συναπαγω • SUNAPAGW • sunapagō

Search: συναπαχθεντες

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συναπαχθεντεςσυναπάγωσυναπ·αγ·θε[ι]ντ·εςaor θη ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συναπαχθεντεςσυναπάγωσυναπ·αγ·θε[ι]ντ·εςaor θη ptcp mas nom|voc pl

συν·απ·άγω (συναπ+αγ-, -, -, -, -, συναπ+αχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναπαγωσυναπ·αγ·ωσυναπαγομαισυναπ·αγ·ομαι
2ndσυναπαγειςσυναπ·αγ·ειςσυναπαγῃ, συναπαγει, συναπαγεσαισυναπ·αγ·ῃ, συναπ·αγ·ει classical, συναπ·αγ·εσαι alt
3rdσυναπαγεισυναπ·αγ·εισυναπαγεταισυναπ·αγ·εται
Pl1stσυναπαγομενσυναπ·αγ·ομενσυναπαγομεθασυναπ·αγ·ομεθα
2ndσυναπαγετεσυναπ·αγ·ετεσυναπαγεσθεσυναπ·αγ·εσθε
3rdσυναπαγουσιν, συναπαγουσισυναπ·αγ·ουσι(ν)συναπαγονταισυναπ·αγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναπαγωσυναπ·αγ·ωσυναπαγωμαισυναπ·αγ·ωμαι
2ndσυναπαγῃςσυναπ·αγ·ῃςσυναπαγῃσυναπ·αγ·ῃ
3rdσυναπαγῃσυναπ·αγ·ῃσυναπαγηταισυναπ·αγ·ηται
Pl1stσυναπαγωμενσυναπ·αγ·ωμενσυναπαγωμεθασυναπ·αγ·ωμεθα
2ndσυναπαγητεσυναπ·αγ·ητεσυναπαγησθεσυναπ·αγ·ησθε
3rdσυναπαγωσιν, συναπαγωσισυναπ·αγ·ωσι(ν)συναπαγωνταισυναπ·αγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναπαγοιμισυναπ·αγ·οιμισυναπαγοιμηνσυναπ·αγ·οιμην
2ndσυναπαγοιςσυναπ·αγ·οιςσυναπαγοιοσυναπ·αγ·οιο
3rdσυναπαγοισυναπ·αγ·οισυναπαγοιτοσυναπ·αγ·οιτο
Pl1stσυναπαγοιμενσυναπ·αγ·οιμενσυναπαγοιμεθασυναπ·αγ·οιμεθα
2ndσυναπαγοιτεσυναπ·αγ·οιτεσυναπαγοισθεσυναπ·αγ·οισθε
3rdσυναπαγοιεν, συναπαγοισανσυναπ·αγ·οιεν, συναπ·αγ·οισαν altσυναπαγοιντοσυναπ·αγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυναπαγεσυναπ·αγ·εσυναπαγουσυναπ·αγ·ου
3rdσυναπαγετωσυναπ·αγ·ετωσυναπαγεσθωσυναπ·αγ·εσθω
Pl1st
2ndσυναπαγετεσυναπ·αγ·ετεσυναπαγεσθεσυναπ·αγ·εσθε
3rdσυναπαγετωσαν, συναπαγοντωνσυναπ·αγ·ετωσαν, συναπ·αγ·οντων classicalσυναπαγεσθωσαν, συναπαγεσθωνσυναπ·αγ·εσθωσαν, συναπ·αγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συναπαγειν​συναπ·αγ·ειν​συναπαγεσθαι​συναπ·αγ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναπαγουσασυναπαγονσυναπ·αγ·ουσ·ασυναπ·αγ·ο[υ]ν[τ]
Nomσυναπαγωνσυναπ·αγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυναπαγουσανσυναπαγοντασυναπ·αγ·ουσ·ανσυναπ·αγ·ο[υ]ντ·α
Datσυναπαγουσῃσυναπαγοντισυναπ·αγ·ουσ·ῃσυναπ·αγ·ο[υ]ντ·ι
Genσυναπαγουσηςσυναπαγοντοςσυναπ·αγ·ουσ·ηςσυναπ·αγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυναπαγουσαισυναπαγοντεςσυναπαγοντασυναπ·αγ·ουσ·αισυναπ·αγ·ο[υ]ντ·εςσυναπ·αγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυναπαγουσαςσυναπαγονταςσυναπ·αγ·ουσ·αςσυναπ·αγ·ο[υ]ντ·ας
Datσυναπαγουσαιςσυναπαγουσι, συναπαγουσινσυναπ·αγ·ουσ·αιςσυναπ·αγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυναπαγουσωνσυναπαγοντωνσυναπ·αγ·ουσ·ωνσυναπ·αγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναπαγομενησυναπαγομενεσυναπ·αγ·ομεν·ησυναπ·αγ·ομεν·ε
Nomσυναπαγομενοςσυναπ·αγ·ομεν·ος
Accσυναπαγομενηνσυναπαγομενονσυναπ·αγ·ομεν·ηνσυναπ·αγ·ομεν·ον
Datσυναπαγομενῃσυναπαγομενῳσυναπ·αγ·ομεν·ῃσυναπ·αγ·ομεν·ῳ
Genσυναπαγομενηςσυναπαγομενουσυναπ·αγ·ομεν·ηςσυναπ·αγ·ομεν·ου
PlVocσυναπαγομεναισυναπαγομενοι[GNT]συναπαγομενασυναπ·αγ·ομεν·αισυναπ·αγ·ομεν·οισυναπ·αγ·ομεν·α
Nom
Accσυναπαγομεναςσυναπαγομενουςσυναπ·αγ·ομεν·αςσυναπ·αγ·ομεν·ους
Datσυναπαγομεναιςσυναπαγομενοιςσυναπ·αγ·ομεν·αιςσυναπ·αγ·ομεν·οις
Genσυναπαγομενωνσυναπαγομενωνσυναπ·αγ·ομεν·ωνσυναπ·αγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναπηγονσυναπ·ε·αγ·ονσυναπηγομηνσυναπ·ε·αγ·ομην
2ndσυναπηγεςσυναπ·ε·αγ·εςσυναπηγουσυναπ·ε·αγ·ου
3rdσυναπηγεν, συναπηγεσυναπ·ε·αγ·ε(ν)συναπηγετοσυναπ·ε·αγ·ετο
Pl1stσυναπηγομενσυναπ·ε·αγ·ομενσυναπηγομεθασυναπ·ε·αγ·ομεθα
2ndσυναπηγετεσυναπ·ε·αγ·ετεσυναπηγεσθεσυναπ·ε·αγ·εσθε
3rdσυναπηγον, συναπηγοσανσυναπ·ε·αγ·ον, συναπ·ε·αγ·οσαν altσυναπηγοντοσυναπ·ε·αγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυναπηχθηνσυναπ·ε·αγ·θην
2ndσυναπηχθηςσυναπ·ε·αγ·θης
3rdσυναπηχθη[GNT]συναπ·ε·αγ·θη
Pl1stσυναπηχθημενσυναπ·ε·αγ·θημεν
2ndσυναπηχθητεσυναπ·ε·αγ·θητε
3rdσυναπηχθησανσυναπ·ε·αγ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυναπαχθησομαισυναπ·αγ·θησομαι
2ndσυναπαχθησῃ, συναπαχθησεισυναπ·αγ·θησῃ, συναπ·αγ·θησει classical
3rdσυναπαχθησεταισυναπ·αγ·θησεται
Pl1stσυναπαχθησομεθασυναπ·αγ·θησομεθα
2ndσυναπαχθησεσθεσυναπ·αγ·θησεσθε
3rdσυναπαχθησονταισυναπ·αγ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυναπαχθωσυναπ·αγ·θω
2ndσυναπαχθῃςσυναπ·αγ·θῃς
3rdσυναπαχθῃσυναπ·αγ·θῃ
Pl1stσυναπαχθωμενσυναπ·αγ·θωμεν
2ndσυναπαχθητεσυναπ·αγ·θητε
3rdσυναπαχθωσιν, συναπαχθωσισυναπ·αγ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυναπαχθειηνσυναπ·αγ·θειην
2ndσυναπαχθειηςσυναπ·αγ·θειης
3rdσυναπαχθειησυναπ·αγ·θειη
Pl1stσυναπαχθειημεν, συναπαχθειμενσυναπ·αγ·θειημεν, συναπ·αγ·θειμεν classical
2ndσυναπαχθειητε, συναπαχθειτεσυναπ·αγ·θειητε, συναπ·αγ·θειτε classical
3rdσυναπαχθειησαν, συναπαχθειενσυναπ·αγ·θειησαν, συναπ·αγ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυναπαχθησοιμηνσυναπ·αγ·θησοιμην
2ndσυναπαχθησοιοσυναπ·αγ·θησοιο
3rdσυναπαχθησοιτοσυναπ·αγ·θησοιτο
Pl1stσυναπαχθησοιμεθασυναπ·αγ·θησοιμεθα
2ndσυναπαχθησοισθεσυναπ·αγ·θησοισθε
3rdσυναπαχθησοιντοσυναπ·αγ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυναπαχθητισυναπ·αγ·θητι
3rdσυναπαχθητωσυναπ·αγ·θητω
Pl1st
2ndσυναπαχθητεσυναπ·αγ·θητε
3rdσυναπαχθητωσαν, συναπαχθεντωνσυναπ·αγ·θητωσαν, συναπ·αγ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
συναπαχθηναι​συναπ·αγ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
συναπαχθησεσθαι​συναπ·αγ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναπαχθεισασυναπαχθειςσυναπαχθενσυναπ·αγ·θεισ·ασυναπ·αγ·θει[ντ]·ςσυναπ·αγ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσυναπαχθεισανσυναπαχθεντασυναπ·αγ·θεισ·ανσυναπ·αγ·θε[ι]ντ·α
Datσυναπαχθεισῃσυναπαχθεντισυναπ·αγ·θεισ·ῃσυναπ·αγ·θε[ι]ντ·ι
Genσυναπαχθεισηςσυναπαχθεντοςσυναπ·αγ·θεισ·ηςσυναπ·αγ·θε[ι]ντ·ος
PlVocσυναπαχθεισαισυναπαχθεντες[GNT]συναπαχθεντασυναπ·αγ·θεισ·αισυναπ·αγ·θε[ι]ντ·εςσυναπ·αγ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσυναπαχθεισαςσυναπαχθενταςσυναπ·αγ·θεισ·αςσυναπ·αγ·θε[ι]ντ·ας
Datσυναπαχθεισαιςσυναπαχθεισι, συναπαχθεισινσυναπ·αγ·θεισ·αιςσυναπ·αγ·θει[ντ]·σι(ν)
Genσυναπαχθεισωνσυναπαχθεντωνσυναπ·αγ·θεισ·ωνσυναπ·αγ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναπαχθησομενησυναπαχθησομενεσυναπ·αγ·θησομεν·ησυναπ·αγ·θησομεν·ε
Nomσυναπαχθησομενοςσυναπ·αγ·θησομεν·ος
Accσυναπαχθησομενηνσυναπαχθησομενονσυναπ·αγ·θησομεν·ηνσυναπ·αγ·θησομεν·ον
Datσυναπαχθησομενῃσυναπαχθησομενῳσυναπ·αγ·θησομεν·ῃσυναπ·αγ·θησομεν·ῳ
Genσυναπαχθησομενηςσυναπαχθησομενουσυναπ·αγ·θησομεν·ηςσυναπ·αγ·θησομεν·ου
PlVocσυναπαχθησομεναισυναπαχθησομενοισυναπαχθησομενασυναπ·αγ·θησομεν·αισυναπ·αγ·θησομεν·οισυναπ·αγ·θησομεν·α
Nom
Accσυναπαχθησομεναςσυναπαχθησομενουςσυναπ·αγ·θησομεν·αςσυναπ·αγ·θησομεν·ους
Datσυναπαχθησομεναιςσυναπαχθησομενοιςσυναπ·αγ·θησομεν·αιςσυναπ·αγ·θησομεν·οις
Genσυναπαχθησομενωνσυναπαχθησομενωνσυναπ·αγ·θησομεν·ωνσυναπ·αγ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 12-Dec-2019 04:01:40 EST