συμβαλλω • SUMBALLW • sumballō

Search: συμβαλλεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συμβαλλειςσυμβάλλωσυν·βαλλ·ειςpres act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συμβαλλειςσυμβάλλωσυν·βαλλ·ειςpres act ind 2nd sg

συμ·βάλλω (συν+βαλλ-, -, 2nd συν+βαλ-, συν+βεβλη·κ-, συν+βεβλη-, συν+βλη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμβαλλωσυν·βαλλ·ωσυμβαλλομαισυν·βαλλ·ομαι
2ndσυμβαλλεις[LXX]συν·βαλλ·ειςσυμβαλλῃ, συμβαλλει[LXX], συμβαλλεσαισυν·βαλλ·ῃ, συν·βαλλ·ει classical, συν·βαλλ·εσαι alt
3rdσυμβαλλει[LXX]συν·βαλλ·εισυμβαλλεταισυν·βαλλ·εται
Pl1stσυμβαλλομενσυν·βαλλ·ομενσυμβαλλομεθασυν·βαλλ·ομεθα
2ndσυμβαλλετεσυν·βαλλ·ετεσυμβαλλεσθεσυν·βαλλ·εσθε
3rdσυμβαλλουσιν, συμβαλλουσισυν·βαλλ·ουσι(ν)συμβαλλονταισυν·βαλλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμβαλλωσυν·βαλλ·ωσυμβαλλωμαισυν·βαλλ·ωμαι
2ndσυμβαλλῃςσυν·βαλλ·ῃςσυμβαλλῃσυν·βαλλ·ῃ
3rdσυμβαλλῃσυν·βαλλ·ῃσυμβαλληταισυν·βαλλ·ηται
Pl1stσυμβαλλωμενσυν·βαλλ·ωμενσυμβαλλωμεθασυν·βαλλ·ωμεθα
2ndσυμβαλλητεσυν·βαλλ·ητεσυμβαλλησθεσυν·βαλλ·ησθε
3rdσυμβαλλωσιν, συμβαλλωσισυν·βαλλ·ωσι(ν)συμβαλλωνταισυν·βαλλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμβαλλοιμισυν·βαλλ·οιμισυμβαλλοιμηνσυν·βαλλ·οιμην
2ndσυμβαλλοιςσυν·βαλλ·οιςσυμβαλλοιοσυν·βαλλ·οιο
3rdσυμβαλλοισυν·βαλλ·οισυμβαλλοιτοσυν·βαλλ·οιτο
Pl1stσυμβαλλοιμενσυν·βαλλ·οιμενσυμβαλλοιμεθασυν·βαλλ·οιμεθα
2ndσυμβαλλοιτεσυν·βαλλ·οιτεσυμβαλλοισθεσυν·βαλλ·οισθε
3rdσυμβαλλοιεν, συμβαλλοισανσυν·βαλλ·οιεν, συν·βαλλ·οισαν altσυμβαλλοιντοσυν·βαλλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμβαλλεσυν·βαλλ·εσυμβαλλουσυν·βαλλ·ου
3rdσυμβαλλετωσυν·βαλλ·ετωσυμβαλλεσθωσυν·βαλλ·εσθω
Pl1st
2ndσυμβαλλετεσυν·βαλλ·ετεσυμβαλλεσθεσυν·βαλλ·εσθε
3rdσυμβαλλετωσαν, συμβαλλοντωνσυν·βαλλ·ετωσαν, συν·βαλλ·οντων classicalσυμβαλλεσθωσαν, συμβαλλεσθωνσυν·βαλλ·εσθωσαν, συν·βαλλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμβαλλειν​συν·βαλλ·ειν​συμβαλλεσθαι​συν·βαλλ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμβαλλουσα[GNT]συμβαλλονσυν·βαλλ·ουσ·ασυν·βαλλ·ο[υ]ν[τ]
Nomσυμβαλλωνσυν·βαλλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυμβαλλουσανσυμβαλλοντασυν·βαλλ·ουσ·ανσυν·βαλλ·ο[υ]ντ·α
Datσυμβαλλουσῃσυμβαλλοντισυν·βαλλ·ουσ·ῃσυν·βαλλ·ο[υ]ντ·ι
Genσυμβαλλουσηςσυμβαλλοντοςσυν·βαλλ·ουσ·ηςσυν·βαλλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυμβαλλουσαισυμβαλλοντεςσυμβαλλοντασυν·βαλλ·ουσ·αισυν·βαλλ·ο[υ]ντ·εςσυν·βαλλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυμβαλλουσαςσυμβαλλονταςσυν·βαλλ·ουσ·αςσυν·βαλλ·ο[υ]ντ·ας
Datσυμβαλλουσαιςσυμβαλλουσι, συμβαλλουσινσυν·βαλλ·ουσ·αιςσυν·βαλλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυμβαλλουσωνσυμβαλλοντωνσυν·βαλλ·ουσ·ωνσυν·βαλλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμβαλλομενησυμβαλλομενεσυν·βαλλ·ομεν·ησυν·βαλλ·ομεν·ε
Nomσυμβαλλομενοςσυν·βαλλ·ομεν·ος
Accσυμβαλλομενηνσυμβαλλομενονσυν·βαλλ·ομεν·ηνσυν·βαλλ·ομεν·ον
Datσυμβαλλομενῃσυμβαλλομενῳσυν·βαλλ·ομεν·ῃσυν·βαλλ·ομεν·ῳ
Genσυμβαλλομενηςσυμβαλλομενουσυν·βαλλ·ομεν·ηςσυν·βαλλ·ομεν·ου
PlVocσυμβαλλομεναισυμβαλλομενοι[LXX]συμβαλλομενασυν·βαλλ·ομεν·αισυν·βαλλ·ομεν·οισυν·βαλλ·ομεν·α
Nom
Accσυμβαλλομεναςσυμβαλλομενουςσυν·βαλλ·ομεν·αςσυν·βαλλ·ομεν·ους
Datσυμβαλλομεναιςσυμβαλλομενοιςσυν·βαλλ·ομεν·αιςσυν·βαλλ·ομεν·οις
Genσυμβαλλομενωνσυμβαλλομενωνσυν·βαλλ·ομεν·ωνσυν·βαλλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεβαλλον[GNT][LXX]συν·ε·βαλλ·ονσυνεβαλλομηνσυν·ε·βαλλ·ομην
2ndσυνεβαλλεςσυν·ε·βαλλ·εςσυνεβαλλουσυν·ε·βαλλ·ου
3rdσυνεβαλλεν[GNT], συνεβαλλεσυν·ε·βαλλ·ε(ν), συν·ε·βαλλ·ε(ν)συνεβαλλετοσυν·ε·βαλλ·ετο
Pl1stσυνεβαλλομενσυν·ε·βαλλ·ομενσυνεβαλλομεθασυν·ε·βαλλ·ομεθα
2ndσυνεβαλλετεσυν·ε·βαλλ·ετεσυνεβαλλεσθεσυν·ε·βαλλ·εσθε
3rdσυνεβαλλον[GNT][LXX], συνεβαλλοσανσυν·ε·βαλλ·ον, συν·ε·βαλλ·οσαν altσυνεβαλλοντοσυν·ε·βαλλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεβαλονσυν·ε·βαλ·ονσυνεβαλομηνσυν·ε·βαλ·ομην
2ndσυνεβαλεςσυν·ε·βαλ·εςσυνεβαλουσυν·ε·βαλ·ου
3rdσυνεβαλεν[GNT], συνεβαλε[LXX]συν·ε·βαλ·ε(ν)συνεβαλετο[GNT]συν·ε·βαλ·ετο
Pl1stσυνεβαλομενσυν·ε·βαλ·ομενσυνεβαλομεθασυν·ε·βαλ·ομεθα
2ndσυνεβαλετεσυν·ε·βαλ·ετεσυνεβαλεσθεσυν·ε·βαλ·εσθε
3rdσυνεβαλον, συνεβαλοσανσυν·ε·βαλ·ον, συν·ε·βαλ·οσαν altσυνεβαλοντοσυν·ε·βαλ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμβαλωσυν·βαλ·ωσυμβαλωμαισυν·βαλ·ωμαι
2ndσυμβαλῃςσυν·βαλ·ῃςσυμβαλῃσυν·βαλ·ῃ
3rdσυμβαλῃσυν·βαλ·ῃσυμβαληταισυν·βαλ·ηται
Pl1stσυμβαλωμενσυν·βαλ·ωμενσυμβαλωμεθασυν·βαλ·ωμεθα
2ndσυμβαλητεσυν·βαλ·ητεσυμβαλησθεσυν·βαλ·ησθε
3rdσυμβαλωσιν, συμβαλωσισυν·βαλ·ωσι(ν)συμβαλωνταισυν·βαλ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμβαλοιμισυν·βαλ·οιμισυμβαλοιμηνσυν·βαλ·οιμην
2ndσυμβαλοιςσυν·βαλ·οιςσυμβαλοιοσυν·βαλ·οιο
3rdσυμβαλοισυν·βαλ·οισυμβαλοιτοσυν·βαλ·οιτο
Pl1stσυμβαλοιμενσυν·βαλ·οιμενσυμβαλοιμεθασυν·βαλ·οιμεθα
2ndσυμβαλοιτεσυν·βαλ·οιτεσυμβαλοισθεσυν·βαλ·οισθε
3rdσυμβαλοιεν, συμβαλοισανσυν·βαλ·οιεν, συν·βαλ·οισαν altσυμβαλοιντοσυν·βαλ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμβαλεσυν·βαλ·εσυμβαλουσυν·βαλ·ου
3rdσυμβαλετωσυν·βαλ·ετωσυμβαλεσθωσυν·βαλ·εσθω
Pl1st
2ndσυμβαλετεσυν·βαλ·ετεσυμβαλεσθεσυν·βαλ·εσθε
3rdσυμβαλετωσαν, συμβαλοντωνσυν·βαλ·ετωσαν, συν·βαλ·οντων classicalσυμβαλεσθωσαν, συμβαλεσθωνσυν·βαλ·εσθωσαν, συν·βαλ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμβαλειν[GNT]​συν·βαλ·εινσυμβαλεσθαι​συν·βαλ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμβαλουσασυμβαλονσυν·βαλ·ουσ·ασυν·βαλ·ο[υ]ν[τ]
Nomσυμβαλωνσυν·βαλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυμβαλουσανσυμβαλοντασυν·βαλ·ουσ·ανσυν·βαλ·ο[υ]ντ·α
Datσυμβαλουσῃσυμβαλοντισυν·βαλ·ουσ·ῃσυν·βαλ·ο[υ]ντ·ι
Genσυμβαλουσηςσυμβαλοντοςσυν·βαλ·ουσ·ηςσυν·βαλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυμβαλουσαισυμβαλοντεςσυμβαλοντασυν·βαλ·ουσ·αισυν·βαλ·ο[υ]ντ·εςσυν·βαλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυμβαλουσαςσυμβαλονταςσυν·βαλ·ουσ·αςσυν·βαλ·ο[υ]ντ·ας
Datσυμβαλουσαιςσυμβαλουσι, συμβαλουσινσυν·βαλ·ουσ·αιςσυν·βαλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυμβαλουσωνσυμβαλοντωνσυν·βαλ·ουσ·ωνσυν·βαλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμβαλομενησυμβαλομενεσυν·βαλ·ομεν·ησυν·βαλ·ομεν·ε
Nomσυμβαλομενοςσυν·βαλ·ομεν·ος
Accσυμβαλομενηνσυμβαλομενονσυν·βαλ·ομεν·ηνσυν·βαλ·ομεν·ον
Datσυμβαλομενῃσυμβαλομενῳσυν·βαλ·ομεν·ῃσυν·βαλ·ομεν·ῳ
Genσυμβαλομενηςσυμβαλομενουσυν·βαλ·ομεν·ηςσυν·βαλ·ομεν·ου
PlVocσυμβαλομεναισυμβαλομενοισυμβαλομενασυν·βαλ·ομεν·αισυν·βαλ·ομεν·οισυν·βαλ·ομεν·α
Nom
Accσυμβαλομεναςσυμβαλομενουςσυν·βαλ·ομεν·αςσυν·βαλ·ομεν·ους
Datσυμβαλομεναιςσυμβαλομενοιςσυν·βαλ·ομεν·αιςσυν·βαλ·ομεν·οις
Genσυμβαλομενωνσυμβαλομενωνσυν·βαλ·ομεν·ωνσυν·βαλ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμβεβληκασυν·βεβλη·κασυμβεβλημαισυν·βεβλη·μαι
2ndσυμβεβληκας, συμβεβληκεςσυν·βεβλη·κας, συν·βεβλη·κες altσυμβεβλησαισυν·βεβλη·σαι
3rdσυμβεβληκεν, συμβεβληκεσυν·βεβλη·κε(ν)συμβεβληται[LXX]συν·βεβλη·ται
Pl1stσυμβεβληκαμενσυν·βεβλη·καμενσυμβεβλημεθασυν·βεβλη·μεθα
2ndσυμβεβληκατεσυν·βεβλη·κατεσυμβεβλησθεσυν·βεβλη·σθε
3rdσυμβεβληκασιν, συμβεβληκασι, συμβεβληκανσυν·βεβλη·κασι(ν), συν·βεβλη·καν altσυμβεβληνταισυν·βεβλη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμβεβλησομαισυν·βεβλη·σομαι
2ndσυμβεβλησῃ, συμβεβλησεισυν·βεβλη·σῃ, συν·βεβλη·σει classical
3rdσυμβεβλησεταισυν·βεβλη·σεται
Pl1stσυμβεβλησομεθασυν·βεβλη·σομεθα
2ndσυμβεβλησεσθεσυν·βεβλη·σεσθε
3rdσυμβεβλησονταισυν·βεβλη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμβεβληκωσυν·βεβλη·κω
2ndσυμβεβληκῃςσυν·βεβλη·κῃς
3rdσυμβεβληκῃσυν·βεβλη·κῃ
Pl1stσυμβεβληκωμενσυν·βεβλη·κωμεν
2ndσυμβεβληκητεσυν·βεβλη·κητε
3rdσυμβεβληκωσιν, συμβεβληκωσισυν·βεβλη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμβεβληκοιμι, συμβεβληκοιηνσυν·βεβλη·κοιμι, συν·βεβλη·κοιην classical
2ndσυμβεβληκοις, συμβεβληκοιηςσυν·βεβλη·κοις, συν·βεβλη·κοιης classical
3rdσυμβεβληκοι, συμβεβληκοιησυν·βεβλη·κοι, συν·βεβλη·κοιη classical
Pl1stσυμβεβληκοιμενσυν·βεβλη·κοιμεν
2ndσυμβεβληκοιτεσυν·βεβλη·κοιτε
3rdσυμβεβληκοιενσυν·βεβλη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμβεβλησοιμηνσυν·βεβλη·σοιμην
2ndσυμβεβλησοιοσυν·βεβλη·σοιο
3rdσυμβεβλησοιτοσυν·βεβλη·σοιτο
Pl1stσυμβεβλησοιμεθασυν·βεβλη·σοιμεθα
2ndσυμβεβλησοισθεσυν·βεβλη·σοισθε
3rdσυμβεβλησοιντοσυν·βεβλη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμβεβληκεσυν·βεβλη·κεσυμβεβλησοσυν·βεβλη·σο
3rdσυμβεβληκετωσυν·βεβλη·κετωσυμβεβλησθωσυν·βεβλη·σθω
Pl1st
2ndσυμβεβληκετεσυν·βεβλη·κετεσυμβεβλησθεσυν·βεβλη·σθε
3rdσυμβεβληκετωσανσυν·βεβλη·κετωσανσυμβεβλησθωσαν, συμβεβλησθωνσυν·βεβλη·σθωσαν, συν·βεβλη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμβεβληκεναι​συν·βεβλη·κεναι​συμβεβλησθαι​συν·βεβλη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμβεβλησεσθαι​συν·βεβλη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμβεβληκυιασυμβεβληκοςσυν·βεβλη·κυι·ασυν·βεβλη·κο[τ]·ς
Nomσυμβεβληκως[LXX]συν·βεβλη·κο[τ]·^ς
Accσυμβεβληκυιανσυμβεβληκοτασυν·βεβλη·κυι·ανσυν·βεβλη·κοτ·α
Datσυμβεβληκυιᾳσυμβεβληκοτισυν·βεβλη·κυι·ᾳσυν·βεβλη·κοτ·ι
Genσυμβεβληκυιαςσυμβεβληκοτοςσυν·βεβλη·κυι·αςσυν·βεβλη·κοτ·ος
PlVocσυμβεβληκυιαισυμβεβληκοτεςσυμβεβληκοτασυν·βεβλη·κυι·αισυν·βεβλη·κοτ·εςσυν·βεβλη·κοτ·α
Nom
Accσυμβεβληκυιαςσυμβεβληκοταςσυν·βεβλη·κυι·αςσυν·βεβλη·κοτ·ας
Datσυμβεβληκυιαιςσυμβεβληκοσι, συμβεβληκοσινσυν·βεβλη·κυι·αιςσυν·βεβλη·κο[τ]·σι(ν)
Genσυμβεβληκυιωνσυμβεβληκοτωνσυν·βεβλη·κυι·ωνσυν·βεβλη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμβεβλημενησυμβεβλημενεσυν·βεβλη·μεν·ησυν·βεβλη·μεν·ε
Nomσυμβεβλημενοςσυν·βεβλη·μεν·ος
Accσυμβεβλημενηνσυμβεβλημενονσυν·βεβλη·μεν·ηνσυν·βεβλη·μεν·ον
Datσυμβεβλημενῃσυμβεβλημενῳσυν·βεβλη·μεν·ῃσυν·βεβλη·μεν·ῳ
Genσυμβεβλημενηςσυμβεβλημενουσυν·βεβλη·μεν·ηςσυν·βεβλη·μεν·ου
PlVocσυμβεβλημεναισυμβεβλημενοισυμβεβλημενασυν·βεβλη·μεν·αισυν·βεβλη·μεν·οισυν·βεβλη·μεν·α
Nom
Accσυμβεβλημεναςσυμβεβλημενουςσυν·βεβλη·μεν·αςσυν·βεβλη·μεν·ους
Datσυμβεβλημεναιςσυμβεβλημενοιςσυν·βεβλη·μεν·αιςσυν·βεβλη·μεν·οις
Genσυμβεβλημενωνσυμβεβλημενωνσυν·βεβλη·μεν·ωνσυν·βεβλη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεβεβληκειν, συνεβεβληκησυν·ε·βεβλη·κειν, συν·ε·βεβλη·κη classicalσυνεβεβλημηνσυν·ε·βεβλη·μην
2ndσυνεβεβληκεις, συνεβεβληκηςσυν·ε·βεβλη·κεις, συν·ε·βεβλη·κης classicalσυνεβεβλησοσυν·ε·βεβλη·σο
3rdσυνεβεβληκεισυν·ε·βεβλη·κεισυνεβεβλητοσυν·ε·βεβλη·το
Pl1stσυνεβεβληκειμεν, συνεβεβληκεμενσυν·ε·βεβλη·κειμεν, συν·ε·βεβλη·κεμεν classicalσυνεβεβλημεθασυν·ε·βεβλη·μεθα
2ndσυνεβεβληκειτε, συνεβεβληκετεσυν·ε·βεβλη·κειτε, συν·ε·βεβλη·κετε classicalσυνεβεβλησθεσυν·ε·βεβλη·σθε
3rdσυνεβεβληκεισαν, συνεβεβληκεσανσυν·ε·βεβλη·κεισαν, συν·ε·βεβλη·κεσαν classicalσυνεβεβληντοσυν·ε·βεβλη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμβεβληκειν, συμβεβληκησυν·[ε]·βεβλη·κειν, συν·[ε]·βεβλη·κη classicalσυμβεβλημηνσυν·[ε]·βεβλη·μην
2ndσυμβεβληκεις, συμβεβληκηςσυν·[ε]·βεβλη·κεις, συν·[ε]·βεβλη·κης classicalσυμβεβλησοσυν·[ε]·βεβλη·σο
3rdσυμβεβληκεισυν·[ε]·βεβλη·κεισυμβεβλητοσυν·[ε]·βεβλη·το
Pl1stσυμβεβληκειμεν, συμβεβληκεμενσυν·[ε]·βεβλη·κειμεν, συν·[ε]·βεβλη·κεμεν classicalσυμβεβλημεθασυν·[ε]·βεβλη·μεθα
2ndσυμβεβληκειτε, συμβεβληκετεσυν·[ε]·βεβλη·κειτε, συν·[ε]·βεβλη·κετε classicalσυμβεβλησθεσυν·[ε]·βεβλη·σθε
3rdσυμβεβληκεισαν, συμβεβληκεσανσυν·[ε]·βεβλη·κεισαν, συν·[ε]·βεβλη·κεσαν classicalσυμβεβληντοσυν·[ε]·βεβλη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυνεβληθηνσυν·ε·βλη·θην
2ndσυνεβληθηςσυν·ε·βλη·θης
3rdσυνεβληθη[LXX]συν·ε·βλη·θη
Pl1stσυνεβληθημενσυν·ε·βλη·θημεν
2ndσυνεβληθητεσυν·ε·βλη·θητε
3rdσυνεβληθησανσυν·ε·βλη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυμβληθησομαισυν·βλη·θησομαι
2ndσυμβληθησῃ, συμβληθησεισυν·βλη·θησῃ, συν·βλη·θησει classical
3rdσυμβληθησεταισυν·βλη·θησεται
Pl1stσυμβληθησομεθασυν·βλη·θησομεθα
2ndσυμβληθησεσθεσυν·βλη·θησεσθε
3rdσυμβληθησονταισυν·βλη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυμβληθωσυν·βλη·θω
2ndσυμβληθῃςσυν·βλη·θῃς
3rdσυμβληθῃσυν·βλη·θῃ
Pl1stσυμβληθωμενσυν·βλη·θωμεν
2ndσυμβληθητεσυν·βλη·θητε
3rdσυμβληθωσιν, συμβληθωσισυν·βλη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυμβληθειηνσυν·βλη·θειην
2ndσυμβληθειηςσυν·βλη·θειης
3rdσυμβληθειησυν·βλη·θειη
Pl1stσυμβληθειημεν, συμβληθειμενσυν·βλη·θειημεν, συν·βλη·θειμεν classical
2ndσυμβληθειητε, συμβληθειτεσυν·βλη·θειητε, συν·βλη·θειτε classical
3rdσυμβληθειησαν, συμβληθειενσυν·βλη·θειησαν, συν·βλη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυμβληθησοιμηνσυν·βλη·θησοιμην
2ndσυμβληθησοιοσυν·βλη·θησοιο
3rdσυμβληθησοιτοσυν·βλη·θησοιτο
Pl1stσυμβληθησοιμεθασυν·βλη·θησοιμεθα
2ndσυμβληθησοισθεσυν·βλη·θησοισθε
3rdσυμβληθησοιντοσυν·βλη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμβληθητισυν·βλη·θητι
3rdσυμβληθητωσυν·βλη·θητω
Pl1st
2ndσυμβληθητεσυν·βλη·θητε
3rdσυμβληθητωσαν, συμβληθεντωνσυν·βλη·θητωσαν, συν·βλη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
συμβληθηναι​συν·βλη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
συμβληθησεσθαι​συν·βλη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμβληθεισασυμβληθειςσυμβληθενσυν·βλη·θεισ·ασυν·βλη·θει[ντ]·ςσυν·βλη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσυμβληθεισανσυμβληθεντασυν·βλη·θεισ·ανσυν·βλη·θε[ι]ντ·α
Datσυμβληθεισῃσυμβληθεντισυν·βλη·θεισ·ῃσυν·βλη·θε[ι]ντ·ι
Genσυμβληθεισηςσυμβληθεντοςσυν·βλη·θεισ·ηςσυν·βλη·θε[ι]ντ·ος
PlVocσυμβληθεισαισυμβληθεντεςσυμβληθεντασυν·βλη·θεισ·αισυν·βλη·θε[ι]ντ·εςσυν·βλη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσυμβληθεισαςσυμβληθενταςσυν·βλη·θεισ·αςσυν·βλη·θε[ι]ντ·ας
Datσυμβληθεισαιςσυμβληθεισι, συμβληθεισινσυν·βλη·θεισ·αιςσυν·βλη·θει[ντ]·σι(ν)
Genσυμβληθεισωνσυμβληθεντωνσυν·βλη·θεισ·ωνσυν·βλη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμβληθησομενησυμβληθησομενεσυν·βλη·θησομεν·ησυν·βλη·θησομεν·ε
Nomσυμβληθησομενοςσυν·βλη·θησομεν·ος
Accσυμβληθησομενηνσυμβληθησομενονσυν·βλη·θησομεν·ηνσυν·βλη·θησομεν·ον
Datσυμβληθησομενῃσυμβληθησομενῳσυν·βλη·θησομεν·ῃσυν·βλη·θησομεν·ῳ
Genσυμβληθησομενηςσυμβληθησομενουσυν·βλη·θησομεν·ηςσυν·βλη·θησομεν·ου
PlVocσυμβληθησομεναισυμβληθησομενοισυμβληθησομενασυν·βλη·θησομεν·αισυν·βλη·θησομεν·οισυν·βλη·θησομεν·α
Nom
Accσυμβληθησομεναςσυμβληθησομενουςσυν·βλη·θησομεν·αςσυν·βλη·θησομεν·ους
Datσυμβληθησομεναιςσυμβληθησομενοιςσυν·βλη·θησομεν·αιςσυν·βλη·θησομεν·οις
Genσυμβληθησομενωνσυμβληθησομενωνσυν·βλη·θησομεν·ωνσυν·βλη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 00:14:39 EST