συμμορφοω • SUMMORFOW • summorphoō

Search: συμμορφουμενος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συμμορφουμενοςσυμμορφόωσυν·μορφ(ο)·ομεν·οςpres mp ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συμμορφουμενοςσυμμορφόωσυν·μορφ(ο)·ομεν·οςpres mp ptcp mas nom sg

συμ·μορφόω (συν+μορφ(ο)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμμορφωσυν·μορφ(ο)·ωσυμμορφουμαισυν·μορφ(ο)·ομαι
2ndσυμμορφοιςσυν·μορφ(ο)·ειςσυμμορφοι, συμμορφουσαισυν·μορφ(ο)·ῃ, συν·μορφ(ο)·ει classical, συν·μορφ(ο)·εσαι alt
3rdσυμμορφοισυν·μορφ(ο)·εισυμμορφουταισυν·μορφ(ο)·εται
Pl1stσυμμορφουμενσυν·μορφ(ο)·ομενσυμμορφουμεθασυν·μορφ(ο)·ομεθα
2ndσυμμορφουτεσυν·μορφ(ο)·ετεσυμμορφουσθεσυν·μορφ(ο)·εσθε
3rdσυμμορφουσιν, συμμορφουσισυν·μορφ(ο)·ουσι(ν)συμμορφουνταισυν·μορφ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμμορφωσυν·μορφ(ο)·ωσυμμορφωμαισυν·μορφ(ο)·ωμαι
2ndσυμμορφοιςσυν·μορφ(ο)·ῃςσυμμορφοισυν·μορφ(ο)·ῃ
3rdσυμμορφοισυν·μορφ(ο)·ῃσυμμορφωταισυν·μορφ(ο)·ηται
Pl1stσυμμορφωμενσυν·μορφ(ο)·ωμενσυμμορφωμεθασυν·μορφ(ο)·ωμεθα
2ndσυμμορφωτεσυν·μορφ(ο)·ητεσυμμορφωσθεσυν·μορφ(ο)·ησθε
3rdσυμμορφωσιν, συμμορφωσισυν·μορφ(ο)·ωσι(ν)συμμορφωνταισυν·μορφ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμμορφοιμισυν·μορφ(ο)·οιμισυμμορφοιμηνσυν·μορφ(ο)·οιμην
2ndσυμμορφοιςσυν·μορφ(ο)·οιςσυμμορφοιοσυν·μορφ(ο)·οιο
3rdσυμμορφοισυν·μορφ(ο)·οισυμμορφοιτοσυν·μορφ(ο)·οιτο
Pl1stσυμμορφοιμενσυν·μορφ(ο)·οιμενσυμμορφοιμεθασυν·μορφ(ο)·οιμεθα
2ndσυμμορφοιτεσυν·μορφ(ο)·οιτεσυμμορφοισθεσυν·μορφ(ο)·οισθε
3rdσυμμορφοιεν, συμμορφοισανσυν·μορφ(ο)·οιεν, συν·μορφ(ο)·οισαν altσυμμορφοιντοσυν·μορφ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμμορφουσυν·μορφ(ο)·εσυμμορφουσυν·μορφ(ο)·ου
3rdσυμμορφουτωσυν·μορφ(ο)·ετωσυμμορφουσθωσυν·μορφ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndσυμμορφουτεσυν·μορφ(ο)·ετεσυμμορφουσθεσυν·μορφ(ο)·εσθε
3rdσυμμορφουτωσαν, συμμορφουντωνσυν·μορφ(ο)·ετωσαν, συν·μορφ(ο)·οντων classicalσυμμορφουσθωσαν, συμμορφουσθωνσυν·μορφ(ο)·εσθωσαν, συν·μορφ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμμορφουν​συν·μορφ(ο)·ειν​συμμορφουσθαι​συν·μορφ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμμορφουσασυμμορφουνσυν·μορφ(ο)·ουσ·ασυν·μορφ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomσυμμορφωνσυν·μορφ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυμμορφουσανσυμμορφουντασυν·μορφ(ο)·ουσ·ανσυν·μορφ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datσυμμορφουσῃσυμμορφουντισυν·μορφ(ο)·ουσ·ῃσυν·μορφ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genσυμμορφουσηςσυμμορφουντοςσυν·μορφ(ο)·ουσ·ηςσυν·μορφ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυμμορφουσαισυμμορφουντεςσυμμορφουντασυν·μορφ(ο)·ουσ·αισυν·μορφ(ο)·ο[υ]ντ·εςσυν·μορφ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυμμορφουσαςσυμμορφουνταςσυν·μορφ(ο)·ουσ·αςσυν·μορφ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datσυμμορφουσαιςσυμμορφουσι, συμμορφουσινσυν·μορφ(ο)·ουσ·αιςσυν·μορφ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυμμορφουσωνσυμμορφουντωνσυν·μορφ(ο)·ουσ·ωνσυν·μορφ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμμορφουμενησυμμορφουμενεσυν·μορφ(ο)·ομεν·ησυν·μορφ(ο)·ομεν·ε
Nomσυμμορφουμενος[GNT]συν·μορφ(ο)·ομεν·ος
Accσυμμορφουμενηνσυμμορφουμενονσυν·μορφ(ο)·ομεν·ηνσυν·μορφ(ο)·ομεν·ον
Datσυμμορφουμενῃσυμμορφουμενῳσυν·μορφ(ο)·ομεν·ῃσυν·μορφ(ο)·ομεν·ῳ
Genσυμμορφουμενηςσυμμορφουμενουσυν·μορφ(ο)·ομεν·ηςσυν·μορφ(ο)·ομεν·ου
PlVocσυμμορφουμεναισυμμορφουμενοισυμμορφουμενασυν·μορφ(ο)·ομεν·αισυν·μορφ(ο)·ομεν·οισυν·μορφ(ο)·ομεν·α
Nom
Accσυμμορφουμεναςσυμμορφουμενουςσυν·μορφ(ο)·ομεν·αςσυν·μορφ(ο)·ομεν·ους
Datσυμμορφουμεναιςσυμμορφουμενοιςσυν·μορφ(ο)·ομεν·αιςσυν·μορφ(ο)·ομεν·οις
Genσυμμορφουμενωνσυμμορφουμενωνσυν·μορφ(ο)·ομεν·ωνσυν·μορφ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεμορφουνσυν·ε·μορφ(ο)·ονσυνεμορφουμηνσυν·ε·μορφ(ο)·ομην
2ndσυνεμορφουςσυν·ε·μορφ(ο)·εςσυνεμορφουσυν·ε·μορφ(ο)·ου
3rdσυνεμορφουσυν·ε·μορφ(ο)·εσυνεμορφουτοσυν·ε·μορφ(ο)·ετο
Pl1stσυνεμορφουμενσυν·ε·μορφ(ο)·ομενσυνεμορφουμεθασυν·ε·μορφ(ο)·ομεθα
2ndσυνεμορφουτεσυν·ε·μορφ(ο)·ετεσυνεμορφουσθεσυν·ε·μορφ(ο)·εσθε
3rdσυνεμορφουν, συνεμορφουσανσυν·ε·μορφ(ο)·ον, συν·ε·μορφ(ο)·οσαν altσυνεμορφουντοσυν·ε·μορφ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Apr-2019 12:55:19 EDT