συναποθνῃσκω • SUNAPOQNHiSKW • sunapothnē(i)skō

Search: συναποθανειν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συναποθανεινσυναποθνῄσκωσυναπο·θαν·ειν2aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συναποθανεινσυναποθνῄσκωσυναπο·θαν·ειν2aor act inf

συν·απο·θνῄσκω (-, -, 2nd συναπο+θαν-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναπεθανονσυναπο·ε·θαν·ονσυναπεθανομηνσυναπο·ε·θαν·ομην
2ndσυναπεθανεςσυναπο·ε·θαν·εςσυναπεθανουσυναπο·ε·θαν·ου
3rdσυναπεθανεν, συναπεθανεσυναπο·ε·θαν·ε(ν)συναπεθανετοσυναπο·ε·θαν·ετο
Pl1stσυναπεθανομεν[GNT]συναπο·ε·θαν·ομενσυναπεθανομεθασυναπο·ε·θαν·ομεθα
2ndσυναπεθανετεσυναπο·ε·θαν·ετεσυναπεθανεσθεσυναπο·ε·θαν·εσθε
3rdσυναπεθανον, συναπεθανοσανσυναπο·ε·θαν·ον, συναπο·ε·θαν·οσαν altσυναπεθανοντοσυναπο·ε·θαν·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναποθανωσυναπο·θαν·ωσυναποθανωμαισυναπο·θαν·ωμαι
2ndσυναποθανῃςσυναπο·θαν·ῃςσυναποθανῃσυναπο·θαν·ῃ
3rdσυναποθανῃσυναπο·θαν·ῃσυναποθανηταισυναπο·θαν·ηται
Pl1stσυναποθανωμενσυναπο·θαν·ωμενσυναποθανωμεθασυναπο·θαν·ωμεθα
2ndσυναποθανητεσυναπο·θαν·ητεσυναποθανησθεσυναπο·θαν·ησθε
3rdσυναποθανωσιν, συναποθανωσισυναπο·θαν·ωσι(ν)συναποθανωνταισυναπο·θαν·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναποθανοιμισυναπο·θαν·οιμισυναποθανοιμηνσυναπο·θαν·οιμην
2ndσυναποθανοιςσυναπο·θαν·οιςσυναποθανοιοσυναπο·θαν·οιο
3rdσυναποθανοισυναπο·θαν·οισυναποθανοιτοσυναπο·θαν·οιτο
Pl1stσυναποθανοιμενσυναπο·θαν·οιμενσυναποθανοιμεθασυναπο·θαν·οιμεθα
2ndσυναποθανοιτεσυναπο·θαν·οιτεσυναποθανοισθεσυναπο·θαν·οισθε
3rdσυναποθανοιεν, συναποθανοισανσυναπο·θαν·οιεν, συναπο·θαν·οισαν altσυναποθανοιντοσυναπο·θαν·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυναποθανεσυναπο·θαν·εσυναποθανουσυναπο·θαν·ου
3rdσυναποθανετω[LXX]συναπο·θαν·ετωσυναποθανεσθωσυναπο·θαν·εσθω
Pl1st
2ndσυναποθανετεσυναπο·θαν·ετεσυναποθανεσθεσυναπο·θαν·εσθε
3rdσυναποθανετωσαν, συναποθανοντωνσυναπο·θαν·ετωσαν, συναπο·θαν·οντων classicalσυναποθανεσθωσαν, συναποθανεσθωνσυναπο·θαν·εσθωσαν, συναπο·θαν·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συναποθανειν[GNT]​συναπο·θαν·εινσυναποθανεσθαι​συναπο·θαν·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναποθανουσασυναποθανονσυναπο·θαν·ουσ·ασυναπο·θαν·ο[υ]ν[τ]
Nomσυναποθανωνσυναπο·θαν·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυναποθανουσανσυναποθανοντασυναπο·θαν·ουσ·ανσυναπο·θαν·ο[υ]ντ·α
Datσυναποθανουσῃσυναποθανοντισυναπο·θαν·ουσ·ῃσυναπο·θαν·ο[υ]ντ·ι
Genσυναποθανουσηςσυναποθανοντοςσυναπο·θαν·ουσ·ηςσυναπο·θαν·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυναποθανουσαισυναποθανοντεςσυναποθανοντασυναπο·θαν·ουσ·αισυναπο·θαν·ο[υ]ντ·εςσυναπο·θαν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυναποθανουσαςσυναποθανονταςσυναπο·θαν·ουσ·αςσυναπο·θαν·ο[υ]ντ·ας
Datσυναποθανουσαιςσυναποθανουσι, συναποθανουσινσυναπο·θαν·ουσ·αιςσυναπο·θαν·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυναποθανουσωνσυναποθανοντωνσυναπο·θαν·ουσ·ωνσυναπο·θαν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναποθανομενησυναποθανομενεσυναπο·θαν·ομεν·ησυναπο·θαν·ομεν·ε
Nomσυναποθανομενοςσυναπο·θαν·ομεν·ος
Accσυναποθανομενηνσυναποθανομενονσυναπο·θαν·ομεν·ηνσυναπο·θαν·ομεν·ον
Datσυναποθανομενῃσυναποθανομενῳσυναπο·θαν·ομεν·ῃσυναπο·θαν·ομεν·ῳ
Genσυναποθανομενηςσυναποθανομενουσυναπο·θαν·ομεν·ηςσυναπο·θαν·ομεν·ου
PlVocσυναποθανομεναισυναποθανομενοισυναποθανομενασυναπο·θαν·ομεν·αισυναπο·θαν·ομεν·οισυναπο·θαν·ομεν·α
Nom
Accσυναποθανομεναςσυναποθανομενουςσυναπο·θαν·ομεν·αςσυναπο·θαν·ομεν·ους
Datσυναποθανομεναιςσυναποθανομενοιςσυναπο·θαν·ομεν·αιςσυναπο·θαν·ομεν·οις
Genσυναποθανομενωνσυναποθανομενωνσυναπο·θαν·ομεν·ωνσυναπο·θαν·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 10-Dec-2019 14:52:46 EST