συμμαρτυρεω • SUMMARTUREW • summartureō

Search: συμμαρτυρουσης

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συμμαρτυρουσηςσυμμαρτυρέωσυν·μαρτυρ(ε)·ουσ·ηςpres act ptcp fem gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συμμαρτυρουσηςσυμμαρτυρέωσυν·μαρτυρ(ε)·ουσ·ηςpres act ptcp fem gen sg

συμ·μαρτυρέω (συν+μαρτυρ(ε)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμμαρτυρωσυν·μαρτυρ(ε)·ωσυμμαρτυρουμαισυν·μαρτυρ(ε)·ομαι
2ndσυμμαρτυρειςσυν·μαρτυρ(ε)·ειςσυμμαρτυρῃ, συμμαρτυρει[GNT], συμμαρτυρεισαισυν·μαρτυρ(ε)·ῃ, συν·μαρτυρ(ε)·ει classical, συν·μαρτυρ(ε)·εσαι alt
3rdσυμμαρτυρει[GNT]συν·μαρτυρ(ε)·εισυμμαρτυρειταισυν·μαρτυρ(ε)·εται
Pl1stσυμμαρτυρουμενσυν·μαρτυρ(ε)·ομενσυμμαρτυρουμεθασυν·μαρτυρ(ε)·ομεθα
2ndσυμμαρτυρειτεσυν·μαρτυρ(ε)·ετεσυμμαρτυρεισθεσυν·μαρτυρ(ε)·εσθε
3rdσυμμαρτυρουσιν, συμμαρτυρουσισυν·μαρτυρ(ε)·ουσι(ν)συμμαρτυρουνταισυν·μαρτυρ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμμαρτυρωσυν·μαρτυρ(ε)·ωσυμμαρτυρωμαισυν·μαρτυρ(ε)·ωμαι
2ndσυμμαρτυρῃςσυν·μαρτυρ(ε)·ῃςσυμμαρτυρῃσυν·μαρτυρ(ε)·ῃ
3rdσυμμαρτυρῃσυν·μαρτυρ(ε)·ῃσυμμαρτυρηταισυν·μαρτυρ(ε)·ηται
Pl1stσυμμαρτυρωμενσυν·μαρτυρ(ε)·ωμενσυμμαρτυρωμεθασυν·μαρτυρ(ε)·ωμεθα
2ndσυμμαρτυρητεσυν·μαρτυρ(ε)·ητεσυμμαρτυρησθεσυν·μαρτυρ(ε)·ησθε
3rdσυμμαρτυρωσιν, συμμαρτυρωσισυν·μαρτυρ(ε)·ωσι(ν)συμμαρτυρωνταισυν·μαρτυρ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμμαρτυροιμισυν·μαρτυρ(ε)·οιμισυμμαρτυροιμηνσυν·μαρτυρ(ε)·οιμην
2ndσυμμαρτυροιςσυν·μαρτυρ(ε)·οιςσυμμαρτυροιοσυν·μαρτυρ(ε)·οιο
3rdσυμμαρτυροισυν·μαρτυρ(ε)·οισυμμαρτυροιτοσυν·μαρτυρ(ε)·οιτο
Pl1stσυμμαρτυροιμενσυν·μαρτυρ(ε)·οιμενσυμμαρτυροιμεθασυν·μαρτυρ(ε)·οιμεθα
2ndσυμμαρτυροιτεσυν·μαρτυρ(ε)·οιτεσυμμαρτυροισθεσυν·μαρτυρ(ε)·οισθε
3rdσυμμαρτυροιεν, συμμαρτυροισανσυν·μαρτυρ(ε)·οιεν, συν·μαρτυρ(ε)·οισαν altσυμμαρτυροιντοσυν·μαρτυρ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμμαρτυρει[GNT]συν·μαρτυρ(ε)·εσυμμαρτυρουσυν·μαρτυρ(ε)·ου
3rdσυμμαρτυρειτωσυν·μαρτυρ(ε)·ετωσυμμαρτυρεισθωσυν·μαρτυρ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndσυμμαρτυρειτεσυν·μαρτυρ(ε)·ετεσυμμαρτυρεισθεσυν·μαρτυρ(ε)·εσθε
3rdσυμμαρτυρειτωσαν, συμμαρτυρουντωνσυν·μαρτυρ(ε)·ετωσαν, συν·μαρτυρ(ε)·οντων classicalσυμμαρτυρεισθωσαν, συμμαρτυρεισθωνσυν·μαρτυρ(ε)·εσθωσαν, συν·μαρτυρ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμμαρτυρειν​συν·μαρτυρ(ε)·ειν​συμμαρτυρεισθαι​συν·μαρτυρ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμμαρτυρουσασυμμαρτυρουνσυν·μαρτυρ(ε)·ουσ·ασυν·μαρτυρ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomσυμμαρτυρωνσυν·μαρτυρ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυμμαρτυρουσανσυμμαρτυρουντασυν·μαρτυρ(ε)·ουσ·ανσυν·μαρτυρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datσυμμαρτυρουσῃσυμμαρτυρουντισυν·μαρτυρ(ε)·ουσ·ῃσυν·μαρτυρ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genσυμμαρτυρουσης[GNT]συμμαρτυρουντοςσυν·μαρτυρ(ε)·ουσ·ηςσυν·μαρτυρ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυμμαρτυρουσαισυμμαρτυρουντεςσυμμαρτυρουντασυν·μαρτυρ(ε)·ουσ·αισυν·μαρτυρ(ε)·ο[υ]ντ·εςσυν·μαρτυρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυμμαρτυρουσαςσυμμαρτυρουνταςσυν·μαρτυρ(ε)·ουσ·αςσυν·μαρτυρ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datσυμμαρτυρουσαιςσυμμαρτυρουσι, συμμαρτυρουσινσυν·μαρτυρ(ε)·ουσ·αιςσυν·μαρτυρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυμμαρτυρουσωνσυμμαρτυρουντωνσυν·μαρτυρ(ε)·ουσ·ωνσυν·μαρτυρ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμμαρτυρουμενησυμμαρτυρουμενεσυν·μαρτυρ(ε)·ομεν·ησυν·μαρτυρ(ε)·ομεν·ε
Nomσυμμαρτυρουμενοςσυν·μαρτυρ(ε)·ομεν·ος
Accσυμμαρτυρουμενηνσυμμαρτυρουμενονσυν·μαρτυρ(ε)·ομεν·ηνσυν·μαρτυρ(ε)·ομεν·ον
Datσυμμαρτυρουμενῃσυμμαρτυρουμενῳσυν·μαρτυρ(ε)·ομεν·ῃσυν·μαρτυρ(ε)·ομεν·ῳ
Genσυμμαρτυρουμενηςσυμμαρτυρουμενουσυν·μαρτυρ(ε)·ομεν·ηςσυν·μαρτυρ(ε)·ομεν·ου
PlVocσυμμαρτυρουμεναισυμμαρτυρουμενοισυμμαρτυρουμενασυν·μαρτυρ(ε)·ομεν·αισυν·μαρτυρ(ε)·ομεν·οισυν·μαρτυρ(ε)·ομεν·α
Nom
Accσυμμαρτυρουμεναςσυμμαρτυρουμενουςσυν·μαρτυρ(ε)·ομεν·αςσυν·μαρτυρ(ε)·ομεν·ους
Datσυμμαρτυρουμεναιςσυμμαρτυρουμενοιςσυν·μαρτυρ(ε)·ομεν·αιςσυν·μαρτυρ(ε)·ομεν·οις
Genσυμμαρτυρουμενωνσυμμαρτυρουμενωνσυν·μαρτυρ(ε)·ομεν·ωνσυν·μαρτυρ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεμαρτυρουνσυν·ε·μαρτυρ(ε)·ονσυνεμαρτυρουμηνσυν·ε·μαρτυρ(ε)·ομην
2ndσυνεμαρτυρειςσυν·ε·μαρτυρ(ε)·εςσυνεμαρτυρουσυν·ε·μαρτυρ(ε)·ου
3rdσυνεμαρτυρεισυν·ε·μαρτυρ(ε)·εσυνεμαρτυρειτοσυν·ε·μαρτυρ(ε)·ετο
Pl1stσυνεμαρτυρουμενσυν·ε·μαρτυρ(ε)·ομενσυνεμαρτυρουμεθασυν·ε·μαρτυρ(ε)·ομεθα
2ndσυνεμαρτυρειτεσυν·ε·μαρτυρ(ε)·ετεσυνεμαρτυρεισθεσυν·ε·μαρτυρ(ε)·εσθε
3rdσυνεμαρτυρουν, συνεμαρτυρουσανσυν·ε·μαρτυρ(ε)·ον, συν·ε·μαρτυρ(ε)·οσαν altσυνεμαρτυρουντοσυν·ε·μαρτυρ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 18:14:32 EST