συνανταω • SUNANTAW • sunantaō

Search: συναντων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συναντων; συναντων; συναντωνσυναντάωσυν·αντ(α)·ο[υ]ν[τ]·^; συν·αντ(α)·ο[υ]ν[τ]; συν·αντ(α)·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp mas nom sg; pres act ptcp neu nom|acc|voc sg; pres act ptcp mas voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συναντωνσυναντάωσυν·αντ(α)·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
συναντωνσυναντάωσυν·αντ(α)·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
συναντωνσυναντάωσυν·αντ(α)·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp mas voc sg

συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναντωσυν·αντ(α)·ωσυναντωμαισυν·αντ(α)·ομαι
2ndσυναντᾳςσυν·αντ(α)·ειςσυναντᾳ[LXX], συναντασαισυν·αντ(α)·ῃ, συν·αντ(α)·ει classical, συν·αντ(α)·εσαι alt
3rdσυναντᾳ[LXX]συν·αντ(α)·εισυνανταταισυν·αντ(α)·εται
Pl1stσυναντωμενσυν·αντ(α)·ομενσυναντωμεθασυν·αντ(α)·ομεθα
2ndσυναντατε[LXX]συν·αντ(α)·ετεσυναντασθεσυν·αντ(α)·εσθε
3rdσυναντωσιν[LXX], συναντωσισυν·αντ(α)·ουσι(ν), συν·αντ(α)·ουσι(ν)συναντωνταισυν·αντ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναντωσυν·αντ(α)·ωσυναντωμαισυν·αντ(α)·ωμαι
2ndσυναντᾳςσυν·αντ(α)·ῃςσυναντᾳ[LXX]συν·αντ(α)·ῃ
3rdσυναντᾳ[LXX]συν·αντ(α)·ῃσυνανταταισυν·αντ(α)·ηται
Pl1stσυναντωμενσυν·αντ(α)·ωμενσυναντωμεθασυν·αντ(α)·ωμεθα
2ndσυναντατε[LXX]συν·αντ(α)·ητεσυναντασθεσυν·αντ(α)·ησθε
3rdσυναντωσιν[LXX], συναντωσισυν·αντ(α)·ωσι(ν), συν·αντ(α)·ωσι(ν)συναντωνταισυν·αντ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναντῳμισυν·αντ(α)·οιμισυναντῳμηνσυν·αντ(α)·οιμην
2ndσυναντῳςσυν·αντ(α)·οιςσυναντῳοσυν·αντ(α)·οιο
3rdσυναντῳσυν·αντ(α)·οισυναντῳτοσυν·αντ(α)·οιτο
Pl1stσυναντῳμενσυν·αντ(α)·οιμενσυναντῳμεθασυν·αντ(α)·οιμεθα
2ndσυναντῳτεσυν·αντ(α)·οιτεσυναντῳσθεσυν·αντ(α)·οισθε
3rdσυναντῳεν, συναντῳσανσυν·αντ(α)·οιεν, συν·αντ(α)·οισαν altσυναντῳντοσυν·αντ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυναντασυν·αντ(α)·εσυναντωσυν·αντ(α)·ου
3rdσυναντατωσυν·αντ(α)·ετωσυναντασθωσυν·αντ(α)·εσθω
Pl1st
2ndσυναντατε[LXX]συν·αντ(α)·ετεσυναντασθεσυν·αντ(α)·εσθε
3rdσυναντατωσαν, συναντωντωνσυν·αντ(α)·ετωσαν, συν·αντ(α)·οντων classicalσυναντασθωσαν, συναντασθωνσυν·αντ(α)·εσθωσαν, συν·αντ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συναντᾳν, συνανταν[LXX]​συν·αντ(α)·ειν, συν·αντ(α)·ειν > συναντανσυναντασθαι​συν·αντ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναντωσα[LXX]συναντων[LXX]συν·αντ(α)·ουσ·ασυν·αντ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomσυναντων[LXX]συν·αντ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυναντωσανσυναντωντασυν·αντ(α)·ουσ·ανσυν·αντ(α)·ο[υ]ντ·α
Datσυναντωσῃσυναντωντισυν·αντ(α)·ουσ·ῃσυν·αντ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genσυναντωσηςσυναντωντοςσυν·αντ(α)·ουσ·ηςσυν·αντ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυναντωσαισυναντωντεςσυναντωντασυν·αντ(α)·ουσ·αισυν·αντ(α)·ο[υ]ντ·εςσυν·αντ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυναντωσαςσυναντωνταςσυν·αντ(α)·ουσ·αςσυν·αντ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datσυναντωσαιςσυναντωσι, συναντωσιν[LXX]συν·αντ(α)·ουσ·αιςσυν·αντ(α)·ου[ντ]·σι(ν), συν·αντ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυναντωσωνσυναντωντωνσυν·αντ(α)·ουσ·ωνσυν·αντ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναντωμενησυναντωμενεσυν·αντ(α)·ομεν·ησυν·αντ(α)·ομεν·ε
Nomσυναντωμενοςσυν·αντ(α)·ομεν·ος
Accσυναντωμενηνσυναντωμενονσυν·αντ(α)·ομεν·ηνσυν·αντ(α)·ομεν·ον
Datσυναντωμενῃσυναντωμενῳσυν·αντ(α)·ομεν·ῃσυν·αντ(α)·ομεν·ῳ
Genσυναντωμενηςσυναντωμενουσυν·αντ(α)·ομεν·ηςσυν·αντ(α)·ομεν·ου
PlVocσυναντωμεναισυναντωμενοισυναντωμενασυν·αντ(α)·ομεν·αισυν·αντ(α)·ομεν·οισυν·αντ(α)·ομεν·α
Nom
Accσυναντωμεναςσυναντωμενουςσυν·αντ(α)·ομεν·αςσυν·αντ(α)·ομεν·ους
Datσυναντωμεναιςσυναντωμενοιςσυν·αντ(α)·ομεν·αιςσυν·αντ(α)·ομεν·οις
Genσυναντωμενωνσυναντωμενωνσυν·αντ(α)·ομεν·ωνσυν·αντ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνηντων[LXX]συν·ε·αντ(α)·ονσυνηντωμηνσυν·ε·αντ(α)·ομην
2ndσυνηνταςσυν·ε·αντ(α)·εςσυνηντωσυν·ε·αντ(α)·ου
3rdσυνηντασυν·ε·αντ(α)·εσυνηντατοσυν·ε·αντ(α)·ετο
Pl1stσυνηντωμενσυν·ε·αντ(α)·ομενσυνηντωμεθασυν·ε·αντ(α)·ομεθα
2ndσυνηντατεσυν·ε·αντ(α)·ετεσυνηντασθεσυν·ε·αντ(α)·εσθε
3rdσυνηντων[LXX], συνηντωσανσυν·ε·αντ(α)·ον, συν·ε·αντ(α)·οσαν altσυνηντωντοσυν·ε·αντ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναντησωσυν·αντη·σωσυναντησομαισυν·αντη·σομαι
2ndσυναντησειςσυν·αντη·σειςσυναντησῃ[LXX], συναντησει[GNT][LXX], συναντησεσαισυν·αντη·σῃ, συν·αντη·σει classical, συν·αντη·σεσαι alt
3rdσυναντησει[GNT][LXX]συν·αντη·σεισυναντησεται[LXX]συν·αντη·σεται
Pl1stσυναντησομενσυν·αντη·σομενσυναντησομεθασυν·αντη·σομεθα
2ndσυναντησετεσυν·αντη·σετεσυναντησεσθε[LXX]συν·αντη·σεσθε
3rdσυναντησουσιν[LXX], συναντησουσισυν·αντη·σουσι(ν), συν·αντη·σουσι(ν)συναντησονταισυν·αντη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναντησοιμισυν·αντη·σοιμισυναντησοιμηνσυν·αντη·σοιμην
2ndσυναντησοιςσυν·αντη·σοιςσυναντησοιοσυν·αντη·σοιο
3rdσυναντησοισυν·αντη·σοισυναντησοιτοσυν·αντη·σοιτο
Pl1stσυναντησοιμενσυν·αντη·σοιμενσυναντησοιμεθασυν·αντη·σοιμεθα
2ndσυναντησοιτεσυν·αντη·σοιτεσυναντησοισθεσυν·αντη·σοισθε
3rdσυναντησοιενσυν·αντη·σοιενσυναντησοιντοσυν·αντη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συναντησειν​συν·αντη·σειν​συναντησεσθαι​συν·αντη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναντησουσασυναντησον[LXX]συν·αντη·σουσ·ασυν·αντη·σο[υ]ν[τ]
Nomσυναντησωνσυν·αντη·σο[υ]ν[τ]·^
Accσυναντησουσανσυναντησοντα[GNT]συν·αντη·σουσ·ανσυν·αντη·σο[υ]ντ·α
Datσυναντησουσῃσυναντησοντισυν·αντη·σουσ·ῃσυν·αντη·σο[υ]ντ·ι
Genσυναντησουσηςσυναντησοντοςσυν·αντη·σουσ·ηςσυν·αντη·σο[υ]ντ·ος
PlVocσυναντησουσαισυναντησοντεςσυναντησοντα[GNT]συν·αντη·σουσ·αισυν·αντη·σο[υ]ντ·εςσυν·αντη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσυναντησουσαςσυναντησονταςσυν·αντη·σουσ·αςσυν·αντη·σο[υ]ντ·ας
Datσυναντησουσαιςσυναντησουσι, συναντησουσιν[LXX]συν·αντη·σουσ·αιςσυν·αντη·σου[ντ]·σι(ν), συν·αντη·σου[ντ]·σι(ν)
Genσυναντησουσωνσυναντησοντωνσυν·αντη·σουσ·ωνσυν·αντη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναντησομενησυναντησομενεσυν·αντη·σομεν·ησυν·αντη·σομεν·ε
Nomσυναντησομενοςσυν·αντη·σομεν·ος
Accσυναντησομενηνσυναντησομενονσυν·αντη·σομεν·ηνσυν·αντη·σομεν·ον
Datσυναντησομενῃσυναντησομενῳσυν·αντη·σομεν·ῃσυν·αντη·σομεν·ῳ
Genσυναντησομενηςσυναντησομενουσυν·αντη·σομεν·ηςσυν·αντη·σομεν·ου
PlVocσυναντησομεναισυναντησομενοισυναντησομενασυν·αντη·σομεν·αισυν·αντη·σομεν·οισυν·αντη·σομεν·α
Nom
Accσυναντησομεναςσυναντησομενουςσυν·αντη·σομεν·αςσυν·αντη·σομεν·ους
Datσυναντησομεναιςσυναντησομενοιςσυν·αντη·σομεν·αιςσυν·αντη·σομεν·οις
Genσυναντησομενωνσυναντησομενωνσυν·αντη·σομεν·ωνσυν·αντη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνηντησασυν·ε·αντη·σασυνηντησαμηνσυν·ε·αντη·σαμην
2ndσυνηντησαςσυν·ε·αντη·σαςσυνηντησωσυν·ε·αντη·σω
3rdσυνηντησεν[GNT][LXX], συνηντησεσυν·ε·αντη·σε(ν), συν·ε·αντη·σε(ν)συνηντησατοσυν·ε·αντη·σατο
Pl1stσυνηντησαμενσυν·ε·αντη·σαμενσυνηντησαμεθασυν·ε·αντη·σαμεθα
2ndσυνηντησατεσυν·ε·αντη·σατεσυνηντησασθεσυν·ε·αντη·σασθε
3rdσυνηντησαν[LXX]συν·ε·αντη·σανσυνηντησαντοσυν·ε·αντη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναντησωσυν·αντη·σωσυναντησωμαισυν·αντη·σωμαι
2ndσυναντησῃς[LXX]συν·αντη·σῃςσυναντησῃ[LXX]συν·αντη·σῃ
3rdσυναντησῃ[LXX]συν·αντη·σῃσυναντησηταισυν·αντη·σηται
Pl1stσυναντησωμενσυν·αντη·σωμενσυναντησωμεθασυν·αντη·σωμεθα
2ndσυναντησητε[LXX]συν·αντη·σητεσυναντησησθεσυν·αντη·σησθε
3rdσυναντησωσιν[LXX], συναντησωσισυν·αντη·σωσι(ν), συν·αντη·σωσι(ν)συναντησωνταισυν·αντη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναντησαιμισυν·αντη·σαιμισυναντησαιμηνσυν·αντη·σαιμην
2ndσυναντησαις, συναντησειαςσυν·αντη·σαις, συν·αντη·σειας classicalσυναντησαιοσυν·αντη·σαιο
3rdσυναντησαι[LXX], συναντησειεσυν·αντη·σαι, συν·αντη·σειε classicalσυναντησαιτοσυν·αντη·σαιτο
Pl1stσυναντησαιμενσυν·αντη·σαιμενσυναντησαιμεθασυν·αντη·σαιμεθα
2ndσυναντησαιτεσυν·αντη·σαιτεσυναντησαισθεσυν·αντη·σαισθε
3rdσυναντησαιεν, συναντησαισαν, συναντησειαν, συναντησειενσυν·αντη·σαιεν, συν·αντη·σαισαν alt, συν·αντη·σειαν classical, συν·αντη·σειεν classicalσυναντησαιντοσυν·αντη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυναντησον[LXX]συν·αντη·σονσυναντησαι[LXX]συν·αντη·σαι
3rdσυναντησατωσυν·αντη·σατωσυναντησασθωσυν·αντη·σασθω
Pl1st
2ndσυναντησατεσυν·αντη·σατεσυναντησασθεσυν·αντη·σασθε
3rdσυναντησατωσαν, συναντησαντωνσυν·αντη·σατωσαν, συν·αντη·σαντων classicalσυναντησασθωσαν, συναντησασθωνσυν·αντη·σασθωσαν, συν·αντη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συναντησαι[LXX]​συν·αντη·σαισυναντησασθαι​συν·αντη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναντησασασυναντησας[GNT][LXX]συναντησανσυν·αντη·σασ·ασυν·αντη·σα[ντ]·ςσυν·αντη·σαν[τ]
Nom
Accσυναντησασανσυναντησαντασυν·αντη·σασ·ανσυν·αντη·σαντ·α
Datσυναντησασῃσυναντησαντισυν·αντη·σασ·ῃσυν·αντη·σαντ·ι
Genσυναντησασηςσυναντησαντοςσυν·αντη·σασ·ηςσυν·αντη·σαντ·ος
PlVocσυναντησασαισυναντησαντεςσυναντησαντασυν·αντη·σασ·αισυν·αντη·σαντ·εςσυν·αντη·σαντ·α
Nom
Accσυναντησασαςσυναντησανταςσυν·αντη·σασ·αςσυν·αντη·σαντ·ας
Datσυναντησασαιςσυναντησασι, συναντησασινσυν·αντη·σασ·αιςσυν·αντη·σα[ντ]·σι(ν)
Genσυναντησασωνσυναντησαντωνσυν·αντη·σασ·ωνσυν·αντη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναντησαμενησυναντησαμενεσυν·αντη·σαμεν·ησυν·αντη·σαμεν·ε
Nomσυναντησαμενοςσυν·αντη·σαμεν·ος
Accσυναντησαμενηνσυναντησαμενονσυν·αντη·σαμεν·ηνσυν·αντη·σαμεν·ον
Datσυναντησαμενῃσυναντησαμενῳσυν·αντη·σαμεν·ῃσυν·αντη·σαμεν·ῳ
Genσυναντησαμενηςσυναντησαμενουσυν·αντη·σαμεν·ηςσυν·αντη·σαμεν·ου
PlVocσυναντησαμεναισυναντησαμενοισυναντησαμενασυν·αντη·σαμεν·αισυν·αντη·σαμεν·οισυν·αντη·σαμεν·α
Nom
Accσυναντησαμεναςσυναντησαμενουςσυν·αντη·σαμεν·αςσυν·αντη·σαμεν·ους
Datσυναντησαμεναιςσυναντησαμενοιςσυν·αντη·σαμεν·αιςσυν·αντη·σαμεν·οις
Genσυναντησαμενωνσυναντησαμενωνσυν·αντη·σαμεν·ωνσυν·αντη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 06-Jul-2020 02:29:34 EDT