συμφερω • SUMFERW • sumpherō

Search: συμφερει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συμφερει; συμφερεισυμφέρωσυν·φερ·ει; συν·φερ·ειpres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συμφερεισυμφέρωσυν·φερ·ειpres act ind 3rd sg
συμφερεισυμφέρωσυν·φερ·ειpres mp ind 2nd sg classical

συμ·φέρω (συν+φερ-, -, συν+ενεγκ·[σ]-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμφερωσυν·φερ·ωσυμφερομαισυν·φερ·ομαι
2ndσυμφερειςσυν·φερ·ειςσυμφερῃ, συμφερει[GNT][LXX], συμφερεσαισυν·φερ·ῃ, συν·φερ·ει classical, συν·φερ·εσαι alt
3rdσυμφερει[GNT][LXX]συν·φερ·εισυμφερεταισυν·φερ·εται
Pl1stσυμφερομενσυν·φερ·ομενσυμφερομεθασυν·φερ·ομεθα
2ndσυμφερετεσυν·φερ·ετεσυμφερεσθεσυν·φερ·εσθε
3rdσυμφερουσιν, συμφερουσισυν·φερ·ουσι(ν)συμφερονταισυν·φερ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμφερωσυν·φερ·ωσυμφερωμαισυν·φερ·ωμαι
2ndσυμφερῃςσυν·φερ·ῃςσυμφερῃσυν·φερ·ῃ
3rdσυμφερῃσυν·φερ·ῃσυμφερηταισυν·φερ·ηται
Pl1stσυμφερωμενσυν·φερ·ωμενσυμφερωμεθασυν·φερ·ωμεθα
2ndσυμφερητεσυν·φερ·ητεσυμφερησθεσυν·φερ·ησθε
3rdσυμφερωσιν, συμφερωσισυν·φερ·ωσι(ν)συμφερωνταισυν·φερ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμφεροιμισυν·φερ·οιμισυμφεροιμηνσυν·φερ·οιμην
2ndσυμφεροιςσυν·φερ·οιςσυμφεροιοσυν·φερ·οιο
3rdσυμφεροισυν·φερ·οισυμφεροιτοσυν·φερ·οιτο
Pl1stσυμφεροιμενσυν·φερ·οιμενσυμφεροιμεθασυν·φερ·οιμεθα
2ndσυμφεροιτεσυν·φερ·οιτεσυμφεροισθεσυν·φερ·οισθε
3rdσυμφεροιεν, συμφεροισανσυν·φερ·οιεν, συν·φερ·οισαν altσυμφεροιντοσυν·φερ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμφερεσυν·φερ·εσυμφερουσυν·φερ·ου
3rdσυμφερετωσυν·φερ·ετωσυμφερεσθωσυν·φερ·εσθω
Pl1st
2ndσυμφερετεσυν·φερ·ετεσυμφερεσθεσυν·φερ·εσθε
3rdσυμφερετωσαν, συμφεροντων[GNT]συν·φερ·ετωσαν, συν·φερ·οντων classicalσυμφερεσθωσαν, συμφερεσθωνσυν·φερ·εσθωσαν, συν·φερ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμφερειν​συν·φερ·ειν​συμφερεσθαι​συν·φερ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμφερουσασυμφερον[GNT]συν·φερ·ουσ·ασυν·φερ·ο[υ]ν[τ]
Nomσυμφερωνσυν·φερ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυμφερουσανσυμφεροντα[LXX]συν·φερ·ουσ·ανσυν·φερ·ο[υ]ντ·α
Datσυμφερουσῃσυμφεροντισυν·φερ·ουσ·ῃσυν·φερ·ο[υ]ντ·ι
Genσυμφερουσηςσυμφεροντος[LXX]συν·φερ·ουσ·ηςσυν·φερ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυμφερουσαισυμφεροντεςσυμφεροντα[LXX]συν·φερ·ουσ·αισυν·φερ·ο[υ]ντ·εςσυν·φερ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυμφερουσαςσυμφερονταςσυν·φερ·ουσ·αςσυν·φερ·ο[υ]ντ·ας
Datσυμφερουσαιςσυμφερουσι, συμφερουσινσυν·φερ·ουσ·αιςσυν·φερ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυμφερουσωνσυμφεροντων[GNT]συν·φερ·ουσ·ωνσυν·φερ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμφερομενησυμφερομενεσυν·φερ·ομεν·ησυν·φερ·ομεν·ε
Nomσυμφερομενοςσυν·φερ·ομεν·ος
Accσυμφερομενηνσυμφερομενονσυν·φερ·ομεν·ηνσυν·φερ·ομεν·ον
Datσυμφερομενῃσυμφερομενῳσυν·φερ·ομεν·ῃσυν·φερ·ομεν·ῳ
Genσυμφερομενηςσυμφερομενουσυν·φερ·ομεν·ηςσυν·φερ·ομεν·ου
PlVocσυμφερομεναισυμφερομενοισυμφερομενασυν·φερ·ομεν·αισυν·φερ·ομεν·οισυν·φερ·ομεν·α
Nom
Accσυμφερομεναςσυμφερομενουςσυν·φερ·ομεν·αςσυν·φερ·ομεν·ους
Datσυμφερομεναιςσυμφερομενοιςσυν·φερ·ομεν·αιςσυν·φερ·ομεν·οις
Genσυμφερομενωνσυμφερομενωνσυν·φερ·ομεν·ωνσυν·φερ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεφερονσυν·ε·φερ·ονσυνεφερομηνσυν·ε·φερ·ομην
2ndσυνεφερεςσυν·ε·φερ·εςσυνεφερουσυν·ε·φερ·ου
3rdσυνεφερεν, συνεφερεσυν·ε·φερ·ε(ν)συνεφερετοσυν·ε·φερ·ετο
Pl1stσυνεφερομενσυν·ε·φερ·ομενσυνεφερομεθασυν·ε·φερ·ομεθα
2ndσυνεφερετεσυν·ε·φερ·ετεσυνεφερεσθεσυν·ε·φερ·εσθε
3rdσυνεφερον, συνεφεροσανσυν·ε·φερ·ον, συν·ε·φερ·οσαν altσυνεφεροντοσυν·ε·φερ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνηνεγκασυν·ε·ενεγκ·[σ]ασυνηνεγκαμηνσυν·ε·ενεγκ·[σ]αμην
2ndσυνηνεγκαςσυν·ε·ενεγκ·[σ]αςσυνηνεγκωσυν·ε·ενεγκ·[σ]ω
3rdσυνηνεγκεν, συνηνεγκεσυν·ε·ενεγκ·[σ]ε(ν)συνηνεγκατοσυν·ε·ενεγκ·[σ]ατο
Pl1stσυνηνεγκαμενσυν·ε·ενεγκ·[σ]αμενσυνηνεγκαμεθασυν·ε·ενεγκ·[σ]αμεθα
2ndσυνηνεγκατεσυν·ε·ενεγκ·[σ]ατεσυνηνεγκασθεσυν·ε·ενεγκ·[σ]ασθε
3rdσυνηνεγκανσυν·ε·ενεγκ·[σ]ανσυνηνεγκαντοσυν·ε·ενεγκ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνενεγκωσυν·ενεγκ·[σ]ωσυνενεγκωμαισυν·ενεγκ·[σ]ωμαι
2ndσυνενεγκῃςσυν·ενεγκ·[σ]ῃςσυνενεγκῃσυν·ενεγκ·[σ]ῃ
3rdσυνενεγκῃσυν·ενεγκ·[σ]ῃσυνενεγκηταισυν·ενεγκ·[σ]ηται
Pl1stσυνενεγκωμενσυν·ενεγκ·[σ]ωμενσυνενεγκωμεθασυν·ενεγκ·[σ]ωμεθα
2ndσυνενεγκητεσυν·ενεγκ·[σ]ητεσυνενεγκησθεσυν·ενεγκ·[σ]ησθε
3rdσυνενεγκωσιν, συνενεγκωσισυν·ενεγκ·[σ]ωσι(ν)συνενεγκωνταισυν·ενεγκ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνενεγκαιμισυν·ενεγκ·[σ]αιμισυνενεγκαιμηνσυν·ενεγκ·[σ]αιμην
2ndσυνενεγκαις, συνενεγκειαςσυν·ενεγκ·[σ]αις, συν·ενεγκ·[σ]ειας classicalσυνενεγκαιοσυν·ενεγκ·[σ]αιο
3rdσυνενεγκαι, συνενεγκειεσυν·ενεγκ·[σ]αι, συν·ενεγκ·[σ]ειε classicalσυνενεγκαιτοσυν·ενεγκ·[σ]αιτο
Pl1stσυνενεγκαιμενσυν·ενεγκ·[σ]αιμενσυνενεγκαιμεθασυν·ενεγκ·[σ]αιμεθα
2ndσυνενεγκαιτεσυν·ενεγκ·[σ]αιτεσυνενεγκαισθεσυν·ενεγκ·[σ]αισθε
3rdσυνενεγκαιεν, συνενεγκαισαν, συνενεγκειαν, συνενεγκειενσυν·ενεγκ·[σ]αιεν, συν·ενεγκ·[σ]αισαν alt, συν·ενεγκ·[σ]ειαν classical, συν·ενεγκ·[σ]ειεν classicalσυνενεγκαιντοσυν·ενεγκ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνενεγκονσυν·ενεγκ·[σ]ονσυνενεγκαισυν·ενεγκ·[σ]αι
3rdσυνενεγκατωσυν·ενεγκ·[σ]ατωσυνενεγκασθωσυν·ενεγκ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndσυνενεγκατεσυν·ενεγκ·[σ]ατεσυνενεγκασθεσυν·ενεγκ·[σ]ασθε
3rdσυνενεγκατωσαν, συνενεγκαντωνσυν·ενεγκ·[σ]ατωσαν, συν·ενεγκ·[σ]αντων classicalσυνενεγκασθωσαν, συνενεγκασθωνσυν·ενεγκ·[σ]ασθωσαν, συν·ενεγκ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνενεγκαι​συν·ενεγκ·[σ]αι​συνενεγκασθαι​συν·ενεγκ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνενεγκασασυνενεγκαςσυνενεγκανσυν·ενεγκ·[σ]ασ·ασυν·ενεγκ·[σ]α[ντ]·ςσυν·ενεγκ·[σ]αν[τ]
Nom
Accσυνενεγκασανσυνενεγκαντασυν·ενεγκ·[σ]ασ·ανσυν·ενεγκ·[σ]αντ·α
Datσυνενεγκασῃσυνενεγκαντισυν·ενεγκ·[σ]ασ·ῃσυν·ενεγκ·[σ]αντ·ι
Genσυνενεγκασηςσυνενεγκαντοςσυν·ενεγκ·[σ]ασ·ηςσυν·ενεγκ·[σ]αντ·ος
PlVocσυνενεγκασαισυνενεγκαντες[GNT]συνενεγκαντασυν·ενεγκ·[σ]ασ·αισυν·ενεγκ·[σ]αντ·εςσυν·ενεγκ·[σ]αντ·α
Nom
Accσυνενεγκασαςσυνενεγκανταςσυν·ενεγκ·[σ]ασ·αςσυν·ενεγκ·[σ]αντ·ας
Datσυνενεγκασαιςσυνενεγκασι, συνενεγκασινσυν·ενεγκ·[σ]ασ·αιςσυν·ενεγκ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genσυνενεγκασωνσυνενεγκαντωνσυν·ενεγκ·[σ]ασ·ωνσυν·ενεγκ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνενεγκαμενησυνενεγκαμενεσυν·ενεγκ·[σ]αμεν·ησυν·ενεγκ·[σ]αμεν·ε
Nomσυνενεγκαμενοςσυν·ενεγκ·[σ]αμεν·ος
Accσυνενεγκαμενηνσυνενεγκαμενονσυν·ενεγκ·[σ]αμεν·ηνσυν·ενεγκ·[σ]αμεν·ον
Datσυνενεγκαμενῃσυνενεγκαμενῳσυν·ενεγκ·[σ]αμεν·ῃσυν·ενεγκ·[σ]αμεν·ῳ
Genσυνενεγκαμενηςσυνενεγκαμενουσυν·ενεγκ·[σ]αμεν·ηςσυν·ενεγκ·[σ]αμεν·ου
PlVocσυνενεγκαμεναισυνενεγκαμενοισυνενεγκαμενασυν·ενεγκ·[σ]αμεν·αισυν·ενεγκ·[σ]αμεν·οισυν·ενεγκ·[σ]αμεν·α
Nom
Accσυνενεγκαμεναςσυνενεγκαμενουςσυν·ενεγκ·[σ]αμεν·αςσυν·ενεγκ·[σ]αμεν·ους
Datσυνενεγκαμεναιςσυνενεγκαμενοιςσυν·ενεγκ·[σ]αμεν·αιςσυν·ενεγκ·[σ]αμεν·οις
Genσυνενεγκαμενωνσυνενεγκαμενωνσυν·ενεγκ·[σ]αμεν·ωνσυν·ενεγκ·[σ]αμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 01:28:15 EST