συμφωνεω • SUMFWNEW • sumphōneō

Search: συμφωνουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συμφωνουσιν; συμφωνουσιν; συμφωνουσινσυμφωνέωσυν·φων(ε)·ουσι(ν); συν·φων(ε)·ου[ντ]·σι(ν); συν·φων(ε)·ου[ντ]·σι(ν)pres act ind 3rd pl; pres act ptcp mas dat pl; pres act ptcp neu dat pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συμφωνουσινσυμφωνέωσυν·φων(ε)·ουσι(ν)pres act ind 3rd pl
συμφωνουσινσυμφωνέωσυν·φων(ε)·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp mas dat pl
συμφωνουσινσυμφωνέωσυν·φων(ε)·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp neu dat pl

συμ·φωνέω (συν+φων(ε)-, συν+φωνη·σ-, συν+φωνη·σ-, -, -, συν+φωνη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμφωνωσυν·φων(ε)·ωσυμφωνουμαισυν·φων(ε)·ομαι
2ndσυμφωνειςσυν·φων(ε)·ειςσυμφωνῃ, συμφωνει[GNT], συμφωνεισαισυν·φων(ε)·ῃ, συν·φων(ε)·ει classical, συν·φων(ε)·εσαι alt
3rdσυμφωνει[GNT]συν·φων(ε)·εισυμφωνειταισυν·φων(ε)·εται
Pl1stσυμφωνουμενσυν·φων(ε)·ομενσυμφωνουμεθασυν·φων(ε)·ομεθα
2ndσυμφωνειτεσυν·φων(ε)·ετεσυμφωνεισθεσυν·φων(ε)·εσθε
3rdσυμφωνουσιν[GNT], συμφωνουσισυν·φων(ε)·ουσι(ν), συν·φων(ε)·ουσι(ν)συμφωνουνταισυν·φων(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμφωνωσυν·φων(ε)·ωσυμφωνωμαισυν·φων(ε)·ωμαι
2ndσυμφωνῃςσυν·φων(ε)·ῃςσυμφωνῃσυν·φων(ε)·ῃ
3rdσυμφωνῃσυν·φων(ε)·ῃσυμφωνηταισυν·φων(ε)·ηται
Pl1stσυμφωνωμενσυν·φων(ε)·ωμενσυμφωνωμεθασυν·φων(ε)·ωμεθα
2ndσυμφωνητεσυν·φων(ε)·ητεσυμφωνησθεσυν·φων(ε)·ησθε
3rdσυμφωνωσιν, συμφωνωσισυν·φων(ε)·ωσι(ν)συμφωνωνταισυν·φων(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμφωνοιμισυν·φων(ε)·οιμισυμφωνοιμηνσυν·φων(ε)·οιμην
2ndσυμφωνοιςσυν·φων(ε)·οιςσυμφωνοιοσυν·φων(ε)·οιο
3rdσυμφωνοισυν·φων(ε)·οισυμφωνοιτοσυν·φων(ε)·οιτο
Pl1stσυμφωνοιμενσυν·φων(ε)·οιμενσυμφωνοιμεθασυν·φων(ε)·οιμεθα
2ndσυμφωνοιτεσυν·φων(ε)·οιτεσυμφωνοισθεσυν·φων(ε)·οισθε
3rdσυμφωνοιεν, συμφωνοισανσυν·φων(ε)·οιεν, συν·φων(ε)·οισαν altσυμφωνοιντοσυν·φων(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμφωνει[GNT]συν·φων(ε)·εσυμφωνου[GNT]συν·φων(ε)·ου
3rdσυμφωνειτωσυν·φων(ε)·ετωσυμφωνεισθωσυν·φων(ε)·εσθω
Pl1st
2ndσυμφωνειτεσυν·φων(ε)·ετεσυμφωνεισθεσυν·φων(ε)·εσθε
3rdσυμφωνειτωσαν, συμφωνουντωνσυν·φων(ε)·ετωσαν, συν·φων(ε)·οντων classicalσυμφωνεισθωσαν, συμφωνεισθωνσυν·φων(ε)·εσθωσαν, συν·φων(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμφωνειν​συν·φων(ε)·ειν​συμφωνεισθαι​συν·φων(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμφωνουσασυμφωνουνσυν·φων(ε)·ουσ·ασυν·φων(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomσυμφωνων[LXX]συν·φων(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυμφωνουσανσυμφωνουντασυν·φων(ε)·ουσ·ανσυν·φων(ε)·ο[υ]ντ·α
Datσυμφωνουσῃσυμφωνουντισυν·φων(ε)·ουσ·ῃσυν·φων(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genσυμφωνουσηςσυμφωνουντοςσυν·φων(ε)·ουσ·ηςσυν·φων(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυμφωνουσαισυμφωνουντεςσυμφωνουντασυν·φων(ε)·ουσ·αισυν·φων(ε)·ο[υ]ντ·εςσυν·φων(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυμφωνουσαςσυμφωνουνταςσυν·φων(ε)·ουσ·αςσυν·φων(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datσυμφωνουσαιςσυμφωνουσι, συμφωνουσιν[GNT]συν·φων(ε)·ουσ·αιςσυν·φων(ε)·ου[ντ]·σι(ν), συν·φων(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυμφωνουσωνσυμφωνουντωνσυν·φων(ε)·ουσ·ωνσυν·φων(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμφωνουμενησυμφωνουμενεσυν·φων(ε)·ομεν·ησυν·φων(ε)·ομεν·ε
Nomσυμφωνουμενοςσυν·φων(ε)·ομεν·ος
Accσυμφωνουμενηνσυμφωνουμενονσυν·φων(ε)·ομεν·ηνσυν·φων(ε)·ομεν·ον
Datσυμφωνουμενῃσυμφωνουμενῳσυν·φων(ε)·ομεν·ῃσυν·φων(ε)·ομεν·ῳ
Genσυμφωνουμενηςσυμφωνουμενουσυν·φων(ε)·ομεν·ηςσυν·φων(ε)·ομεν·ου
PlVocσυμφωνουμεναισυμφωνουμενοισυμφωνουμενασυν·φων(ε)·ομεν·αισυν·φων(ε)·ομεν·οισυν·φων(ε)·ομεν·α
Nom
Accσυμφωνουμεναςσυμφωνουμενουςσυν·φων(ε)·ομεν·αςσυν·φων(ε)·ομεν·ους
Datσυμφωνουμεναιςσυμφωνουμενοιςσυν·φων(ε)·ομεν·αιςσυν·φων(ε)·ομεν·οις
Genσυμφωνουμενωνσυμφωνουμενωνσυν·φων(ε)·ομεν·ωνσυν·φων(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεφωνουνσυν·ε·φων(ε)·ονσυνεφωνουμηνσυν·ε·φων(ε)·ομην
2ndσυνεφωνειςσυν·ε·φων(ε)·εςσυνεφωνουσυν·ε·φων(ε)·ου
3rdσυνεφωνεισυν·ε·φων(ε)·εσυνεφωνειτοσυν·ε·φων(ε)·ετο
Pl1stσυνεφωνουμενσυν·ε·φων(ε)·ομενσυνεφωνουμεθασυν·ε·φων(ε)·ομεθα
2ndσυνεφωνειτεσυν·ε·φων(ε)·ετεσυνεφωνεισθεσυν·ε·φων(ε)·εσθε
3rdσυνεφωνουν, συνεφωνουσανσυν·ε·φων(ε)·ον, συν·ε·φων(ε)·οσαν altσυνεφωνουντοσυν·ε·φων(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμφωνησωσυν·φωνη·σωσυμφωνησομαισυν·φωνη·σομαι
2ndσυμφωνησειςσυν·φωνη·σειςσυμφωνησῃ, συμφωνησει[GNT], συμφωνησεσαισυν·φωνη·σῃ, συν·φωνη·σει classical, συν·φωνη·σεσαι alt
3rdσυμφωνησει[GNT]συν·φωνη·σεισυμφωνησεταισυν·φωνη·σεται
Pl1stσυμφωνησομενσυν·φωνη·σομενσυμφωνησομεθασυν·φωνη·σομεθα
2ndσυμφωνησετεσυν·φωνη·σετεσυμφωνησεσθεσυν·φωνη·σεσθε
3rdσυμφωνησουσιν, συμφωνησουσισυν·φωνη·σουσι(ν)συμφωνησονταισυν·φωνη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμφωνησοιμισυν·φωνη·σοιμισυμφωνησοιμηνσυν·φωνη·σοιμην
2ndσυμφωνησοιςσυν·φωνη·σοιςσυμφωνησοιοσυν·φωνη·σοιο
3rdσυμφωνησοισυν·φωνη·σοισυμφωνησοιτοσυν·φωνη·σοιτο
Pl1stσυμφωνησοιμενσυν·φωνη·σοιμενσυμφωνησοιμεθασυν·φωνη·σοιμεθα
2ndσυμφωνησοιτεσυν·φωνη·σοιτεσυμφωνησοισθεσυν·φωνη·σοισθε
3rdσυμφωνησοιενσυν·φωνη·σοιενσυμφωνησοιντοσυν·φωνη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμφωνησειν​συν·φωνη·σειν​συμφωνησεσθαι​συν·φωνη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμφωνησουσασυμφωνησονσυν·φωνη·σουσ·ασυν·φωνη·σο[υ]ν[τ]
Nomσυμφωνησωνσυν·φωνη·σο[υ]ν[τ]·^
Accσυμφωνησουσανσυμφωνησοντασυν·φωνη·σουσ·ανσυν·φωνη·σο[υ]ντ·α
Datσυμφωνησουσῃσυμφωνησοντισυν·φωνη·σουσ·ῃσυν·φωνη·σο[υ]ντ·ι
Genσυμφωνησουσηςσυμφωνησοντοςσυν·φωνη·σουσ·ηςσυν·φωνη·σο[υ]ντ·ος
PlVocσυμφωνησουσαισυμφωνησοντεςσυμφωνησοντασυν·φωνη·σουσ·αισυν·φωνη·σο[υ]ντ·εςσυν·φωνη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσυμφωνησουσαςσυμφωνησονταςσυν·φωνη·σουσ·αςσυν·φωνη·σο[υ]ντ·ας
Datσυμφωνησουσαιςσυμφωνησουσι, συμφωνησουσινσυν·φωνη·σουσ·αιςσυν·φωνη·σου[ντ]·σι(ν)
Genσυμφωνησουσωνσυμφωνησοντωνσυν·φωνη·σουσ·ωνσυν·φωνη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμφωνησομενησυμφωνησομενεσυν·φωνη·σομεν·ησυν·φωνη·σομεν·ε
Nomσυμφωνησομενοςσυν·φωνη·σομεν·ος
Accσυμφωνησομενηνσυμφωνησομενονσυν·φωνη·σομεν·ηνσυν·φωνη·σομεν·ον
Datσυμφωνησομενῃσυμφωνησομενῳσυν·φωνη·σομεν·ῃσυν·φωνη·σομεν·ῳ
Genσυμφωνησομενηςσυμφωνησομενουσυν·φωνη·σομεν·ηςσυν·φωνη·σομεν·ου
PlVocσυμφωνησομεναισυμφωνησομενοισυμφωνησομενασυν·φωνη·σομεν·αισυν·φωνη·σομεν·οισυν·φωνη·σομεν·α
Nom
Accσυμφωνησομεναςσυμφωνησομενουςσυν·φωνη·σομεν·αςσυν·φωνη·σομεν·ους
Datσυμφωνησομεναιςσυμφωνησομενοιςσυν·φωνη·σομεν·αιςσυν·φωνη·σομεν·οις
Genσυμφωνησομενωνσυμφωνησομενωνσυν·φωνη·σομεν·ωνσυν·φωνη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεφωνησασυν·ε·φωνη·σασυνεφωνησαμηνσυν·ε·φωνη·σαμην
2ndσυνεφωνησας[GNT]συν·ε·φωνη·σαςσυνεφωνησωσυν·ε·φωνη·σω
3rdσυνεφωνησεν[LXX], συνεφωνησεσυν·ε·φωνη·σε(ν), συν·ε·φωνη·σε(ν)συνεφωνησατοσυν·ε·φωνη·σατο
Pl1stσυνεφωνησαμενσυν·ε·φωνη·σαμενσυνεφωνησαμεθασυν·ε·φωνη·σαμεθα
2ndσυνεφωνησατεσυν·ε·φωνη·σατεσυνεφωνησασθεσυν·ε·φωνη·σασθε
3rdσυνεφωνησαν[LXX]συν·ε·φωνη·σανσυνεφωνησαντοσυν·ε·φωνη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμφωνησωσυν·φωνη·σωσυμφωνησωμαισυν·φωνη·σωμαι
2ndσυμφωνησῃςσυν·φωνη·σῃςσυμφωνησῃσυν·φωνη·σῃ
3rdσυμφωνησῃσυν·φωνη·σῃσυμφωνησηταισυν·φωνη·σηται
Pl1stσυμφωνησωμενσυν·φωνη·σωμενσυμφωνησωμεθασυν·φωνη·σωμεθα
2ndσυμφωνησητεσυν·φωνη·σητεσυμφωνησησθεσυν·φωνη·σησθε
3rdσυμφωνησωσιν[GNT], συμφωνησωσισυν·φωνη·σωσι(ν), συν·φωνη·σωσι(ν)συμφωνησωνταισυν·φωνη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμφωνησαιμισυν·φωνη·σαιμισυμφωνησαιμηνσυν·φωνη·σαιμην
2ndσυμφωνησαις, συμφωνησειαςσυν·φωνη·σαις, συν·φωνη·σειας classicalσυμφωνησαιοσυν·φωνη·σαιο
3rdσυμφωνησαι, συμφωνησειεσυν·φωνη·σαι, συν·φωνη·σειε classicalσυμφωνησαιτοσυν·φωνη·σαιτο
Pl1stσυμφωνησαιμενσυν·φωνη·σαιμενσυμφωνησαιμεθασυν·φωνη·σαιμεθα
2ndσυμφωνησαιτεσυν·φωνη·σαιτεσυμφωνησαισθεσυν·φωνη·σαισθε
3rdσυμφωνησαιεν, συμφωνησαισαν, συμφωνησειαν, συμφωνησειενσυν·φωνη·σαιεν, συν·φωνη·σαισαν alt, συν·φωνη·σειαν classical, συν·φωνη·σειεν classicalσυμφωνησαιντοσυν·φωνη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμφωνησονσυν·φωνη·σονσυμφωνησαισυν·φωνη·σαι
3rdσυμφωνησατωσυν·φωνη·σατωσυμφωνησασθωσυν·φωνη·σασθω
Pl1st
2ndσυμφωνησατεσυν·φωνη·σατεσυμφωνησασθεσυν·φωνη·σασθε
3rdσυμφωνησατωσαν, συμφωνησαντωνσυν·φωνη·σατωσαν, συν·φωνη·σαντων classicalσυμφωνησασθωσαν, συμφωνησασθωνσυν·φωνη·σασθωσαν, συν·φωνη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμφωνησαι​συν·φωνη·σαι​συμφωνησασθαι​συν·φωνη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμφωνησασασυμφωνησας[GNT]συμφωνησανσυν·φωνη·σασ·ασυν·φωνη·σα[ντ]·ςσυν·φωνη·σαν[τ]
Nom
Accσυμφωνησασανσυμφωνησαντασυν·φωνη·σασ·ανσυν·φωνη·σαντ·α
Datσυμφωνησασῃσυμφωνησαντισυν·φωνη·σασ·ῃσυν·φωνη·σαντ·ι
Genσυμφωνησασηςσυμφωνησαντοςσυν·φωνη·σασ·ηςσυν·φωνη·σαντ·ος
PlVocσυμφωνησασαισυμφωνησαντεςσυμφωνησαντασυν·φωνη·σασ·αισυν·φωνη·σαντ·εςσυν·φωνη·σαντ·α
Nom
Accσυμφωνησασαςσυμφωνησανταςσυν·φωνη·σασ·αςσυν·φωνη·σαντ·ας
Datσυμφωνησασαιςσυμφωνησασι, συμφωνησασινσυν·φωνη·σασ·αιςσυν·φωνη·σα[ντ]·σι(ν)
Genσυμφωνησασωνσυμφωνησαντωνσυν·φωνη·σασ·ωνσυν·φωνη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμφωνησαμενησυμφωνησαμενεσυν·φωνη·σαμεν·ησυν·φωνη·σαμεν·ε
Nomσυμφωνησαμενοςσυν·φωνη·σαμεν·ος
Accσυμφωνησαμενηνσυμφωνησαμενονσυν·φωνη·σαμεν·ηνσυν·φωνη·σαμεν·ον
Datσυμφωνησαμενῃσυμφωνησαμενῳσυν·φωνη·σαμεν·ῃσυν·φωνη·σαμεν·ῳ
Genσυμφωνησαμενηςσυμφωνησαμενουσυν·φωνη·σαμεν·ηςσυν·φωνη·σαμεν·ου
PlVocσυμφωνησαμεναισυμφωνησαμενοισυμφωνησαμενασυν·φωνη·σαμεν·αισυν·φωνη·σαμεν·οισυν·φωνη·σαμεν·α
Nom
Accσυμφωνησαμεναςσυμφωνησαμενουςσυν·φωνη·σαμεν·αςσυν·φωνη·σαμεν·ους
Datσυμφωνησαμεναιςσυμφωνησαμενοιςσυν·φωνη·σαμεν·αιςσυν·φωνη·σαμεν·οις
Genσυμφωνησαμενωνσυμφωνησαμενωνσυν·φωνη·σαμεν·ωνσυν·φωνη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυνεφωνηθηνσυν·ε·φωνη·θην
2ndσυνεφωνηθηςσυν·ε·φωνη·θης
3rdσυνεφωνηθη[GNT]συν·ε·φωνη·θη
Pl1stσυνεφωνηθημενσυν·ε·φωνη·θημεν
2ndσυνεφωνηθητεσυν·ε·φωνη·θητε
3rdσυνεφωνηθησανσυν·ε·φωνη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυμφωνηθησομαισυν·φωνη·θησομαι
2ndσυμφωνηθησῃ, συμφωνηθησεισυν·φωνη·θησῃ, συν·φωνη·θησει classical
3rdσυμφωνηθησεταισυν·φωνη·θησεται
Pl1stσυμφωνηθησομεθασυν·φωνη·θησομεθα
2ndσυμφωνηθησεσθεσυν·φωνη·θησεσθε
3rdσυμφωνηθησονταισυν·φωνη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυμφωνηθωσυν·φωνη·θω
2ndσυμφωνηθῃςσυν·φωνη·θῃς
3rdσυμφωνηθῃσυν·φωνη·θῃ
Pl1stσυμφωνηθωμενσυν·φωνη·θωμεν
2ndσυμφωνηθητεσυν·φωνη·θητε
3rdσυμφωνηθωσιν, συμφωνηθωσισυν·φωνη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυμφωνηθειηνσυν·φωνη·θειην
2ndσυμφωνηθειηςσυν·φωνη·θειης
3rdσυμφωνηθειησυν·φωνη·θειη
Pl1stσυμφωνηθειημεν, συμφωνηθειμενσυν·φωνη·θειημεν, συν·φωνη·θειμεν classical
2ndσυμφωνηθειητε, συμφωνηθειτεσυν·φωνη·θειητε, συν·φωνη·θειτε classical
3rdσυμφωνηθειησαν, συμφωνηθειενσυν·φωνη·θειησαν, συν·φωνη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυμφωνηθησοιμηνσυν·φωνη·θησοιμην
2ndσυμφωνηθησοιοσυν·φωνη·θησοιο
3rdσυμφωνηθησοιτοσυν·φωνη·θησοιτο
Pl1stσυμφωνηθησοιμεθασυν·φωνη·θησοιμεθα
2ndσυμφωνηθησοισθεσυν·φωνη·θησοισθε
3rdσυμφωνηθησοιντοσυν·φωνη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμφωνηθητισυν·φωνη·θητι
3rdσυμφωνηθητωσυν·φωνη·θητω
Pl1st
2ndσυμφωνηθητεσυν·φωνη·θητε
3rdσυμφωνηθητωσαν, συμφωνηθεντωνσυν·φωνη·θητωσαν, συν·φωνη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
συμφωνηθηναι​συν·φωνη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
συμφωνηθησεσθαι​συν·φωνη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμφωνηθεισασυμφωνηθειςσυμφωνηθενσυν·φωνη·θεισ·ασυν·φωνη·θει[ντ]·ςσυν·φωνη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσυμφωνηθεισανσυμφωνηθεντασυν·φωνη·θεισ·ανσυν·φωνη·θε[ι]ντ·α
Datσυμφωνηθεισῃσυμφωνηθεντισυν·φωνη·θεισ·ῃσυν·φωνη·θε[ι]ντ·ι
Genσυμφωνηθεισηςσυμφωνηθεντοςσυν·φωνη·θεισ·ηςσυν·φωνη·θε[ι]ντ·ος
PlVocσυμφωνηθεισαισυμφωνηθεντεςσυμφωνηθεντασυν·φωνη·θεισ·αισυν·φωνη·θε[ι]ντ·εςσυν·φωνη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσυμφωνηθεισαςσυμφωνηθενταςσυν·φωνη·θεισ·αςσυν·φωνη·θε[ι]ντ·ας
Datσυμφωνηθεισαιςσυμφωνηθεισι, συμφωνηθεισινσυν·φωνη·θεισ·αιςσυν·φωνη·θει[ντ]·σι(ν)
Genσυμφωνηθεισωνσυμφωνηθεντωνσυν·φωνη·θεισ·ωνσυν·φωνη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμφωνηθησομενησυμφωνηθησομενεσυν·φωνη·θησομεν·ησυν·φωνη·θησομεν·ε
Nomσυμφωνηθησομενοςσυν·φωνη·θησομεν·ος
Accσυμφωνηθησομενηνσυμφωνηθησομενονσυν·φωνη·θησομεν·ηνσυν·φωνη·θησομεν·ον
Datσυμφωνηθησομενῃσυμφωνηθησομενῳσυν·φωνη·θησομεν·ῃσυν·φωνη·θησομεν·ῳ
Genσυμφωνηθησομενηςσυμφωνηθησομενουσυν·φωνη·θησομεν·ηςσυν·φωνη·θησομεν·ου
PlVocσυμφωνηθησομεναισυμφωνηθησομενοισυμφωνηθησομενασυν·φωνη·θησομεν·αισυν·φωνη·θησομεν·οισυν·φωνη·θησομεν·α
Nom
Accσυμφωνηθησομεναςσυμφωνηθησομενουςσυν·φωνη·θησομεν·αςσυν·φωνη·θησομεν·ους
Datσυμφωνηθησομεναιςσυμφωνηθησομενοιςσυν·φωνη·θησομεν·αιςσυν·φωνη·θησομεν·οις
Genσυμφωνηθησομενωνσυμφωνηθησομενωνσυν·φωνη·θησομεν·ωνσυν·φωνη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 11-Dec-2019 07:20:28 EST