συσπαω • SUSPAW • suspaō

Search: συνεσπασθησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεσπασθησανσυσπάωσυν·ε·σπασ·θησανaor θη ind 3rd pl

συ·σπάω [LXX] (-, -, -, -, -, συν+σπασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυνεσπασθηνσυν·ε·σπασ·θην
2ndσυνεσπασθηςσυν·ε·σπασ·θης
3rdσυνεσπασθησυν·ε·σπασ·θη
Pl1stσυνεσπασθημενσυν·ε·σπασ·θημεν
2ndσυνεσπασθητεσυν·ε·σπασ·θητε
3rdσυνεσπασθησαν[LXX]συν·ε·σπασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυσπασθησομαισυν·σπασ·θησομαι
2ndσυσπασθησῃ, συσπασθησεισυν·σπασ·θησῃ, συν·σπασ·θησει classical
3rdσυσπασθησεταισυν·σπασ·θησεται
Pl1stσυσπασθησομεθασυν·σπασ·θησομεθα
2ndσυσπασθησεσθεσυν·σπασ·θησεσθε
3rdσυσπασθησονταισυν·σπασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυσπασθωσυν·σπασ·θω
2ndσυσπασθῃςσυν·σπασ·θῃς
3rdσυσπασθῃσυν·σπασ·θῃ
Pl1stσυσπασθωμενσυν·σπασ·θωμεν
2ndσυσπασθητεσυν·σπασ·θητε
3rdσυσπασθωσιν, συσπασθωσισυν·σπασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυσπασθειηνσυν·σπασ·θειην
2ndσυσπασθειηςσυν·σπασ·θειης
3rdσυσπασθειησυν·σπασ·θειη
Pl1stσυσπασθειημεν, συσπασθειμενσυν·σπασ·θειημεν, συν·σπασ·θειμεν classical
2ndσυσπασθειητε, συσπασθειτεσυν·σπασ·θειητε, συν·σπασ·θειτε classical
3rdσυσπασθειησαν, συσπασθειενσυν·σπασ·θειησαν, συν·σπασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυσπασθησοιμηνσυν·σπασ·θησοιμην
2ndσυσπασθησοιοσυν·σπασ·θησοιο
3rdσυσπασθησοιτοσυν·σπασ·θησοιτο
Pl1stσυσπασθησοιμεθασυν·σπασ·θησοιμεθα
2ndσυσπασθησοισθεσυν·σπασ·θησοισθε
3rdσυσπασθησοιντοσυν·σπασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυσπασθητισυν·σπασ·θητι
3rdσυσπασθητωσυν·σπασ·θητω
Pl1st
2ndσυσπασθητεσυν·σπασ·θητε
3rdσυσπασθητωσαν, συσπασθεντωνσυν·σπασ·θητωσαν, συν·σπασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
συσπασθηναι​συν·σπασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
συσπασθησεσθαι​συν·σπασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυσπασθεισασυσπασθειςσυσπασθενσυν·σπασ·θεισ·ασυν·σπασ·θει[ντ]·ςσυν·σπασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσυσπασθεισανσυσπασθεντασυν·σπασ·θεισ·ανσυν·σπασ·θε[ι]ντ·α
Datσυσπασθεισῃσυσπασθεντισυν·σπασ·θεισ·ῃσυν·σπασ·θε[ι]ντ·ι
Genσυσπασθεισηςσυσπασθεντοςσυν·σπασ·θεισ·ηςσυν·σπασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocσυσπασθεισαισυσπασθεντεςσυσπασθεντασυν·σπασ·θεισ·αισυν·σπασ·θε[ι]ντ·εςσυν·σπασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσυσπασθεισαςσυσπασθενταςσυν·σπασ·θεισ·αςσυν·σπασ·θε[ι]ντ·ας
Datσυσπασθεισαιςσυσπασθεισι, συσπασθεισινσυν·σπασ·θεισ·αιςσυν·σπασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genσυσπασθεισωνσυσπασθεντωνσυν·σπασ·θεισ·ωνσυν·σπασ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυσπασθησομενησυσπασθησομενεσυν·σπασ·θησομεν·ησυν·σπασ·θησομεν·ε
Nomσυσπασθησομενοςσυν·σπασ·θησομεν·ος
Accσυσπασθησομενηνσυσπασθησομενονσυν·σπασ·θησομεν·ηνσυν·σπασ·θησομεν·ον
Datσυσπασθησομενῃσυσπασθησομενῳσυν·σπασ·θησομεν·ῃσυν·σπασ·θησομεν·ῳ
Genσυσπασθησομενηςσυσπασθησομενουσυν·σπασ·θησομεν·ηςσυν·σπασ·θησομεν·ου
PlVocσυσπασθησομεναισυσπασθησομενοισυσπασθησομενασυν·σπασ·θησομεν·αισυν·σπασ·θησομεν·οισυν·σπασ·θησομεν·α
Nom
Accσυσπασθησομεναςσυσπασθησομενουςσυν·σπασ·θησομεν·αςσυν·σπασ·θησομεν·ους
Datσυσπασθησομεναιςσυσπασθησομενοιςσυν·σπασ·θησομεν·αιςσυν·σπασ·θησομεν·οις
Genσυσπασθησομενωνσυσπασθησομενωνσυν·σπασ·θησομεν·ωνσυν·σπασ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 27-Jan-2021 14:32:21 EST