συναθροιζω • SUNAQROIZW • sunathroizō

Search: συναθροιζουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συναθροιζουσιν; συναθροιζουσιν; συναθροιζουσινσυναθροίζωσυν·αθροιζ·ουσι(ν); συν·αθροιζ·ου[ντ]·σι(ν); συν·αθροιζ·ου[ντ]·σι(ν)pres act ind 3rd pl; pres act ptcp mas dat pl; pres act ptcp neu dat pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συναθροιζουσινσυναθροίζωσυν·αθροιζ·ουσι(ν)pres act ind 3rd pl
συναθροιζουσινσυναθροίζωσυν·αθροιζ·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp mas dat pl
συναθροιζουσινσυναθροίζωσυν·αθροιζ·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp neu dat pl

συν·αθροίζω (συν+αθροιζ-, -, συν+αθροι·σ-, -, συν+ηθροισ-, συν+αθροισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναθροιζωσυν·αθροιζ·ωσυναθροιζομαισυν·αθροιζ·ομαι
2ndσυναθροιζειςσυν·αθροιζ·ειςσυναθροιζῃ, συναθροιζει[LXX], συναθροιζεσαισυν·αθροιζ·ῃ, συν·αθροιζ·ει classical, συν·αθροιζ·εσαι alt
3rdσυναθροιζει[LXX]συν·αθροιζ·εισυναθροιζεταισυν·αθροιζ·εται
Pl1stσυναθροιζομενσυν·αθροιζ·ομενσυναθροιζομεθασυν·αθροιζ·ομεθα
2ndσυναθροιζετεσυν·αθροιζ·ετεσυναθροιζεσθε[LXX]συν·αθροιζ·εσθε
3rdσυναθροιζουσιν[LXX], συναθροιζουσισυν·αθροιζ·ουσι(ν), συν·αθροιζ·ουσι(ν)συναθροιζονται[LXX]συν·αθροιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναθροιζωσυν·αθροιζ·ωσυναθροιζωμαισυν·αθροιζ·ωμαι
2ndσυναθροιζῃςσυν·αθροιζ·ῃςσυναθροιζῃσυν·αθροιζ·ῃ
3rdσυναθροιζῃσυν·αθροιζ·ῃσυναθροιζηταισυν·αθροιζ·ηται
Pl1stσυναθροιζωμενσυν·αθροιζ·ωμενσυναθροιζωμεθασυν·αθροιζ·ωμεθα
2ndσυναθροιζητεσυν·αθροιζ·ητεσυναθροιζησθεσυν·αθροιζ·ησθε
3rdσυναθροιζωσιν, συναθροιζωσισυν·αθροιζ·ωσι(ν)συναθροιζωνταισυν·αθροιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναθροιζοιμισυν·αθροιζ·οιμισυναθροιζοιμηνσυν·αθροιζ·οιμην
2ndσυναθροιζοιςσυν·αθροιζ·οιςσυναθροιζοιοσυν·αθροιζ·οιο
3rdσυναθροιζοισυν·αθροιζ·οισυναθροιζοιτοσυν·αθροιζ·οιτο
Pl1stσυναθροιζοιμενσυν·αθροιζ·οιμενσυναθροιζοιμεθασυν·αθροιζ·οιμεθα
2ndσυναθροιζοιτεσυν·αθροιζ·οιτεσυναθροιζοισθεσυν·αθροιζ·οισθε
3rdσυναθροιζοιεν, συναθροιζοισανσυν·αθροιζ·οιεν, συν·αθροιζ·οισαν altσυναθροιζοιντοσυν·αθροιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυναθροιζεσυν·αθροιζ·εσυναθροιζουσυν·αθροιζ·ου
3rdσυναθροιζετωσυν·αθροιζ·ετωσυναθροιζεσθωσυν·αθροιζ·εσθω
Pl1st
2ndσυναθροιζετεσυν·αθροιζ·ετεσυναθροιζεσθε[LXX]συν·αθροιζ·εσθε
3rdσυναθροιζετωσαν, συναθροιζοντωνσυν·αθροιζ·ετωσαν, συν·αθροιζ·οντων classicalσυναθροιζεσθωσαν, συναθροιζεσθωνσυν·αθροιζ·εσθωσαν, συν·αθροιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συναθροιζειν​συν·αθροιζ·ειν​συναθροιζεσθαι​συν·αθροιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναθροιζουσασυναθροιζονσυν·αθροιζ·ουσ·ασυν·αθροιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomσυναθροιζωνσυν·αθροιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυναθροιζουσανσυναθροιζοντασυν·αθροιζ·ουσ·ανσυν·αθροιζ·ο[υ]ντ·α
Datσυναθροιζουσῃσυναθροιζοντισυν·αθροιζ·ουσ·ῃσυν·αθροιζ·ο[υ]ντ·ι
Genσυναθροιζουσηςσυναθροιζοντοςσυν·αθροιζ·ουσ·ηςσυν·αθροιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυναθροιζουσαισυναθροιζοντεςσυναθροιζοντασυν·αθροιζ·ουσ·αισυν·αθροιζ·ο[υ]ντ·εςσυν·αθροιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυναθροιζουσαςσυναθροιζονταςσυν·αθροιζ·ουσ·αςσυν·αθροιζ·ο[υ]ντ·ας
Datσυναθροιζουσαιςσυναθροιζουσι, συναθροιζουσιν[LXX]συν·αθροιζ·ουσ·αιςσυν·αθροιζ·ου[ντ]·σι(ν), συν·αθροιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυναθροιζουσωνσυναθροιζοντωνσυν·αθροιζ·ουσ·ωνσυν·αθροιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναθροιζομενησυναθροιζομενεσυν·αθροιζ·ομεν·ησυν·αθροιζ·ομεν·ε
Nomσυναθροιζομενοςσυν·αθροιζ·ομεν·ος
Accσυναθροιζομενηνσυναθροιζομενονσυν·αθροιζ·ομεν·ηνσυν·αθροιζ·ομεν·ον
Datσυναθροιζομενῃσυναθροιζομενῳσυν·αθροιζ·ομεν·ῃσυν·αθροιζ·ομεν·ῳ
Genσυναθροιζομενηςσυναθροιζομενουσυν·αθροιζ·ομεν·ηςσυν·αθροιζ·ομεν·ου
PlVocσυναθροιζομεναισυναθροιζομενοισυναθροιζομενασυν·αθροιζ·ομεν·αισυν·αθροιζ·ομεν·οισυν·αθροιζ·ομεν·α
Nom
Accσυναθροιζομεναςσυναθροιζομενουςσυν·αθροιζ·ομεν·αςσυν·αθροιζ·ομεν·ους
Datσυναθροιζομεναιςσυναθροιζομενοιςσυν·αθροιζ·ομεν·αιςσυν·αθροιζ·ομεν·οις
Genσυναθροιζομενων[LXX]συναθροιζομενων[LXX]συν·αθροιζ·ομεν·ωνσυν·αθροιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνηθροιζονσυν·ε·αθροιζ·ονσυνηθροιζομηνσυν·ε·αθροιζ·ομην
2ndσυνηθροιζεςσυν·ε·αθροιζ·εςσυνηθροιζουσυν·ε·αθροιζ·ου
3rdσυνηθροιζεν, συνηθροιζεσυν·ε·αθροιζ·ε(ν)συνηθροιζετοσυν·ε·αθροιζ·ετο
Pl1stσυνηθροιζομενσυν·ε·αθροιζ·ομενσυνηθροιζομεθασυν·ε·αθροιζ·ομεθα
2ndσυνηθροιζετεσυν·ε·αθροιζ·ετεσυνηθροιζεσθεσυν·ε·αθροιζ·εσθε
3rdσυνηθροιζον, συνηθροιζοσανσυν·ε·αθροιζ·ον, συν·ε·αθροιζ·οσαν altσυνηθροιζοντοσυν·ε·αθροιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνηθροισασυν·ε·αθροι·σασυνηθροισαμηνσυν·ε·αθροι·σαμην
2ndσυνηθροισαςσυν·ε·αθροι·σαςσυνηθροισωσυν·ε·αθροι·σω
3rdσυνηθροισεν[LXX], συνηθροισεσυν·ε·αθροι·σε(ν), συν·ε·αθροι·σε(ν)συνηθροισατοσυν·ε·αθροι·σατο
Pl1stσυνηθροισαμενσυν·ε·αθροι·σαμενσυνηθροισαμεθασυν·ε·αθροι·σαμεθα
2ndσυνηθροισατεσυν·ε·αθροι·σατεσυνηθροισασθεσυν·ε·αθροι·σασθε
3rdσυνηθροισανσυν·ε·αθροι·σανσυνηθροισαντοσυν·ε·αθροι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναθροισω[LXX]συν·αθροι·σωσυναθροισωμαισυν·αθροι·σωμαι
2ndσυναθροισῃςσυν·αθροι·σῃςσυναθροισῃσυν·αθροι·σῃ
3rdσυναθροισῃσυν·αθροι·σῃσυναθροισηταισυν·αθροι·σηται
Pl1stσυναθροισωμενσυν·αθροι·σωμενσυναθροισωμεθασυν·αθροι·σωμεθα
2ndσυναθροισητεσυν·αθροι·σητεσυναθροισησθεσυν·αθροι·σησθε
3rdσυναθροισωσιν, συναθροισωσισυν·αθροι·σωσι(ν)συναθροισωνταισυν·αθροι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναθροισαιμισυν·αθροι·σαιμισυναθροισαιμηνσυν·αθροι·σαιμην
2ndσυναθροισαις, συναθροισειαςσυν·αθροι·σαις, συν·αθροι·σειας classicalσυναθροισαιοσυν·αθροι·σαιο
3rdσυναθροισαι, συναθροισειεσυν·αθροι·σαι, συν·αθροι·σειε classicalσυναθροισαιτοσυν·αθροι·σαιτο
Pl1stσυναθροισαιμενσυν·αθροι·σαιμενσυναθροισαιμεθασυν·αθροι·σαιμεθα
2ndσυναθροισαιτεσυν·αθροι·σαιτεσυναθροισαισθεσυν·αθροι·σαισθε
3rdσυναθροισαιεν, συναθροισαισαν, συναθροισειαν, συναθροισειενσυν·αθροι·σαιεν, συν·αθροι·σαισαν alt, συν·αθροι·σειαν classical, συν·αθροι·σειεν classicalσυναθροισαιντοσυν·αθροι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυναθροισον[LXX]συν·αθροι·σονσυναθροισαισυν·αθροι·σαι
3rdσυναθροισατωσυν·αθροι·σατωσυναθροισασθωσυν·αθροι·σασθω
Pl1st
2ndσυναθροισατεσυν·αθροι·σατεσυναθροισασθεσυν·αθροι·σασθε
3rdσυναθροισατωσαν, συναθροισαντωνσυν·αθροι·σατωσαν, συν·αθροι·σαντων classicalσυναθροισασθωσαν, συναθροισασθωνσυν·αθροι·σασθωσαν, συν·αθροι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συναθροισαι​συν·αθροι·σαι​συναθροισασθαι​συν·αθροι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναθροισασασυναθροισας[GNT][LXX]συναθροισανσυν·αθροι·σασ·ασυν·αθροι·σα[ντ]·ςσυν·αθροι·σαν[τ]
Nom
Accσυναθροισασανσυναθροισαντασυν·αθροι·σασ·ανσυν·αθροι·σαντ·α
Datσυναθροισασῃσυναθροισαντισυν·αθροι·σασ·ῃσυν·αθροι·σαντ·ι
Genσυναθροισασηςσυναθροισαντοςσυν·αθροι·σασ·ηςσυν·αθροι·σαντ·ος
PlVocσυναθροισασαισυναθροισαντεςσυναθροισαντασυν·αθροι·σασ·αισυν·αθροι·σαντ·εςσυν·αθροι·σαντ·α
Nom
Accσυναθροισασαςσυναθροισαντας[LXX]συν·αθροι·σασ·αςσυν·αθροι·σαντ·ας
Datσυναθροισασαιςσυναθροισασι, συναθροισασινσυν·αθροι·σασ·αιςσυν·αθροι·σα[ντ]·σι(ν)
Genσυναθροισασωνσυναθροισαντωνσυν·αθροι·σασ·ωνσυν·αθροι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναθροισαμενησυναθροισαμενεσυν·αθροι·σαμεν·ησυν·αθροι·σαμεν·ε
Nomσυναθροισαμενοςσυν·αθροι·σαμεν·ος
Accσυναθροισαμενηνσυναθροισαμενονσυν·αθροι·σαμεν·ηνσυν·αθροι·σαμεν·ον
Datσυναθροισαμενῃσυναθροισαμενῳσυν·αθροι·σαμεν·ῃσυν·αθροι·σαμεν·ῳ
Genσυναθροισαμενηςσυναθροισαμενουσυν·αθροι·σαμεν·ηςσυν·αθροι·σαμεν·ου
PlVocσυναθροισαμεναισυναθροισαμενοισυναθροισαμενασυν·αθροι·σαμεν·αισυν·αθροι·σαμεν·οισυν·αθροι·σαμεν·α
Nom
Accσυναθροισαμεναςσυναθροισαμενουςσυν·αθροι·σαμεν·αςσυν·αθροι·σαμεν·ους
Datσυναθροισαμεναιςσυναθροισαμενοιςσυν·αθροι·σαμεν·αιςσυν·αθροι·σαμεν·οις
Genσυναθροισαμενωνσυναθροισαμενωνσυν·αθροι·σαμεν·ωνσυν·αθροι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνηθροισμαισυν·ηθροισ·μαι
2ndσυνηθροισαισυν·ηθροισ·[σ]αι
3rdσυνηθροισταισυν·ηθροισ·ται
Pl1stσυνηθροισμεθασυν·ηθροισ·μεθα
2ndσυνηθροισθεσυν·ηθροισ·[σ]θε
3rdσυνηθροιδαταισυν·ηθροισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνηθροισομαισυν·ηθροισ·[σ]ομαι
2ndσυνηθροισῃ, συνηθροισεισυν·ηθροισ·[σ]ῃ, συν·ηθροισ·[σ]ει classical
3rdσυνηθροισεταισυν·ηθροισ·[σ]εται
Pl1stσυνηθροισομεθασυν·ηθροισ·[σ]ομεθα
2ndσυνηθροισεσθεσυν·ηθροισ·[σ]εσθε
3rdσυνηθροισονταισυν·ηθροισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνηθροισοιμηνσυν·ηθροισ·[σ]οιμην
2ndσυνηθροισοιοσυν·ηθροισ·[σ]οιο
3rdσυνηθροισοιτοσυν·ηθροισ·[σ]οιτο
Pl1stσυνηθροισοιμεθασυν·ηθροισ·[σ]οιμεθα
2ndσυνηθροισοισθεσυν·ηθροισ·[σ]οισθε
3rdσυνηθροισοιντοσυν·ηθροισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνηθροισοσυν·ηθροισ·[σ]ο
3rdσυνηθροισθωσυν·ηθροισ·[σ]θω
Pl1st
2ndσυνηθροισθεσυν·ηθροισ·[σ]θε
3rdσυνηθροισθωσαν, συνηθροισθωνσυν·ηθροισ·[σ]θωσαν, συν·ηθροισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνηθροισθαι​συν·ηθροισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνηθροισεσθαι​συν·ηθροισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνηθροισμενη[LXX]συνηθροισμενεσυν·ηθροισ·μεν·ησυν·ηθροισ·μεν·ε
Nomσυνηθροισμενοςσυν·ηθροισ·μεν·ος
Accσυνηθροισμενηνσυνηθροισμενονσυν·ηθροισ·μεν·ηνσυν·ηθροισ·μεν·ον
Datσυνηθροισμενῃσυνηθροισμενῳσυν·ηθροισ·μεν·ῃσυν·ηθροισ·μεν·ῳ
Genσυνηθροισμενηςσυνηθροισμενουσυν·ηθροισ·μεν·ηςσυν·ηθροισ·μεν·ου
PlVocσυνηθροισμεναισυνηθροισμενοι[GNT]συνηθροισμενασυν·ηθροισ·μεν·αισυν·ηθροισ·μεν·οισυν·ηθροισ·μεν·α
Nom
Accσυνηθροισμεναςσυνηθροισμενους[GNT][LXX]συν·ηθροισ·μεν·αςσυν·ηθροισ·μεν·ους
Datσυνηθροισμεναιςσυνηθροισμενοιςσυν·ηθροισ·μεν·αιςσυν·ηθροισ·μεν·οις
Genσυνηθροισμενωνσυνηθροισμενωνσυν·ηθροισ·μεν·ωνσυν·ηθροισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνηθροισμηνσυν·ε·ηθροισ·μην
2ndσυνηθροισοσυν·ε·ηθροισ·[σ]ο
3rdσυνηθροιστο[LXX]συν·ε·ηθροισ·το
Pl1stσυνηθροισμεθασυν·ε·ηθροισ·μεθα
2ndσυνηθροισθεσυν·ε·ηθροισ·[σ]θε
3rdσυνηθροιδατοσυν·ε·ηθροισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυνηθροισθηνσυν·ε·αθροισ·θην
2ndσυνηθροισθηςσυν·ε·αθροισ·θης
3rdσυνηθροισθησυν·ε·αθροισ·θη
Pl1stσυνηθροισθημενσυν·ε·αθροισ·θημεν
2ndσυνηθροισθητεσυν·ε·αθροισ·θητε
3rdσυνηθροισθησαν[LXX]συν·ε·αθροισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυναθροισθησομαισυν·αθροισ·θησομαι
2ndσυναθροισθησῃ, συναθροισθησεισυν·αθροισ·θησῃ, συν·αθροισ·θησει classical
3rdσυναθροισθησεταισυν·αθροισ·θησεται
Pl1stσυναθροισθησομεθασυν·αθροισ·θησομεθα
2ndσυναθροισθησεσθεσυν·αθροισ·θησεσθε
3rdσυναθροισθησονται[LXX]συν·αθροισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυναθροισθωσυν·αθροισ·θω
2ndσυναθροισθῃςσυν·αθροισ·θῃς
3rdσυναθροισθῃσυν·αθροισ·θῃ
Pl1stσυναθροισθωμενσυν·αθροισ·θωμεν
2ndσυναθροισθητεσυν·αθροισ·θητε
3rdσυναθροισθωσιν, συναθροισθωσισυν·αθροισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυναθροισθειηνσυν·αθροισ·θειην
2ndσυναθροισθειηςσυν·αθροισ·θειης
3rdσυναθροισθειησυν·αθροισ·θειη
Pl1stσυναθροισθειημεν, συναθροισθειμενσυν·αθροισ·θειημεν, συν·αθροισ·θειμεν classical
2ndσυναθροισθειητε, συναθροισθειτεσυν·αθροισ·θειητε, συν·αθροισ·θειτε classical
3rdσυναθροισθειησαν, συναθροισθειενσυν·αθροισ·θειησαν, συν·αθροισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυναθροισθησοιμηνσυν·αθροισ·θησοιμην
2ndσυναθροισθησοιοσυν·αθροισ·θησοιο
3rdσυναθροισθησοιτοσυν·αθροισ·θησοιτο
Pl1stσυναθροισθησοιμεθασυν·αθροισ·θησοιμεθα
2ndσυναθροισθησοισθεσυν·αθροισ·θησοισθε
3rdσυναθροισθησοιντοσυν·αθροισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυναθροισθητισυν·αθροισ·θητι
3rdσυναθροισθητωσυν·αθροισ·θητω
Pl1st
2ndσυναθροισθητεσυν·αθροισ·θητε
3rdσυναθροισθητωσαν, συναθροισθεντωνσυν·αθροισ·θητωσαν, συν·αθροισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
συναθροισθηναι[LXX]​συν·αθροισ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
συναθροισθησεσθαι​συν·αθροισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναθροισθεισασυναθροισθειςσυναθροισθενσυν·αθροισ·θεισ·ασυν·αθροισ·θει[ντ]·ςσυν·αθροισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσυναθροισθεισανσυναθροισθεντασυν·αθροισ·θεισ·ανσυν·αθροισ·θε[ι]ντ·α
Datσυναθροισθεισῃσυναθροισθεντισυν·αθροισ·θεισ·ῃσυν·αθροισ·θε[ι]ντ·ι
Genσυναθροισθεισηςσυναθροισθεντοςσυν·αθροισ·θεισ·ηςσυν·αθροισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocσυναθροισθεισαισυναθροισθεντες[LXX]συναθροισθεντασυν·αθροισ·θεισ·αισυν·αθροισ·θε[ι]ντ·εςσυν·αθροισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσυναθροισθεισαςσυναθροισθενταςσυν·αθροισ·θεισ·αςσυν·αθροισ·θε[ι]ντ·ας
Datσυναθροισθεισαιςσυναθροισθεισι, συναθροισθεισινσυν·αθροισ·θεισ·αιςσυν·αθροισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genσυναθροισθεισωνσυναθροισθεντωνσυν·αθροισ·θεισ·ωνσυν·αθροισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναθροισθησομενησυναθροισθησομενεσυν·αθροισ·θησομεν·ησυν·αθροισ·θησομεν·ε
Nomσυναθροισθησομενοςσυν·αθροισ·θησομεν·ος
Accσυναθροισθησομενηνσυναθροισθησομενονσυν·αθροισ·θησομεν·ηνσυν·αθροισ·θησομεν·ον
Datσυναθροισθησομενῃσυναθροισθησομενῳσυν·αθροισ·θησομεν·ῃσυν·αθροισ·θησομεν·ῳ
Genσυναθροισθησομενηςσυναθροισθησομενουσυν·αθροισ·θησομεν·ηςσυν·αθροισ·θησομεν·ου
PlVocσυναθροισθησομεναισυναθροισθησομενοισυναθροισθησομενασυν·αθροισ·θησομεν·αισυν·αθροισ·θησομεν·οισυν·αθροισ·θησομεν·α
Nom
Accσυναθροισθησομεναςσυναθροισθησομενουςσυν·αθροισ·θησομεν·αςσυν·αθροισ·θησομεν·ους
Datσυναθροισθησομεναιςσυναθροισθησομενοιςσυν·αθροισ·θησομεν·αιςσυν·αθροισ·θησομεν·οις
Genσυναθροισθησομενωνσυναθροισθησομενωνσυν·αθροισ·θησομεν·ωνσυν·αθροισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 23:07:49 EST