συμπορευομαι • SUMPOREUOMAI • sumporeuomai

Search: συμπορευομενου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συμπορευομενου; συμπορευομενουσυμπορεύομαισυν·πορευ·ομεν·ου; συν·πορευ·ομεν·ουpres mp ptcp mas gen sg; pres mp ptcp neu gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συμπορευομενουσυμπορεύομαισυν·πορευ·ομεν·ουpres mp ptcp mas gen sg
συμπορευομενουσυμπορεύομαισυν·πορευ·ομεν·ουpres mp ptcp neu gen sg

συμ·πορεύομαι (συν+πορευ-, συν+πορευ·σ-, συν+πορευ·σ-, -, -, συν+πορευ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπορευομαισυν·πορευ·ομαι
2ndσυμπορευῃ, συμπορευει, συμπορευεσαισυν·πορευ·ῃ, συν·πορευ·ει classical, συν·πορευ·εσαι alt
3rdσυμπορευεται[LXX]συν·πορευ·εται
Pl1stσυμπορευομεθασυν·πορευ·ομεθα
2ndσυμπορευεσθεσυν·πορευ·εσθε
3rdσυμπορευονται[GNT]συν·πορευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπορευωμαισυν·πορευ·ωμαι
2ndσυμπορευῃσυν·πορευ·ῃ
3rdσυμπορευηταισυν·πορευ·ηται
Pl1stσυμπορευωμεθασυν·πορευ·ωμεθα
2ndσυμπορευησθεσυν·πορευ·ησθε
3rdσυμπορευωνταισυν·πορευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπορευοιμηνσυν·πορευ·οιμην
2ndσυμπορευοιοσυν·πορευ·οιο
3rdσυμπορευοιτοσυν·πορευ·οιτο
Pl1stσυμπορευοιμεθασυν·πορευ·οιμεθα
2ndσυμπορευοισθεσυν·πορευ·οισθε
3rdσυμπορευοιντοσυν·πορευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμπορευουσυν·πορευ·ου
3rdσυμπορευεσθωσυν·πορευ·εσθω
Pl1st
2ndσυμπορευεσθεσυν·πορευ·εσθε
3rdσυμπορευεσθωσαν, συμπορευεσθωνσυν·πορευ·εσθωσαν, συν·πορευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμπορευεσθαι[LXX]​συν·πορευ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπορευομενησυμπορευομενεσυν·πορευ·ομεν·ησυν·πορευ·ομεν·ε
Nomσυμπορευομενος[LXX]συν·πορευ·ομεν·ος
Accσυμπορευομενηνσυμπορευομενονσυν·πορευ·ομεν·ηνσυν·πορευ·ομεν·ον
Datσυμπορευομενῃσυμπορευομενῳ[LXX]συν·πορευ·ομεν·ῃσυν·πορευ·ομεν·ῳ
Genσυμπορευομενηςσυμπορευομενου[LXX]συν·πορευ·ομεν·ηςσυν·πορευ·ομεν·ου
PlVocσυμπορευομεναισυμπορευομενοι[LXX]συμπορευομενασυν·πορευ·ομεν·αισυν·πορευ·ομεν·οισυν·πορευ·ομεν·α
Nom
Accσυμπορευομεναςσυμπορευομενους[LXX]συν·πορευ·ομεν·αςσυν·πορευ·ομεν·ους
Datσυμπορευομεναιςσυμπορευομενοιςσυν·πορευ·ομεν·αιςσυν·πορευ·ομεν·οις
Genσυμπορευομενων[LXX]συμπορευομενων[LXX]συν·πορευ·ομεν·ωνσυν·πορευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεπορευομηνσυν·ε·πορευ·ομην
2ndσυνεπορευουσυν·ε·πορευ·ου
3rdσυνεπορευετο[GNT][LXX]συν·ε·πορευ·ετο
Pl1stσυνεπορευομεθασυν·ε·πορευ·ομεθα
2ndσυνεπορευεσθεσυν·ε·πορευ·εσθε
3rdσυνεπορευοντο[GNT][LXX]συν·ε·πορευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπορευσομαισυν·πορευ·σομαι
2ndσυμπορευσῃ[LXX], συμπορευσει, συμπορευσεσαισυν·πορευ·σῃ, συν·πορευ·σει classical, συν·πορευ·σεσαι alt
3rdσυμπορευσεται[LXX]συν·πορευ·σεται
Pl1stσυμπορευσομεθασυν·πορευ·σομεθα
2ndσυμπορευσεσθεσυν·πορευ·σεσθε
3rdσυμπορευσονταισυν·πορευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπορευσοιμηνσυν·πορευ·σοιμην
2ndσυμπορευσοιοσυν·πορευ·σοιο
3rdσυμπορευσοιτοσυν·πορευ·σοιτο
Pl1stσυμπορευσοιμεθασυν·πορευ·σοιμεθα
2ndσυμπορευσοισθεσυν·πορευ·σοισθε
3rdσυμπορευσοιντοσυν·πορευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμπορευσεσθαι​συν·πορευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπορευσομενησυμπορευσομενεσυν·πορευ·σομεν·ησυν·πορευ·σομεν·ε
Nomσυμπορευσομενοςσυν·πορευ·σομεν·ος
Accσυμπορευσομενηνσυμπορευσομενονσυν·πορευ·σομεν·ηνσυν·πορευ·σομεν·ον
Datσυμπορευσομενῃσυμπορευσομενῳσυν·πορευ·σομεν·ῃσυν·πορευ·σομεν·ῳ
Genσυμπορευσομενηςσυμπορευσομενουσυν·πορευ·σομεν·ηςσυν·πορευ·σομεν·ου
PlVocσυμπορευσομεναισυμπορευσομενοισυμπορευσομενασυν·πορευ·σομεν·αισυν·πορευ·σομεν·οισυν·πορευ·σομεν·α
Nom
Accσυμπορευσομεναςσυμπορευσομενουςσυν·πορευ·σομεν·αςσυν·πορευ·σομεν·ους
Datσυμπορευσομεναιςσυμπορευσομενοιςσυν·πορευ·σομεν·αιςσυν·πορευ·σομεν·οις
Genσυμπορευσομενωνσυμπορευσομενωνσυν·πορευ·σομεν·ωνσυν·πορευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεπορευσαμηνσυν·ε·πορευ·σαμην
2ndσυνεπορευσωσυν·ε·πορευ·σω
3rdσυνεπορευσατοσυν·ε·πορευ·σατο
Pl1stσυνεπορευσαμεθασυν·ε·πορευ·σαμεθα
2ndσυνεπορευσασθεσυν·ε·πορευ·σασθε
3rdσυνεπορευσαντοσυν·ε·πορευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπορευσωμαισυν·πορευ·σωμαι
2ndσυμπορευσῃ[LXX]συν·πορευ·σῃ
3rdσυμπορευσηταισυν·πορευ·σηται
Pl1stσυμπορευσωμεθασυν·πορευ·σωμεθα
2ndσυμπορευσησθεσυν·πορευ·σησθε
3rdσυμπορευσωνταισυν·πορευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπορευσαιμηνσυν·πορευ·σαιμην
2ndσυμπορευσαιοσυν·πορευ·σαιο
3rdσυμπορευσαιτοσυν·πορευ·σαιτο
Pl1stσυμπορευσαιμεθασυν·πορευ·σαιμεθα
2ndσυμπορευσαισθεσυν·πορευ·σαισθε
3rdσυμπορευσαιντοσυν·πορευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμπορευσαισυν·πορευ·σαι
3rdσυμπορευσασθωσυν·πορευ·σασθω
Pl1st
2ndσυμπορευσασθεσυν·πορευ·σασθε
3rdσυμπορευσασθωσαν, συμπορευσασθωνσυν·πορευ·σασθωσαν, συν·πορευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμπορευσασθαι​συν·πορευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπορευσαμενησυμπορευσαμενεσυν·πορευ·σαμεν·ησυν·πορευ·σαμεν·ε
Nomσυμπορευσαμενοςσυν·πορευ·σαμεν·ος
Accσυμπορευσαμενηνσυμπορευσαμενονσυν·πορευ·σαμεν·ηνσυν·πορευ·σαμεν·ον
Datσυμπορευσαμενῃσυμπορευσαμενῳσυν·πορευ·σαμεν·ῃσυν·πορευ·σαμεν·ῳ
Genσυμπορευσαμενηςσυμπορευσαμενουσυν·πορευ·σαμεν·ηςσυν·πορευ·σαμεν·ου
PlVocσυμπορευσαμεναισυμπορευσαμενοισυμπορευσαμενασυν·πορευ·σαμεν·αισυν·πορευ·σαμεν·οισυν·πορευ·σαμεν·α
Nom
Accσυμπορευσαμεναςσυμπορευσαμενουςσυν·πορευ·σαμεν·αςσυν·πορευ·σαμεν·ους
Datσυμπορευσαμεναιςσυμπορευσαμενοιςσυν·πορευ·σαμεν·αιςσυν·πορευ·σαμεν·οις
Genσυμπορευσαμενωνσυμπορευσαμενωνσυν·πορευ·σαμεν·ωνσυν·πορευ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυνεπορευθηνσυν·ε·πορευ·θην
2ndσυνεπορευθηςσυν·ε·πορευ·θης
3rdσυνεπορευθησυν·ε·πορευ·θη
Pl1stσυνεπορευθημενσυν·ε·πορευ·θημεν
2ndσυνεπορευθητεσυν·ε·πορευ·θητε
3rdσυνεπορευθησαν[LXX]συν·ε·πορευ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυμπορευθησομαισυν·πορευ·θησομαι
2ndσυμπορευθησῃ, συμπορευθησεισυν·πορευ·θησῃ, συν·πορευ·θησει classical
3rdσυμπορευθησεταισυν·πορευ·θησεται
Pl1stσυμπορευθησομεθασυν·πορευ·θησομεθα
2ndσυμπορευθησεσθεσυν·πορευ·θησεσθε
3rdσυμπορευθησονταισυν·πορευ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυμπορευθωσυν·πορευ·θω
2ndσυμπορευθῃςσυν·πορευ·θῃς
3rdσυμπορευθῃσυν·πορευ·θῃ
Pl1stσυμπορευθωμενσυν·πορευ·θωμεν
2ndσυμπορευθητεσυν·πορευ·θητε
3rdσυμπορευθωσιν, συμπορευθωσισυν·πορευ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυμπορευθειηνσυν·πορευ·θειην
2ndσυμπορευθειηςσυν·πορευ·θειης
3rdσυμπορευθειησυν·πορευ·θειη
Pl1stσυμπορευθειημεν, συμπορευθειμενσυν·πορευ·θειημεν, συν·πορευ·θειμεν classical
2ndσυμπορευθειητε, συμπορευθειτεσυν·πορευ·θειητε, συν·πορευ·θειτε classical
3rdσυμπορευθειησαν, συμπορευθειενσυν·πορευ·θειησαν, συν·πορευ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυμπορευθησοιμηνσυν·πορευ·θησοιμην
2ndσυμπορευθησοιοσυν·πορευ·θησοιο
3rdσυμπορευθησοιτοσυν·πορευ·θησοιτο
Pl1stσυμπορευθησοιμεθασυν·πορευ·θησοιμεθα
2ndσυμπορευθησοισθεσυν·πορευ·θησοισθε
3rdσυμπορευθησοιντοσυν·πορευ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμπορευθητι[LXX]συν·πορευ·θητι
3rdσυμπορευθητω[LXX]συν·πορευ·θητω
Pl1st
2ndσυμπορευθητεσυν·πορευ·θητε
3rdσυμπορευθητωσαν, συμπορευθεντων[LXX]συν·πορευ·θητωσαν, συν·πορευ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
συμπορευθηναι​συν·πορευ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
συμπορευθησεσθαι​συν·πορευ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπορευθεισασυμπορευθειςσυμπορευθενσυν·πορευ·θεισ·ασυν·πορευ·θει[ντ]·ςσυν·πορευ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσυμπορευθεισανσυμπορευθεντασυν·πορευ·θεισ·ανσυν·πορευ·θε[ι]ντ·α
Datσυμπορευθεισῃσυμπορευθεντισυν·πορευ·θεισ·ῃσυν·πορευ·θε[ι]ντ·ι
Genσυμπορευθεισηςσυμπορευθεντοςσυν·πορευ·θεισ·ηςσυν·πορευ·θε[ι]ντ·ος
PlVocσυμπορευθεισαισυμπορευθεντεςσυμπορευθεντασυν·πορευ·θεισ·αισυν·πορευ·θε[ι]ντ·εςσυν·πορευ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσυμπορευθεισαςσυμπορευθενταςσυν·πορευ·θεισ·αςσυν·πορευ·θε[ι]ντ·ας
Datσυμπορευθεισαιςσυμπορευθεισι, συμπορευθεισιν[LXX]συν·πορευ·θεισ·αιςσυν·πορευ·θει[ντ]·σι(ν), συν·πορευ·θει[ντ]·σι(ν)
Genσυμπορευθεισωνσυμπορευθεντων[LXX]συν·πορευ·θεισ·ωνσυν·πορευ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπορευθησομενησυμπορευθησομενεσυν·πορευ·θησομεν·ησυν·πορευ·θησομεν·ε
Nomσυμπορευθησομενοςσυν·πορευ·θησομεν·ος
Accσυμπορευθησομενηνσυμπορευθησομενονσυν·πορευ·θησομεν·ηνσυν·πορευ·θησομεν·ον
Datσυμπορευθησομενῃσυμπορευθησομενῳσυν·πορευ·θησομεν·ῃσυν·πορευ·θησομεν·ῳ
Genσυμπορευθησομενηςσυμπορευθησομενουσυν·πορευ·θησομεν·ηςσυν·πορευ·θησομεν·ου
PlVocσυμπορευθησομεναισυμπορευθησομενοισυμπορευθησομενασυν·πορευ·θησομεν·αισυν·πορευ·θησομεν·οισυν·πορευ·θησομεν·α
Nom
Accσυμπορευθησομεναςσυμπορευθησομενουςσυν·πορευ·θησομεν·αςσυν·πορευ·θησομεν·ους
Datσυμπορευθησομεναιςσυμπορευθησομενοιςσυν·πορευ·θησομεν·αιςσυν·πορευ·θησομεν·οις
Genσυμπορευθησομενωνσυμπορευθησομενωνσυν·πορευ·θησομεν·ωνσυν·πορευ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 22:40:36 EST