συλλαλεω • SULLALEW • sullaleō

Search: συνελαλησεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνελαλησενσυλλαλέωσυν·ε·λαλη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνελαλησενσυλλαλέωσυν·ε·λαλη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

συλ·λαλέω (συν+λαλ(ε)-, -, συν+λαλη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυλλαλωσυν·λαλ(ε)·ωσυλλαλουμαισυν·λαλ(ε)·ομαι
2ndσυλλαλειςσυν·λαλ(ε)·ειςσυλλαλῃ[LXX], συλλαλει, συλλαλεισαισυν·λαλ(ε)·ῃ, συν·λαλ(ε)·ει classical, συν·λαλ(ε)·εσαι alt
3rdσυλλαλεισυν·λαλ(ε)·εισυλλαλειταισυν·λαλ(ε)·εται
Pl1stσυλλαλουμενσυν·λαλ(ε)·ομενσυλλαλουμεθασυν·λαλ(ε)·ομεθα
2ndσυλλαλειτεσυν·λαλ(ε)·ετεσυλλαλεισθεσυν·λαλ(ε)·εσθε
3rdσυλλαλουσιν, συλλαλουσισυν·λαλ(ε)·ουσι(ν)συλλαλουνταισυν·λαλ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυλλαλωσυν·λαλ(ε)·ωσυλλαλωμαισυν·λαλ(ε)·ωμαι
2ndσυλλαλῃςσυν·λαλ(ε)·ῃςσυλλαλῃ[LXX]συν·λαλ(ε)·ῃ
3rdσυλλαλῃ[LXX]συν·λαλ(ε)·ῃσυλλαληταισυν·λαλ(ε)·ηται
Pl1stσυλλαλωμενσυν·λαλ(ε)·ωμενσυλλαλωμεθασυν·λαλ(ε)·ωμεθα
2ndσυλλαλητεσυν·λαλ(ε)·ητεσυλλαλησθεσυν·λαλ(ε)·ησθε
3rdσυλλαλωσιν, συλλαλωσισυν·λαλ(ε)·ωσι(ν)συλλαλωνταισυν·λαλ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυλλαλοιμισυν·λαλ(ε)·οιμισυλλαλοιμηνσυν·λαλ(ε)·οιμην
2ndσυλλαλοιςσυν·λαλ(ε)·οιςσυλλαλοιοσυν·λαλ(ε)·οιο
3rdσυλλαλοισυν·λαλ(ε)·οισυλλαλοιτοσυν·λαλ(ε)·οιτο
Pl1stσυλλαλοιμενσυν·λαλ(ε)·οιμενσυλλαλοιμεθασυν·λαλ(ε)·οιμεθα
2ndσυλλαλοιτεσυν·λαλ(ε)·οιτεσυλλαλοισθεσυν·λαλ(ε)·οισθε
3rdσυλλαλοιεν, συλλαλοισανσυν·λαλ(ε)·οιεν, συν·λαλ(ε)·οισαν altσυλλαλοιντοσυν·λαλ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυλλαλεισυν·λαλ(ε)·εσυλλαλουσυν·λαλ(ε)·ου
3rdσυλλαλειτωσυν·λαλ(ε)·ετωσυλλαλεισθωσυν·λαλ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndσυλλαλειτεσυν·λαλ(ε)·ετεσυλλαλεισθεσυν·λαλ(ε)·εσθε
3rdσυλλαλειτωσαν, συλλαλουντωνσυν·λαλ(ε)·ετωσαν, συν·λαλ(ε)·οντων classicalσυλλαλεισθωσαν, συλλαλεισθωνσυν·λαλ(ε)·εσθωσαν, συν·λαλ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συλλαλειν[LXX]​συν·λαλ(ε)·εινσυλλαλεισθαι​συν·λαλ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυλλαλουσασυλλαλουνσυν·λαλ(ε)·ουσ·ασυν·λαλ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomσυλλαλωνσυν·λαλ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυλλαλουσανσυλλαλουντασυν·λαλ(ε)·ουσ·ανσυν·λαλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datσυλλαλουσῃσυλλαλουντισυν·λαλ(ε)·ουσ·ῃσυν·λαλ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genσυλλαλουσηςσυλλαλουντοςσυν·λαλ(ε)·ουσ·ηςσυν·λαλ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυλλαλουσαισυλλαλουντες[GNT]συλλαλουντασυν·λαλ(ε)·ουσ·αισυν·λαλ(ε)·ο[υ]ντ·εςσυν·λαλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυλλαλουσαςσυλλαλουνταςσυν·λαλ(ε)·ουσ·αςσυν·λαλ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datσυλλαλουσαιςσυλλαλουσι, συλλαλουσινσυν·λαλ(ε)·ουσ·αιςσυν·λαλ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυλλαλουσωνσυλλαλουντωνσυν·λαλ(ε)·ουσ·ωνσυν·λαλ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυλλαλουμενησυλλαλουμενεσυν·λαλ(ε)·ομεν·ησυν·λαλ(ε)·ομεν·ε
Nomσυλλαλουμενοςσυν·λαλ(ε)·ομεν·ος
Accσυλλαλουμενηνσυλλαλουμενονσυν·λαλ(ε)·ομεν·ηνσυν·λαλ(ε)·ομεν·ον
Datσυλλαλουμενῃσυλλαλουμενῳσυν·λαλ(ε)·ομεν·ῃσυν·λαλ(ε)·ομεν·ῳ
Genσυλλαλουμενηςσυλλαλουμενουσυν·λαλ(ε)·ομεν·ηςσυν·λαλ(ε)·ομεν·ου
PlVocσυλλαλουμεναισυλλαλουμενοισυλλαλουμενασυν·λαλ(ε)·ομεν·αισυν·λαλ(ε)·ομεν·οισυν·λαλ(ε)·ομεν·α
Nom
Accσυλλαλουμεναςσυλλαλουμενουςσυν·λαλ(ε)·ομεν·αςσυν·λαλ(ε)·ομεν·ους
Datσυλλαλουμεναιςσυλλαλουμενοιςσυν·λαλ(ε)·ομεν·αιςσυν·λαλ(ε)·ομεν·οις
Genσυλλαλουμενωνσυλλαλουμενωνσυν·λαλ(ε)·ομεν·ωνσυν·λαλ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνελαλουν[GNT]συν·ε·λαλ(ε)·ονσυνελαλουμηνσυν·ε·λαλ(ε)·ομην
2ndσυνελαλειςσυν·ε·λαλ(ε)·εςσυνελαλουσυν·ε·λαλ(ε)·ου
3rdσυνελαλεισυν·ε·λαλ(ε)·εσυνελαλειτοσυν·ε·λαλ(ε)·ετο
Pl1stσυνελαλουμενσυν·ε·λαλ(ε)·ομενσυνελαλουμεθασυν·ε·λαλ(ε)·ομεθα
2ndσυνελαλειτεσυν·ε·λαλ(ε)·ετεσυνελαλεισθεσυν·ε·λαλ(ε)·εσθε
3rdσυνελαλουν[GNT], συνελαλουσανσυν·ε·λαλ(ε)·ον, συν·ε·λαλ(ε)·οσαν altσυνελαλουντοσυν·ε·λαλ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνελαλησασυν·ε·λαλη·σασυνελαλησαμηνσυν·ε·λαλη·σαμην
2ndσυνελαλησαςσυν·ε·λαλη·σαςσυνελαλησωσυν·ε·λαλη·σω
3rdσυνελαλησεν[GNT], συνελαλησεσυν·ε·λαλη·σε(ν), συν·ε·λαλη·σε(ν)συνελαλησατοσυν·ε·λαλη·σατο
Pl1stσυνελαλησαμενσυν·ε·λαλη·σαμενσυνελαλησαμεθασυν·ε·λαλη·σαμεθα
2ndσυνελαλησατεσυν·ε·λαλη·σατεσυνελαλησασθεσυν·ε·λαλη·σασθε
3rdσυνελαλησαν[LXX]συν·ε·λαλη·σανσυνελαλησαντοσυν·ε·λαλη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυλλαλησωσυν·λαλη·σωσυλλαλησωμαισυν·λαλη·σωμαι
2ndσυλλαλησῃςσυν·λαλη·σῃςσυλλαλησῃσυν·λαλη·σῃ
3rdσυλλαλησῃσυν·λαλη·σῃσυλλαλησηταισυν·λαλη·σηται
Pl1stσυλλαλησωμενσυν·λαλη·σωμενσυλλαλησωμεθασυν·λαλη·σωμεθα
2ndσυλλαλησητεσυν·λαλη·σητεσυλλαλησησθεσυν·λαλη·σησθε
3rdσυλλαλησωσιν, συλλαλησωσισυν·λαλη·σωσι(ν)συλλαλησωνταισυν·λαλη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυλλαλησαιμισυν·λαλη·σαιμισυλλαλησαιμηνσυν·λαλη·σαιμην
2ndσυλλαλησαις, συλλαλησειαςσυν·λαλη·σαις, συν·λαλη·σειας classicalσυλλαλησαιοσυν·λαλη·σαιο
3rdσυλλαλησαι, συλλαλησειεσυν·λαλη·σαι, συν·λαλη·σειε classicalσυλλαλησαιτοσυν·λαλη·σαιτο
Pl1stσυλλαλησαιμενσυν·λαλη·σαιμενσυλλαλησαιμεθασυν·λαλη·σαιμεθα
2ndσυλλαλησαιτεσυν·λαλη·σαιτεσυλλαλησαισθεσυν·λαλη·σαισθε
3rdσυλλαλησαιεν, συλλαλησαισαν, συλλαλησειαν, συλλαλησειενσυν·λαλη·σαιεν, συν·λαλη·σαισαν alt, συν·λαλη·σειαν classical, συν·λαλη·σειεν classicalσυλλαλησαιντοσυν·λαλη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυλλαλησονσυν·λαλη·σονσυλλαλησαισυν·λαλη·σαι
3rdσυλλαλησατωσυν·λαλη·σατωσυλλαλησασθωσυν·λαλη·σασθω
Pl1st
2ndσυλλαλησατεσυν·λαλη·σατεσυλλαλησασθεσυν·λαλη·σασθε
3rdσυλλαλησατωσαν, συλλαλησαντωνσυν·λαλη·σατωσαν, συν·λαλη·σαντων classicalσυλλαλησασθωσαν, συλλαλησασθωνσυν·λαλη·σασθωσαν, συν·λαλη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συλλαλησαι​συν·λαλη·σαι​συλλαλησασθαι​συν·λαλη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυλλαλησασασυλλαλησας[GNT]συλλαλησανσυν·λαλη·σασ·ασυν·λαλη·σα[ντ]·ςσυν·λαλη·σαν[τ]
Nom
Accσυλλαλησασανσυλλαλησαντασυν·λαλη·σασ·ανσυν·λαλη·σαντ·α
Datσυλλαλησασῃσυλλαλησαντισυν·λαλη·σασ·ῃσυν·λαλη·σαντ·ι
Genσυλλαλησασηςσυλλαλησαντοςσυν·λαλη·σασ·ηςσυν·λαλη·σαντ·ος
PlVocσυλλαλησασαισυλλαλησαντες[LXX]συλλαλησαντασυν·λαλη·σασ·αισυν·λαλη·σαντ·εςσυν·λαλη·σαντ·α
Nom
Accσυλλαλησασαςσυλλαλησανταςσυν·λαλη·σασ·αςσυν·λαλη·σαντ·ας
Datσυλλαλησασαιςσυλλαλησασι, συλλαλησασινσυν·λαλη·σασ·αιςσυν·λαλη·σα[ντ]·σι(ν)
Genσυλλαλησασωνσυλλαλησαντωνσυν·λαλη·σασ·ωνσυν·λαλη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυλλαλησαμενησυλλαλησαμενεσυν·λαλη·σαμεν·ησυν·λαλη·σαμεν·ε
Nomσυλλαλησαμενοςσυν·λαλη·σαμεν·ος
Accσυλλαλησαμενηνσυλλαλησαμενονσυν·λαλη·σαμεν·ηνσυν·λαλη·σαμεν·ον
Datσυλλαλησαμενῃσυλλαλησαμενῳσυν·λαλη·σαμεν·ῃσυν·λαλη·σαμεν·ῳ
Genσυλλαλησαμενηςσυλλαλησαμενουσυν·λαλη·σαμεν·ηςσυν·λαλη·σαμεν·ου
PlVocσυλλαλησαμεναισυλλαλησαμενοισυλλαλησαμενασυν·λαλη·σαμεν·αισυν·λαλη·σαμεν·οισυν·λαλη·σαμεν·α
Nom
Accσυλλαλησαμεναςσυλλαλησαμενουςσυν·λαλη·σαμεν·αςσυν·λαλη·σαμεν·ους
Datσυλλαλησαμεναιςσυλλαλησαμενοιςσυν·λαλη·σαμεν·αιςσυν·λαλη·σαμεν·οις
Genσυλλαλησαμενωνσυλλαλησαμενωνσυν·λαλη·σαμεν·ωνσυν·λαλη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 09-Dec-2019 11:52:25 EST