συναναβαινω • SUNANABAINW • sunanabainō

Search: συναναβω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συναναβωσυναναβαίνωσυνανα·β(η)·ω2aor act sub 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συναναβωσυναναβαίνωσυνανα·β(η)·ω2aor act sub 1st sg

συν·ανα·βαίνω (συνανα+βαιν-, συνανα+βη·σ-, 2nd ath. συνανα+β(η)-/ath. συνανα+β(α)-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναναβαινωσυνανα·βαιν·ωσυναναβαινομαισυνανα·βαιν·ομαι
2ndσυναναβαινειςσυνανα·βαιν·ειςσυναναβαινῃ, συναναβαινει, συναναβαινεσαισυνανα·βαιν·ῃ, συνανα·βαιν·ει classical, συνανα·βαιν·εσαι alt
3rdσυναναβαινεισυνανα·βαιν·εισυναναβαινεταισυνανα·βαιν·εται
Pl1stσυναναβαινομενσυνανα·βαιν·ομενσυναναβαινομεθασυνανα·βαιν·ομεθα
2ndσυναναβαινετεσυνανα·βαιν·ετεσυναναβαινεσθεσυνανα·βαιν·εσθε
3rdσυναναβαινουσιν, συναναβαινουσισυνανα·βαιν·ουσι(ν)συναναβαινονταισυνανα·βαιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναναβαινωσυνανα·βαιν·ωσυναναβαινωμαισυνανα·βαιν·ωμαι
2ndσυναναβαινῃςσυνανα·βαιν·ῃςσυναναβαινῃσυνανα·βαιν·ῃ
3rdσυναναβαινῃσυνανα·βαιν·ῃσυναναβαινηταισυνανα·βαιν·ηται
Pl1stσυναναβαινωμενσυνανα·βαιν·ωμενσυναναβαινωμεθασυνανα·βαιν·ωμεθα
2ndσυναναβαινητεσυνανα·βαιν·ητεσυναναβαινησθεσυνανα·βαιν·ησθε
3rdσυναναβαινωσιν, συναναβαινωσισυνανα·βαιν·ωσι(ν)συναναβαινωνταισυνανα·βαιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναναβαινοιμισυνανα·βαιν·οιμισυναναβαινοιμηνσυνανα·βαιν·οιμην
2ndσυναναβαινοιςσυνανα·βαιν·οιςσυναναβαινοιοσυνανα·βαιν·οιο
3rdσυναναβαινοισυνανα·βαιν·οισυναναβαινοιτοσυνανα·βαιν·οιτο
Pl1stσυναναβαινοιμενσυνανα·βαιν·οιμενσυναναβαινοιμεθασυνανα·βαιν·οιμεθα
2ndσυναναβαινοιτεσυνανα·βαιν·οιτεσυναναβαινοισθεσυνανα·βαιν·οισθε
3rdσυναναβαινοιεν, συναναβαινοισανσυνανα·βαιν·οιεν, συνανα·βαιν·οισαν altσυναναβαινοιντοσυνανα·βαιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυναναβαινεσυνανα·βαιν·εσυναναβαινουσυνανα·βαιν·ου
3rdσυναναβαινετωσυνανα·βαιν·ετωσυναναβαινεσθωσυνανα·βαιν·εσθω
Pl1st
2ndσυναναβαινετεσυνανα·βαιν·ετεσυναναβαινεσθεσυνανα·βαιν·εσθε
3rdσυναναβαινετωσαν, συναναβαινοντωνσυνανα·βαιν·ετωσαν, συνανα·βαιν·οντων classicalσυναναβαινεσθωσαν, συναναβαινεσθωνσυνανα·βαιν·εσθωσαν, συνανα·βαιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συναναβαινειν​συνανα·βαιν·ειν​συναναβαινεσθαι​συνανα·βαιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναναβαινουσασυναναβαινονσυνανα·βαιν·ουσ·ασυνανα·βαιν·ο[υ]ν[τ]
Nomσυναναβαινωνσυνανα·βαιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυναναβαινουσανσυναναβαινοντασυνανα·βαιν·ουσ·ανσυνανα·βαιν·ο[υ]ντ·α
Datσυναναβαινουσῃσυναναβαινοντισυνανα·βαιν·ουσ·ῃσυνανα·βαιν·ο[υ]ντ·ι
Genσυναναβαινουσηςσυναναβαινοντοςσυνανα·βαιν·ουσ·ηςσυνανα·βαιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυναναβαινουσαισυναναβαινοντεςσυναναβαινοντασυνανα·βαιν·ουσ·αισυνανα·βαιν·ο[υ]ντ·εςσυνανα·βαιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυναναβαινουσαςσυναναβαινονταςσυνανα·βαιν·ουσ·αςσυνανα·βαιν·ο[υ]ντ·ας
Datσυναναβαινουσαιςσυναναβαινουσι, συναναβαινουσινσυνανα·βαιν·ουσ·αιςσυνανα·βαιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυναναβαινουσωνσυναναβαινοντωνσυνανα·βαιν·ουσ·ωνσυνανα·βαιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναναβαινομενησυναναβαινομενεσυνανα·βαιν·ομεν·ησυνανα·βαιν·ομεν·ε
Nomσυναναβαινομενοςσυνανα·βαιν·ομεν·ος
Accσυναναβαινομενηνσυναναβαινομενονσυνανα·βαιν·ομεν·ηνσυνανα·βαιν·ομεν·ον
Datσυναναβαινομενῃσυναναβαινομενῳσυνανα·βαιν·ομεν·ῃσυνανα·βαιν·ομεν·ῳ
Genσυναναβαινομενηςσυναναβαινομενουσυνανα·βαιν·ομεν·ηςσυνανα·βαιν·ομεν·ου
PlVocσυναναβαινομεναισυναναβαινομενοισυναναβαινομενασυνανα·βαιν·ομεν·αισυνανα·βαιν·ομεν·οισυνανα·βαιν·ομεν·α
Nom
Accσυναναβαινομεναςσυναναβαινομενουςσυνανα·βαιν·ομεν·αςσυνανα·βαιν·ομεν·ους
Datσυναναβαινομεναιςσυναναβαινομενοιςσυνανα·βαιν·ομεν·αιςσυνανα·βαιν·ομεν·οις
Genσυναναβαινομενωνσυναναβαινομενωνσυνανα·βαιν·ομεν·ωνσυνανα·βαιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνανεβαινον[LXX]συνανα·ε·βαιν·ονσυνανεβαινομηνσυνανα·ε·βαιν·ομην
2ndσυνανεβαινεςσυνανα·ε·βαιν·εςσυνανεβαινουσυνανα·ε·βαιν·ου
3rdσυνανεβαινεν, συνανεβαινεσυνανα·ε·βαιν·ε(ν)συνανεβαινετοσυνανα·ε·βαιν·ετο
Pl1stσυνανεβαινομενσυνανα·ε·βαιν·ομενσυνανεβαινομεθασυνανα·ε·βαιν·ομεθα
2ndσυνανεβαινετεσυνανα·ε·βαιν·ετεσυνανεβαινεσθεσυνανα·ε·βαιν·εσθε
3rdσυνανεβαινον[LXX], συνανεβαινοσανσυνανα·ε·βαιν·ον, συνανα·ε·βαιν·οσαν altσυνανεβαινοντοσυνανα·ε·βαιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναναβησομαισυνανα·βη·σομαι
2ndσυναναβησῃ, συναναβησει, συναναβησεσαισυνανα·βη·σῃ, συνανα·βη·σει classical, συνανα·βη·σεσαι alt
3rdσυναναβησεται[LXX]συνανα·βη·σεται
Pl1stσυναναβησομεθασυνανα·βη·σομεθα
2ndσυναναβησεσθεσυνανα·βη·σεσθε
3rdσυναναβησονταισυνανα·βη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναναβησοιμηνσυνανα·βη·σοιμην
2ndσυναναβησοιοσυνανα·βη·σοιο
3rdσυναναβησοιτοσυνανα·βη·σοιτο
Pl1stσυναναβησοιμεθασυνανα·βη·σοιμεθα
2ndσυναναβησοισθεσυνανα·βη·σοισθε
3rdσυναναβησοιντοσυνανα·βη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συναναβησεσθαι​συνανα·βη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναναβησομενησυναναβησομενεσυνανα·βη·σομεν·ησυνανα·βη·σομεν·ε
Nomσυναναβησομενοςσυνανα·βη·σομεν·ος
Accσυναναβησομενηνσυναναβησομενονσυνανα·βη·σομεν·ηνσυνανα·βη·σομεν·ον
Datσυναναβησομενῃσυναναβησομενῳσυνανα·βη·σομεν·ῃσυνανα·βη·σομεν·ῳ
Genσυναναβησομενηςσυναναβησομενουσυνανα·βη·σομεν·ηςσυνανα·βη·σομεν·ου
PlVocσυναναβησομεναισυναναβησομενοισυναναβησομενασυνανα·βη·σομεν·αισυνανα·βη·σομεν·οισυνανα·βη·σομεν·α
Nom
Accσυναναβησομεναςσυναναβησομενουςσυνανα·βη·σομεν·αςσυνανα·βη·σομεν·ους
Datσυναναβησομεναιςσυναναβησομενοιςσυνανα·βη·σομεν·αιςσυνανα·βη·σομεν·οις
Genσυναναβησομενωνσυναναβησομενωνσυνανα·βη·σομεν·ωνσυνανα·βη·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνανεβηνσυνανα·ε·β(η)·^ν
2ndσυνανεβης, συνανεβησθασυνανα·ε·β(η)·^ς, συνανα·ε·β(η)·^σθα classical
3rdσυνανεβη[LXX]συνανα·ε·β(η)·^
Pl1stσυνανεβημενσυνανα·ε·β(η)·μεν
2ndσυνανεβητεσυνανα·ε·β(η)·τε
3rdσυνανεβησαν[LXX]συνανα·ε·β(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναναβω[LXX]συνανα·β(η)·ω
2ndσυναναβῃςσυνανα·β(η)·ῃς
3rdσυναναβῃσυνανα·β(η)·ῃ
Pl1stσυναναβωμενσυνανα·β(η)·ωμεν
2ndσυναναβητεσυνανα·β(η)·ητε
3rdσυναναβωσιν, συναναβωσισυνανα·β(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναναβαιηνσυνανα·β(α)·ιην
2ndσυναναβαιηςσυνανα·β(α)·ιης
3rdσυναναβαιησυνανα·β(α)·ιη
Pl1stσυναναβαιημεν, συναναβαιμενσυνανα·β(α)·ιημεν, συνανα·β(α)·ιμεν classical
2ndσυναναβαιητε, συναναβαιτεσυνανα·β(α)·ιητε, συνανα·β(α)·ιτε classical
3rdσυναναβαιησαν, συναναβαιενσυνανα·β(α)·ιησαν, συνανα·β(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυναναβασυνανα·β(α)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυναναβηθι, συναναβηςσυνανα·β(η)·θι, συνανα·β(η)·ς
3rdσυναναβητωσυνανα·β(η)·τω
Pl1st
2ndσυναναβητεσυνανα·β(η)·τε
3rdσυναναβητωσαν, συναναβηντωνσυνανα·β(η)·τωσαν, συνανα·β(η)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συναναβηναι[LXX]​συνανα·β(η)·ναι, συνανα·β(η)·εναι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναναβασασυναναβαςσυναναβανσυνανα·β(α)·εσ·ασυνανα·β(α)·[ντ]·ςσυνανα·β(α)·ν[τ]
Nom
Accσυναναβασανσυναναβαντασυνανα·β(α)·εσ·ανσυνανα·β(α)·ντ·α
Datσυναναβασῃσυναναβαντισυνανα·β(α)·εσ·ῃσυνανα·β(α)·ντ·ι
Genσυναναβασηςσυναναβαντοςσυνανα·β(α)·εσ·ηςσυνανα·β(α)·ντ·ος
PlVocσυναναβασαι[GNT]συναναβαντες[LXX]συναναβαντασυνανα·β(α)·εσ·αισυνανα·β(α)·ντ·εςσυνανα·β(α)·ντ·α
Nom
Accσυναναβασαςσυναναβανταςσυνανα·β(α)·εσ·αςσυνανα·β(α)·ντ·ας
Datσυναναβασαιςσυναναβασι, συναναβασιν[GNT]συνανα·β(α)·εσ·αιςσυνανα·β(α)·[ντ]·σι(ν), συνανα·β(α)·[ντ]·σι(ν)
Genσυναναβασωνσυναναβαντωνσυνανα·β(α)·εσ·ωνσυνανα·β(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 17:07:35 EST