συμπατεω • SUMPATEW • sumpateō

Search: συνεπατησεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεπατησενσυμπατέωσυν·ε·πατη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεπατησενσυμπατέωσυν·ε·πατη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

συμ·πατέω [LXX] (συν+πατ(ε)-, συν+πατη·σ-, συν+πατη·σ-, -, -, συν+πατη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπατωσυν·πατ(ε)·ωσυμπατουμαισυν·πατ(ε)·ομαι
2ndσυμπατειςσυν·πατ(ε)·ειςσυμπατῃ, συμπατει, συμπατεισαισυν·πατ(ε)·ῃ, συν·πατ(ε)·ει classical, συν·πατ(ε)·εσαι alt
3rdσυμπατεισυν·πατ(ε)·εισυμπατειταισυν·πατ(ε)·εται
Pl1stσυμπατουμενσυν·πατ(ε)·ομενσυμπατουμεθασυν·πατ(ε)·ομεθα
2ndσυμπατειτεσυν·πατ(ε)·ετεσυμπατεισθεσυν·πατ(ε)·εσθε
3rdσυμπατουσιν, συμπατουσισυν·πατ(ε)·ουσι(ν)συμπατουνταισυν·πατ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπατωσυν·πατ(ε)·ωσυμπατωμαισυν·πατ(ε)·ωμαι
2ndσυμπατῃςσυν·πατ(ε)·ῃςσυμπατῃσυν·πατ(ε)·ῃ
3rdσυμπατῃσυν·πατ(ε)·ῃσυμπατηταισυν·πατ(ε)·ηται
Pl1stσυμπατωμενσυν·πατ(ε)·ωμενσυμπατωμεθασυν·πατ(ε)·ωμεθα
2ndσυμπατητεσυν·πατ(ε)·ητεσυμπατησθεσυν·πατ(ε)·ησθε
3rdσυμπατωσιν, συμπατωσισυν·πατ(ε)·ωσι(ν)συμπατωνταισυν·πατ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπατοιμισυν·πατ(ε)·οιμισυμπατοιμηνσυν·πατ(ε)·οιμην
2ndσυμπατοιςσυν·πατ(ε)·οιςσυμπατοιοσυν·πατ(ε)·οιο
3rdσυμπατοισυν·πατ(ε)·οισυμπατοιτοσυν·πατ(ε)·οιτο
Pl1stσυμπατοιμενσυν·πατ(ε)·οιμενσυμπατοιμεθασυν·πατ(ε)·οιμεθα
2ndσυμπατοιτεσυν·πατ(ε)·οιτεσυμπατοισθεσυν·πατ(ε)·οισθε
3rdσυμπατοιεν, συμπατοισανσυν·πατ(ε)·οιεν, συν·πατ(ε)·οισαν altσυμπατοιντοσυν·πατ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμπατεισυν·πατ(ε)·εσυμπατουσυν·πατ(ε)·ου
3rdσυμπατειτωσυν·πατ(ε)·ετωσυμπατεισθωσυν·πατ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndσυμπατειτεσυν·πατ(ε)·ετεσυμπατεισθεσυν·πατ(ε)·εσθε
3rdσυμπατειτωσαν, συμπατουντωνσυν·πατ(ε)·ετωσαν, συν·πατ(ε)·οντων classicalσυμπατεισθωσαν, συμπατεισθωνσυν·πατ(ε)·εσθωσαν, συν·πατ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμπατειν​συν·πατ(ε)·ειν​συμπατεισθαι​συν·πατ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπατουσασυμπατουνσυν·πατ(ε)·ουσ·ασυν·πατ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomσυμπατωνσυν·πατ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυμπατουσανσυμπατουντασυν·πατ(ε)·ουσ·ανσυν·πατ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datσυμπατουσῃσυμπατουντισυν·πατ(ε)·ουσ·ῃσυν·πατ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genσυμπατουσηςσυμπατουντοςσυν·πατ(ε)·ουσ·ηςσυν·πατ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυμπατουσαισυμπατουντεςσυμπατουντασυν·πατ(ε)·ουσ·αισυν·πατ(ε)·ο[υ]ντ·εςσυν·πατ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυμπατουσαςσυμπατουνταςσυν·πατ(ε)·ουσ·αςσυν·πατ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datσυμπατουσαιςσυμπατουσι, συμπατουσινσυν·πατ(ε)·ουσ·αιςσυν·πατ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυμπατουσωνσυμπατουντωνσυν·πατ(ε)·ουσ·ωνσυν·πατ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπατουμενησυμπατουμενεσυν·πατ(ε)·ομεν·ησυν·πατ(ε)·ομεν·ε
Nomσυμπατουμενοςσυν·πατ(ε)·ομεν·ος
Accσυμπατουμενηνσυμπατουμενονσυν·πατ(ε)·ομεν·ηνσυν·πατ(ε)·ομεν·ον
Datσυμπατουμενῃσυμπατουμενῳσυν·πατ(ε)·ομεν·ῃσυν·πατ(ε)·ομεν·ῳ
Genσυμπατουμενηςσυμπατουμενουσυν·πατ(ε)·ομεν·ηςσυν·πατ(ε)·ομεν·ου
PlVocσυμπατουμεναισυμπατουμενοισυμπατουμενασυν·πατ(ε)·ομεν·αισυν·πατ(ε)·ομεν·οισυν·πατ(ε)·ομεν·α
Nom
Accσυμπατουμεναςσυμπατουμενουςσυν·πατ(ε)·ομεν·αςσυν·πατ(ε)·ομεν·ους
Datσυμπατουμεναιςσυμπατουμενοιςσυν·πατ(ε)·ομεν·αιςσυν·πατ(ε)·ομεν·οις
Genσυμπατουμενωνσυμπατουμενωνσυν·πατ(ε)·ομεν·ωνσυν·πατ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεπατουνσυν·ε·πατ(ε)·ονσυνεπατουμηνσυν·ε·πατ(ε)·ομην
2ndσυνεπατειςσυν·ε·πατ(ε)·εςσυνεπατουσυν·ε·πατ(ε)·ου
3rdσυνεπατει[LXX]συν·ε·πατ(ε)·εσυνεπατειτοσυν·ε·πατ(ε)·ετο
Pl1stσυνεπατουμενσυν·ε·πατ(ε)·ομενσυνεπατουμεθασυν·ε·πατ(ε)·ομεθα
2ndσυνεπατειτεσυν·ε·πατ(ε)·ετεσυνεπατεισθεσυν·ε·πατ(ε)·εσθε
3rdσυνεπατουν, συνεπατουσανσυν·ε·πατ(ε)·ον, συν·ε·πατ(ε)·οσαν altσυνεπατουντοσυν·ε·πατ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπατησωσυν·πατη·σωσυμπατησομαισυν·πατη·σομαι
2ndσυμπατησειςσυν·πατη·σειςσυμπατησῃ, συμπατησει[LXX], συμπατησεσαισυν·πατη·σῃ, συν·πατη·σει classical, συν·πατη·σεσαι alt
3rdσυμπατησει[LXX]συν·πατη·σεισυμπατησεταισυν·πατη·σεται
Pl1stσυμπατησομενσυν·πατη·σομενσυμπατησομεθασυν·πατη·σομεθα
2ndσυμπατησετεσυν·πατη·σετεσυμπατησεσθεσυν·πατη·σεσθε
3rdσυμπατησουσιν, συμπατησουσισυν·πατη·σουσι(ν)συμπατησονταισυν·πατη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπατησοιμισυν·πατη·σοιμισυμπατησοιμηνσυν·πατη·σοιμην
2ndσυμπατησοιςσυν·πατη·σοιςσυμπατησοιοσυν·πατη·σοιο
3rdσυμπατησοισυν·πατη·σοισυμπατησοιτοσυν·πατη·σοιτο
Pl1stσυμπατησοιμενσυν·πατη·σοιμενσυμπατησοιμεθασυν·πατη·σοιμεθα
2ndσυμπατησοιτεσυν·πατη·σοιτεσυμπατησοισθεσυν·πατη·σοισθε
3rdσυμπατησοιενσυν·πατη·σοιενσυμπατησοιντοσυν·πατη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμπατησειν​συν·πατη·σειν​συμπατησεσθαι​συν·πατη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπατησουσασυμπατησονσυν·πατη·σουσ·ασυν·πατη·σο[υ]ν[τ]
Nomσυμπατησωνσυν·πατη·σο[υ]ν[τ]·^
Accσυμπατησουσανσυμπατησοντασυν·πατη·σουσ·ανσυν·πατη·σο[υ]ντ·α
Datσυμπατησουσῃσυμπατησοντισυν·πατη·σουσ·ῃσυν·πατη·σο[υ]ντ·ι
Genσυμπατησουσηςσυμπατησοντοςσυν·πατη·σουσ·ηςσυν·πατη·σο[υ]ντ·ος
PlVocσυμπατησουσαισυμπατησοντεςσυμπατησοντασυν·πατη·σουσ·αισυν·πατη·σο[υ]ντ·εςσυν·πατη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσυμπατησουσαςσυμπατησονταςσυν·πατη·σουσ·αςσυν·πατη·σο[υ]ντ·ας
Datσυμπατησουσαιςσυμπατησουσι, συμπατησουσινσυν·πατη·σουσ·αιςσυν·πατη·σου[ντ]·σι(ν)
Genσυμπατησουσωνσυμπατησοντωνσυν·πατη·σουσ·ωνσυν·πατη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπατησομενησυμπατησομενεσυν·πατη·σομεν·ησυν·πατη·σομεν·ε
Nomσυμπατησομενοςσυν·πατη·σομεν·ος
Accσυμπατησομενηνσυμπατησομενονσυν·πατη·σομεν·ηνσυν·πατη·σομεν·ον
Datσυμπατησομενῃσυμπατησομενῳσυν·πατη·σομεν·ῃσυν·πατη·σομεν·ῳ
Genσυμπατησομενηςσυμπατησομενουσυν·πατη·σομεν·ηςσυν·πατη·σομεν·ου
PlVocσυμπατησομεναισυμπατησομενοισυμπατησομενασυν·πατη·σομεν·αισυν·πατη·σομεν·οισυν·πατη·σομεν·α
Nom
Accσυμπατησομεναςσυμπατησομενουςσυν·πατη·σομεν·αςσυν·πατη·σομεν·ους
Datσυμπατησομεναιςσυμπατησομενοιςσυν·πατη·σομεν·αιςσυν·πατη·σομεν·οις
Genσυμπατησομενωνσυμπατησομενωνσυν·πατη·σομεν·ωνσυν·πατη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεπατησασυν·ε·πατη·σασυνεπατησαμηνσυν·ε·πατη·σαμην
2ndσυνεπατησαςσυν·ε·πατη·σαςσυνεπατησωσυν·ε·πατη·σω
3rdσυνεπατησεν[LXX], συνεπατησεσυν·ε·πατη·σε(ν), συν·ε·πατη·σε(ν)συνεπατησατοσυν·ε·πατη·σατο
Pl1stσυνεπατησαμενσυν·ε·πατη·σαμενσυνεπατησαμεθασυν·ε·πατη·σαμεθα
2ndσυνεπατησατεσυν·ε·πατη·σατεσυνεπατησασθεσυν·ε·πατη·σασθε
3rdσυνεπατησαν[LXX]συν·ε·πατη·σανσυνεπατησαντοσυν·ε·πατη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπατησωσυν·πατη·σωσυμπατησωμαισυν·πατη·σωμαι
2ndσυμπατησῃςσυν·πατη·σῃςσυμπατησῃσυν·πατη·σῃ
3rdσυμπατησῃσυν·πατη·σῃσυμπατησηταισυν·πατη·σηται
Pl1stσυμπατησωμενσυν·πατη·σωμενσυμπατησωμεθασυν·πατη·σωμεθα
2ndσυμπατησητεσυν·πατη·σητεσυμπατησησθεσυν·πατη·σησθε
3rdσυμπατησωσιν, συμπατησωσισυν·πατη·σωσι(ν)συμπατησωνταισυν·πατη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπατησαιμισυν·πατη·σαιμισυμπατησαιμηνσυν·πατη·σαιμην
2ndσυμπατησαις, συμπατησειαςσυν·πατη·σαις, συν·πατη·σειας classicalσυμπατησαιοσυν·πατη·σαιο
3rdσυμπατησαι, συμπατησειεσυν·πατη·σαι, συν·πατη·σειε classicalσυμπατησαιτοσυν·πατη·σαιτο
Pl1stσυμπατησαιμενσυν·πατη·σαιμενσυμπατησαιμεθασυν·πατη·σαιμεθα
2ndσυμπατησαιτεσυν·πατη·σαιτεσυμπατησαισθεσυν·πατη·σαισθε
3rdσυμπατησαιεν, συμπατησαισαν, συμπατησειαν, συμπατησειενσυν·πατη·σαιεν, συν·πατη·σαισαν alt, συν·πατη·σειαν classical, συν·πατη·σειεν classicalσυμπατησαιντοσυν·πατη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμπατησονσυν·πατη·σονσυμπατησαισυν·πατη·σαι
3rdσυμπατησατωσυν·πατη·σατωσυμπατησασθωσυν·πατη·σασθω
Pl1st
2ndσυμπατησατεσυν·πατη·σατεσυμπατησασθεσυν·πατη·σασθε
3rdσυμπατησατωσαν, συμπατησαντωνσυν·πατη·σατωσαν, συν·πατη·σαντων classicalσυμπατησασθωσαν, συμπατησασθωνσυν·πατη·σασθωσαν, συν·πατη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμπατησαι​συν·πατη·σαι​συμπατησασθαι​συν·πατη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπατησασασυμπατησαςσυμπατησανσυν·πατη·σασ·ασυν·πατη·σα[ντ]·ςσυν·πατη·σαν[τ]
Nom
Accσυμπατησασανσυμπατησαντασυν·πατη·σασ·ανσυν·πατη·σαντ·α
Datσυμπατησασῃσυμπατησαντισυν·πατη·σασ·ῃσυν·πατη·σαντ·ι
Genσυμπατησασηςσυμπατησαντοςσυν·πατη·σασ·ηςσυν·πατη·σαντ·ος
PlVocσυμπατησασαισυμπατησαντεςσυμπατησαντασυν·πατη·σασ·αισυν·πατη·σαντ·εςσυν·πατη·σαντ·α
Nom
Accσυμπατησασαςσυμπατησανταςσυν·πατη·σασ·αςσυν·πατη·σαντ·ας
Datσυμπατησασαιςσυμπατησασι, συμπατησασινσυν·πατη·σασ·αιςσυν·πατη·σα[ντ]·σι(ν)
Genσυμπατησασωνσυμπατησαντωνσυν·πατη·σασ·ωνσυν·πατη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπατησαμενησυμπατησαμενεσυν·πατη·σαμεν·ησυν·πατη·σαμεν·ε
Nomσυμπατησαμενοςσυν·πατη·σαμεν·ος
Accσυμπατησαμενηνσυμπατησαμενονσυν·πατη·σαμεν·ηνσυν·πατη·σαμεν·ον
Datσυμπατησαμενῃσυμπατησαμενῳσυν·πατη·σαμεν·ῃσυν·πατη·σαμεν·ῳ
Genσυμπατησαμενηςσυμπατησαμενουσυν·πατη·σαμεν·ηςσυν·πατη·σαμεν·ου
PlVocσυμπατησαμεναισυμπατησαμενοισυμπατησαμενασυν·πατη·σαμεν·αισυν·πατη·σαμεν·οισυν·πατη·σαμεν·α
Nom
Accσυμπατησαμεναςσυμπατησαμενουςσυν·πατη·σαμεν·αςσυν·πατη·σαμεν·ους
Datσυμπατησαμεναιςσυμπατησαμενοιςσυν·πατη·σαμεν·αιςσυν·πατη·σαμεν·οις
Genσυμπατησαμενωνσυμπατησαμενωνσυν·πατη·σαμεν·ωνσυν·πατη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυνεπατηθηνσυν·ε·πατη·θην
2ndσυνεπατηθηςσυν·ε·πατη·θης
3rdσυνεπατηθησυν·ε·πατη·θη
Pl1stσυνεπατηθημενσυν·ε·πατη·θημεν
2ndσυνεπατηθητεσυν·ε·πατη·θητε
3rdσυνεπατηθησανσυν·ε·πατη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυμπατηθησομαισυν·πατη·θησομαι
2ndσυμπατηθησῃ, συμπατηθησεισυν·πατη·θησῃ, συν·πατη·θησει classical
3rdσυμπατηθησεται[LXX]συν·πατη·θησεται
Pl1stσυμπατηθησομεθασυν·πατη·θησομεθα
2ndσυμπατηθησεσθεσυν·πατη·θησεσθε
3rdσυμπατηθησονταισυν·πατη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυμπατηθωσυν·πατη·θω
2ndσυμπατηθῃςσυν·πατη·θῃς
3rdσυμπατηθῃσυν·πατη·θῃ
Pl1stσυμπατηθωμενσυν·πατη·θωμεν
2ndσυμπατηθητεσυν·πατη·θητε
3rdσυμπατηθωσιν, συμπατηθωσισυν·πατη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυμπατηθειηνσυν·πατη·θειην
2ndσυμπατηθειηςσυν·πατη·θειης
3rdσυμπατηθειησυν·πατη·θειη
Pl1stσυμπατηθειημεν, συμπατηθειμενσυν·πατη·θειημεν, συν·πατη·θειμεν classical
2ndσυμπατηθειητε, συμπατηθειτεσυν·πατη·θειητε, συν·πατη·θειτε classical
3rdσυμπατηθειησαν, συμπατηθειενσυν·πατη·θειησαν, συν·πατη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυμπατηθησοιμηνσυν·πατη·θησοιμην
2ndσυμπατηθησοιοσυν·πατη·θησοιο
3rdσυμπατηθησοιτοσυν·πατη·θησοιτο
Pl1stσυμπατηθησοιμεθασυν·πατη·θησοιμεθα
2ndσυμπατηθησοισθεσυν·πατη·θησοισθε
3rdσυμπατηθησοιντοσυν·πατη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμπατηθητι[LXX]συν·πατη·θητι
3rdσυμπατηθητωσυν·πατη·θητω
Pl1st
2ndσυμπατηθητεσυν·πατη·θητε
3rdσυμπατηθητωσαν, συμπατηθεντωνσυν·πατη·θητωσαν, συν·πατη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
συμπατηθηναι​συν·πατη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
συμπατηθησεσθαι​συν·πατη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπατηθεισασυμπατηθειςσυμπατηθενσυν·πατη·θεισ·ασυν·πατη·θει[ντ]·ςσυν·πατη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσυμπατηθεισανσυμπατηθεντασυν·πατη·θεισ·ανσυν·πατη·θε[ι]ντ·α
Datσυμπατηθεισῃσυμπατηθεντισυν·πατη·θεισ·ῃσυν·πατη·θε[ι]ντ·ι
Genσυμπατηθεισηςσυμπατηθεντοςσυν·πατη·θεισ·ηςσυν·πατη·θε[ι]ντ·ος
PlVocσυμπατηθεισαισυμπατηθεντεςσυμπατηθεντασυν·πατη·θεισ·αισυν·πατη·θε[ι]ντ·εςσυν·πατη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσυμπατηθεισαςσυμπατηθενταςσυν·πατη·θεισ·αςσυν·πατη·θε[ι]ντ·ας
Datσυμπατηθεισαιςσυμπατηθεισι, συμπατηθεισινσυν·πατη·θεισ·αιςσυν·πατη·θει[ντ]·σι(ν)
Genσυμπατηθεισωνσυμπατηθεντωνσυν·πατη·θεισ·ωνσυν·πατη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπατηθησομενησυμπατηθησομενεσυν·πατη·θησομεν·ησυν·πατη·θησομεν·ε
Nomσυμπατηθησομενοςσυν·πατη·θησομεν·ος
Accσυμπατηθησομενηνσυμπατηθησομενονσυν·πατη·θησομεν·ηνσυν·πατη·θησομεν·ον
Datσυμπατηθησομενῃσυμπατηθησομενῳσυν·πατη·θησομεν·ῃσυν·πατη·θησομεν·ῳ
Genσυμπατηθησομενηςσυμπατηθησομενουσυν·πατη·θησομεν·ηςσυν·πατη·θησομεν·ου
PlVocσυμπατηθησομεναισυμπατηθησομενοισυμπατηθησομενασυν·πατη·θησομεν·αισυν·πατη·θησομεν·οισυν·πατη·θησομεν·α
Nom
Accσυμπατηθησομεναςσυμπατηθησομενουςσυν·πατη·θησομεν·αςσυν·πατη·θησομεν·ους
Datσυμπατηθησομεναιςσυμπατηθησομενοιςσυν·πατη·θησομεν·αιςσυν·πατη·θησομεν·οις
Genσυμπατηθησομενωνσυμπατηθησομενωνσυν·πατη·θησομεν·ωνσυν·πατη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2019 19:03:20 EDT