συμπιπτω • SUMPIPTW • sumpiptō

Search: συμπεσειται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συμπεσειταισυμπίπτωσυν·πεσ(ε)·[σ]εταιfut mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συμπεσειταισυμπίπτωσυν·πεσ(ε)·[σ]εταιfut mp ind 3rd sg

συμ·πίπτω (-, συν+πεσ(ε)·[σ]-, συν+πεσ·[σ]- or 2nd συν+πεσ-, συν+πεπτω·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπεσωσυν·πεσ(ε)·[σ]ωσυμπεσουμαισυν·πεσ(ε)·[σ]ομαι
2ndσυμπεσειςσυν·πεσ(ε)·[σ]ειςσυμπεσῃ, συμπεσει, συμπεσεισαισυν·πεσ(ε)·[σ]ῃ, συν·πεσ(ε)·[σ]ει classical, συν·πεσ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdσυμπεσεισυν·πεσ(ε)·[σ]εισυμπεσειται[LXX]συν·πεσ(ε)·[σ]εται
Pl1stσυμπεσουμενσυν·πεσ(ε)·[σ]ομενσυμπεσουμεθασυν·πεσ(ε)·[σ]ομεθα
2ndσυμπεσειτεσυν·πεσ(ε)·[σ]ετεσυμπεσεισθεσυν·πεσ(ε)·[σ]εσθε
3rdσυμπεσουσιν, συμπεσουσισυν·πεσ(ε)·[σ]ουσι(ν)συμπεσουνται[LXX]συν·πεσ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπεσοιμισυν·πεσ(ε)·[σ]οιμισυμπεσοιμηνσυν·πεσ(ε)·[σ]οιμην
2ndσυμπεσοιςσυν·πεσ(ε)·[σ]οιςσυμπεσοιοσυν·πεσ(ε)·[σ]οιο
3rdσυμπεσοισυν·πεσ(ε)·[σ]οισυμπεσοιτοσυν·πεσ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stσυμπεσοιμενσυν·πεσ(ε)·[σ]οιμενσυμπεσοιμεθασυν·πεσ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndσυμπεσοιτεσυν·πεσ(ε)·[σ]οιτεσυμπεσοισθεσυν·πεσ(ε)·[σ]οισθε
3rdσυμπεσοιενσυν·πεσ(ε)·[σ]οιενσυμπεσοιντοσυν·πεσ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμπεσειν​συν·πεσ(ε)·[σ]ειν​συμπεσεισθαι​συν·πεσ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπεσουσασυμπεσουνσυν·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ασυν·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomσυμπεσωνσυν·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accσυμπεσουσανσυμπεσουντασυν·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ανσυν·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datσυμπεσουσῃσυμπεσουντισυν·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ῃσυν·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genσυμπεσουσηςσυμπεσουντοςσυν·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ηςσυν·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocσυμπεσουσαισυμπεσουντεςσυμπεσουντασυν·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αισυν·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςσυν·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυμπεσουσαςσυμπεσουνταςσυν·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αςσυν·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datσυμπεσουσαιςσυμπεσουσι, συμπεσουσινσυν·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αιςσυν·πεσ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genσυμπεσουσωνσυμπεσουντωνσυν·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ωνσυν·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπεσουμενησυμπεσουμενεσυν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ησυν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomσυμπεσουμενοςσυν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accσυμπεσουμενηνσυμπεσουμενονσυν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηνσυν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datσυμπεσουμενῃσυμπεσουμενῳσυν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ῃσυν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genσυμπεσουμενηςσυμπεσουμενουσυν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηςσυν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocσυμπεσουμεναισυμπεσουμενοισυμπεσουμενασυν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αισυν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·οισυν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accσυμπεσουμεναςσυμπεσουμενουςσυν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αςσυν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datσυμπεσουμεναιςσυμπεσουμενοιςσυν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αιςσυν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genσυμπεσουμενωνσυμπεσουμενωνσυν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ωνσυν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεπεσασυν·ε·πεσ·[σ]ασυνεπεσαμηνσυν·ε·πεσ·[σ]αμην
2ndσυνεπεσαςσυν·ε·πεσ·[σ]αςσυνεπεσωσυν·ε·πεσ·[σ]ω
3rdσυνεπεσεν[GNT][LXX], συνεπεσεσυν·ε·πεσ·[σ]ε(ν), συν·ε·πεσ·[σ]ε(ν)συνεπεσατοσυν·ε·πεσ·[σ]ατο
Pl1stσυνεπεσαμενσυν·ε·πεσ·[σ]αμενσυνεπεσαμεθασυν·ε·πεσ·[σ]αμεθα
2ndσυνεπεσατεσυν·ε·πεσ·[σ]ατεσυνεπεσασθεσυν·ε·πεσ·[σ]ασθε
3rdσυνεπεσαν[LXX]συν·ε·πεσ·[σ]ανσυνεπεσαντοσυν·ε·πεσ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπεσωσυν·πεσ·[σ]ωσυμπεσωμαισυν·πεσ·[σ]ωμαι
2ndσυμπεσῃςσυν·πεσ·[σ]ῃςσυμπεσῃσυν·πεσ·[σ]ῃ
3rdσυμπεσῃσυν·πεσ·[σ]ῃσυμπεσηταισυν·πεσ·[σ]ηται
Pl1stσυμπεσωμενσυν·πεσ·[σ]ωμενσυμπεσωμεθασυν·πεσ·[σ]ωμεθα
2ndσυμπεσητεσυν·πεσ·[σ]ητεσυμπεσησθεσυν·πεσ·[σ]ησθε
3rdσυμπεσωσιν, συμπεσωσισυν·πεσ·[σ]ωσι(ν)συμπεσωνταισυν·πεσ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπεσαιμισυν·πεσ·[σ]αιμισυμπεσαιμηνσυν·πεσ·[σ]αιμην
2ndσυμπεσαις, συμπεσειαςσυν·πεσ·[σ]αις, συν·πεσ·[σ]ειας classicalσυμπεσαιοσυν·πεσ·[σ]αιο
3rdσυμπεσαι, συμπεσειεσυν·πεσ·[σ]αι, συν·πεσ·[σ]ειε classicalσυμπεσαιτοσυν·πεσ·[σ]αιτο
Pl1stσυμπεσαιμενσυν·πεσ·[σ]αιμενσυμπεσαιμεθασυν·πεσ·[σ]αιμεθα
2ndσυμπεσαιτεσυν·πεσ·[σ]αιτεσυμπεσαισθεσυν·πεσ·[σ]αισθε
3rdσυμπεσαιεν, συμπεσαισαν, συμπεσειαν, συμπεσειενσυν·πεσ·[σ]αιεν, συν·πεσ·[σ]αισαν alt, συν·πεσ·[σ]ειαν classical, συν·πεσ·[σ]ειεν classicalσυμπεσαιντοσυν·πεσ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμπεσονσυν·πεσ·[σ]ονσυμπεσαισυν·πεσ·[σ]αι
3rdσυμπεσατωσυν·πεσ·[σ]ατωσυμπεσασθωσυν·πεσ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndσυμπεσατεσυν·πεσ·[σ]ατεσυμπεσασθεσυν·πεσ·[σ]ασθε
3rdσυμπεσατωσαν, συμπεσαντωνσυν·πεσ·[σ]ατωσαν, συν·πεσ·[σ]αντων classicalσυμπεσασθωσαν, συμπεσασθωνσυν·πεσ·[σ]ασθωσαν, συν·πεσ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμπεσαι​συν·πεσ·[σ]αι​συμπεσασθαι​συν·πεσ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπεσασασυμπεσαςσυμπεσανσυν·πεσ·[σ]ασ·ασυν·πεσ·[σ]α[ντ]·ςσυν·πεσ·[σ]αν[τ]
Nom
Accσυμπεσασανσυμπεσαντασυν·πεσ·[σ]ασ·ανσυν·πεσ·[σ]αντ·α
Datσυμπεσασῃσυμπεσαντισυν·πεσ·[σ]ασ·ῃσυν·πεσ·[σ]αντ·ι
Genσυμπεσασηςσυμπεσαντοςσυν·πεσ·[σ]ασ·ηςσυν·πεσ·[σ]αντ·ος
PlVocσυμπεσασαισυμπεσαντεςσυμπεσαντασυν·πεσ·[σ]ασ·αισυν·πεσ·[σ]αντ·εςσυν·πεσ·[σ]αντ·α
Nom
Accσυμπεσασαςσυμπεσανταςσυν·πεσ·[σ]ασ·αςσυν·πεσ·[σ]αντ·ας
Datσυμπεσασαιςσυμπεσασι, συμπεσασινσυν·πεσ·[σ]ασ·αιςσυν·πεσ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genσυμπεσασωνσυμπεσαντωνσυν·πεσ·[σ]ασ·ωνσυν·πεσ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπεσαμενησυμπεσαμενεσυν·πεσ·[σ]αμεν·ησυν·πεσ·[σ]αμεν·ε
Nomσυμπεσαμενοςσυν·πεσ·[σ]αμεν·ος
Accσυμπεσαμενηνσυμπεσαμενονσυν·πεσ·[σ]αμεν·ηνσυν·πεσ·[σ]αμεν·ον
Datσυμπεσαμενῃσυμπεσαμενῳσυν·πεσ·[σ]αμεν·ῃσυν·πεσ·[σ]αμεν·ῳ
Genσυμπεσαμενηςσυμπεσαμενουσυν·πεσ·[σ]αμεν·ηςσυν·πεσ·[σ]αμεν·ου
PlVocσυμπεσαμεναισυμπεσαμενοισυμπεσαμενασυν·πεσ·[σ]αμεν·αισυν·πεσ·[σ]αμεν·οισυν·πεσ·[σ]αμεν·α
Nom
Accσυμπεσαμεναςσυμπεσαμενουςσυν·πεσ·[σ]αμεν·αςσυν·πεσ·[σ]αμεν·ους
Datσυμπεσαμεναιςσυμπεσαμενοιςσυν·πεσ·[σ]αμεν·αιςσυν·πεσ·[σ]αμεν·οις
Genσυμπεσαμενωνσυμπεσαμενωνσυν·πεσ·[σ]αμεν·ωνσυν·πεσ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεπεσον[LXX]συν·ε·πεσ·ονσυνεπεσομηνσυν·ε·πεσ·ομην
2ndσυνεπεσεςσυν·ε·πεσ·εςσυνεπεσουσυν·ε·πεσ·ου
3rdσυνεπεσεν[GNT][LXX], συνεπεσεσυν·ε·πεσ·ε(ν), συν·ε·πεσ·ε(ν)συνεπεσετοσυν·ε·πεσ·ετο
Pl1stσυνεπεσομενσυν·ε·πεσ·ομενσυνεπεσομεθασυν·ε·πεσ·ομεθα
2ndσυνεπεσετεσυν·ε·πεσ·ετεσυνεπεσεσθεσυν·ε·πεσ·εσθε
3rdσυνεπεσον[LXX], συνεπεσοσανσυν·ε·πεσ·ον, συν·ε·πεσ·οσαν altσυνεπεσοντοσυν·ε·πεσ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπεσωσυν·πεσ·ωσυμπεσωμαισυν·πεσ·ωμαι
2ndσυμπεσῃςσυν·πεσ·ῃςσυμπεσῃσυν·πεσ·ῃ
3rdσυμπεσῃσυν·πεσ·ῃσυμπεσηταισυν·πεσ·ηται
Pl1stσυμπεσωμενσυν·πεσ·ωμενσυμπεσωμεθασυν·πεσ·ωμεθα
2ndσυμπεσητεσυν·πεσ·ητεσυμπεσησθεσυν·πεσ·ησθε
3rdσυμπεσωσιν, συμπεσωσισυν·πεσ·ωσι(ν)συμπεσωνταισυν·πεσ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπεσοιμισυν·πεσ·οιμισυμπεσοιμηνσυν·πεσ·οιμην
2ndσυμπεσοιςσυν·πεσ·οιςσυμπεσοιοσυν·πεσ·οιο
3rdσυμπεσοισυν·πεσ·οισυμπεσοιτοσυν·πεσ·οιτο
Pl1stσυμπεσοιμενσυν·πεσ·οιμενσυμπεσοιμεθασυν·πεσ·οιμεθα
2ndσυμπεσοιτεσυν·πεσ·οιτεσυμπεσοισθεσυν·πεσ·οισθε
3rdσυμπεσοιεν, συμπεσοισανσυν·πεσ·οιεν, συν·πεσ·οισαν altσυμπεσοιντοσυν·πεσ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμπεσεσυν·πεσ·εσυμπεσουσυν·πεσ·ου
3rdσυμπεσετω[LXX]συν·πεσ·ετωσυμπεσεσθωσυν·πεσ·εσθω
Pl1st
2ndσυμπεσετεσυν·πεσ·ετεσυμπεσεσθεσυν·πεσ·εσθε
3rdσυμπεσετωσαν, συμπεσοντωνσυν·πεσ·ετωσαν, συν·πεσ·οντων classicalσυμπεσεσθωσαν, συμπεσεσθωνσυν·πεσ·εσθωσαν, συν·πεσ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμπεσειν​συν·πεσ·ειν​συμπεσεσθαι​συν·πεσ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπεσουσασυμπεσονσυν·πεσ·ουσ·ασυν·πεσ·ο[υ]ν[τ]
Nomσυμπεσωνσυν·πεσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυμπεσουσανσυμπεσοντασυν·πεσ·ουσ·ανσυν·πεσ·ο[υ]ντ·α
Datσυμπεσουσῃσυμπεσοντισυν·πεσ·ουσ·ῃσυν·πεσ·ο[υ]ντ·ι
Genσυμπεσουσηςσυμπεσοντοςσυν·πεσ·ουσ·ηςσυν·πεσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυμπεσουσαισυμπεσοντεςσυμπεσοντασυν·πεσ·ουσ·αισυν·πεσ·ο[υ]ντ·εςσυν·πεσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυμπεσουσαςσυμπεσονταςσυν·πεσ·ουσ·αςσυν·πεσ·ο[υ]ντ·ας
Datσυμπεσουσαιςσυμπεσουσι, συμπεσουσινσυν·πεσ·ουσ·αιςσυν·πεσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυμπεσουσωνσυμπεσοντωνσυν·πεσ·ουσ·ωνσυν·πεσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπεσομενησυμπεσομενεσυν·πεσ·ομεν·ησυν·πεσ·ομεν·ε
Nomσυμπεσομενοςσυν·πεσ·ομεν·ος
Accσυμπεσομενηνσυμπεσομενονσυν·πεσ·ομεν·ηνσυν·πεσ·ομεν·ον
Datσυμπεσομενῃσυμπεσομενῳσυν·πεσ·ομεν·ῃσυν·πεσ·ομεν·ῳ
Genσυμπεσομενηςσυμπεσομενουσυν·πεσ·ομεν·ηςσυν·πεσ·ομεν·ου
PlVocσυμπεσομεναισυμπεσομενοισυμπεσομενασυν·πεσ·ομεν·αισυν·πεσ·ομεν·οισυν·πεσ·ομεν·α
Nom
Accσυμπεσομεναςσυμπεσομενουςσυν·πεσ·ομεν·αςσυν·πεσ·ομεν·ους
Datσυμπεσομεναιςσυμπεσομενοιςσυν·πεσ·ομεν·αιςσυν·πεσ·ομεν·οις
Genσυμπεσομενωνσυμπεσομενωνσυν·πεσ·ομεν·ωνσυν·πεσ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπεπτωκα[LXX]συν·πεπτω·κα
2ndσυμπεπτωκας, συμπεπτωκεςσυν·πεπτω·κας, συν·πεπτω·κες alt
3rdσυμπεπτωκεν[LXX], συμπεπτωκεσυν·πεπτω·κε(ν), συν·πεπτω·κε(ν)
Pl1stσυμπεπτωκαμενσυν·πεπτω·καμεν
2ndσυμπεπτωκατεσυν·πεπτω·κατε
3rdσυμπεπτωκασιν, συμπεπτωκασι, συμπεπτωκανσυν·πεπτω·κασι(ν), συν·πεπτω·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπεπτωκωσυν·πεπτω·κω
2ndσυμπεπτωκῃςσυν·πεπτω·κῃς
3rdσυμπεπτωκῃσυν·πεπτω·κῃ
Pl1stσυμπεπτωκωμενσυν·πεπτω·κωμεν
2ndσυμπεπτωκητεσυν·πεπτω·κητε
3rdσυμπεπτωκωσιν, συμπεπτωκωσισυν·πεπτω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπεπτωκοιμι, συμπεπτωκοιηνσυν·πεπτω·κοιμι, συν·πεπτω·κοιην classical
2ndσυμπεπτωκοις, συμπεπτωκοιηςσυν·πεπτω·κοις, συν·πεπτω·κοιης classical
3rdσυμπεπτωκοι, συμπεπτωκοιησυν·πεπτω·κοι, συν·πεπτω·κοιη classical
Pl1stσυμπεπτωκοιμενσυν·πεπτω·κοιμεν
2ndσυμπεπτωκοιτεσυν·πεπτω·κοιτε
3rdσυμπεπτωκοιενσυν·πεπτω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμπεπτωκεσυν·πεπτω·κε
3rdσυμπεπτωκετωσυν·πεπτω·κετω
Pl1st
2ndσυμπεπτωκετεσυν·πεπτω·κετε
3rdσυμπεπτωκετωσανσυν·πεπτω·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμπεπτωκεναι​συν·πεπτω·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπεπτωκυιασυμπεπτωκοςσυν·πεπτω·κυι·ασυν·πεπτω·κο[τ]·ς
Nomσυμπεπτωκωςσυν·πεπτω·κο[τ]·^ς
Accσυμπεπτωκυιανσυμπεπτωκοτασυν·πεπτω·κυι·ανσυν·πεπτω·κοτ·α
Datσυμπεπτωκυιᾳσυμπεπτωκοτισυν·πεπτω·κυι·ᾳσυν·πεπτω·κοτ·ι
Genσυμπεπτωκυιαςσυμπεπτωκοτοςσυν·πεπτω·κυι·αςσυν·πεπτω·κοτ·ος
PlVocσυμπεπτωκυιαισυμπεπτωκοτεςσυμπεπτωκοτασυν·πεπτω·κυι·αισυν·πεπτω·κοτ·εςσυν·πεπτω·κοτ·α
Nom
Accσυμπεπτωκυιαςσυμπεπτωκοταςσυν·πεπτω·κυι·αςσυν·πεπτω·κοτ·ας
Datσυμπεπτωκυιαιςσυμπεπτωκοσι, συμπεπτωκοσινσυν·πεπτω·κυι·αιςσυν·πεπτω·κο[τ]·σι(ν)
Genσυμπεπτωκυιωνσυμπεπτωκοτωνσυν·πεπτω·κυι·ωνσυν·πεπτω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεπεπτωκειν, συνεπεπτωκησυν·ε·πεπτω·κειν, συν·ε·πεπτω·κη classical
2ndσυνεπεπτωκεις, συνεπεπτωκηςσυν·ε·πεπτω·κεις, συν·ε·πεπτω·κης classical
3rdσυνεπεπτωκεισυν·ε·πεπτω·κει
Pl1stσυνεπεπτωκειμεν, συνεπεπτωκεμενσυν·ε·πεπτω·κειμεν, συν·ε·πεπτω·κεμεν classical
2ndσυνεπεπτωκειτε, συνεπεπτωκετεσυν·ε·πεπτω·κειτε, συν·ε·πεπτω·κετε classical
3rdσυνεπεπτωκεισαν, συνεπεπτωκεσανσυν·ε·πεπτω·κεισαν, συν·ε·πεπτω·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπεπτωκειν, συμπεπτωκησυν·[ε]·πεπτω·κειν, συν·[ε]·πεπτω·κη classical
2ndσυμπεπτωκεις, συμπεπτωκηςσυν·[ε]·πεπτω·κεις, συν·[ε]·πεπτω·κης classical
3rdσυμπεπτωκεισυν·[ε]·πεπτω·κει
Pl1stσυμπεπτωκειμεν, συμπεπτωκεμενσυν·[ε]·πεπτω·κειμεν, συν·[ε]·πεπτω·κεμεν classical
2ndσυμπεπτωκειτε, συμπεπτωκετεσυν·[ε]·πεπτω·κειτε, συν·[ε]·πεπτω·κετε classical
3rdσυμπεπτωκεισαν, συμπεπτωκεσανσυν·[ε]·πεπτω·κεισαν, συν·[ε]·πεπτω·κεσαν classical

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 06:07:54 EST