συναγω • SUNAGW • sunagō

Search: συναγειοχας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συναγειοχαςσυνάγωσυν·αγειογ·καςperf act ind 2nd sg

συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναγω[GNT][LXX]συν·αγ·ωσυναγομαισυν·αγ·ομαι
2ndσυναγειςσυν·αγ·ειςσυναγῃ, συναγει[GNT][LXX], συναγεσαισυν·αγ·ῃ, συν·αγ·ει classical, συν·αγ·εσαι alt
3rdσυναγει[GNT][LXX]συν·αγ·εισυναγεται[GNT][LXX]συν·αγ·εται
Pl1stσυναγομενσυν·αγ·ομενσυναγομεθασυν·αγ·ομεθα
2ndσυναγετεσυν·αγ·ετεσυναγεσθεσυν·αγ·εσθε
3rdσυναγουσιν[GNT][LXX], συναγουσισυν·αγ·ουσι(ν), συν·αγ·ουσι(ν)συναγονται[GNT][LXX]συν·αγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναγω[GNT][LXX]συν·αγ·ωσυναγωμαισυν·αγ·ωμαι
2ndσυναγῃςσυν·αγ·ῃςσυναγῃσυν·αγ·ῃ
3rdσυναγῃσυν·αγ·ῃσυναγηταισυν·αγ·ηται
Pl1stσυναγωμενσυν·αγ·ωμενσυναγωμεθασυν·αγ·ωμεθα
2ndσυναγητεσυν·αγ·ητεσυναγησθεσυν·αγ·ησθε
3rdσυναγωσιν, συναγωσισυν·αγ·ωσι(ν)συναγωνταισυν·αγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναγοιμισυν·αγ·οιμισυναγοιμηνσυν·αγ·οιμην
2ndσυναγοιςσυν·αγ·οιςσυναγοιοσυν·αγ·οιο
3rdσυναγοισυν·αγ·οισυναγοιτοσυν·αγ·οιτο
Pl1stσυναγοιμενσυν·αγ·οιμενσυναγοιμεθασυν·αγ·οιμεθα
2ndσυναγοιτεσυν·αγ·οιτεσυναγοισθεσυν·αγ·οισθε
3rdσυναγοιεν, συναγοισανσυν·αγ·οιεν, συν·αγ·οισαν altσυναγοιντοσυν·αγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυναγε[LXX]συν·αγ·εσυναγουσυν·αγ·ου
3rdσυναγετωσυν·αγ·ετωσυναγεσθωσυν·αγ·εσθω
Pl1st
2ndσυναγετεσυν·αγ·ετεσυναγεσθεσυν·αγ·εσθε
3rdσυναγετωσαν, συναγοντωνσυν·αγ·ετωσαν, συν·αγ·οντων classicalσυναγεσθωσαν, συναγεσθωνσυν·αγ·εσθωσαν, συν·αγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συναγειν​συν·αγ·ειν​συναγεσθαι​συν·αγ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναγουσα[LXX]συναγονσυν·αγ·ουσ·ασυν·αγ·ο[υ]ν[τ]
Nomσυναγων[GNT][LXX]συν·αγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυναγουσανσυναγοντασυν·αγ·ουσ·ανσυν·αγ·ο[υ]ντ·α
Datσυναγουσῃσυναγοντισυν·αγ·ουσ·ῃσυν·αγ·ο[υ]ντ·ι
Genσυναγουσηςσυναγοντοςσυν·αγ·ουσ·ηςσυν·αγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυναγουσαισυναγοντες[LXX]συναγοντασυν·αγ·ουσ·αισυν·αγ·ο[υ]ντ·εςσυν·αγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυναγουσαςσυναγονταςσυν·αγ·ουσ·αςσυν·αγ·ο[υ]ντ·ας
Datσυναγουσαιςσυναγουσι, συναγουσιν[GNT][LXX]συν·αγ·ουσ·αιςσυν·αγ·ου[ντ]·σι(ν), συν·αγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυναγουσωνσυναγοντωνσυν·αγ·ουσ·ωνσυν·αγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναγομενησυναγομενεσυν·αγ·ομεν·ησυν·αγ·ομεν·ε
Nomσυναγομενος[LXX]συν·αγ·ομεν·ος
Accσυναγομενηνσυναγομενονσυν·αγ·ομεν·ηνσυν·αγ·ομεν·ον
Datσυναγομενῃσυναγομενῳσυν·αγ·ομεν·ῃσυν·αγ·ομεν·ῳ
Genσυναγομενης[LXX]συναγομενουσυν·αγ·ομεν·ηςσυν·αγ·ομεν·ου
PlVocσυναγομεναισυναγομενοισυναγομενασυν·αγ·ομεν·αισυν·αγ·ομεν·οισυν·αγ·ομεν·α
Nom
Accσυναγομεναςσυναγομενουςσυν·αγ·ομεν·αςσυν·αγ·ομεν·ους
Datσυναγομεναιςσυναγομενοιςσυν·αγ·ομεν·αιςσυν·αγ·ομεν·οις
Genσυναγομενωνσυναγομενωνσυν·αγ·ομεν·ωνσυν·αγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνηγονσυν·ε·αγ·ονσυνηγομηνσυν·ε·αγ·ομην
2ndσυνηγεςσυν·ε·αγ·εςσυνηγουσυν·ε·αγ·ου
3rdσυνηγεν, συνηγεσυν·ε·αγ·ε(ν)συνηγετοσυν·ε·αγ·ετο
Pl1stσυνηγομενσυν·ε·αγ·ομενσυνηγομεθασυν·ε·αγ·ομεθα
2ndσυνηγετεσυν·ε·αγ·ετεσυνηγεσθεσυν·ε·αγ·εσθε
3rdσυνηγον, συνηγοσανσυν·ε·αγ·ον, συν·ε·αγ·οσαν altσυνηγοντο[LXX]συν·ε·αγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναξω[GNT][LXX]συν·αγ·σωσυναξομαισυν·αγ·σομαι
2ndσυναξεις[LXX]συν·αγ·σειςσυναξῃ, συναξει[GNT][LXX], συναξεσαισυν·αγ·σῃ, συν·αγ·σει classical, συν·αγ·σεσαι alt
3rdσυναξει[GNT][LXX]συν·αγ·σεισυναξεταισυν·αγ·σεται
Pl1stσυναξομενσυν·αγ·σομενσυναξομεθασυν·αγ·σομεθα
2ndσυναξετεσυν·αγ·σετεσυναξεσθεσυν·αγ·σεσθε
3rdσυναξουσιν[LXX], συναξουσισυν·αγ·σουσι(ν), συν·αγ·σουσι(ν)συναξονταισυν·αγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναξοιμισυν·αγ·σοιμισυναξοιμηνσυν·αγ·σοιμην
2ndσυναξοιςσυν·αγ·σοιςσυναξοιοσυν·αγ·σοιο
3rdσυναξοισυν·αγ·σοισυναξοιτοσυν·αγ·σοιτο
Pl1stσυναξοιμενσυν·αγ·σοιμενσυναξοιμεθασυν·αγ·σοιμεθα
2ndσυναξοιτεσυν·αγ·σοιτεσυναξοισθεσυν·αγ·σοισθε
3rdσυναξοιενσυν·αγ·σοιενσυναξοιντοσυν·αγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συναξειν​συν·αγ·σειν​συναξεσθαι​συν·αγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναξουσασυναξονσυν·αγ·σουσ·ασυν·αγ·σο[υ]ν[τ]
Nomσυναξωνσυν·αγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accσυναξουσανσυναξοντασυν·αγ·σουσ·ανσυν·αγ·σο[υ]ντ·α
Datσυναξουσῃσυναξοντισυν·αγ·σουσ·ῃσυν·αγ·σο[υ]ντ·ι
Genσυναξουσηςσυναξοντοςσυν·αγ·σουσ·ηςσυν·αγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocσυναξουσαισυναξοντεςσυναξοντασυν·αγ·σουσ·αισυν·αγ·σο[υ]ντ·εςσυν·αγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσυναξουσαςσυναξονταςσυν·αγ·σουσ·αςσυν·αγ·σο[υ]ντ·ας
Datσυναξουσαιςσυναξουσι, συναξουσιν[LXX]συν·αγ·σουσ·αιςσυν·αγ·σου[ντ]·σι(ν), συν·αγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genσυναξουσωνσυναξοντωνσυν·αγ·σουσ·ωνσυν·αγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναξομενησυναξομενεσυν·αγ·σομεν·ησυν·αγ·σομεν·ε
Nomσυναξομενοςσυν·αγ·σομεν·ος
Accσυναξομενηνσυναξομενονσυν·αγ·σομεν·ηνσυν·αγ·σομεν·ον
Datσυναξομενῃσυναξομενῳσυν·αγ·σομεν·ῃσυν·αγ·σομεν·ῳ
Genσυναξομενηςσυναξομενουσυν·αγ·σομεν·ηςσυν·αγ·σομεν·ου
PlVocσυναξομεναισυναξομενοισυναξομενασυν·αγ·σομεν·αισυν·αγ·σομεν·οισυν·αγ·σομεν·α
Nom
Accσυναξομεναςσυναξομενουςσυν·αγ·σομεν·αςσυν·αγ·σομεν·ους
Datσυναξομεναιςσυναξομενοιςσυν·αγ·σομεν·αιςσυν·αγ·σομεν·οις
Genσυναξομενωνσυναξομενωνσυν·αγ·σομεν·ωνσυν·αγ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνηξα[LXX]συν·ε·ηγ·σασυνηξαμηνσυν·ε·ηγ·σαμην
2ndσυνηξαςσυν·ε·ηγ·σαςσυνηξωσυν·ε·ηγ·σω
3rdσυνηξεν[LXX], συνηξεσυν·ε·ηγ·σε(ν), συν·ε·ηγ·σε(ν)συνηξατοσυν·ε·ηγ·σατο
Pl1stσυνηξαμενσυν·ε·ηγ·σαμενσυνηξαμεθασυν·ε·ηγ·σαμεθα
2ndσυνηξατεσυν·ε·ηγ·σατεσυνηξασθεσυν·ε·ηγ·σασθε
3rdσυνηξανσυν·ε·ηγ·σανσυνηξαντοσυν·ε·ηγ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνηξωσυν·ηγ·σωσυνηξωμαισυν·ηγ·σωμαι
2ndσυνηξῃςσυν·ηγ·σῃςσυνηξῃσυν·ηγ·σῃ
3rdσυνηξῃσυν·ηγ·σῃσυνηξηταισυν·ηγ·σηται
Pl1stσυνηξωμενσυν·ηγ·σωμενσυνηξωμεθασυν·ηγ·σωμεθα
2ndσυνηξητεσυν·ηγ·σητεσυνηξησθεσυν·ηγ·σησθε
3rdσυνηξωσιν, συνηξωσισυν·ηγ·σωσι(ν)συνηξωνταισυν·ηγ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνηξαιμισυν·ηγ·σαιμισυνηξαιμηνσυν·ηγ·σαιμην
2ndσυνηξαις, συνηξειαςσυν·ηγ·σαις, συν·ηγ·σειας classicalσυνηξαιοσυν·ηγ·σαιο
3rdσυνηξαι, συνηξειεσυν·ηγ·σαι, συν·ηγ·σειε classicalσυνηξαιτοσυν·ηγ·σαιτο
Pl1stσυνηξαιμενσυν·ηγ·σαιμενσυνηξαιμεθασυν·ηγ·σαιμεθα
2ndσυνηξαιτεσυν·ηγ·σαιτεσυνηξαισθεσυν·ηγ·σαισθε
3rdσυνηξαιεν, συνηξαισαν, συνηξειαν, συνηξειενσυν·ηγ·σαιεν, συν·ηγ·σαισαν alt, συν·ηγ·σειαν classical, συν·ηγ·σειεν classicalσυνηξαιντοσυν·ηγ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνηξονσυν·ηγ·σονσυνηξαισυν·ηγ·σαι
3rdσυνηξατωσυν·ηγ·σατωσυνηξασθωσυν·ηγ·σασθω
Pl1st
2ndσυνηξατεσυν·ηγ·σατεσυνηξασθεσυν·ηγ·σασθε
3rdσυνηξατωσαν, συνηξαντωνσυν·ηγ·σατωσαν, συν·ηγ·σαντων classicalσυνηξασθωσαν, συνηξασθωνσυν·ηγ·σασθωσαν, συν·ηγ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνηξαι​συν·ηγ·σαι​συνηξασθαι​συν·ηγ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνηξασασυνηξαςσυνηξανσυν·ηγ·σασ·ασυν·ηγ·σα[ντ]·ςσυν·ηγ·σαν[τ]
Nom
Accσυνηξασανσυνηξαντασυν·ηγ·σασ·ανσυν·ηγ·σαντ·α
Datσυνηξασῃσυνηξαντισυν·ηγ·σασ·ῃσυν·ηγ·σαντ·ι
Genσυνηξασηςσυνηξαντοςσυν·ηγ·σασ·ηςσυν·ηγ·σαντ·ος
PlVocσυνηξασαισυνηξαντεςσυνηξαντασυν·ηγ·σασ·αισυν·ηγ·σαντ·εςσυν·ηγ·σαντ·α
Nom
Accσυνηξασαςσυνηξανταςσυν·ηγ·σασ·αςσυν·ηγ·σαντ·ας
Datσυνηξασαιςσυνηξασι, συνηξασινσυν·ηγ·σασ·αιςσυν·ηγ·σα[ντ]·σι(ν)
Genσυνηξασωνσυνηξαντωνσυν·ηγ·σασ·ωνσυν·ηγ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνηξαμενησυνηξαμενεσυν·ηγ·σαμεν·ησυν·ηγ·σαμεν·ε
Nomσυνηξαμενοςσυν·ηγ·σαμεν·ος
Accσυνηξαμενηνσυνηξαμενονσυν·ηγ·σαμεν·ηνσυν·ηγ·σαμεν·ον
Datσυνηξαμενῃσυνηξαμενῳσυν·ηγ·σαμεν·ῃσυν·ηγ·σαμεν·ῳ
Genσυνηξαμενηςσυνηξαμενουσυν·ηγ·σαμεν·ηςσυν·ηγ·σαμεν·ου
PlVocσυνηξαμεναισυνηξαμενοισυνηξαμενασυν·ηγ·σαμεν·αισυν·ηγ·σαμεν·οισυν·ηγ·σαμεν·α
Nom
Accσυνηξαμεναςσυνηξαμενουςσυν·ηγ·σαμεν·αςσυν·ηγ·σαμεν·ους
Datσυνηξαμεναιςσυνηξαμενοιςσυν·ηγ·σαμεν·αιςσυν·ηγ·σαμεν·οις
Genσυνηξαμενωνσυνηξαμενωνσυν·ηγ·σαμεν·ωνσυν·ηγ·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνηγαγον[GNT][LXX]συν·ε·αγαγ·ονσυνηγαγομηνσυν·ε·αγαγ·ομην
2ndσυνηγαγες[LXX]συν·ε·αγαγ·εςσυνηγαγουσυν·ε·αγαγ·ου
3rdσυνηγαγεν[GNT][LXX], συνηγαγεσυν·ε·αγαγ·ε(ν), συν·ε·αγαγ·ε(ν)συνηγαγετοσυν·ε·αγαγ·ετο
Pl1stσυνηγαγομεν[GNT]συν·ε·αγαγ·ομενσυνηγαγομεθασυν·ε·αγαγ·ομεθα
2ndσυνηγαγετε[GNT]συν·ε·αγαγ·ετεσυνηγαγεσθεσυν·ε·αγαγ·εσθε
3rdσυνηγαγον[GNT][LXX], συνηγαγοσανσυν·ε·αγαγ·ον, συν·ε·αγαγ·οσαν altσυνηγαγοντοσυν·ε·αγαγ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναγαγω[LXX]συν·αγαγ·ωσυναγαγωμαισυν·αγαγ·ωμαι
2ndσυναγαγῃςσυν·αγαγ·ῃςσυναγαγῃ[GNT][LXX]συν·αγαγ·ῃ
3rdσυναγαγῃ[GNT][LXX]συν·αγαγ·ῃσυναγαγηταισυν·αγαγ·ηται
Pl1stσυναγαγωμεν[LXX]συν·αγαγ·ωμενσυναγαγωμεθασυν·αγαγ·ωμεθα
2ndσυναγαγητε[LXX]συν·αγαγ·ητεσυναγαγησθεσυν·αγαγ·ησθε
3rdσυναγαγωσιν[LXX], συναγαγωσισυν·αγαγ·ωσι(ν), συν·αγαγ·ωσι(ν)συναγαγωνταισυν·αγαγ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναγαγοιμισυν·αγαγ·οιμισυναγαγοιμηνσυν·αγαγ·οιμην
2ndσυναγαγοιςσυν·αγαγ·οιςσυναγαγοιοσυν·αγαγ·οιο
3rdσυναγαγοισυν·αγαγ·οισυναγαγοιτοσυν·αγαγ·οιτο
Pl1stσυναγαγοιμενσυν·αγαγ·οιμενσυναγαγοιμεθασυν·αγαγ·οιμεθα
2ndσυναγαγοιτεσυν·αγαγ·οιτεσυναγαγοισθεσυν·αγαγ·οισθε
3rdσυναγαγοιεν, συναγαγοισανσυν·αγαγ·οιεν, συν·αγαγ·οισαν altσυναγαγοιντοσυν·αγαγ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυναγαγε[LXX]συν·αγαγ·εσυναγαγουσυν·αγαγ·ου
3rdσυναγαγετωσυν·αγαγ·ετωσυναγαγεσθωσυν·αγαγ·εσθω
Pl1st
2ndσυναγαγετε[GNT][LXX]συν·αγαγ·ετεσυναγαγεσθεσυν·αγαγ·εσθε
3rdσυναγαγετωσαν[LXX], συναγαγοντωνσυν·αγαγ·ετωσαν, συν·αγαγ·οντων classicalσυναγαγεσθωσαν, συναγαγεσθωνσυν·αγαγ·εσθωσαν, συν·αγαγ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συναγαγειν[GNT][LXX]​συν·αγαγ·εινσυναγαγεσθαι​συν·αγαγ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναγαγουσασυναγαγονσυν·αγαγ·ουσ·ασυν·αγαγ·ο[υ]ν[τ]
Nomσυναγαγων[GNT][LXX]συν·αγαγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυναγαγουσανσυναγαγοντασυν·αγαγ·ουσ·ανσυν·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Datσυναγαγουσῃ[GNT]συναγαγοντι[LXX]συν·αγαγ·ουσ·ῃσυν·αγαγ·ο[υ]ντ·ι
Genσυναγαγουσηςσυναγαγοντοςσυν·αγαγ·ουσ·ηςσυν·αγαγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυναγαγουσαισυναγαγοντες[GNT][LXX]συναγαγοντασυν·αγαγ·ουσ·αισυν·αγαγ·ο[υ]ντ·εςσυν·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυναγαγουσαςσυναγαγονταςσυν·αγαγ·ουσ·αςσυν·αγαγ·ο[υ]ντ·ας
Datσυναγαγουσαιςσυναγαγουσι, συναγαγουσινσυν·αγαγ·ουσ·αιςσυν·αγαγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυναγαγουσωνσυναγαγοντωνσυν·αγαγ·ουσ·ωνσυν·αγαγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναγαγομενησυναγαγομενεσυν·αγαγ·ομεν·ησυν·αγαγ·ομεν·ε
Nomσυναγαγομενοςσυν·αγαγ·ομεν·ος
Accσυναγαγομενηνσυναγαγομενονσυν·αγαγ·ομεν·ηνσυν·αγαγ·ομεν·ον
Datσυναγαγομενῃσυναγαγομενῳσυν·αγαγ·ομεν·ῃσυν·αγαγ·ομεν·ῳ
Genσυναγαγομενηςσυναγαγομενουσυν·αγαγ·ομεν·ηςσυν·αγαγ·ομεν·ου
PlVocσυναγαγομεναισυναγαγομενοισυναγαγομενασυν·αγαγ·ομεν·αισυν·αγαγ·ομεν·οισυν·αγαγ·ομεν·α
Nom
Accσυναγαγομεναςσυναγαγομενουςσυν·αγαγ·ομεν·αςσυν·αγαγ·ομεν·ους
Datσυναγαγομεναιςσυναγαγομενοιςσυν·αγαγ·ομεν·αιςσυν·αγαγ·ομεν·οις
Genσυναγαγομενωνσυναγαγομενωνσυν·αγαγ·ομεν·ωνσυν·αγαγ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναγειοχασυν·αγειογ·κασυνηγμαισυν·ηγ·μαι
2ndσυναγειοχας[LXX], συναγειοχεςσυν·αγειογ·κας, συν·αγειογ·κες altσυνηξαισυν·ηγ·σαι
3rdσυναγειοχεν, συναγειοχεσυν·αγειογ·κε(ν)συνηκται[LXX]συν·ηγ·ται
Pl1stσυναγειοχαμενσυν·αγειογ·καμενσυνηγμεθασυν·ηγ·μεθα
2ndσυναγειοχατεσυν·αγειογ·κατεσυνηχθεσυν·ηγ·σθε
3rdσυναγειοχασιν, συναγειοχασι, συναγειοχανσυν·αγειογ·κασι(ν), συν·αγειογ·καν altσυνηχαταισυν·ηγ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνηξομαισυν·ηγ·σομαι
2ndσυνηξῃ, συνηξεισυν·ηγ·σῃ, συν·ηγ·σει classical
3rdσυνηξεταισυν·ηγ·σεται
Pl1stσυνηξομεθασυν·ηγ·σομεθα
2ndσυνηξεσθεσυν·ηγ·σεσθε
3rdσυνηξονταισυν·ηγ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναγειοχωσυν·αγειογ·κω
2ndσυναγειοχῃςσυν·αγειογ·κῃς
3rdσυναγειοχῃσυν·αγειογ·κῃ
Pl1stσυναγειοχωμενσυν·αγειογ·κωμεν
2ndσυναγειοχητεσυν·αγειογ·κητε
3rdσυναγειοχωσιν, συναγειοχωσισυν·αγειογ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναγειοχοιμι, συναγειοχοιηνσυν·αγειογ·κοιμι, συν·αγειογ·κοιην classical
2ndσυναγειοχοις, συναγειοχοιηςσυν·αγειογ·κοις, συν·αγειογ·κοιης classical
3rdσυναγειοχοι, συναγειοχοιησυν·αγειογ·κοι, συν·αγειογ·κοιη classical
Pl1stσυναγειοχοιμενσυν·αγειογ·κοιμεν
2ndσυναγειοχοιτεσυν·αγειογ·κοιτε
3rdσυναγειοχοιενσυν·αγειογ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνηξοιμηνσυν·ηγ·σοιμην
2ndσυνηξοιοσυν·ηγ·σοιο
3rdσυνηξοιτοσυν·ηγ·σοιτο
Pl1stσυνηξοιμεθασυν·ηγ·σοιμεθα
2ndσυνηξοισθεσυν·ηγ·σοισθε
3rdσυνηξοιντοσυν·ηγ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυναγειοχεσυν·αγειογ·κεσυνηξοσυν·ηγ·σο
3rdσυναγειοχετωσυν·αγειογ·κετωσυνηχθωσυν·ηγ·σθω
Pl1st
2ndσυναγειοχετεσυν·αγειογ·κετεσυνηχθεσυν·ηγ·σθε
3rdσυναγειοχετωσανσυν·αγειογ·κετωσανσυνηχθωσαν, συνηχθωνσυν·ηγ·σθωσαν, συν·ηγ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συναγειοχεναι​συν·αγειογ·κεναι​συνηχθαι​συν·ηγ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνηξεσθαι​συν·ηγ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναγειοχυιασυναγειοχοςσυν·αγειογ·κυι·ασυν·αγειογ·κο[τ]·ς
Nomσυναγειοχωςσυν·αγειογ·κο[τ]·^ς
Accσυναγειοχυιανσυναγειοχοτασυν·αγειογ·κυι·ανσυν·αγειογ·κοτ·α
Datσυναγειοχυιᾳσυναγειοχοτισυν·αγειογ·κυι·ᾳσυν·αγειογ·κοτ·ι
Genσυναγειοχυιαςσυναγειοχοτοςσυν·αγειογ·κυι·αςσυν·αγειογ·κοτ·ος
PlVocσυναγειοχυιαισυναγειοχοτεςσυναγειοχοτασυν·αγειογ·κυι·αισυν·αγειογ·κοτ·εςσυν·αγειογ·κοτ·α
Nom
Accσυναγειοχυιαςσυναγειοχοταςσυν·αγειογ·κυι·αςσυν·αγειογ·κοτ·ας
Datσυναγειοχυιαιςσυναγειοχοσι, συναγειοχοσινσυν·αγειογ·κυι·αιςσυν·αγειογ·κο[τ]·σι(ν)
Genσυναγειοχυιωνσυναγειοχοτωνσυν·αγειογ·κυι·ωνσυν·αγειογ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνηγμενη[LXX]συνηγμενεσυν·ηγ·μεν·ησυν·ηγ·μεν·ε
Nomσυνηγμενοςσυν·ηγ·μεν·ος
Accσυνηγμενηνσυνηγμενον[LXX]συν·ηγ·μεν·ηνσυν·ηγ·μεν·ον
Datσυνηγμενῃσυνηγμενῳσυν·ηγ·μεν·ῃσυν·ηγ·μεν·ῳ
Genσυνηγμενηςσυνηγμενουσυν·ηγ·μεν·ηςσυν·ηγ·μεν·ου
PlVocσυνηγμεναισυνηγμενοι[GNT][LXX]συνηγμενα[GNT][LXX]συν·ηγ·μεν·αισυν·ηγ·μεν·οισυν·ηγ·μεν·α
Nom
Accσυνηγμεναςσυνηγμενουςσυν·ηγ·μεν·αςσυν·ηγ·μεν·ους
Datσυνηγμεναιςσυνηγμενοις[LXX]συν·ηγ·μεν·αιςσυν·ηγ·μεν·οις
Genσυνηγμενων[GNT][LXX]συνηγμενων[GNT][LXX]συν·ηγ·μεν·ωνσυν·ηγ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνηγειοχειν, συνηγειοχησυν·ε·αγειογ·κειν, συν·ε·αγειογ·κη classicalσυνηγμηνσυν·ε·ηγ·μην
2ndσυνηγειοχεις, συνηγειοχηςσυν·ε·αγειογ·κεις, συν·ε·αγειογ·κης classicalσυνηξοσυν·ε·ηγ·σο
3rdσυνηγειοχεισυν·ε·αγειογ·κεισυνηκτοσυν·ε·ηγ·το
Pl1stσυνηγειοχειμεν, συνηγειοχεμενσυν·ε·αγειογ·κειμεν, συν·ε·αγειογ·κεμεν classicalσυνηγμεθασυν·ε·ηγ·μεθα
2ndσυνηγειοχειτε, συνηγειοχετεσυν·ε·αγειογ·κειτε, συν·ε·αγειογ·κετε classicalσυνηχθεσυν·ε·ηγ·σθε
3rdσυνηγειοχεισαν, συνηγειοχεσανσυν·ε·αγειογ·κεισαν, συν·ε·αγειογ·κεσαν classicalσυνηχατοσυν·ε·ηγ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναγειοχειν, συναγειοχησυν·[ε]·αγειογ·κειν, συν·[ε]·αγειογ·κη classical
2ndσυναγειοχεις, συναγειοχηςσυν·[ε]·αγειογ·κεις, συν·[ε]·αγειογ·κης classical
3rdσυναγειοχεισυν·[ε]·αγειογ·κει
Pl1stσυναγειοχειμεν, συναγειοχεμενσυν·[ε]·αγειογ·κειμεν, συν·[ε]·αγειογ·κεμεν classical
2ndσυναγειοχειτε, συναγειοχετεσυν·[ε]·αγειογ·κειτε, συν·[ε]·αγειογ·κετε classical
3rdσυναγειοχεισαν, συναγειοχεσανσυν·[ε]·αγειογ·κεισαν, συν·[ε]·αγειογ·κεσαν classical

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυνηχθηνσυν·ε·αγ·θην
2ndσυνηχθηςσυν·ε·αγ·θης
3rdσυνηχθη[GNT][LXX]συν·ε·αγ·θη
Pl1stσυνηχθημεν[LXX]συν·ε·αγ·θημεν
2ndσυνηχθητεσυν·ε·αγ·θητε
3rdσυνηχθησαν[GNT][LXX]συν·ε·αγ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυναχθησομαι[LXX]συν·αγ·θησομαι
2ndσυναχθησῃ[LXX], συναχθησεισυν·αγ·θησῃ, συν·αγ·θησει classical
3rdσυναχθησεται[GNT][LXX]συν·αγ·θησεται
Pl1stσυναχθησομεθασυν·αγ·θησομεθα
2ndσυναχθησεσθε[LXX]συν·αγ·θησεσθε
3rdσυναχθησονται[GNT][LXX]συν·αγ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυναχθωσυν·αγ·θω
2ndσυναχθῃς[LXX]συν·αγ·θῃς
3rdσυναχθῃ[LXX]συν·αγ·θῃ
Pl1stσυναχθωμεν[LXX]συν·αγ·θωμεν
2ndσυναχθητε[GNT][LXX]συν·αγ·θητε
3rdσυναχθωσιν[LXX], συναχθωσισυν·αγ·θωσι(ν), συν·αγ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυναχθειηνσυν·αγ·θειην
2ndσυναχθειηςσυν·αγ·θειης
3rdσυναχθειησυν·αγ·θειη
Pl1stσυναχθειημεν, συναχθειμενσυν·αγ·θειημεν, συν·αγ·θειμεν classical
2ndσυναχθειητε, συναχθειτεσυν·αγ·θειητε, συν·αγ·θειτε classical
3rdσυναχθειησαν, συναχθειενσυν·αγ·θειησαν, συν·αγ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυναχθησοιμηνσυν·αγ·θησοιμην
2ndσυναχθησοιοσυν·αγ·θησοιο
3rdσυναχθησοιτοσυν·αγ·θησοιτο
Pl1stσυναχθησοιμεθασυν·αγ·θησοιμεθα
2ndσυναχθησοισθεσυν·αγ·θησοισθε
3rdσυναχθησοιντοσυν·αγ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυναχθητισυν·αγ·θητι
3rdσυναχθητω[LXX]συν·αγ·θητω
Pl1st
2ndσυναχθητε[GNT][LXX]συν·αγ·θητε
3rdσυναχθητωσαν[LXX], συναχθεντων[GNT][LXX]συν·αγ·θητωσαν, συν·αγ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
συναχθηναι[GNT][LXX]​συν·αγ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
συναχθησεσθαι​συν·αγ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναχθεισασυναχθειςσυναχθενσυν·αγ·θεισ·ασυν·αγ·θει[ντ]·ςσυν·αγ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσυναχθεισανσυναχθεντασυν·αγ·θεισ·ανσυν·αγ·θε[ι]ντ·α
Datσυναχθεισῃσυναχθεντισυν·αγ·θεισ·ῃσυν·αγ·θε[ι]ντ·ι
Genσυναχθεισηςσυναχθεντοςσυν·αγ·θεισ·ηςσυν·αγ·θε[ι]ντ·ος
PlVocσυναχθεισαισυναχθεντες[GNT][LXX]συναχθεντασυν·αγ·θεισ·αισυν·αγ·θε[ι]ντ·εςσυν·αγ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσυναχθεισαςσυναχθεντας[LXX]συν·αγ·θεισ·αςσυν·αγ·θε[ι]ντ·ας
Datσυναχθεισαιςσυναχθεισι, συναχθεισινσυν·αγ·θεισ·αιςσυν·αγ·θει[ντ]·σι(ν)
Genσυναχθεισωνσυναχθεντων[GNT][LXX]συν·αγ·θεισ·ωνσυν·αγ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναχθησομενησυναχθησομενεσυν·αγ·θησομεν·ησυν·αγ·θησομεν·ε
Nomσυναχθησομενοςσυν·αγ·θησομεν·ος
Accσυναχθησομενηνσυναχθησομενονσυν·αγ·θησομεν·ηνσυν·αγ·θησομεν·ον
Datσυναχθησομενῃσυναχθησομενῳσυν·αγ·θησομεν·ῃσυν·αγ·θησομεν·ῳ
Genσυναχθησομενηςσυναχθησομενουσυν·αγ·θησομεν·ηςσυν·αγ·θησομεν·ου
PlVocσυναχθησομεναισυναχθησομενοισυναχθησομενασυν·αγ·θησομεν·αισυν·αγ·θησομεν·οισυν·αγ·θησομεν·α
Nom
Accσυναχθησομεναςσυναχθησομενουςσυν·αγ·θησομεν·αςσυν·αγ·θησομεν·ους
Datσυναχθησομεναιςσυναχθησομενοιςσυν·αγ·θησομεν·αιςσυν·αγ·θησομεν·οις
Genσυναχθησομενωνσυναχθησομενωνσυν·αγ·θησομεν·ωνσυν·αγ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 09:38:47 EDT