συνεσθιω • SUNESQIW • sunesthiō

Search: συνεσθιειν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεσθιεινσυνεσθίωσυν·εσθι·εινpres act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεσθιεινσυνεσθίωσυν·εσθι·εινpres act inf

συν·εσθίω (συν+εσθι-, -, 2nd συν+φαγ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεσθιωσυν·εσθι·ωσυνεσθιομαισυν·εσθι·ομαι
2ndσυνεσθιειςσυν·εσθι·ειςσυνεσθιῃ, συνεσθιει[GNT], συνεσθιεσαισυν·εσθι·ῃ, συν·εσθι·ει classical, συν·εσθι·εσαι alt
3rdσυνεσθιει[GNT]συν·εσθι·εισυνεσθιεταισυν·εσθι·εται
Pl1stσυνεσθιομενσυν·εσθι·ομενσυνεσθιομεθασυν·εσθι·ομεθα
2ndσυνεσθιετεσυν·εσθι·ετεσυνεσθιεσθεσυν·εσθι·εσθε
3rdσυνεσθιουσιν, συνεσθιουσισυν·εσθι·ουσι(ν)συνεσθιονταισυν·εσθι·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεσθιωσυν·εσθι·ωσυνεσθιωμαισυν·εσθι·ωμαι
2ndσυνεσθιῃςσυν·εσθι·ῃςσυνεσθιῃσυν·εσθι·ῃ
3rdσυνεσθιῃσυν·εσθι·ῃσυνεσθιηταισυν·εσθι·ηται
Pl1stσυνεσθιωμενσυν·εσθι·ωμενσυνεσθιωμεθασυν·εσθι·ωμεθα
2ndσυνεσθιητεσυν·εσθι·ητεσυνεσθιησθεσυν·εσθι·ησθε
3rdσυνεσθιωσιν, συνεσθιωσισυν·εσθι·ωσι(ν)συνεσθιωνταισυν·εσθι·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεσθιοιμισυν·εσθι·οιμισυνεσθιοιμηνσυν·εσθι·οιμην
2ndσυνεσθιοιςσυν·εσθι·οιςσυνεσθιοιοσυν·εσθι·οιο
3rdσυνεσθιοισυν·εσθι·οισυνεσθιοιτοσυν·εσθι·οιτο
Pl1stσυνεσθιοιμενσυν·εσθι·οιμενσυνεσθιοιμεθασυν·εσθι·οιμεθα
2ndσυνεσθιοιτεσυν·εσθι·οιτεσυνεσθιοισθεσυν·εσθι·οισθε
3rdσυνεσθιοιεν, συνεσθιοισανσυν·εσθι·οιεν, συν·εσθι·οισαν altσυνεσθιοιντοσυν·εσθι·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνεσθιεσυν·εσθι·εσυνεσθιουσυν·εσθι·ου
3rdσυνεσθιετωσυν·εσθι·ετωσυνεσθιεσθωσυν·εσθι·εσθω
Pl1st
2ndσυνεσθιετεσυν·εσθι·ετεσυνεσθιεσθεσυν·εσθι·εσθε
3rdσυνεσθιετωσαν, συνεσθιοντωνσυν·εσθι·ετωσαν, συν·εσθι·οντων classicalσυνεσθιεσθωσαν, συνεσθιεσθωνσυν·εσθι·εσθωσαν, συν·εσθι·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνεσθιειν[GNT][LXX]​συν·εσθι·εινσυνεσθιεσθαι​συν·εσθι·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνεσθιουσασυνεσθιονσυν·εσθι·ουσ·ασυν·εσθι·ο[υ]ν[τ]
Nomσυνεσθιωνσυν·εσθι·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυνεσθιουσανσυνεσθιοντασυν·εσθι·ουσ·ανσυν·εσθι·ο[υ]ντ·α
Datσυνεσθιουσῃσυνεσθιοντισυν·εσθι·ουσ·ῃσυν·εσθι·ο[υ]ντ·ι
Genσυνεσθιουσηςσυνεσθιοντοςσυν·εσθι·ουσ·ηςσυν·εσθι·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυνεσθιουσαισυνεσθιοντεςσυνεσθιοντασυν·εσθι·ουσ·αισυν·εσθι·ο[υ]ντ·εςσυν·εσθι·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυνεσθιουσαςσυνεσθιονταςσυν·εσθι·ουσ·αςσυν·εσθι·ο[υ]ντ·ας
Datσυνεσθιουσαιςσυνεσθιουσι, συνεσθιουσινσυν·εσθι·ουσ·αιςσυν·εσθι·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυνεσθιουσωνσυνεσθιοντωνσυν·εσθι·ουσ·ωνσυν·εσθι·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνεσθιομενησυνεσθιομενεσυν·εσθι·ομεν·ησυν·εσθι·ομεν·ε
Nomσυνεσθιομενοςσυν·εσθι·ομεν·ος
Accσυνεσθιομενηνσυνεσθιομενονσυν·εσθι·ομεν·ηνσυν·εσθι·ομεν·ον
Datσυνεσθιομενῃσυνεσθιομενῳσυν·εσθι·ομεν·ῃσυν·εσθι·ομεν·ῳ
Genσυνεσθιομενηςσυνεσθιομενουσυν·εσθι·ομεν·ηςσυν·εσθι·ομεν·ου
PlVocσυνεσθιομεναισυνεσθιομενοισυνεσθιομενασυν·εσθι·ομεν·αισυν·εσθι·ομεν·οισυν·εσθι·ομεν·α
Nom
Accσυνεσθιομεναςσυνεσθιομενουςσυν·εσθι·ομεν·αςσυν·εσθι·ομεν·ους
Datσυνεσθιομεναιςσυνεσθιομενοιςσυν·εσθι·ομεν·αιςσυν·εσθι·ομεν·οις
Genσυνεσθιομενωνσυνεσθιομενωνσυν·εσθι·ομεν·ωνσυν·εσθι·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνησθιον[LXX]συν·ε·εσθι·ονσυνησθιομηνσυν·ε·εσθι·ομην
2ndσυνησθιεςσυν·ε·εσθι·εςσυνησθιουσυν·ε·εσθι·ου
3rdσυνησθιεν[GNT], συνησθιεσυν·ε·εσθι·ε(ν), συν·ε·εσθι·ε(ν)συνησθιετοσυν·ε·εσθι·ετο
Pl1stσυνησθιομενσυν·ε·εσθι·ομενσυνησθιομεθασυν·ε·εσθι·ομεθα
2ndσυνησθιετεσυν·ε·εσθι·ετεσυνησθιεσθεσυν·ε·εσθι·εσθε
3rdσυνησθιον[LXX], συνησθιοσανσυν·ε·εσθι·ον, συν·ε·εσθι·οσαν altσυνησθιοντοσυν·ε·εσθι·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεφαγονσυν·ε·φαγ·ονσυνεφαγομηνσυν·ε·φαγ·ομην
2ndσυνεφαγες[GNT]συν·ε·φαγ·εςσυνεφαγουσυν·ε·φαγ·ου
3rdσυνεφαγεν[LXX], συνεφαγεσυν·ε·φαγ·ε(ν), συν·ε·φαγ·ε(ν)συνεφαγετοσυν·ε·φαγ·ετο
Pl1stσυνεφαγομεν[GNT]συν·ε·φαγ·ομενσυνεφαγομεθασυν·ε·φαγ·ομεθα
2ndσυνεφαγετεσυν·ε·φαγ·ετεσυνεφαγεσθεσυν·ε·φαγ·εσθε
3rdσυνεφαγον, συνεφαγοσανσυν·ε·φαγ·ον, συν·ε·φαγ·οσαν altσυνεφαγοντοσυν·ε·φαγ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμφαγωσυν·φαγ·ωσυμφαγωμαισυν·φαγ·ωμαι
2ndσυμφαγῃςσυν·φαγ·ῃςσυμφαγῃσυν·φαγ·ῃ
3rdσυμφαγῃσυν·φαγ·ῃσυμφαγηταισυν·φαγ·ηται
Pl1stσυμφαγωμενσυν·φαγ·ωμενσυμφαγωμεθασυν·φαγ·ωμεθα
2ndσυμφαγητεσυν·φαγ·ητεσυμφαγησθεσυν·φαγ·ησθε
3rdσυμφαγωσιν, συμφαγωσισυν·φαγ·ωσι(ν)συμφαγωνταισυν·φαγ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμφαγοιμισυν·φαγ·οιμισυμφαγοιμηνσυν·φαγ·οιμην
2ndσυμφαγοιςσυν·φαγ·οιςσυμφαγοιοσυν·φαγ·οιο
3rdσυμφαγοισυν·φαγ·οισυμφαγοιτοσυν·φαγ·οιτο
Pl1stσυμφαγοιμενσυν·φαγ·οιμενσυμφαγοιμεθασυν·φαγ·οιμεθα
2ndσυμφαγοιτεσυν·φαγ·οιτεσυμφαγοισθεσυν·φαγ·οισθε
3rdσυμφαγοιεν, συμφαγοισανσυν·φαγ·οιεν, συν·φαγ·οισαν altσυμφαγοιντοσυν·φαγ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμφαγεσυν·φαγ·εσυμφαγουσυν·φαγ·ου
3rdσυμφαγετωσυν·φαγ·ετωσυμφαγεσθωσυν·φαγ·εσθω
Pl1st
2ndσυμφαγετεσυν·φαγ·ετεσυμφαγεσθεσυν·φαγ·εσθε
3rdσυμφαγετωσαν, συμφαγοντωνσυν·φαγ·ετωσαν, συν·φαγ·οντων classicalσυμφαγεσθωσαν, συμφαγεσθωνσυν·φαγ·εσθωσαν, συν·φαγ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμφαγειν[LXX]​συν·φαγ·εινσυμφαγεσθαι​συν·φαγ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμφαγουσασυμφαγονσυν·φαγ·ουσ·ασυν·φαγ·ο[υ]ν[τ]
Nomσυμφαγωνσυν·φαγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυμφαγουσανσυμφαγοντασυν·φαγ·ουσ·ανσυν·φαγ·ο[υ]ντ·α
Datσυμφαγουσῃσυμφαγοντισυν·φαγ·ουσ·ῃσυν·φαγ·ο[υ]ντ·ι
Genσυμφαγουσηςσυμφαγοντοςσυν·φαγ·ουσ·ηςσυν·φαγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυμφαγουσαισυμφαγοντεςσυμφαγοντασυν·φαγ·ουσ·αισυν·φαγ·ο[υ]ντ·εςσυν·φαγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυμφαγουσαςσυμφαγονταςσυν·φαγ·ουσ·αςσυν·φαγ·ο[υ]ντ·ας
Datσυμφαγουσαιςσυμφαγουσι, συμφαγουσινσυν·φαγ·ουσ·αιςσυν·φαγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυμφαγουσωνσυμφαγοντωνσυν·φαγ·ουσ·ωνσυν·φαγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμφαγομενησυμφαγομενεσυν·φαγ·ομεν·ησυν·φαγ·ομεν·ε
Nomσυμφαγομενοςσυν·φαγ·ομεν·ος
Accσυμφαγομενηνσυμφαγομενονσυν·φαγ·ομεν·ηνσυν·φαγ·ομεν·ον
Datσυμφαγομενῃσυμφαγομενῳσυν·φαγ·ομεν·ῃσυν·φαγ·ομεν·ῳ
Genσυμφαγομενηςσυμφαγομενουσυν·φαγ·ομεν·ηςσυν·φαγ·ομεν·ου
PlVocσυμφαγομεναισυμφαγομενοισυμφαγομενασυν·φαγ·ομεν·αισυν·φαγ·ομεν·οισυν·φαγ·ομεν·α
Nom
Accσυμφαγομεναςσυμφαγομενουςσυν·φαγ·ομεν·αςσυν·φαγ·ομεν·ους
Datσυμφαγομεναιςσυμφαγομενοιςσυν·φαγ·ομεν·αιςσυν·φαγ·ομεν·οις
Genσυμφαγομενωνσυμφαγομενωνσυν·φαγ·ομεν·ωνσυν·φαγ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 12-Dec-2019 03:53:41 EST