συνεφιστημι • SUNEFISTHMI • sunephistēmi

Search: συνεπεστη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεπεστησυνεφίστημισυνεπι·ε·στ(η)·^2aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεπεστησυνεφίστημισυνεπι·ε·στ(η)·^2aor act ind 3rd sg

συν·εφ·ίστημι (ath. συνεφ+ιστ(α)-/ath. συνεφ+ιστ(η)-, -, 2nd ath. συνεπι+στ(η)-/ath. συνεπι+στ(α)-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεφιστημισυνεφ·ιστ(α)·^μισυνεφισταμαισυνεφ·ιστ(α)·μαι
2ndσυνεφιστης, συνεφιστηθασυνεφ·ιστ(α)·^ς, συνεφ·ιστ(α)·^θα classicalσυνεφιστασαισυνεφ·ιστ(α)·σαι
3rdσυνεφιστησιν, συνεφιστησισυνεφ·ιστ(α)·^σι(ν)συνεφισταταισυνεφ·ιστ(α)·ται
Pl1stσυνεφισταμενσυνεφ·ιστ(α)·μενσυνεφισταμεθασυνεφ·ιστ(α)·μεθα
2ndσυνεφιστατεσυνεφ·ιστ(α)·τεσυνεφιστασθεσυνεφ·ιστ(α)·σθε
3rdσυνεφιστασιν, συνεφιστασισυνεφ·ιστ(α)·ασι(ν)συνεφιστανταισυνεφ·ιστ(α)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεφιστωσυνεφ·ιστ(η)·ωσυνεφιστωμαισυνεφ·ιστ(η)·ωμαι
2ndσυνεφιστῃςσυνεφ·ιστ(η)·ῃςσυνεφιστῃσυνεφ·ιστ(η)·ῃ
3rdσυνεφιστῃσυνεφ·ιστ(η)·ῃσυνεφιστηταισυνεφ·ιστ(η)·ηται
Pl1stσυνεφιστωμενσυνεφ·ιστ(η)·ωμενσυνεφιστωμεθασυνεφ·ιστ(η)·ωμεθα
2ndσυνεφιστητεσυνεφ·ιστ(η)·ητεσυνεφιστησθεσυνεφ·ιστ(η)·ησθε
3rdσυνεφιστωσιν, συνεφιστωσισυνεφ·ιστ(η)·ωσι(ν)συνεφιστωνταισυνεφ·ιστ(η)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεφισταιηνσυνεφ·ιστ(α)·ιηνσυνεφισταιμηνσυνεφ·ιστ(α)·ιμην
2ndσυνεφισταιηςσυνεφ·ιστ(α)·ιηςσυνεφισταιοσυνεφ·ιστ(α)·ιο
3rdσυνεφισταιησυνεφ·ιστ(α)·ιησυνεφισταιτοσυνεφ·ιστ(α)·ιτο
Pl1stσυνεφισταιημεν, συνεφισταιμενσυνεφ·ιστ(α)·ιημεν, συνεφ·ιστ(α)·ιμεν classicalσυνεφισταιμεθασυνεφ·ιστ(α)·ιμεθα
2ndσυνεφισταιητε, συνεφισταιτεσυνεφ·ιστ(α)·ιητε, συνεφ·ιστ(α)·ιτε classicalσυνεφισταισθεσυνεφ·ιστ(α)·ισθε
3rdσυνεφισταιησαν, συνεφισταιενσυνεφ·ιστ(α)·ιησαν, συνεφ·ιστ(α)·ιεν classicalσυνεφισταιντοσυνεφ·ιστ(α)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνεφιστησυνεφ·ιστ(η)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνεφισταθι, συνεφισταςσυνεφ·ιστ(α)·θι, συνεφ·ιστ(α)·ςσυνεφιστασοσυνεφ·ιστ(α)·σο
3rdσυνεφιστατωσυνεφ·ιστ(α)·τωσυνεφιστασθωσυνεφ·ιστ(α)·σθω
Pl1st
2ndσυνεφιστατεσυνεφ·ιστ(α)·τεσυνεφιστασθεσυνεφ·ιστ(α)·σθε
3rdσυνεφιστατωσαν, συνεφισταντωνσυνεφ·ιστ(α)·τωσαν, συνεφ·ιστ(α)·ντων classicalσυνεφιστασθωσαν, συνεφιστασθωνσυνεφ·ιστ(α)·σθωσαν, συνεφ·ιστ(α)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνεφισταναι​συνεφ·ιστ(α)·ναι, συνεφ·ιστ(α)·εναι​συνεφιστασθαι​συνεφ·ιστ(α)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνεφιστασασυνεφισταςσυνεφιστανσυνεφ·ιστ(α)·εσ·ασυνεφ·ιστ(α)·[ντ]·ςσυνεφ·ιστ(α)·ν[τ]
Nom
Accσυνεφιστασανσυνεφισταντασυνεφ·ιστ(α)·εσ·ανσυνεφ·ιστ(α)·ντ·α
Datσυνεφιστασῃσυνεφισταντισυνεφ·ιστ(α)·εσ·ῃσυνεφ·ιστ(α)·ντ·ι
Genσυνεφιστασηςσυνεφισταντοςσυνεφ·ιστ(α)·εσ·ηςσυνεφ·ιστ(α)·ντ·ος
PlVocσυνεφιστασαισυνεφισταντεςσυνεφισταντασυνεφ·ιστ(α)·εσ·αισυνεφ·ιστ(α)·ντ·εςσυνεφ·ιστ(α)·ντ·α
Nom
Accσυνεφιστασαςσυνεφιστανταςσυνεφ·ιστ(α)·εσ·αςσυνεφ·ιστ(α)·ντ·ας
Datσυνεφιστασαιςσυνεφιστασι, συνεφιστασινσυνεφ·ιστ(α)·εσ·αιςσυνεφ·ιστ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genσυνεφιστασωνσυνεφισταντωνσυνεφ·ιστ(α)·εσ·ωνσυνεφ·ιστ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνεφισταμενησυνεφισταμενεσυνεφ·ιστ(α)·μεν·ησυνεφ·ιστ(α)·μεν·ε
Nomσυνεφισταμενοςσυνεφ·ιστ(α)·μεν·ος
Accσυνεφισταμενηνσυνεφισταμενονσυνεφ·ιστ(α)·μεν·ηνσυνεφ·ιστ(α)·μεν·ον
Datσυνεφισταμενῃσυνεφισταμενῳσυνεφ·ιστ(α)·μεν·ῃσυνεφ·ιστ(α)·μεν·ῳ
Genσυνεφισταμενηςσυνεφισταμενουσυνεφ·ιστ(α)·μεν·ηςσυνεφ·ιστ(α)·μεν·ου
PlVocσυνεφισταμεναισυνεφισταμενοισυνεφισταμενασυνεφ·ιστ(α)·μεν·αισυνεφ·ιστ(α)·μεν·οισυνεφ·ιστ(α)·μεν·α
Nom
Accσυνεφισταμεναςσυνεφισταμενουςσυνεφ·ιστ(α)·μεν·αςσυνεφ·ιστ(α)·μεν·ους
Datσυνεφισταμεναιςσυνεφισταμενοιςσυνεφ·ιστ(α)·μεν·αιςσυνεφ·ιστ(α)·μεν·οις
Genσυνεφισταμενωνσυνεφισταμενωνσυνεφ·ιστ(α)·μεν·ωνσυνεφ·ιστ(α)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεφιστηνσυνεφ·ε·ιστ(α)·^νσυνεφισταμηνσυνεφ·ε·ιστ(α)·μην
2ndσυνεφιστης, συνεφιστησθασυνεφ·ε·ιστ(α)·^ς, συνεφ·ε·ιστ(α)·^σθα classicalσυνεφιστασοσυνεφ·ε·ιστ(α)·σο
3rdσυνεφιστησυνεφ·ε·ιστ(α)·^συνεφιστατοσυνεφ·ε·ιστ(α)·το
Pl1stσυνεφισταμενσυνεφ·ε·ιστ(α)·μενσυνεφισταμεθασυνεφ·ε·ιστ(α)·μεθα
2ndσυνεφιστατεσυνεφ·ε·ιστ(α)·τεσυνεφιστασθεσυνεφ·ε·ιστ(α)·σθε
3rdσυνεφιστασανσυνεφ·ε·ιστ(α)·σανσυνεφισταντοσυνεφ·ε·ιστ(α)·ντο

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεπεστηνσυνεπι·ε·στ(η)·^ν
2ndσυνεπεστης, συνεπεστησθασυνεπι·ε·στ(η)·^ς, συνεπι·ε·στ(η)·^σθα classical
3rdσυνεπεστη[GNT]συνεπι·ε·στ(η)·^
Pl1stσυνεπεστημενσυνεπι·ε·στ(η)·μεν
2ndσυνεπεστητεσυνεπι·ε·στ(η)·τε
3rdσυνεπεστησανσυνεπι·ε·στ(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεπιστωσυνεπι·στ(η)·ω
2ndσυνεπιστῃςσυνεπι·στ(η)·ῃς
3rdσυνεπιστῃσυνεπι·στ(η)·ῃ
Pl1stσυνεπιστωμενσυνεπι·στ(η)·ωμεν
2ndσυνεπιστητεσυνεπι·στ(η)·ητε
3rdσυνεπιστωσιν, συνεπιστωσισυνεπι·στ(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεπισταιηνσυνεπι·στ(α)·ιην
2ndσυνεπισταιηςσυνεπι·στ(α)·ιης
3rdσυνεπισταιησυνεπι·στ(α)·ιη
Pl1stσυνεπισταιημεν, συνεπισταιμενσυνεπι·στ(α)·ιημεν, συνεπι·στ(α)·ιμεν classical
2ndσυνεπισταιητε, συνεπισταιτεσυνεπι·στ(α)·ιητε, συνεπι·στ(α)·ιτε classical
3rdσυνεπισταιησαν, συνεπισταιενσυνεπι·στ(α)·ιησαν, συνεπι·στ(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνεπιστηθι, συνεπιστηςσυνεπι·στ(η)·θι, συνεπι·στ(η)·ς
3rdσυνεπιστητωσυνεπι·στ(η)·τω
Pl1st
2ndσυνεπιστητεσυνεπι·στ(η)·τε
3rdσυνεπιστητωσαν, συνεπισταντωνσυνεπι·στ(η)·τωσαν, συνεπι·στ(α)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνεπιστηναι​συνεπι·στ(η)·ναι, συνεπι·στ(η)·εναι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνεπιστασασυνεπισταςσυνεπιστανσυνεπι·στ(α)·εσ·ασυνεπι·στ(α)·[ντ]·ςσυνεπι·στ(α)·ν[τ]
Nom
Accσυνεπιστασανσυνεπισταντασυνεπι·στ(α)·εσ·ανσυνεπι·στ(α)·ντ·α
Datσυνεπιστασῃσυνεπισταντισυνεπι·στ(α)·εσ·ῃσυνεπι·στ(α)·ντ·ι
Genσυνεπιστασηςσυνεπισταντοςσυνεπι·στ(α)·εσ·ηςσυνεπι·στ(α)·ντ·ος
PlVocσυνεπιστασαισυνεπισταντεςσυνεπισταντασυνεπι·στ(α)·εσ·αισυνεπι·στ(α)·ντ·εςσυνεπι·στ(α)·ντ·α
Nom
Accσυνεπιστασαςσυνεπιστανταςσυνεπι·στ(α)·εσ·αςσυνεπι·στ(α)·ντ·ας
Datσυνεπιστασαιςσυνεπιστασι, συνεπιστασινσυνεπι·στ(α)·εσ·αιςσυνεπι·στ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genσυνεπιστασωνσυνεπισταντωνσυνεπι·στ(α)·εσ·ωνσυνεπι·στ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 30-May-2020 23:19:28 EDT