συνερχομαι • SUNERCOMAI SUNERXOMAI • sunerchomai

Search: συνελθοντων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνελθοντων; συνελθοντων; συνελθοντωνσυνέρχομαισυν·ελθ·οντων; συν·ελθ·ο[υ]ντ·ων; συν·ελθ·ο[υ]ντ·ων2aor act imp 3rd pl classical; 2aor act ptcp mas gen pl; 2aor act ptcp neu gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνελθοντωνσυνέρχομαισυν·ελθ·οντων2aor act imp 3rd pl classical
συνελθοντωνσυνέρχομαισυν·ελθ·ο[υ]ντ·ων2aor act ptcp mas gen pl
συνελθοντωνσυνέρχομαισυν·ελθ·ο[υ]ντ·ων2aor act ptcp neu gen pl

συν·έρχομαι (συν+ερχ-, συν+ελευ·σ-, συν+ελθ·[σ]- or 2nd συν+ελθ-, συν+εληλυθ·[κ]-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνερχομαισυν·ερχ·ομαι
2ndσυνερχῃ, συνερχει, συνερχεσαισυν·ερχ·ῃ, συν·ερχ·ει classical, συν·ερχ·εσαι alt
3rdσυνερχεται[GNT]συν·ερχ·εται
Pl1stσυνερχομεθασυν·ερχ·ομεθα
2ndσυνερχεσθε[GNT][LXX]συν·ερχ·εσθε
3rdσυνερχονται[GNT]συν·ερχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνερχωμαισυν·ερχ·ωμαι
2ndσυνερχῃσυν·ερχ·ῃ
3rdσυνερχηταισυν·ερχ·ηται
Pl1stσυνερχωμεθασυν·ερχ·ωμεθα
2ndσυνερχησθε[GNT]συν·ερχ·ησθε
3rdσυνερχωνταισυν·ερχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνερχοιμηνσυν·ερχ·οιμην
2ndσυνερχοιοσυν·ερχ·οιο
3rdσυνερχοιτοσυν·ερχ·οιτο
Pl1stσυνερχοιμεθασυν·ερχ·οιμεθα
2ndσυνερχοισθεσυν·ερχ·οισθε
3rdσυνερχοιντοσυν·ερχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνερχουσυν·ερχ·ου
3rdσυνερχεσθωσυν·ερχ·εσθω
Pl1st
2ndσυνερχεσθε[GNT][LXX]συν·ερχ·εσθε
3rdσυνερχεσθωσαν, συνερχεσθωνσυν·ερχ·εσθωσαν, συν·ερχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνερχεσθαι​συν·ερχ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνερχομενησυνερχομενεσυν·ερχ·ομεν·ησυν·ερχ·ομεν·ε
Nomσυνερχομενοςσυν·ερχ·ομεν·ος
Accσυνερχομενηνσυνερχομενονσυν·ερχ·ομεν·ηνσυν·ερχ·ομεν·ον
Datσυνερχομενῃσυνερχομενῳσυν·ερχ·ομεν·ῃσυν·ερχ·ομεν·ῳ
Genσυνερχομενηςσυνερχομενουσυν·ερχ·ομεν·ηςσυν·ερχ·ομεν·ου
PlVocσυνερχομεναισυνερχομενοι[GNT]συνερχομενασυν·ερχ·ομεν·αισυν·ερχ·ομεν·οισυν·ερχ·ομεν·α
Nom
Accσυνερχομεναςσυνερχομενουςσυν·ερχ·ομεν·αςσυν·ερχ·ομεν·ους
Datσυνερχομεναιςσυνερχομενοιςσυν·ερχ·ομεν·αιςσυν·ερχ·ομεν·οις
Genσυνερχομενων[GNT]συνερχομενων[GNT]συν·ερχ·ομεν·ωνσυν·ερχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνηρχομηνσυν·ε·ερχ·ομην
2ndσυνηρχουσυν·ε·ερχ·ου
3rdσυνηρχετο[GNT]συν·ε·ερχ·ετο
Pl1stσυνηρχομεθασυν·ε·ερχ·ομεθα
2ndσυνηρχεσθεσυν·ε·ερχ·εσθε
3rdσυνηρχοντο[GNT]συν·ε·ερχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνελευσομαι[LXX]συν·ελευ·σομαι
2ndσυνελευσῃ, συνελευσει, συνελευσεσαισυν·ελευ·σῃ, συν·ελευ·σει classical, συν·ελευ·σεσαι alt
3rdσυνελευσεται[LXX]συν·ελευ·σεται
Pl1stσυνελευσομεθασυν·ελευ·σομεθα
2ndσυνελευσεσθεσυν·ελευ·σεσθε
3rdσυνελευσονται[LXX]συν·ελευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνελευσοιμηνσυν·ελευ·σοιμην
2ndσυνελευσοιοσυν·ελευ·σοιο
3rdσυνελευσοιτοσυν·ελευ·σοιτο
Pl1stσυνελευσοιμεθασυν·ελευ·σοιμεθα
2ndσυνελευσοισθεσυν·ελευ·σοισθε
3rdσυνελευσοιντοσυν·ελευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνελευσεσθαι​συν·ελευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνελευσομενησυνελευσομενεσυν·ελευ·σομεν·ησυν·ελευ·σομεν·ε
Nomσυνελευσομενοςσυν·ελευ·σομεν·ος
Accσυνελευσομενηνσυνελευσομενονσυν·ελευ·σομεν·ηνσυν·ελευ·σομεν·ον
Datσυνελευσομενῃσυνελευσομενῳσυν·ελευ·σομεν·ῃσυν·ελευ·σομεν·ῳ
Genσυνελευσομενηςσυνελευσομενουσυν·ελευ·σομεν·ηςσυν·ελευ·σομεν·ου
PlVocσυνελευσομεναισυνελευσομενοισυνελευσομενασυν·ελευ·σομεν·αισυν·ελευ·σομεν·οισυν·ελευ·σομεν·α
Nom
Accσυνελευσομεναςσυνελευσομενουςσυν·ελευ·σομεν·αςσυν·ελευ·σομεν·ους
Datσυνελευσομεναιςσυνελευσομενοιςσυν·ελευ·σομεν·αιςσυν·ελευ·σομεν·οις
Genσυνελευσομενωνσυνελευσομενωνσυν·ελευ·σομεν·ωνσυν·ελευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνηλθασυν·ε·ελθ·[σ]α
2ndσυνηλθαςσυν·ε·ελθ·[σ]ας
3rdσυνηλθεν[GNT][LXX], συνηλθεσυν·ε·ελθ·[σ]ε(ν), συν·ε·ελθ·[σ]ε(ν)
Pl1stσυνηλθαμενσυν·ε·ελθ·[σ]αμεν
2ndσυνηλθατεσυν·ε·ελθ·[σ]ατε
3rdσυνηλθαν[GNT]συν·ε·ελθ·[σ]αν

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνελθωσυν·ελθ·[σ]ω
2ndσυνελθῃςσυν·ελθ·[σ]ῃς
3rdσυνελθῃ[GNT]συν·ελθ·[σ]ῃ
Pl1stσυνελθωμεν[LXX]συν·ελθ·[σ]ωμεν
2ndσυνελθητεσυν·ελθ·[σ]ητε
3rdσυνελθωσιν, συνελθωσισυν·ελθ·[σ]ωσι(ν)

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνελθαιμισυν·ελθ·[σ]αιμι
2ndσυνελθαις, συνελθειαςσυν·ελθ·[σ]αις, συν·ελθ·[σ]ειας classical
3rdσυνελθαι, συνελθειεσυν·ελθ·[σ]αι, συν·ελθ·[σ]ειε classical
Pl1stσυνελθαιμενσυν·ελθ·[σ]αιμεν
2ndσυνελθαιτεσυν·ελθ·[σ]αιτε
3rdσυνελθαιεν, συνελθαισαν, συνελθειαν, συνελθειενσυν·ελθ·[σ]αιεν, συν·ελθ·[σ]αισαν alt, συν·ελθ·[σ]ειαν classical, συν·ελθ·[σ]ειεν classical

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνελθον[LXX]συν·ελθ·[σ]ον
3rdσυνελθατωσυν·ελθ·[σ]ατω
Pl1st
2ndσυνελθατεσυν·ελθ·[σ]ατε
3rdσυνελθατωσαν, συνελθαντωνσυν·ελθ·[σ]ατωσαν, συν·ελθ·[σ]αντων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνελθαι​συν·ελθ·[σ]αι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνελθασασυνελθαςσυνελθανσυν·ελθ·[σ]ασ·ασυν·ελθ·[σ]α[ντ]·ςσυν·ελθ·[σ]αν[τ]
Nom
Accσυνελθασανσυνελθαντασυν·ελθ·[σ]ασ·ανσυν·ελθ·[σ]αντ·α
Datσυνελθασῃσυνελθαντισυν·ελθ·[σ]ασ·ῃσυν·ελθ·[σ]αντ·ι
Genσυνελθασηςσυνελθαντοςσυν·ελθ·[σ]ασ·ηςσυν·ελθ·[σ]αντ·ος
PlVocσυνελθασαισυνελθαντεςσυνελθαντασυν·ελθ·[σ]ασ·αισυν·ελθ·[σ]αντ·εςσυν·ελθ·[σ]αντ·α
Nom
Accσυνελθασαςσυνελθανταςσυν·ελθ·[σ]ασ·αςσυν·ελθ·[σ]αντ·ας
Datσυνελθασαιςσυνελθασι, συνελθασινσυν·ελθ·[σ]ασ·αιςσυν·ελθ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genσυνελθασωνσυνελθαντωνσυν·ελθ·[σ]ασ·ωνσυν·ελθ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνηλθον[GNT][LXX]συν·ε·ελθ·ον
2ndσυνηλθεςσυν·ε·ελθ·ες
3rdσυνηλθεν[GNT][LXX], συνηλθεσυν·ε·ελθ·ε(ν), συν·ε·ελθ·ε(ν)
Pl1stσυνηλθομενσυν·ε·ελθ·ομεν
2ndσυνηλθετεσυν·ε·ελθ·ετε
3rdσυνηλθον[GNT][LXX], συνηλθοσαν[LXX]συν·ε·ελθ·ον, συν·ε·ελθ·οσαν alt

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνελθωσυν·ελθ·ω
2ndσυνελθῃςσυν·ελθ·ῃς
3rdσυνελθῃ[GNT]συν·ελθ·ῃ
Pl1stσυνελθωμεν[LXX]συν·ελθ·ωμεν
2ndσυνελθητεσυν·ελθ·ητε
3rdσυνελθωσιν, συνελθωσισυν·ελθ·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνελθοιμισυν·ελθ·οιμι
2ndσυνελθοιςσυν·ελθ·οις
3rdσυνελθοισυν·ελθ·οι
Pl1stσυνελθοιμενσυν·ελθ·οιμεν
2ndσυνελθοιτεσυν·ελθ·οιτε
3rdσυνελθοιεν, συνελθοισανσυν·ελθ·οιεν, συν·ελθ·οισαν alt

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνελθεσυν·ελθ·ε
3rdσυνελθετωσυν·ελθ·ετω
Pl1st
2ndσυνελθετεσυν·ελθ·ετε
3rdσυνελθετωσαν, συνελθοντων[GNT][LXX]συν·ελθ·ετωσαν, συν·ελθ·οντων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνελθειν[GNT][LXX]​συν·ελθ·ειν

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνελθουσασυνελθον[LXX]συν·ελθ·ουσ·ασυν·ελθ·ο[υ]ν[τ]
Nomσυνελθωνσυν·ελθ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυνελθουσανσυνελθοντα[GNT]συν·ελθ·ουσ·ανσυν·ελθ·ο[υ]ντ·α
Datσυνελθουσῃσυνελθοντι[LXX]συν·ελθ·ουσ·ῃσυν·ελθ·ο[υ]ντ·ι
Genσυνελθουσης[LXX]συνελθοντοςσυν·ελθ·ουσ·ηςσυν·ελθ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυνελθουσαισυνελθοντες[GNT]συνελθοντα[GNT]συν·ελθ·ουσ·αισυν·ελθ·ο[υ]ντ·εςσυν·ελθ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυνελθουσαςσυνελθοντας[GNT]συν·ελθ·ουσ·αςσυν·ελθ·ο[υ]ντ·ας
Datσυνελθουσαις[GNT]συνελθουσι, συνελθουσινσυν·ελθ·ουσ·αιςσυν·ελθ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυνελθουσωνσυνελθοντων[GNT][LXX]συν·ελθ·ουσ·ωνσυν·ελθ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεληλυθασυν·εληλυθ·[κ]α
2ndσυνεληλυθας, συνεληλυθεςσυν·εληλυθ·[κ]ας, συν·εληλυθ·[κ]ες alt
3rdσυνεληλυθεν, συνεληλυθεσυν·εληλυθ·[κ]ε(ν)
Pl1stσυνεληλυθαμενσυν·εληλυθ·[κ]αμεν
2ndσυνεληλυθατεσυν·εληλυθ·[κ]ατε
3rdσυνεληλυθασιν, συνεληλυθασι, συνεληλυθανσυν·εληλυθ·[κ]ασι(ν), συν·εληλυθ·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεληλυθωσυν·εληλυθ·[κ]ω
2ndσυνεληλυθῃςσυν·εληλυθ·[κ]ῃς
3rdσυνεληλυθῃσυν·εληλυθ·[κ]ῃ
Pl1stσυνεληλυθωμενσυν·εληλυθ·[κ]ωμεν
2ndσυνεληλυθητεσυν·εληλυθ·[κ]ητε
3rdσυνεληλυθωσιν, συνεληλυθωσισυν·εληλυθ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεληλυθοιμι, συνεληλυθοιηνσυν·εληλυθ·[κ]οιμι, συν·εληλυθ·[κ]οιην classical
2ndσυνεληλυθοις, συνεληλυθοιηςσυν·εληλυθ·[κ]οις, συν·εληλυθ·[κ]οιης classical
3rdσυνεληλυθοι, συνεληλυθοιησυν·εληλυθ·[κ]οι, συν·εληλυθ·[κ]οιη classical
Pl1stσυνεληλυθοιμενσυν·εληλυθ·[κ]οιμεν
2ndσυνεληλυθοιτεσυν·εληλυθ·[κ]οιτε
3rdσυνεληλυθοιενσυν·εληλυθ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνεληλυθεσυν·εληλυθ·[κ]ε
3rdσυνεληλυθετωσυν·εληλυθ·[κ]ετω
Pl1st
2ndσυνεληλυθετεσυν·εληλυθ·[κ]ετε
3rdσυνεληλυθετωσανσυν·εληλυθ·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνεληλυθεναι​συν·εληλυθ·[κ]εναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνεληλυθυιασυνεληλυθοςσυν·εληλυθ·[κ]υι·ασυν·εληλυθ·[κ]ο[τ]·ς
Nomσυνεληλυθωςσυν·εληλυθ·[κ]ο[τ]·^ς
Accσυνεληλυθυιανσυνεληλυθοτασυν·εληλυθ·[κ]υι·ανσυν·εληλυθ·[κ]οτ·α
Datσυνεληλυθυιᾳσυνεληλυθοτισυν·εληλυθ·[κ]υι·ᾳσυν·εληλυθ·[κ]οτ·ι
Genσυνεληλυθυιαςσυνεληλυθοτοςσυν·εληλυθ·[κ]υι·αςσυν·εληλυθ·[κ]οτ·ος
PlVocσυνεληλυθυιαι[GNT]συνεληλυθοτεςσυνεληλυθοτασυν·εληλυθ·[κ]υι·αισυν·εληλυθ·[κ]οτ·εςσυν·εληλυθ·[κ]οτ·α
Nom
Accσυνεληλυθυιαςσυνεληλυθοτας[GNT]συν·εληλυθ·[κ]υι·αςσυν·εληλυθ·[κ]οτ·ας
Datσυνεληλυθυιαιςσυνεληλυθοσι, συνεληλυθοσινσυν·εληλυθ·[κ]υι·αιςσυν·εληλυθ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genσυνεληλυθυιωνσυνεληλυθοτωνσυν·εληλυθ·[κ]υι·ωνσυν·εληλυθ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνηληλυθειν, συνηληλυθησυν·ε·εληλυθ·[κ]ειν, συν·ε·εληλυθ·[κ]η classical
2ndσυνηληλυθεις, συνηληλυθηςσυν·ε·εληλυθ·[κ]εις, συν·ε·εληλυθ·[κ]ης classical
3rdσυνηληλυθεισυν·ε·εληλυθ·[κ]ει
Pl1stσυνηληλυθειμεν, συνηληλυθεμενσυν·ε·εληλυθ·[κ]ειμεν, συν·ε·εληλυθ·[κ]εμεν classical
2ndσυνηληλυθειτε, συνηληλυθετεσυν·ε·εληλυθ·[κ]ειτε, συν·ε·εληλυθ·[κ]ετε classical
3rdσυνηληλυθεισαν, συνηληλυθεσανσυν·ε·εληλυθ·[κ]εισαν, συν·ε·εληλυθ·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεληλυθειν, συνεληλυθησυν·[ε]·εληλυθ·[κ]ειν, συν·[ε]·εληλυθ·[κ]η classical
2ndσυνεληλυθεις, συνεληλυθηςσυν·[ε]·εληλυθ·[κ]εις, συν·[ε]·εληλυθ·[κ]ης classical
3rdσυνεληλυθεισυν·[ε]·εληλυθ·[κ]ει
Pl1stσυνεληλυθειμεν, συνεληλυθεμενσυν·[ε]·εληλυθ·[κ]ειμεν, συν·[ε]·εληλυθ·[κ]εμεν classical
2ndσυνεληλυθειτε, συνεληλυθετεσυν·[ε]·εληλυθ·[κ]ειτε, συν·[ε]·εληλυθ·[κ]ετε classical
3rdσυνεληλυθεισαν[GNT], συνεληλυθεσανσυν·[ε]·εληλυθ·[κ]εισαν, συν·[ε]·εληλυθ·[κ]εσαν classical

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 19:49:51 EST