συνεπιτιθημι • SUNEPITIQHMI • sunepitithēmi

Search: συνεπιθῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεπιθῃ; συνεπιθῃσυνεπιτίθημισυνεπι·θ(ε)·ῃ; συνεπι·θ(ε)·ῃ2aor act sub 3rd sg; 2aor mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεπιθῃσυνεπιτίθημισυνεπι·θ(ε)·ῃ2aor act sub 3rd sg
συνεπιθῃσυνεπιτίθημισυνεπι·θ(ε)·ῃ2aor mp sub 2nd sg

συν·επι·τίθημι (ath. συνεπι+τιθ(ε)-, -, 2nd ath. συνεπι+θ(ε)-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεπιτιθημισυνεπι·τιθ(ε)·^μισυνεπιτιθεμαισυνεπι·τιθ(ε)·μαι
2ndσυνεπιτιθης, συνεπιτιθηθασυνεπι·τιθ(ε)·^ς, συνεπι·τιθ(ε)·^θα classicalσυνεπιτιθεσαισυνεπι·τιθ(ε)·σαι
3rdσυνεπιτιθησιν, συνεπιτιθησισυνεπι·τιθ(ε)·^σι(ν)συνεπιτιθεταισυνεπι·τιθ(ε)·ται
Pl1stσυνεπιτιθεμενσυνεπι·τιθ(ε)·μενσυνεπιτιθεμεθασυνεπι·τιθ(ε)·μεθα
2ndσυνεπιτιθετεσυνεπι·τιθ(ε)·τεσυνεπιτιθεσθεσυνεπι·τιθ(ε)·σθε
3rdσυνεπιτιθεασιν, συνεπιτιθεασισυνεπι·τιθ(ε)·ασι(ν)συνεπιτιθενταισυνεπι·τιθ(ε)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεπιτιθωσυνεπι·τιθ(ε)·ωσυνεπιτιθωμαισυνεπι·τιθ(ε)·ωμαι
2ndσυνεπιτιθῃςσυνεπι·τιθ(ε)·ῃςσυνεπιτιθῃσυνεπι·τιθ(ε)·ῃ
3rdσυνεπιτιθῃσυνεπι·τιθ(ε)·ῃσυνεπιτιθηταισυνεπι·τιθ(ε)·ηται
Pl1stσυνεπιτιθωμενσυνεπι·τιθ(ε)·ωμενσυνεπιτιθωμεθασυνεπι·τιθ(ε)·ωμεθα
2ndσυνεπιτιθητεσυνεπι·τιθ(ε)·ητεσυνεπιτιθησθεσυνεπι·τιθ(ε)·ησθε
3rdσυνεπιτιθωσιν, συνεπιτιθωσισυνεπι·τιθ(ε)·ωσι(ν)συνεπιτιθωνταισυνεπι·τιθ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1stσυνεπιτιθοιμεθασυνεπι·τιθ(ε)·οιμεθα
2ndσυνεπιτιθοισθεσυνεπι·τιθ(ε)·οισθε
3rdσυνεπιτιθοιντοσυνεπι·τιθ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεπιτιθειηνσυνεπι·τιθ(ε)·ιηνσυνεπιτιθειμηνσυνεπι·τιθ(ε)·ιμην
2ndσυνεπιτιθειηςσυνεπι·τιθ(ε)·ιηςσυνεπιτιθειοσυνεπι·τιθ(ε)·ιο
3rdσυνεπιτιθειησυνεπι·τιθ(ε)·ιησυνεπιτιθειτοσυνεπι·τιθ(ε)·ιτο
Pl1stσυνεπιτιθειημεν, συνεπιτιθειμενσυνεπι·τιθ(ε)·ιημεν, συνεπι·τιθ(ε)·ιμεν classicalσυνεπιτιθειμεθασυνεπι·τιθ(ε)·ιμεθα
2ndσυνεπιτιθειητε, συνεπιτιθειτεσυνεπι·τιθ(ε)·ιητε, συνεπι·τιθ(ε)·ιτε classicalσυνεπιτιθεισθεσυνεπι·τιθ(ε)·ισθε
3rdσυνεπιτιθειησαν, συνεπιτιθειενσυνεπι·τιθ(ε)·ιησαν, συνεπι·τιθ(ε)·ιεν classicalσυνεπιτιθειντοσυνεπι·τιθ(ε)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνεπιτιθεισυνεπι·τιθ(ε)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνεπιτιθεθι, συνεπιτιθεςσυνεπι·τιθ(ε)·θι, συνεπι·τιθ(ε)·ςσυνεπιτιθεσοσυνεπι·τιθ(ε)·σο
3rdσυνεπιτιθετωσυνεπι·τιθ(ε)·τωσυνεπιτιθεσθωσυνεπι·τιθ(ε)·σθω
Pl1st
2ndσυνεπιτιθετεσυνεπι·τιθ(ε)·τεσυνεπιτιθεσθεσυνεπι·τιθ(ε)·σθε
3rdσυνεπιτιθετωσαν, συνεπιτιθεντωνσυνεπι·τιθ(ε)·τωσαν, συνεπι·τιθ(ε)·ντων classicalσυνεπιτιθεσθωσαν, συνεπιτιθεσθωνσυνεπι·τιθ(ε)·σθωσαν, συνεπι·τιθ(ε)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνεπιτιθεναι, συνεπιτιθειναι​συνεπι·τιθ(ε)·ναι, συνεπι·τιθ(ε)·εναι​συνεπιτιθεσθαι​συνεπι·τιθ(ε)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνεπιτιθουσασυνεπιτιθουνσυνεπι·τιθ(ε)·ουσ·ασυνεπι·τιθ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomσυνεπιτιθωνσυνεπι·τιθ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυνεπιτιθουσανσυνεπιτιθουντασυνεπι·τιθ(ε)·ουσ·ανσυνεπι·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datσυνεπιτιθουσῃσυνεπιτιθουντισυνεπι·τιθ(ε)·ουσ·ῃσυνεπι·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genσυνεπιτιθουσηςσυνεπιτιθουντοςσυνεπι·τιθ(ε)·ουσ·ηςσυνεπι·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυνεπιτιθουσαισυνεπιτιθουντεςσυνεπιτιθουντασυνεπι·τιθ(ε)·ουσ·αισυνεπι·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·εςσυνεπι·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυνεπιτιθουσαςσυνεπιτιθουνταςσυνεπι·τιθ(ε)·ουσ·αςσυνεπι·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datσυνεπιτιθουσαιςσυνεπιτιθουσι, συνεπιτιθουσινσυνεπι·τιθ(ε)·ουσ·αιςσυνεπι·τιθ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυνεπιτιθουσωνσυνεπιτιθουντωνσυνεπι·τιθ(ε)·ουσ·ωνσυνεπι·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνεπιτιθουμενησυνεπιτιθουμενεσυνεπι·τιθ(ε)·ομεν·ησυνεπι·τιθ(ε)·ομεν·ε
Nomσυνεπιτιθουμενοςσυνεπι·τιθ(ε)·ομεν·ος
Accσυνεπιτιθουμενηνσυνεπιτιθουμενονσυνεπι·τιθ(ε)·ομεν·ηνσυνεπι·τιθ(ε)·ομεν·ον
Datσυνεπιτιθουμενῃσυνεπιτιθουμενῳσυνεπι·τιθ(ε)·ομεν·ῃσυνεπι·τιθ(ε)·ομεν·ῳ
Genσυνεπιτιθουμενηςσυνεπιτιθουμενουσυνεπι·τιθ(ε)·ομεν·ηςσυνεπι·τιθ(ε)·ομεν·ου
PlVocσυνεπιτιθουμεναισυνεπιτιθουμενοισυνεπιτιθουμενασυνεπι·τιθ(ε)·ομεν·αισυνεπι·τιθ(ε)·ομεν·οισυνεπι·τιθ(ε)·ομεν·α
Nom
Accσυνεπιτιθουμεναςσυνεπιτιθουμενουςσυνεπι·τιθ(ε)·ομεν·αςσυνεπι·τιθ(ε)·ομεν·ους
Datσυνεπιτιθουμεναιςσυνεπιτιθουμενοιςσυνεπι·τιθ(ε)·ομεν·αιςσυνεπι·τιθ(ε)·ομεν·οις
Genσυνεπιτιθουμενωνσυνεπιτιθουμενωνσυνεπι·τιθ(ε)·ομεν·ωνσυνεπι·τιθ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνεπιτιθεισασυνεπιτιθειςσυνεπιτιθενσυνεπι·τιθ(ε)·εσ·ασυνεπι·τιθ(ε)·[ντ]·ςσυνεπι·τιθ(ε)·ν[τ]
Nom
Accσυνεπιτιθεισανσυνεπιτιθεντασυνεπι·τιθ(ε)·εσ·ανσυνεπι·τιθ(ε)·ντ·α
Datσυνεπιτιθεισῃσυνεπιτιθεντισυνεπι·τιθ(ε)·εσ·ῃσυνεπι·τιθ(ε)·ντ·ι
Genσυνεπιτιθεισηςσυνεπιτιθεντοςσυνεπι·τιθ(ε)·εσ·ηςσυνεπι·τιθ(ε)·ντ·ος
PlVocσυνεπιτιθεισαισυνεπιτιθεντεςσυνεπιτιθεντασυνεπι·τιθ(ε)·εσ·αισυνεπι·τιθ(ε)·ντ·εςσυνεπι·τιθ(ε)·ντ·α
Nom
Accσυνεπιτιθεισαςσυνεπιτιθενταςσυνεπι·τιθ(ε)·εσ·αςσυνεπι·τιθ(ε)·ντ·ας
Datσυνεπιτιθεισαιςσυνεπιτιθεισι, συνεπιτιθεισινσυνεπι·τιθ(ε)·εσ·αιςσυνεπι·τιθ(ε)·[ντ]·σι(ν) > συνεπιτιθεισι, συνεπι·τιθ(ε)·[ντ]·σι(ν) > συνεπιτιθεισιν
Genσυνεπιτιθεισωνσυνεπιτιθεντωνσυνεπι·τιθ(ε)·εσ·ωνσυνεπι·τιθ(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνεπιτιθεμενησυνεπιτιθεμενεσυνεπι·τιθ(ε)·μεν·ησυνεπι·τιθ(ε)·μεν·ε
Nomσυνεπιτιθεμενοςσυνεπι·τιθ(ε)·μεν·ος
Accσυνεπιτιθεμενηνσυνεπιτιθεμενονσυνεπι·τιθ(ε)·μεν·ηνσυνεπι·τιθ(ε)·μεν·ον
Datσυνεπιτιθεμενῃσυνεπιτιθεμενῳσυνεπι·τιθ(ε)·μεν·ῃσυνεπι·τιθ(ε)·μεν·ῳ
Genσυνεπιτιθεμενηςσυνεπιτιθεμενουσυνεπι·τιθ(ε)·μεν·ηςσυνεπι·τιθ(ε)·μεν·ου
PlVocσυνεπιτιθεμεναισυνεπιτιθεμενοισυνεπιτιθεμενα[LXX]συνεπι·τιθ(ε)·μεν·αισυνεπι·τιθ(ε)·μεν·οισυνεπι·τιθ(ε)·μεν·α
Nom
Accσυνεπιτιθεμεναςσυνεπιτιθεμενουςσυνεπι·τιθ(ε)·μεν·αςσυνεπι·τιθ(ε)·μεν·ους
Datσυνεπιτιθεμεναιςσυνεπιτιθεμενοιςσυνεπι·τιθ(ε)·μεν·αιςσυνεπι·τιθ(ε)·μεν·οις
Genσυνεπιτιθεμενων[LXX]συνεπιτιθεμενων[LXX]συνεπι·τιθ(ε)·μεν·ωνσυνεπι·τιθ(ε)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεπετιθουνσυνεπι·ε·τιθ(ε)·ον
2ndσυνεπετιθειςσυνεπι·ε·τιθ(ε)·ες
3rdσυνεπετιθεισυνεπι·ε·τιθ(ε)·ε
Pl1stσυνεπετιθουμενσυνεπι·ε·τιθ(ε)·ομεν
2ndσυνεπετιθειτεσυνεπι·ε·τιθ(ε)·ετε
3rdσυνεπετιθουν, συνεπετιθουσανσυνεπι·ε·τιθ(ε)·ον, συνεπι·ε·τιθ(ε)·οσαν alt

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεπετιθηνσυνεπι·ε·τιθ(ε)·^νσυνεπετιθεμηνσυνεπι·ε·τιθ(ε)·μην
2ndσυνεπετιθης, συνεπετιθησθασυνεπι·ε·τιθ(ε)·^ς, συνεπι·ε·τιθ(ε)·^σθα classicalσυνεπετιθεσοσυνεπι·ε·τιθ(ε)·σο
3rdσυνεπετιθησυνεπι·ε·τιθ(ε)·^συνεπετιθετοσυνεπι·ε·τιθ(ε)·το
Pl1stσυνεπετιθεμενσυνεπι·ε·τιθ(ε)·μενσυνεπετιθεμεθασυνεπι·ε·τιθ(ε)·μεθα
2ndσυνεπετιθετεσυνεπι·ε·τιθ(ε)·τεσυνεπετιθεσθεσυνεπι·ε·τιθ(ε)·σθε
3rdσυνεπετιθεσανσυνεπι·ε·τιθ(ε)·σανσυνεπετιθεντοσυνεπι·ε·τιθ(ε)·ντο

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεπεθουμηνσυνεπι·ε·θ(ε)·ομην
2ndσυνεπεθουσυνεπι·ε·θ(ε)·ου
3rdσυνεπεθειτοσυνεπι·ε·θ(ε)·ετο
Pl1stσυνεπεθουμεθασυνεπι·ε·θ(ε)·ομεθα
2ndσυνεπεθεισθεσυνεπι·ε·θ(ε)·εσθε
3rdσυνεπεθουντοσυνεπι·ε·θ(ε)·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεπεθεμηνσυνεπι·ε·θ(ε)·μην
2ndσυνεπεθεσοσυνεπι·ε·θ(ε)·σο
3rdσυνεπεθετοσυνεπι·ε·θ(ε)·το
Pl1stσυνεπεθεμενσυνεπι·ε·θ(ε)·μενσυνεπεθεμεθασυνεπι·ε·θ(ε)·μεθα
2ndσυνεπεθετεσυνεπι·ε·θ(ε)·τεσυνεπεθεσθεσυνεπι·ε·θ(ε)·σθε
3rdσυνεπεθεσανσυνεπι·ε·θ(ε)·σανσυνεπεθεντο[GNT][LXX]συνεπι·ε·θ(ε)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεπιθωσυνεπι·θ(ε)·ωσυνεπιθωμαισυνεπι·θ(ε)·ωμαι
2ndσυνεπιθῃςσυνεπι·θ(ε)·ῃςσυνεπιθῃ[LXX]συνεπι·θ(ε)·ῃ
3rdσυνεπιθῃ[LXX]συνεπι·θ(ε)·ῃσυνεπιθηταισυνεπι·θ(ε)·ηται
Pl1stσυνεπιθωμενσυνεπι·θ(ε)·ωμενσυνεπιθωμεθασυνεπι·θ(ε)·ωμεθα
2ndσυνεπιθητεσυνεπι·θ(ε)·ητεσυνεπιθησθεσυνεπι·θ(ε)·ησθε
3rdσυνεπιθωσιν, συνεπιθωσισυνεπι·θ(ε)·ωσι(ν)συνεπιθωνται[LXX]συνεπι·θ(ε)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεπιθοιμηνσυνεπι·θ(ε)·οιμην
2ndσυνεπιθοιοσυνεπι·θ(ε)·οιο
3rdσυνεπιθοιτοσυνεπι·θ(ε)·οιτο
Pl1stσυνεπιθοιμεθασυνεπι·θ(ε)·οιμεθα
2ndσυνεπιθοισθεσυνεπι·θ(ε)·οισθε
3rdσυνεπιθοιντοσυνεπι·θ(ε)·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεπιθειηνσυνεπι·θ(ε)·ιηνσυνεπιθειμηνσυνεπι·θ(ε)·ιμην
2ndσυνεπιθειηςσυνεπι·θ(ε)·ιηςσυνεπιθειοσυνεπι·θ(ε)·ιο
3rdσυνεπιθειησυνεπι·θ(ε)·ιησυνεπιθειτοσυνεπι·θ(ε)·ιτο
Pl1stσυνεπιθειημεν, συνεπιθειμενσυνεπι·θ(ε)·ιημεν, συνεπι·θ(ε)·ιμεν classicalσυνεπιθειμεθασυνεπι·θ(ε)·ιμεθα
2ndσυνεπιθειητε, συνεπιθειτεσυνεπι·θ(ε)·ιητε, συνεπι·θ(ε)·ιτε classicalσυνεπιθεισθεσυνεπι·θ(ε)·ισθε
3rdσυνεπιθειησαν, συνεπιθειενσυνεπι·θ(ε)·ιησαν, συνεπι·θ(ε)·ιεν classicalσυνεπιθειντοσυνεπι·θ(ε)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνεπιθουσυνεπι·θ(ε)·ου
3rdσυνεπιθεισθωσυνεπι·θ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndσυνεπιθεισθεσυνεπι·θ(ε)·εσθε
3rdσυνεπιθεισθωσαν, συνεπιθεισθωνσυνεπι·θ(ε)·εσθωσαν, συνεπι·θ(ε)·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνεπιθεθι, συνεπιθεςσυνεπι·θ(ε)·θι, συνεπι·θ(ε)·ςσυνεπιθεσοσυνεπι·θ(ε)·σο
3rdσυνεπιθετωσυνεπι·θ(ε)·τωσυνεπιθεσθωσυνεπι·θ(ε)·σθω
Pl1st
2ndσυνεπιθετεσυνεπι·θ(ε)·τεσυνεπιθεσθεσυνεπι·θ(ε)·σθε
3rdσυνεπιθετωσαν, συνεπιθεντωνσυνεπι·θ(ε)·τωσαν, συνεπι·θ(ε)·ντων classicalσυνεπιθεσθωσαν, συνεπιθεσθωνσυνεπι·θ(ε)·σθωσαν, συνεπι·θ(ε)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνεπιθεναι, συνεπιθειναι​συνεπι·θ(ε)·ναι, συνεπι·θ(ε)·εναι​συνεπιθεσθαι​συνεπι·θ(ε)·σθαι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνεπιθεισασυνεπιθειςσυνεπιθενσυνεπι·θ(ε)·εσ·ασυνεπι·θ(ε)·[ντ]·ςσυνεπι·θ(ε)·ν[τ]
Nom
Accσυνεπιθεισανσυνεπιθεντασυνεπι·θ(ε)·εσ·ανσυνεπι·θ(ε)·ντ·α
Datσυνεπιθεισῃσυνεπιθεντισυνεπι·θ(ε)·εσ·ῃσυνεπι·θ(ε)·ντ·ι
Genσυνεπιθεισηςσυνεπιθεντοςσυνεπι·θ(ε)·εσ·ηςσυνεπι·θ(ε)·ντ·ος
PlVocσυνεπιθεισαισυνεπιθεντεςσυνεπιθεντασυνεπι·θ(ε)·εσ·αισυνεπι·θ(ε)·ντ·εςσυνεπι·θ(ε)·ντ·α
Nom
Accσυνεπιθεισαςσυνεπιθενταςσυνεπι·θ(ε)·εσ·αςσυνεπι·θ(ε)·ντ·ας
Datσυνεπιθεισαιςσυνεπιθεισι, συνεπιθεισινσυνεπι·θ(ε)·εσ·αιςσυνεπι·θ(ε)·[ντ]·σι(ν) > συνεπιθεισι, συνεπι·θ(ε)·[ντ]·σι(ν) > συνεπιθεισιν
Genσυνεπιθεισωνσυνεπιθεντωνσυνεπι·θ(ε)·εσ·ωνσυνεπι·θ(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνεπιθεμενησυνεπιθεμενεσυνεπι·θ(ε)·μεν·ησυνεπι·θ(ε)·μεν·ε
Nomσυνεπιθεμενοςσυνεπι·θ(ε)·μεν·ος
Accσυνεπιθεμενηνσυνεπιθεμενονσυνεπι·θ(ε)·μεν·ηνσυνεπι·θ(ε)·μεν·ον
Datσυνεπιθεμενῃσυνεπιθεμενῳσυνεπι·θ(ε)·μεν·ῃσυνεπι·θ(ε)·μεν·ῳ
Genσυνεπιθεμενηςσυνεπιθεμενουσυνεπι·θ(ε)·μεν·ηςσυνεπι·θ(ε)·μεν·ου
PlVocσυνεπιθεμεναισυνεπιθεμενοισυνεπιθεμενασυνεπι·θ(ε)·μεν·αισυνεπι·θ(ε)·μεν·οισυνεπι·θ(ε)·μεν·α
Nom
Accσυνεπιθεμεναςσυνεπιθεμενουςσυνεπι·θ(ε)·μεν·αςσυνεπι·θ(ε)·μεν·ους
Datσυνεπιθεμεναιςσυνεπιθεμενοιςσυνεπι·θ(ε)·μεν·αιςσυνεπι·θ(ε)·μεν·οις
Genσυνεπιθεμενωνσυνεπιθεμενωνσυνεπι·θ(ε)·μεν·ωνσυνεπι·θ(ε)·μεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 11:57:49 EST