συγκαλεω • SUGKALEW • sunkaleō

Search: συνεκαλεσαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεκαλεσανσυγκαλέωσυν·ε·καλε·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεκαλεσανσυγκαλέωσυν·ε·καλε·σαν1aor act ind 3rd pl

συγ·καλέω (συν+καλ(ε)-, συν+καλε·σ-, συν+καλε·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκαλω[LXX]συν·καλ(ε)·ωσυγκαλουμαισυν·καλ(ε)·ομαι
2ndσυγκαλειςσυν·καλ(ε)·ειςσυγκαλῃ, συγκαλει[GNT], συγκαλεισαισυν·καλ(ε)·ῃ, συν·καλ(ε)·ει classical, συν·καλ(ε)·εσαι alt
3rdσυγκαλει[GNT]συν·καλ(ε)·εισυγκαλειται[GNT]συν·καλ(ε)·εται
Pl1stσυγκαλουμενσυν·καλ(ε)·ομενσυγκαλουμεθασυν·καλ(ε)·ομεθα
2ndσυγκαλειτεσυν·καλ(ε)·ετεσυγκαλεισθεσυν·καλ(ε)·εσθε
3rdσυγκαλουσιν[GNT], συγκαλουσισυν·καλ(ε)·ουσι(ν), συν·καλ(ε)·ουσι(ν)συγκαλουνταισυν·καλ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκαλω[LXX]συν·καλ(ε)·ωσυγκαλωμαισυν·καλ(ε)·ωμαι
2ndσυγκαλῃςσυν·καλ(ε)·ῃςσυγκαλῃσυν·καλ(ε)·ῃ
3rdσυγκαλῃσυν·καλ(ε)·ῃσυγκαληταισυν·καλ(ε)·ηται
Pl1stσυγκαλωμενσυν·καλ(ε)·ωμενσυγκαλωμεθασυν·καλ(ε)·ωμεθα
2ndσυγκαλητεσυν·καλ(ε)·ητεσυγκαλησθεσυν·καλ(ε)·ησθε
3rdσυγκαλωσιν, συγκαλωσισυν·καλ(ε)·ωσι(ν)συγκαλωνταισυν·καλ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκαλοιμισυν·καλ(ε)·οιμισυγκαλοιμηνσυν·καλ(ε)·οιμην
2ndσυγκαλοιςσυν·καλ(ε)·οιςσυγκαλοιοσυν·καλ(ε)·οιο
3rdσυγκαλοισυν·καλ(ε)·οισυγκαλοιτοσυν·καλ(ε)·οιτο
Pl1stσυγκαλοιμενσυν·καλ(ε)·οιμενσυγκαλοιμεθασυν·καλ(ε)·οιμεθα
2ndσυγκαλοιτεσυν·καλ(ε)·οιτεσυγκαλοισθεσυν·καλ(ε)·οισθε
3rdσυγκαλοιεν, συγκαλοισανσυν·καλ(ε)·οιεν, συν·καλ(ε)·οισαν altσυγκαλοιντοσυν·καλ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυγκαλει[GNT]συν·καλ(ε)·εσυγκαλουσυν·καλ(ε)·ου
3rdσυγκαλειτωσυν·καλ(ε)·ετωσυγκαλεισθωσυν·καλ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndσυγκαλειτεσυν·καλ(ε)·ετεσυγκαλεισθεσυν·καλ(ε)·εσθε
3rdσυγκαλειτωσαν, συγκαλουντωνσυν·καλ(ε)·ετωσαν, συν·καλ(ε)·οντων classicalσυγκαλεισθωσαν, συγκαλεισθωνσυν·καλ(ε)·εσθωσαν, συν·καλ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συγκαλειν​συν·καλ(ε)·ειν​συγκαλεισθαι​συν·καλ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγκαλουσα[LXX]συγκαλουνσυν·καλ(ε)·ουσ·ασυν·καλ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomσυγκαλωνσυν·καλ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυγκαλουσανσυγκαλουντασυν·καλ(ε)·ουσ·ανσυν·καλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datσυγκαλουσῃσυγκαλουντισυν·καλ(ε)·ουσ·ῃσυν·καλ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genσυγκαλουσηςσυγκαλουντοςσυν·καλ(ε)·ουσ·ηςσυν·καλ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυγκαλουσαισυγκαλουντεςσυγκαλουντασυν·καλ(ε)·ουσ·αισυν·καλ(ε)·ο[υ]ντ·εςσυν·καλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυγκαλουσαςσυγκαλουνταςσυν·καλ(ε)·ουσ·αςσυν·καλ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datσυγκαλουσαιςσυγκαλουσι, συγκαλουσιν[GNT]συν·καλ(ε)·ουσ·αιςσυν·καλ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), συν·καλ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυγκαλουσωνσυγκαλουντωνσυν·καλ(ε)·ουσ·ωνσυν·καλ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγκαλουμενησυγκαλουμενεσυν·καλ(ε)·ομεν·ησυν·καλ(ε)·ομεν·ε
Nomσυγκαλουμενοςσυν·καλ(ε)·ομεν·ος
Accσυγκαλουμενηνσυγκαλουμενονσυν·καλ(ε)·ομεν·ηνσυν·καλ(ε)·ομεν·ον
Datσυγκαλουμενῃσυγκαλουμενῳσυν·καλ(ε)·ομεν·ῃσυν·καλ(ε)·ομεν·ῳ
Genσυγκαλουμενηςσυγκαλουμενουσυν·καλ(ε)·ομεν·ηςσυν·καλ(ε)·ομεν·ου
PlVocσυγκαλουμεναισυγκαλουμενοισυγκαλουμενασυν·καλ(ε)·ομεν·αισυν·καλ(ε)·ομεν·οισυν·καλ(ε)·ομεν·α
Nom
Accσυγκαλουμεναςσυγκαλουμενουςσυν·καλ(ε)·ομεν·αςσυν·καλ(ε)·ομεν·ους
Datσυγκαλουμεναιςσυγκαλουμενοιςσυν·καλ(ε)·ομεν·αιςσυν·καλ(ε)·ομεν·οις
Genσυγκαλουμενωνσυγκαλουμενωνσυν·καλ(ε)·ομεν·ωνσυν·καλ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεκαλουνσυν·ε·καλ(ε)·ονσυνεκαλουμηνσυν·ε·καλ(ε)·ομην
2ndσυνεκαλειςσυν·ε·καλ(ε)·εςσυνεκαλουσυν·ε·καλ(ε)·ου
3rdσυνεκαλεισυν·ε·καλ(ε)·εσυνεκαλειτοσυν·ε·καλ(ε)·ετο
Pl1stσυνεκαλουμενσυν·ε·καλ(ε)·ομενσυνεκαλουμεθασυν·ε·καλ(ε)·ομεθα
2ndσυνεκαλειτεσυν·ε·καλ(ε)·ετεσυνεκαλεισθεσυν·ε·καλ(ε)·εσθε
3rdσυνεκαλουν, συνεκαλουσανσυν·ε·καλ(ε)·ον, συν·ε·καλ(ε)·οσαν altσυνεκαλουντοσυν·ε·καλ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκαλεσωσυν·καλε·σωσυγκαλεσομαισυν·καλε·σομαι
2ndσυγκαλεσειςσυν·καλε·σειςσυγκαλεσῃ, συγκαλεσει, συγκαλεσεσαισυν·καλε·σῃ, συν·καλε·σει classical, συν·καλε·σεσαι alt
3rdσυγκαλεσεισυν·καλε·σεισυγκαλεσεταισυν·καλε·σεται
Pl1stσυγκαλεσομενσυν·καλε·σομενσυγκαλεσομεθασυν·καλε·σομεθα
2ndσυγκαλεσετε[LXX]συν·καλε·σετεσυγκαλεσεσθεσυν·καλε·σεσθε
3rdσυγκαλεσουσιν, συγκαλεσουσισυν·καλε·σουσι(ν)συγκαλεσονταισυν·καλε·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκαλεσοιμισυν·καλε·σοιμισυγκαλεσοιμηνσυν·καλε·σοιμην
2ndσυγκαλεσοιςσυν·καλε·σοιςσυγκαλεσοιοσυν·καλε·σοιο
3rdσυγκαλεσοισυν·καλε·σοισυγκαλεσοιτοσυν·καλε·σοιτο
Pl1stσυγκαλεσοιμενσυν·καλε·σοιμενσυγκαλεσοιμεθασυν·καλε·σοιμεθα
2ndσυγκαλεσοιτεσυν·καλε·σοιτεσυγκαλεσοισθεσυν·καλε·σοισθε
3rdσυγκαλεσοιενσυν·καλε·σοιενσυγκαλεσοιντοσυν·καλε·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συγκαλεσειν​συν·καλε·σειν​συγκαλεσεσθαι​συν·καλε·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγκαλεσουσασυγκαλεσονσυν·καλε·σουσ·ασυν·καλε·σο[υ]ν[τ]
Nomσυγκαλεσωνσυν·καλε·σο[υ]ν[τ]·^
Accσυγκαλεσουσανσυγκαλεσοντασυν·καλε·σουσ·ανσυν·καλε·σο[υ]ντ·α
Datσυγκαλεσουσῃσυγκαλεσοντισυν·καλε·σουσ·ῃσυν·καλε·σο[υ]ντ·ι
Genσυγκαλεσουσηςσυγκαλεσοντοςσυν·καλε·σουσ·ηςσυν·καλε·σο[υ]ντ·ος
PlVocσυγκαλεσουσαισυγκαλεσοντεςσυγκαλεσοντασυν·καλε·σουσ·αισυν·καλε·σο[υ]ντ·εςσυν·καλε·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσυγκαλεσουσαςσυγκαλεσονταςσυν·καλε·σουσ·αςσυν·καλε·σο[υ]ντ·ας
Datσυγκαλεσουσαιςσυγκαλεσουσι, συγκαλεσουσινσυν·καλε·σουσ·αιςσυν·καλε·σου[ντ]·σι(ν)
Genσυγκαλεσουσωνσυγκαλεσοντωνσυν·καλε·σουσ·ωνσυν·καλε·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγκαλεσομενησυγκαλεσομενεσυν·καλε·σομεν·ησυν·καλε·σομεν·ε
Nomσυγκαλεσομενοςσυν·καλε·σομεν·ος
Accσυγκαλεσομενηνσυγκαλεσομενονσυν·καλε·σομεν·ηνσυν·καλε·σομεν·ον
Datσυγκαλεσομενῃσυγκαλεσομενῳσυν·καλε·σομεν·ῃσυν·καλε·σομεν·ῳ
Genσυγκαλεσομενηςσυγκαλεσομενουσυν·καλε·σομεν·ηςσυν·καλε·σομεν·ου
PlVocσυγκαλεσομεναισυγκαλεσομενοισυγκαλεσομενασυν·καλε·σομεν·αισυν·καλε·σομεν·οισυν·καλε·σομεν·α
Nom
Accσυγκαλεσομεναςσυγκαλεσομενουςσυν·καλε·σομεν·αςσυν·καλε·σομεν·ους
Datσυγκαλεσομεναιςσυγκαλεσομενοιςσυν·καλε·σομεν·αιςσυν·καλε·σομεν·οις
Genσυγκαλεσομενωνσυγκαλεσομενωνσυν·καλε·σομεν·ωνσυν·καλε·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεκαλεσασυν·ε·καλε·σασυνεκαλεσαμηνσυν·ε·καλε·σαμην
2ndσυνεκαλεσαςσυν·ε·καλε·σαςσυνεκαλεσωσυν·ε·καλε·σω
3rdσυνεκαλεσεν[LXX], συνεκαλεσεσυν·ε·καλε·σε(ν), συν·ε·καλε·σε(ν)συνεκαλεσατοσυν·ε·καλε·σατο
Pl1stσυνεκαλεσαμενσυν·ε·καλε·σαμενσυνεκαλεσαμεθασυν·ε·καλε·σαμεθα
2ndσυνεκαλεσατεσυν·ε·καλε·σατεσυνεκαλεσασθεσυν·ε·καλε·σασθε
3rdσυνεκαλεσαν[GNT][LXX]συν·ε·καλε·σανσυνεκαλεσαντοσυν·ε·καλε·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκαλεσωσυν·καλε·σωσυγκαλεσωμαισυν·καλε·σωμαι
2ndσυγκαλεσῃςσυν·καλε·σῃςσυγκαλεσῃσυν·καλε·σῃ
3rdσυγκαλεσῃσυν·καλε·σῃσυγκαλεσηταισυν·καλε·σηται
Pl1stσυγκαλεσωμενσυν·καλε·σωμενσυγκαλεσωμεθασυν·καλε·σωμεθα
2ndσυγκαλεσητεσυν·καλε·σητεσυγκαλεσησθεσυν·καλε·σησθε
3rdσυγκαλεσωσιν, συγκαλεσωσισυν·καλε·σωσι(ν)συγκαλεσωνταισυν·καλε·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκαλεσαιμισυν·καλε·σαιμισυγκαλεσαιμηνσυν·καλε·σαιμην
2ndσυγκαλεσαις, συγκαλεσειαςσυν·καλε·σαις, συν·καλε·σειας classicalσυγκαλεσαιοσυν·καλε·σαιο
3rdσυγκαλεσαι, συγκαλεσειεσυν·καλε·σαι, συν·καλε·σειε classicalσυγκαλεσαιτοσυν·καλε·σαιτο
Pl1stσυγκαλεσαιμενσυν·καλε·σαιμενσυγκαλεσαιμεθασυν·καλε·σαιμεθα
2ndσυγκαλεσαιτεσυν·καλε·σαιτεσυγκαλεσαισθεσυν·καλε·σαισθε
3rdσυγκαλεσαιεν, συγκαλεσαισαν, συγκαλεσειαν, συγκαλεσειενσυν·καλε·σαιεν, συν·καλε·σαισαν alt, συν·καλε·σειαν classical, συν·καλε·σειεν classicalσυγκαλεσαιντοσυν·καλε·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυγκαλεσονσυν·καλε·σονσυγκαλεσαισυν·καλε·σαι
3rdσυγκαλεσατωσυν·καλε·σατωσυγκαλεσασθωσυν·καλε·σασθω
Pl1st
2ndσυγκαλεσατεσυν·καλε·σατεσυγκαλεσασθεσυν·καλε·σασθε
3rdσυγκαλεσατωσαν, συγκαλεσαντωνσυν·καλε·σατωσαν, συν·καλε·σαντων classicalσυγκαλεσασθωσαν, συγκαλεσασθωνσυν·καλε·σασθωσαν, συν·καλε·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συγκαλεσαι​συν·καλε·σαι​συγκαλεσασθαι[GNT]​συν·καλε·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγκαλεσασασυγκαλεσας[LXX]συγκαλεσανσυν·καλε·σασ·ασυν·καλε·σα[ντ]·ςσυν·καλε·σαν[τ]
Nom
Accσυγκαλεσασανσυγκαλεσαντασυν·καλε·σασ·ανσυν·καλε·σαντ·α
Datσυγκαλεσασῃσυγκαλεσαντισυν·καλε·σασ·ῃσυν·καλε·σαντ·ι
Genσυγκαλεσασηςσυγκαλεσαντοςσυν·καλε·σασ·ηςσυν·καλε·σαντ·ος
PlVocσυγκαλεσασαισυγκαλεσαντεςσυγκαλεσαντασυν·καλε·σασ·αισυν·καλε·σαντ·εςσυν·καλε·σαντ·α
Nom
Accσυγκαλεσασαςσυγκαλεσανταςσυν·καλε·σασ·αςσυν·καλε·σαντ·ας
Datσυγκαλεσασαιςσυγκαλεσασι, συγκαλεσασινσυν·καλε·σασ·αιςσυν·καλε·σα[ντ]·σι(ν)
Genσυγκαλεσασωνσυγκαλεσαντωνσυν·καλε·σασ·ωνσυν·καλε·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγκαλεσαμενησυγκαλεσαμενεσυν·καλε·σαμεν·ησυν·καλε·σαμεν·ε
Nomσυγκαλεσαμενος[GNT]συν·καλε·σαμεν·ος
Accσυγκαλεσαμενηνσυγκαλεσαμενονσυν·καλε·σαμεν·ηνσυν·καλε·σαμεν·ον
Datσυγκαλεσαμενῃσυγκαλεσαμενῳσυν·καλε·σαμεν·ῃσυν·καλε·σαμεν·ῳ
Genσυγκαλεσαμενηςσυγκαλεσαμενουσυν·καλε·σαμεν·ηςσυν·καλε·σαμεν·ου
PlVocσυγκαλεσαμεναισυγκαλεσαμενοισυγκαλεσαμενασυν·καλε·σαμεν·αισυν·καλε·σαμεν·οισυν·καλε·σαμεν·α
Nom
Accσυγκαλεσαμεναςσυγκαλεσαμενουςσυν·καλε·σαμεν·αςσυν·καλε·σαμεν·ους
Datσυγκαλεσαμεναιςσυγκαλεσαμενοιςσυν·καλε·σαμεν·αιςσυν·καλε·σαμεν·οις
Genσυγκαλεσαμενωνσυγκαλεσαμενωνσυν·καλε·σαμεν·ωνσυν·καλε·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 14-Dec-2019 04:56:10 EST