλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεστελλονσυν·ε·στελλ·ονσυνεστελλομηνσυν·ε·στελλ·ομην
2ndσυνεστελλεςσυν·ε·στελλ·εςσυνεστελλουσυν·ε·στελλ·ου
3rdσυνεστελλεν, συνεστελλεσυν·ε·στελλ·ε(ν)συνεστελλετοσυν·ε·στελλ·ετο
Pl1stσυνεστελλομενσυν·ε·στελλ·ομενσυνεστελλομεθασυν·ε·στελλ·ομεθα
2ndσυνεστελλετεσυν·ε·στελλ·ετεσυνεστελλεσθεσυν·ε·στελλ·εσθε
3rdσυνεστελλον, συνεστελλοσανσυν·ε·στελλ·ον, συν·ε·στελλ·οσαν altσυνεστελλοντοσυν·ε·στελλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεστειλασυν·ε·στειλ·[σ]ασυνεστειλαμηνσυν·ε·στειλ·[σ]αμην
2ndσυνεστειλαςσυν·ε·στειλ·[σ]αςσυνεστειλωσυν·ε·στειλ·[σ]ω
3rdσυνεστειλεν[LXX], συνεστειλεσυν·ε·στειλ·[σ]ε(ν), συν·ε·στειλ·[σ]ε(ν)συνεστειλατοσυν·ε·στειλ·[σ]ατο
Pl1stσυνεστειλαμενσυν·ε·στειλ·[σ]αμενσυνεστειλαμεθασυν·ε·στειλ·[σ]αμεθα
2ndσυνεστειλατεσυν·ε·στειλ·[σ]ατεσυνεστειλασθεσυν·ε·στειλ·[σ]ασθε
3rdσυνεστειλαν[GNT]συν·ε·στειλ·[σ]ανσυνεστειλαντοσυν·ε·στειλ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυστειλωσυν·στειλ·[σ]ωσυστειλωμαισυν·στειλ·[σ]ωμαι
2ndσυστειλῃςσυν·στειλ·[σ]ῃςσυστειλῃσυν·στειλ·[σ]ῃ
3rdσυστειλῃσυν·στειλ·[σ]ῃσυστειληταισυν·στειλ·[σ]ηται
Pl1stσυστειλωμενσυν·στειλ·[σ]ωμενσυστειλωμεθασυν·στειλ·[σ]ωμεθα
2ndσυστειλητεσυν·στειλ·[σ]ητεσυστειλησθεσυν·στειλ·[σ]ησθε
3rdσυστειλωσιν, συστειλωσισυν·στειλ·[σ]ωσι(ν)συστειλωνταισυν·στειλ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυστειλαιμισυν·στειλ·[σ]αιμισυστειλαιμηνσυν·στειλ·[σ]αιμην
2ndσυστειλαις, συστειλειαςσυν·στειλ·[σ]αις, συν·στειλ·[σ]ειας classicalσυστειλαιοσυν·στειλ·[σ]αιο
3rdσυστειλαι, συστειλειεσυν·στειλ·[σ]αι, συν·στειλ·[σ]ειε classicalσυστειλαιτοσυν·στειλ·[σ]αιτο
Pl1stσυστειλαιμενσυν·στειλ·[σ]αιμενσυστειλαιμεθασυν·στειλ·[σ]αιμεθα
2ndσυστειλαιτεσυν·στειλ·[σ]αιτεσυστειλαισθεσυν·στειλ·[σ]αισθε
3rdσυστειλαιεν, συστειλαισαν, συστειλειαν, συστειλειενσυν·στειλ·[σ]αιεν, συν·στειλ·[σ]αισαν alt, συν·στειλ·[σ]ειαν classical, συν·στειλ·[σ]ειεν classicalσυστειλαιντοσυν·στειλ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυστειλονσυν·στειλ·[σ]ονσυστειλαισυν·στειλ·[σ]αι
3rdσυστειλατωσυν·στειλ·[σ]ατωσυστειλασθωσυν·στειλ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndσυστειλατεσυν·στειλ·[σ]ατεσυστειλασθεσυν·στειλ·[σ]ασθε
3rdσυστειλατωσαν, συστειλαντωνσυν·στειλ·[σ]ατωσαν, συν·στειλ·[σ]αντων classicalσυστειλασθωσαν, συστειλασθωνσυν·στειλ·[σ]ασθωσαν, συν·στειλ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συστειλαι​συν·στειλ·[σ]αι​συστειλασθαι​συν·στειλ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυστειλασασυστειλαςσυστειλανσυν·στειλ·[σ]ασ·ασυν·στειλ·[σ]α[ντ]·ςσυν·στειλ·[σ]αν[τ]
Nom
Accσυστειλασανσυστειλαντασυν·στειλ·[σ]ασ·ανσυν·στειλ·[σ]αντ·α
Datσυστειλασῃσυστειλαντισυν·στειλ·[σ]ασ·ῃσυν·στειλ·[σ]αντ·ι
Genσυστειλασηςσυστειλαντοςσυν·στειλ·[σ]ασ·ηςσυν·στειλ·[σ]αντ·ος
PlVocσυστειλασαισυστειλαντεςσυστειλαντασυν·στειλ·[σ]ασ·αισυν·στειλ·[σ]αντ·εςσυν·στειλ·[σ]αντ·α
Nom
Accσυστειλασαςσυστειλανταςσυν·στειλ·[σ]ασ·αςσυν·στειλ·[σ]αντ·ας
Datσυστειλασαιςσυστειλασι, συστειλασινσυν·στειλ·[σ]ασ·αιςσυν·στειλ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genσυστειλασωνσυστειλαντωνσυν·στειλ·[σ]ασ·ωνσυν·στειλ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυστειλαμενησυστειλαμενεσυν·στειλ·[σ]αμεν·ησυν·στειλ·[σ]αμεν·ε
Nomσυστειλαμενοςσυν·στειλ·[σ]αμεν·ος
Accσυστειλαμενηνσυστειλαμενονσυν·στειλ·[σ]αμεν·ηνσυν·στειλ·[σ]αμεν·ον
Datσυστειλαμενῃσυστειλαμενῳσυν·στειλ·[σ]αμεν·ῃσυν·στειλ·[σ]αμεν·ῳ
Genσυστειλαμενηςσυστειλαμενουσυν·στειλ·[σ]αμεν·ηςσυν·στειλ·[σ]αμεν·ου
PlVocσυστειλαμεναισυστειλαμενοισυστειλαμενασυν·στειλ·[σ]αμεν·αισυν·στειλ·[σ]αμεν·οισυν·στειλ·[σ]αμεν·α
Nom
Accσυστειλαμεναςσυστειλαμενουςσυν·στειλ·[σ]αμεν·αςσυν·στειλ·[σ]αμεν·ους
Datσυστειλαμεναιςσυστειλαμενοιςσυν·στειλ·[σ]αμεν·αιςσυν·στειλ·[σ]αμεν·οις
Genσυστειλαμενωνσυστειλαμενωνσυν·στειλ·[σ]αμεν·ωνσυν·στειλ·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεσταλμαισυν·εσταλ·μαι
2ndσυνεσταλσαισυν·εσταλ·σαι
3rdσυνεσταλταισυν·εσταλ·ται
Pl1stσυνεσταλμεθασυν·εσταλ·μεθα
2ndσυνεσταλθεσυν·εσταλ·σθε
3rdσυνεσταλαταισυν·εσταλ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεσταλσομαισυν·εσταλ·σομαι
2ndσυνεσταλσῃ, συνεσταλσεισυν·εσταλ·σῃ, συν·εσταλ·σει classical
3rdσυνεσταλσεταισυν·εσταλ·σεται
Pl1stσυνεσταλσομεθασυν·εσταλ·σομεθα
2ndσυνεσταλσεσθεσυν·εσταλ·σεσθε
3rdσυνεσταλσονταισυν·εσταλ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεσταλσοιμηνσυν·εσταλ·σοιμην
2ndσυνεσταλσοιοσυν·εσταλ·σοιο
3rdσυνεσταλσοιτοσυν·εσταλ·σοιτο
Pl1stσυνεσταλσοιμεθασυν·εσταλ·σοιμεθα
2ndσυνεσταλσοισθεσυν·εσταλ·σοισθε
3rdσυνεσταλσοιντοσυν·εσταλ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνεσταλσοσυν·εσταλ·σο
3rdσυνεσταλθωσυν·εσταλ·σθω
Pl1st
2ndσυνεσταλθεσυν·εσταλ·σθε
3rdσυνεσταλθωσαν, συνεσταλθωνσυν·εσταλ·σθωσαν, συν·εσταλ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνεσταλθαι​συν·εσταλ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνεσταλσεσθαι​συν·εσταλ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνεσταλμενη[LXX]συνεσταλμενεσυν·εσταλ·μεν·ησυν·εσταλ·μεν·ε
Nomσυνεσταλμενος[GNT]συν·εσταλ·μεν·ος
Accσυνεσταλμενηνσυνεσταλμενονσυν·εσταλ·μεν·ηνσυν·εσταλ·μεν·ον
Datσυνεσταλμενῃσυνεσταλμενῳσυν·εσταλ·μεν·ῃσυν·εσταλ·μεν·ῳ
Genσυνεσταλμενηςσυνεσταλμενουσυν·εσταλ·μεν·ηςσυν·εσταλ·μεν·ου
PlVocσυνεσταλμεναισυνεσταλμενοισυνεσταλμενασυν·εσταλ·μεν·αισυν·εσταλ·μεν·οισυν·εσταλ·μεν·α
Nom
Accσυνεσταλμεναςσυνεσταλμενουςσυν·εσταλ·μεν·αςσυν·εσταλ·μεν·ους
Datσυνεσταλμεναιςσυνεσταλμενοιςσυν·εσταλ·μεν·αιςσυν·εσταλ·μεν·οις
Genσυνεσταλμενωνσυνεσταλμενωνσυν·εσταλ·μεν·ωνσυν·εσταλ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεσταλμηνσυν·ε·εσταλ·μην
2ndσυνεσταλσοσυν·ε·εσταλ·σο
3rdσυνεσταλτοσυν·ε·εσταλ·το
Pl1stσυνεσταλμεθασυν·ε·εσταλ·μεθα
2ndσυνεσταλθεσυν·ε·εσταλ·σθε
3rdσυνεσταλατοσυν·ε·εσταλ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυνεσταληνσυν·ε·σταλ·[θ]ην
2ndσυνεσταληςσυν·ε·σταλ·[θ]ης
3rdσυνεσταλη[LXX]συν·ε·σταλ·[θ]η
Pl1stσυνεσταλημενσυν·ε·σταλ·[θ]ημεν
2ndσυνεσταλητεσυν·ε·σταλ·[θ]ητε
3rdσυνεσταλησαν[LXX]συν·ε·σταλ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυσταλησομαισυν·σταλ·[θ]ησομαι
2ndσυσταλησῃ, συσταλησεισυν·σταλ·[θ]ησῃ, συν·σταλ·[θ]ησει classical
3rdσυσταλησεταισυν·σταλ·[θ]ησεται
Pl1stσυσταλησομεθασυν·σταλ·[θ]ησομεθα
2ndσυσταλησεσθεσυν·σταλ·[θ]ησεσθε
3rdσυσταλησονταισυν·σταλ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυσταλωσυν·σταλ·[θ]ω
2ndσυσταλῃςσυν·σταλ·[θ]ῃς
3rdσυσταλῃσυν·σταλ·[θ]ῃ
Pl1stσυσταλωμενσυν·σταλ·[θ]ωμεν
2ndσυσταλητεσυν·σταλ·[θ]ητε
3rdσυσταλωσιν, συσταλωσισυν·σταλ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυσταλειηνσυν·σταλ·[θ]ειην
2ndσυσταλειηςσυν·σταλ·[θ]ειης
3rdσυσταλειησυν·σταλ·[θ]ειη
Pl1stσυσταλειημεν, συσταλειμενσυν·σταλ·[θ]ειημεν, συν·σταλ·[θ]ειμεν classical
2ndσυσταλειητε, συσταλειτεσυν·σταλ·[θ]ειητε, συν·σταλ·[θ]ειτε classical
3rdσυσταλειησαν, συσταλειενσυν·σταλ·[θ]ειησαν, συν·σταλ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυσταλησοιμηνσυν·σταλ·[θ]ησοιμην
2ndσυσταλησοιοσυν·σταλ·[θ]ησοιο
3rdσυσταλησοιτοσυν·σταλ·[θ]ησοιτο
Pl1stσυσταλησοιμεθασυν·σταλ·[θ]ησοιμεθα
2ndσυσταλησοισθεσυν·σταλ·[θ]ησοισθε
3rdσυσταλησοιντοσυν·σταλ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυσταληθισυν·σταλ·[θ]ητι
3rdσυσταλητωσυν·σταλ·[θ]ητω
Pl1st
2ndσυσταλητεσυν·σταλ·[θ]ητε
3rdσυσταλητωσαν, συσταλεντωνσυν·σταλ·[θ]ητωσαν, συν·σταλ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
συσταληναι​συν·σταλ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
συσταλησεσθαι​συν·σταλ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυσταλεισασυσταλειςσυσταλενσυν·σταλ·[θ]εισ·ασυν·σταλ·[θ]ει[ντ]·ςσυν·σταλ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accσυσταλεισανσυσταλεντασυν·σταλ·[θ]εισ·ανσυν·σταλ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datσυσταλεισῃσυσταλεντισυν·σταλ·[θ]εισ·ῃσυν·σταλ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genσυσταλεισηςσυσταλεντοςσυν·σταλ·[θ]εισ·ηςσυν·σταλ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocσυσταλεισαισυσταλεντεςσυσταλεντασυν·σταλ·[θ]εισ·αισυν·σταλ·[θ]ε[ι]ντ·εςσυν·σταλ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accσυσταλεισαςσυσταλενταςσυν·σταλ·[θ]εισ·αςσυν·σταλ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datσυσταλεισαιςσυσταλεισι, συσταλεισινσυν·σταλ·[θ]εισ·αιςσυν·σταλ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genσυσταλεισωνσυσταλεντωνσυν·σταλ·[θ]εισ·ωνσυν·σταλ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυσταλησομενησυσταλησομενεσυν·σταλ·[θ]ησομεν·ησυν·σταλ·[θ]ησομεν·ε
Nomσυσταλησομενοςσυν·σταλ·[θ]ησομεν·ος
Accσυσταλησομενηνσυσταλησομενονσυν·σταλ·[θ]ησομεν·ηνσυν·σταλ·[θ]ησομεν·ον
Datσυσταλησομενῃσυσταλησομενῳσυν·σταλ·[θ]ησομεν·ῃσυν·σταλ·[θ]ησομεν·ῳ
Genσυσταλησομενηςσυσταλησομενουσυν·σταλ·[θ]ησομεν·ηςσυν·σταλ·[θ]ησομεν·ου
PlVocσυσταλησομεναισυσταλησομενοισυσταλησομενασυν·σταλ·[θ]ησομεν·αισυν·σταλ·[θ]ησομεν·οισυν·σταλ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accσυσταλησομεναςσυσταλησομενουςσυν·σταλ·[θ]ησομεν·αςσυν·σταλ·[θ]ησομεν·ους
Datσυσταλησομεναιςσυσταλησομενοιςσυν·σταλ·[θ]ησομεν·αιςσυν·σταλ·[θ]ησομεν·οις
Genσυσταλησομενωνσυσταλησομενωνσυν·σταλ·[θ]ησομεν·ωνσυν·σταλ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 13:10:31 EST