συμβουλευω • SUMBOULEUW • sumbouleuō

Search: συμβουλευσω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συμβουλευσω; συμβουλευσωσυμβουλεύωσυν·βουλευ·σω; συν·βουλευ·σω1aor act sub 1st sg; fut act ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συμβουλευσωσυμβουλεύωσυν·βουλευ·σω1aor act sub 1st sg
συμβουλευσωσυμβουλεύωσυν·βουλευ·σωfut act ind 1st sg

συμ·βουλεύω (συν+βουλευ-, συν+βουλευ·σ-, συν+βουλευ·σ-, -, συν+βεβουλευ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμβουλευω[GNT][LXX]συν·βουλευ·ωσυμβουλευομαισυν·βουλευ·ομαι
2ndσυμβουλευειςσυν·βουλευ·ειςσυμβουλευῃ, συμβουλευει, συμβουλευεσαισυν·βουλευ·ῃ, συν·βουλευ·ει classical, συν·βουλευ·εσαι alt
3rdσυμβουλευεισυν·βουλευ·εισυμβουλευεταισυν·βουλευ·εται
Pl1stσυμβουλευομενσυν·βουλευ·ομενσυμβουλευομεθασυν·βουλευ·ομεθα
2ndσυμβουλευετε[LXX]συν·βουλευ·ετεσυμβουλευεσθεσυν·βουλευ·εσθε
3rdσυμβουλευουσιν, συμβουλευουσισυν·βουλευ·ουσι(ν)συμβουλευονταισυν·βουλευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμβουλευω[GNT][LXX]συν·βουλευ·ωσυμβουλευωμαισυν·βουλευ·ωμαι
2ndσυμβουλευῃςσυν·βουλευ·ῃςσυμβουλευῃσυν·βουλευ·ῃ
3rdσυμβουλευῃσυν·βουλευ·ῃσυμβουλευηταισυν·βουλευ·ηται
Pl1stσυμβουλευωμενσυν·βουλευ·ωμενσυμβουλευωμεθασυν·βουλευ·ωμεθα
2ndσυμβουλευητεσυν·βουλευ·ητεσυμβουλευησθεσυν·βουλευ·ησθε
3rdσυμβουλευωσιν, συμβουλευωσισυν·βουλευ·ωσι(ν)συμβουλευωνταισυν·βουλευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμβουλευοιμισυν·βουλευ·οιμισυμβουλευοιμηνσυν·βουλευ·οιμην
2ndσυμβουλευοιςσυν·βουλευ·οιςσυμβουλευοιοσυν·βουλευ·οιο
3rdσυμβουλευοισυν·βουλευ·οισυμβουλευοιτοσυν·βουλευ·οιτο
Pl1stσυμβουλευοιμενσυν·βουλευ·οιμενσυμβουλευοιμεθασυν·βουλευ·οιμεθα
2ndσυμβουλευοιτεσυν·βουλευ·οιτεσυμβουλευοισθεσυν·βουλευ·οισθε
3rdσυμβουλευοιεν, συμβουλευοισανσυν·βουλευ·οιεν, συν·βουλευ·οισαν altσυμβουλευοιντοσυν·βουλευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμβουλευεσυν·βουλευ·εσυμβουλευου[LXX]συν·βουλευ·ου
3rdσυμβουλευετωσυν·βουλευ·ετωσυμβουλευεσθωσυν·βουλευ·εσθω
Pl1st
2ndσυμβουλευετε[LXX]συν·βουλευ·ετεσυμβουλευεσθεσυν·βουλευ·εσθε
3rdσυμβουλευετωσαν, συμβουλευοντων[LXX]συν·βουλευ·ετωσαν, συν·βουλευ·οντων classicalσυμβουλευεσθωσαν, συμβουλευεσθωνσυν·βουλευ·εσθωσαν, συν·βουλευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμβουλευειν​συν·βουλευ·ειν​συμβουλευεσθαι​συν·βουλευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμβουλευουσασυμβουλευονσυν·βουλευ·ουσ·ασυν·βουλευ·ο[υ]ν[τ]
Nomσυμβουλευων[LXX]συν·βουλευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυμβουλευουσανσυμβουλευοντα[LXX]συν·βουλευ·ουσ·ανσυν·βουλευ·ο[υ]ντ·α
Datσυμβουλευουσῃσυμβουλευοντισυν·βουλευ·ουσ·ῃσυν·βουλευ·ο[υ]ντ·ι
Genσυμβουλευουσηςσυμβουλευοντοςσυν·βουλευ·ουσ·ηςσυν·βουλευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυμβουλευουσαισυμβουλευοντες[LXX]συμβουλευοντα[LXX]συν·βουλευ·ουσ·αισυν·βουλευ·ο[υ]ντ·εςσυν·βουλευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυμβουλευουσαςσυμβουλευονταςσυν·βουλευ·ουσ·αςσυν·βουλευ·ο[υ]ντ·ας
Datσυμβουλευουσαιςσυμβουλευουσι, συμβουλευουσινσυν·βουλευ·ουσ·αιςσυν·βουλευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυμβουλευουσωνσυμβουλευοντων[LXX]συν·βουλευ·ουσ·ωνσυν·βουλευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμβουλευομενησυμβουλευομενεσυν·βουλευ·ομεν·ησυν·βουλευ·ομεν·ε
Nomσυμβουλευομενοςσυν·βουλευ·ομεν·ος
Accσυμβουλευομενηνσυμβουλευομενονσυν·βουλευ·ομεν·ηνσυν·βουλευ·ομεν·ον
Datσυμβουλευομενῃσυμβουλευομενῳσυν·βουλευ·ομεν·ῃσυν·βουλευ·ομεν·ῳ
Genσυμβουλευομενηςσυμβουλευομενουσυν·βουλευ·ομεν·ηςσυν·βουλευ·ομεν·ου
PlVocσυμβουλευομεναισυμβουλευομενοισυμβουλευομενασυν·βουλευ·ομεν·αισυν·βουλευ·ομεν·οισυν·βουλευ·ομεν·α
Nom
Accσυμβουλευομεναςσυμβουλευομενουςσυν·βουλευ·ομεν·αςσυν·βουλευ·ομεν·ους
Datσυμβουλευομεναιςσυμβουλευομενοιςσυν·βουλευ·ομεν·αιςσυν·βουλευ·ομεν·οις
Genσυμβουλευομενωνσυμβουλευομενωνσυν·βουλευ·ομεν·ωνσυν·βουλευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεβουλευονσυν·ε·βουλευ·ονσυνεβουλευομηνσυν·ε·βουλευ·ομην
2ndσυνεβουλευεςσυν·ε·βουλευ·εςσυνεβουλευουσυν·ε·βουλευ·ου
3rdσυνεβουλευεν, συνεβουλευεσυν·ε·βουλευ·ε(ν)συνεβουλευετοσυν·ε·βουλευ·ετο
Pl1stσυνεβουλευομενσυν·ε·βουλευ·ομενσυνεβουλευομεθασυν·ε·βουλευ·ομεθα
2ndσυνεβουλευετεσυν·ε·βουλευ·ετεσυνεβουλευεσθεσυν·ε·βουλευ·εσθε
3rdσυνεβουλευον, συνεβουλευοσανσυν·ε·βουλευ·ον, συν·ε·βουλευ·οσαν altσυνεβουλευοντοσυν·ε·βουλευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμβουλευσω[LXX]συν·βουλευ·σωσυμβουλευσομαι[LXX]συν·βουλευ·σομαι
2ndσυμβουλευσειςσυν·βουλευ·σειςσυμβουλευσῃ, συμβουλευσει, συμβουλευσεσαισυν·βουλευ·σῃ, συν·βουλευ·σει classical, συν·βουλευ·σεσαι alt
3rdσυμβουλευσεισυν·βουλευ·σεισυμβουλευσεταισυν·βουλευ·σεται
Pl1stσυμβουλευσομενσυν·βουλευ·σομενσυμβουλευσομεθασυν·βουλευ·σομεθα
2ndσυμβουλευσετεσυν·βουλευ·σετεσυμβουλευσεσθεσυν·βουλευ·σεσθε
3rdσυμβουλευσουσιν, συμβουλευσουσισυν·βουλευ·σουσι(ν)συμβουλευσονταισυν·βουλευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμβουλευσοιμισυν·βουλευ·σοιμισυμβουλευσοιμηνσυν·βουλευ·σοιμην
2ndσυμβουλευσοιςσυν·βουλευ·σοιςσυμβουλευσοιοσυν·βουλευ·σοιο
3rdσυμβουλευσοισυν·βουλευ·σοισυμβουλευσοιτοσυν·βουλευ·σοιτο
Pl1stσυμβουλευσοιμενσυν·βουλευ·σοιμενσυμβουλευσοιμεθασυν·βουλευ·σοιμεθα
2ndσυμβουλευσοιτεσυν·βουλευ·σοιτεσυμβουλευσοισθεσυν·βουλευ·σοισθε
3rdσυμβουλευσοιενσυν·βουλευ·σοιενσυμβουλευσοιντοσυν·βουλευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμβουλευσειν​συν·βουλευ·σειν​συμβουλευσεσθαι​συν·βουλευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμβουλευσουσασυμβουλευσονσυν·βουλευ·σουσ·ασυν·βουλευ·σο[υ]ν[τ]
Nomσυμβουλευσωνσυν·βουλευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accσυμβουλευσουσανσυμβουλευσοντασυν·βουλευ·σουσ·ανσυν·βουλευ·σο[υ]ντ·α
Datσυμβουλευσουσῃσυμβουλευσοντισυν·βουλευ·σουσ·ῃσυν·βουλευ·σο[υ]ντ·ι
Genσυμβουλευσουσηςσυμβουλευσοντοςσυν·βουλευ·σουσ·ηςσυν·βουλευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocσυμβουλευσουσαισυμβουλευσοντεςσυμβουλευσοντασυν·βουλευ·σουσ·αισυν·βουλευ·σο[υ]ντ·εςσυν·βουλευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσυμβουλευσουσαςσυμβουλευσονταςσυν·βουλευ·σουσ·αςσυν·βουλευ·σο[υ]ντ·ας
Datσυμβουλευσουσαιςσυμβουλευσουσι, συμβουλευσουσινσυν·βουλευ·σουσ·αιςσυν·βουλευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genσυμβουλευσουσωνσυμβουλευσοντωνσυν·βουλευ·σουσ·ωνσυν·βουλευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμβουλευσομενησυμβουλευσομενεσυν·βουλευ·σομεν·ησυν·βουλευ·σομεν·ε
Nomσυμβουλευσομενοςσυν·βουλευ·σομεν·ος
Accσυμβουλευσομενηνσυμβουλευσομενονσυν·βουλευ·σομεν·ηνσυν·βουλευ·σομεν·ον
Datσυμβουλευσομενῃσυμβουλευσομενῳσυν·βουλευ·σομεν·ῃσυν·βουλευ·σομεν·ῳ
Genσυμβουλευσομενηςσυμβουλευσομενουσυν·βουλευ·σομεν·ηςσυν·βουλευ·σομεν·ου
PlVocσυμβουλευσομεναισυμβουλευσομενοισυμβουλευσομενασυν·βουλευ·σομεν·αισυν·βουλευ·σομεν·οισυν·βουλευ·σομεν·α
Nom
Accσυμβουλευσομεναςσυμβουλευσομενουςσυν·βουλευ·σομεν·αςσυν·βουλευ·σομεν·ους
Datσυμβουλευσομεναιςσυμβουλευσομενοιςσυν·βουλευ·σομεν·αιςσυν·βουλευ·σομεν·οις
Genσυμβουλευσομενωνσυμβουλευσομενωνσυν·βουλευ·σομεν·ωνσυν·βουλευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεβουλευσα[LXX]συν·ε·βουλευ·σασυνεβουλευσαμηνσυν·ε·βουλευ·σαμην
2ndσυνεβουλευσαςσυν·ε·βουλευ·σαςσυνεβουλευσωσυν·ε·βουλευ·σω
3rdσυνεβουλευσεν[LXX], συνεβουλευσεσυν·ε·βουλευ·σε(ν), συν·ε·βουλευ·σε(ν)συνεβουλευσατο[LXX]συν·ε·βουλευ·σατο
Pl1stσυνεβουλευσαμενσυν·ε·βουλευ·σαμενσυνεβουλευσαμεθασυν·ε·βουλευ·σαμεθα
2ndσυνεβουλευσατεσυν·ε·βουλευ·σατεσυνεβουλευσασθεσυν·ε·βουλευ·σασθε
3rdσυνεβουλευσαν[LXX]συν·ε·βουλευ·σανσυνεβουλευσαντο[GNT][LXX]συν·ε·βουλευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμβουλευσω[LXX]συν·βουλευ·σωσυμβουλευσωμαισυν·βουλευ·σωμαι
2ndσυμβουλευσῃςσυν·βουλευ·σῃςσυμβουλευσῃσυν·βουλευ·σῃ
3rdσυμβουλευσῃσυν·βουλευ·σῃσυμβουλευσηταισυν·βουλευ·σηται
Pl1stσυμβουλευσωμενσυν·βουλευ·σωμενσυμβουλευσωμεθασυν·βουλευ·σωμεθα
2ndσυμβουλευσητεσυν·βουλευ·σητεσυμβουλευσησθεσυν·βουλευ·σησθε
3rdσυμβουλευσωσιν, συμβουλευσωσισυν·βουλευ·σωσι(ν)συμβουλευσωνταισυν·βουλευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμβουλευσαιμι, συμβουλευσαιμ’[LXX]συν·βουλευ·σαιμι, συμ·βουλευ·σαιμισυμβουλευσαιμηνσυν·βουλευ·σαιμην
2ndσυμβουλευσαις, συμβουλευσειαςσυν·βουλευ·σαις, συν·βουλευ·σειας classicalσυμβουλευσαιοσυν·βουλευ·σαιο
3rdσυμβουλευσαι, συμβουλευσειεσυν·βουλευ·σαι, συν·βουλευ·σειε classicalσυμβουλευσαιτοσυν·βουλευ·σαιτο
Pl1stσυμβουλευσαιμενσυν·βουλευ·σαιμενσυμβουλευσαιμεθασυν·βουλευ·σαιμεθα
2ndσυμβουλευσαιτεσυν·βουλευ·σαιτεσυμβουλευσαισθεσυν·βουλευ·σαισθε
3rdσυμβουλευσαιεν, συμβουλευσαισαν, συμβουλευσειαν, συμβουλευσειενσυν·βουλευ·σαιεν, συν·βουλευ·σαισαν alt, συν·βουλευ·σειαν classical, συν·βουλευ·σειεν classicalσυμβουλευσαιντοσυν·βουλευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμβουλευσονσυν·βουλευ·σονσυμβουλευσαισυν·βουλευ·σαι
3rdσυμβουλευσατωσυν·βουλευ·σατωσυμβουλευσασθωσυν·βουλευ·σασθω
Pl1st
2ndσυμβουλευσατεσυν·βουλευ·σατεσυμβουλευσασθεσυν·βουλευ·σασθε
3rdσυμβουλευσατωσαν, συμβουλευσαντωνσυν·βουλευ·σατωσαν, συν·βουλευ·σαντων classicalσυμβουλευσασθωσαν, συμβουλευσασθωνσυν·βουλευ·σασθωσαν, συν·βουλευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμβουλευσαι​συν·βουλευ·σαι​συμβουλευσασθαι​συν·βουλευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμβουλευσασασυμβουλευσας[GNT]συμβουλευσανσυν·βουλευ·σασ·ασυν·βουλευ·σα[ντ]·ςσυν·βουλευ·σαν[τ]
Nom
Accσυμβουλευσασανσυμβουλευσαντασυν·βουλευ·σασ·ανσυν·βουλευ·σαντ·α
Datσυμβουλευσασῃσυμβουλευσαντισυν·βουλευ·σασ·ῃσυν·βουλευ·σαντ·ι
Genσυμβουλευσασηςσυμβουλευσαντοςσυν·βουλευ·σασ·ηςσυν·βουλευ·σαντ·ος
PlVocσυμβουλευσασαισυμβουλευσαντεςσυμβουλευσαντασυν·βουλευ·σασ·αισυν·βουλευ·σαντ·εςσυν·βουλευ·σαντ·α
Nom
Accσυμβουλευσασαςσυμβουλευσανταςσυν·βουλευ·σασ·αςσυν·βουλευ·σαντ·ας
Datσυμβουλευσασαιςσυμβουλευσασι, συμβουλευσασιν[LXX]συν·βουλευ·σασ·αιςσυν·βουλευ·σα[ντ]·σι(ν), συν·βουλευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genσυμβουλευσασωνσυμβουλευσαντωνσυν·βουλευ·σασ·ωνσυν·βουλευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμβουλευσαμενησυμβουλευσαμενεσυν·βουλευ·σαμεν·ησυν·βουλευ·σαμεν·ε
Nomσυμβουλευσαμενοςσυν·βουλευ·σαμεν·ος
Accσυμβουλευσαμενηνσυμβουλευσαμενονσυν·βουλευ·σαμεν·ηνσυν·βουλευ·σαμεν·ον
Datσυμβουλευσαμενῃσυμβουλευσαμενῳσυν·βουλευ·σαμεν·ῃσυν·βουλευ·σαμεν·ῳ
Genσυμβουλευσαμενηςσυμβουλευσαμενουσυν·βουλευ·σαμεν·ηςσυν·βουλευ·σαμεν·ου
PlVocσυμβουλευσαμεναισυμβουλευσαμενοισυμβουλευσαμενασυν·βουλευ·σαμεν·αισυν·βουλευ·σαμεν·οισυν·βουλευ·σαμεν·α
Nom
Accσυμβουλευσαμεναςσυμβουλευσαμενουςσυν·βουλευ·σαμεν·αςσυν·βουλευ·σαμεν·ους
Datσυμβουλευσαμεναιςσυμβουλευσαμενοιςσυν·βουλευ·σαμεν·αιςσυν·βουλευ·σαμεν·οις
Genσυμβουλευσαμενωνσυμβουλευσαμενωνσυν·βουλευ·σαμεν·ωνσυν·βουλευ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμβεβουλευμαισυν·βεβουλευ·μαι
2ndσυμβεβουλευσαι[LXX]συν·βεβουλευ·σαι
3rdσυμβεβουλευταισυν·βεβουλευ·ται
Pl1stσυμβεβουλευμεθασυν·βεβουλευ·μεθα
2ndσυμβεβουλευσθεσυν·βεβουλευ·σθε
3rdσυμβεβουλευνταισυν·βεβουλευ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμβεβουλευσομαισυν·βεβουλευ·σομαι
2ndσυμβεβουλευσῃ, συμβεβουλευσεισυν·βεβουλευ·σῃ, συν·βεβουλευ·σει classical
3rdσυμβεβουλευσεταισυν·βεβουλευ·σεται
Pl1stσυμβεβουλευσομεθασυν·βεβουλευ·σομεθα
2ndσυμβεβουλευσεσθεσυν·βεβουλευ·σεσθε
3rdσυμβεβουλευσονταισυν·βεβουλευ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμβεβουλευσοιμηνσυν·βεβουλευ·σοιμην
2ndσυμβεβουλευσοιοσυν·βεβουλευ·σοιο
3rdσυμβεβουλευσοιτοσυν·βεβουλευ·σοιτο
Pl1stσυμβεβουλευσοιμεθασυν·βεβουλευ·σοιμεθα
2ndσυμβεβουλευσοισθεσυν·βεβουλευ·σοισθε
3rdσυμβεβουλευσοιντοσυν·βεβουλευ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμβεβουλευσοσυν·βεβουλευ·σο
3rdσυμβεβουλευσθωσυν·βεβουλευ·σθω
Pl1st
2ndσυμβεβουλευσθεσυν·βεβουλευ·σθε
3rdσυμβεβουλευσθωσαν, συμβεβουλευσθωνσυν·βεβουλευ·σθωσαν, συν·βεβουλευ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμβεβουλευσθαι​συν·βεβουλευ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμβεβουλευσεσθαι​συν·βεβουλευ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμβεβουλευμενησυμβεβουλευμενεσυν·βεβουλευ·μεν·ησυν·βεβουλευ·μεν·ε
Nomσυμβεβουλευμενοςσυν·βεβουλευ·μεν·ος
Accσυμβεβουλευμενηνσυμβεβουλευμενονσυν·βεβουλευ·μεν·ηνσυν·βεβουλευ·μεν·ον
Datσυμβεβουλευμενῃσυμβεβουλευμενῳσυν·βεβουλευ·μεν·ῃσυν·βεβουλευ·μεν·ῳ
Genσυμβεβουλευμενηςσυμβεβουλευμενουσυν·βεβουλευ·μεν·ηςσυν·βεβουλευ·μεν·ου
PlVocσυμβεβουλευμεναισυμβεβουλευμενοισυμβεβουλευμενασυν·βεβουλευ·μεν·αισυν·βεβουλευ·μεν·οισυν·βεβουλευ·μεν·α
Nom
Accσυμβεβουλευμεναςσυμβεβουλευμενουςσυν·βεβουλευ·μεν·αςσυν·βεβουλευ·μεν·ους
Datσυμβεβουλευμεναιςσυμβεβουλευμενοιςσυν·βεβουλευ·μεν·αιςσυν·βεβουλευ·μεν·οις
Genσυμβεβουλευμενωνσυμβεβουλευμενωνσυν·βεβουλευ·μεν·ωνσυν·βεβουλευ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεβεβουλευμηνσυν·ε·βεβουλευ·μην
2ndσυνεβεβουλευσοσυν·ε·βεβουλευ·σο
3rdσυνεβεβουλευτοσυν·ε·βεβουλευ·το
Pl1stσυνεβεβουλευμεθασυν·ε·βεβουλευ·μεθα
2ndσυνεβεβουλευσθεσυν·ε·βεβουλευ·σθε
3rdσυνεβεβουλευντοσυν·ε·βεβουλευ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμβεβουλευμηνσυν·[ε]·βεβουλευ·μην
2ndσυμβεβουλευσοσυν·[ε]·βεβουλευ·σο
3rdσυμβεβουλευτοσυν·[ε]·βεβουλευ·το
Pl1stσυμβεβουλευμεθασυν·[ε]·βεβουλευ·μεθα
2ndσυμβεβουλευσθεσυν·[ε]·βεβουλευ·σθε
3rdσυμβεβουλευντοσυν·[ε]·βεβουλευ·ντο

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 00:33:59 EST