συλλυπεω • SULLUPEW • sullupeō

Search: συλλυπουμενον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συλλυπουμενον; συλλυπουμενονσυλλυπέωσυν·λυπ(ε)·ομεν·ον; συν·λυπ(ε)·ομεν·ονpres mp ptcp mas acc sg; pres mp ptcp neu nom|acc|voc sg

συλ·λυπέω (συν+λυπ(ε)-, -, -, -, -, συν+λυπη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυλλυπωσυν·λυπ(ε)·ωσυλλυπουμαισυν·λυπ(ε)·ομαι
2ndσυλλυπειςσυν·λυπ(ε)·ειςσυλλυπῃ, συλλυπει, συλλυπεισαισυν·λυπ(ε)·ῃ, συν·λυπ(ε)·ει classical, συν·λυπ(ε)·εσαι alt
3rdσυλλυπεισυν·λυπ(ε)·εισυλλυπειταισυν·λυπ(ε)·εται
Pl1stσυλλυπουμενσυν·λυπ(ε)·ομενσυλλυπουμεθασυν·λυπ(ε)·ομεθα
2ndσυλλυπειτεσυν·λυπ(ε)·ετεσυλλυπεισθεσυν·λυπ(ε)·εσθε
3rdσυλλυπουσιν, συλλυπουσισυν·λυπ(ε)·ουσι(ν)συλλυπουνταισυν·λυπ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυλλυπωσυν·λυπ(ε)·ωσυλλυπωμαισυν·λυπ(ε)·ωμαι
2ndσυλλυπῃςσυν·λυπ(ε)·ῃςσυλλυπῃσυν·λυπ(ε)·ῃ
3rdσυλλυπῃσυν·λυπ(ε)·ῃσυλλυπηταισυν·λυπ(ε)·ηται
Pl1stσυλλυπωμενσυν·λυπ(ε)·ωμενσυλλυπωμεθασυν·λυπ(ε)·ωμεθα
2ndσυλλυπητεσυν·λυπ(ε)·ητεσυλλυπησθεσυν·λυπ(ε)·ησθε
3rdσυλλυπωσιν, συλλυπωσισυν·λυπ(ε)·ωσι(ν)συλλυπωνταισυν·λυπ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυλλυποιμισυν·λυπ(ε)·οιμισυλλυποιμηνσυν·λυπ(ε)·οιμην
2ndσυλλυποιςσυν·λυπ(ε)·οιςσυλλυποιοσυν·λυπ(ε)·οιο
3rdσυλλυποισυν·λυπ(ε)·οισυλλυποιτοσυν·λυπ(ε)·οιτο
Pl1stσυλλυποιμενσυν·λυπ(ε)·οιμενσυλλυποιμεθασυν·λυπ(ε)·οιμεθα
2ndσυλλυποιτεσυν·λυπ(ε)·οιτεσυλλυποισθεσυν·λυπ(ε)·οισθε
3rdσυλλυποιεν, συλλυποισανσυν·λυπ(ε)·οιεν, συν·λυπ(ε)·οισαν altσυλλυποιντοσυν·λυπ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυλλυπεισυν·λυπ(ε)·εσυλλυπουσυν·λυπ(ε)·ου
3rdσυλλυπειτωσυν·λυπ(ε)·ετωσυλλυπεισθωσυν·λυπ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndσυλλυπειτεσυν·λυπ(ε)·ετεσυλλυπεισθεσυν·λυπ(ε)·εσθε
3rdσυλλυπειτωσαν, συλλυπουντωνσυν·λυπ(ε)·ετωσαν, συν·λυπ(ε)·οντων classicalσυλλυπεισθωσαν, συλλυπεισθωνσυν·λυπ(ε)·εσθωσαν, συν·λυπ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συλλυπειν​συν·λυπ(ε)·ειν​συλλυπεισθαι​συν·λυπ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυλλυπουσασυλλυπουνσυν·λυπ(ε)·ουσ·ασυν·λυπ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomσυλλυπωνσυν·λυπ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυλλυπουσανσυλλυπουντασυν·λυπ(ε)·ουσ·ανσυν·λυπ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datσυλλυπουσῃσυλλυπουντισυν·λυπ(ε)·ουσ·ῃσυν·λυπ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genσυλλυπουσηςσυλλυπουντοςσυν·λυπ(ε)·ουσ·ηςσυν·λυπ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυλλυπουσαισυλλυπουντεςσυλλυπουντασυν·λυπ(ε)·ουσ·αισυν·λυπ(ε)·ο[υ]ντ·εςσυν·λυπ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυλλυπουσαςσυλλυπουνταςσυν·λυπ(ε)·ουσ·αςσυν·λυπ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datσυλλυπουσαιςσυλλυπουσι, συλλυπουσινσυν·λυπ(ε)·ουσ·αιςσυν·λυπ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυλλυπουσωνσυλλυπουντωνσυν·λυπ(ε)·ουσ·ωνσυν·λυπ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυλλυπουμενησυλλυπουμενεσυν·λυπ(ε)·ομεν·ησυν·λυπ(ε)·ομεν·ε
Nomσυλλυπουμενος[GNT]συν·λυπ(ε)·ομεν·ος
Accσυλλυπουμενηνσυλλυπουμενον[LXX]συν·λυπ(ε)·ομεν·ηνσυν·λυπ(ε)·ομεν·ον
Datσυλλυπουμενῃσυλλυπουμενῳσυν·λυπ(ε)·ομεν·ῃσυν·λυπ(ε)·ομεν·ῳ
Genσυλλυπουμενηςσυλλυπουμενουσυν·λυπ(ε)·ομεν·ηςσυν·λυπ(ε)·ομεν·ου
PlVocσυλλυπουμεναισυλλυπουμενοισυλλυπουμενασυν·λυπ(ε)·ομεν·αισυν·λυπ(ε)·ομεν·οισυν·λυπ(ε)·ομεν·α
Nom
Accσυλλυπουμεναςσυλλυπουμενουςσυν·λυπ(ε)·ομεν·αςσυν·λυπ(ε)·ομεν·ους
Datσυλλυπουμεναιςσυλλυπουμενοιςσυν·λυπ(ε)·ομεν·αιςσυν·λυπ(ε)·ομεν·οις
Genσυλλυπουμενωνσυλλυπουμενωνσυν·λυπ(ε)·ομεν·ωνσυν·λυπ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνελυπουνσυν·ε·λυπ(ε)·ονσυνελυπουμηνσυν·ε·λυπ(ε)·ομην
2ndσυνελυπειςσυν·ε·λυπ(ε)·εςσυνελυπουσυν·ε·λυπ(ε)·ου
3rdσυνελυπεισυν·ε·λυπ(ε)·εσυνελυπειτοσυν·ε·λυπ(ε)·ετο
Pl1stσυνελυπουμενσυν·ε·λυπ(ε)·ομενσυνελυπουμεθασυν·ε·λυπ(ε)·ομεθα
2ndσυνελυπειτεσυν·ε·λυπ(ε)·ετεσυνελυπεισθεσυν·ε·λυπ(ε)·εσθε
3rdσυνελυπουν, συνελυπουσανσυν·ε·λυπ(ε)·ον, συν·ε·λυπ(ε)·οσαν altσυνελυπουντοσυν·ε·λυπ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυνελυπηθηνσυν·ε·λυπη·θην
2ndσυνελυπηθηςσυν·ε·λυπη·θης
3rdσυνελυπηθησυν·ε·λυπη·θη
Pl1stσυνελυπηθημενσυν·ε·λυπη·θημεν
2ndσυνελυπηθητεσυν·ε·λυπη·θητε
3rdσυνελυπηθησανσυν·ε·λυπη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυλλυπηθησομαισυν·λυπη·θησομαι
2ndσυλλυπηθησῃ, συλλυπηθησεισυν·λυπη·θησῃ, συν·λυπη·θησει classical
3rdσυλλυπηθησεται[LXX]συν·λυπη·θησεται
Pl1stσυλλυπηθησομεθασυν·λυπη·θησομεθα
2ndσυλλυπηθησεσθεσυν·λυπη·θησεσθε
3rdσυλλυπηθησονταισυν·λυπη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυλλυπηθωσυν·λυπη·θω
2ndσυλλυπηθῃςσυν·λυπη·θῃς
3rdσυλλυπηθῃσυν·λυπη·θῃ
Pl1stσυλλυπηθωμενσυν·λυπη·θωμεν
2ndσυλλυπηθητεσυν·λυπη·θητε
3rdσυλλυπηθωσιν, συλλυπηθωσισυν·λυπη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυλλυπηθειηνσυν·λυπη·θειην
2ndσυλλυπηθειηςσυν·λυπη·θειης
3rdσυλλυπηθειησυν·λυπη·θειη
Pl1stσυλλυπηθειημεν, συλλυπηθειμενσυν·λυπη·θειημεν, συν·λυπη·θειμεν classical
2ndσυλλυπηθειητε, συλλυπηθειτεσυν·λυπη·θειητε, συν·λυπη·θειτε classical
3rdσυλλυπηθειησαν, συλλυπηθειενσυν·λυπη·θειησαν, συν·λυπη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυλλυπηθησοιμηνσυν·λυπη·θησοιμην
2ndσυλλυπηθησοιοσυν·λυπη·θησοιο
3rdσυλλυπηθησοιτοσυν·λυπη·θησοιτο
Pl1stσυλλυπηθησοιμεθασυν·λυπη·θησοιμεθα
2ndσυλλυπηθησοισθεσυν·λυπη·θησοισθε
3rdσυλλυπηθησοιντοσυν·λυπη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυλλυπηθητισυν·λυπη·θητι
3rdσυλλυπηθητωσυν·λυπη·θητω
Pl1st
2ndσυλλυπηθητεσυν·λυπη·θητε
3rdσυλλυπηθητωσαν, συλλυπηθεντωνσυν·λυπη·θητωσαν, συν·λυπη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
συλλυπηθηναι​συν·λυπη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
συλλυπηθησεσθαι​συν·λυπη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυλλυπηθεισασυλλυπηθειςσυλλυπηθενσυν·λυπη·θεισ·ασυν·λυπη·θει[ντ]·ςσυν·λυπη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσυλλυπηθεισανσυλλυπηθεντασυν·λυπη·θεισ·ανσυν·λυπη·θε[ι]ντ·α
Datσυλλυπηθεισῃσυλλυπηθεντισυν·λυπη·θεισ·ῃσυν·λυπη·θε[ι]ντ·ι
Genσυλλυπηθεισηςσυλλυπηθεντοςσυν·λυπη·θεισ·ηςσυν·λυπη·θε[ι]ντ·ος
PlVocσυλλυπηθεισαισυλλυπηθεντεςσυλλυπηθεντασυν·λυπη·θεισ·αισυν·λυπη·θε[ι]ντ·εςσυν·λυπη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσυλλυπηθεισαςσυλλυπηθενταςσυν·λυπη·θεισ·αςσυν·λυπη·θε[ι]ντ·ας
Datσυλλυπηθεισαιςσυλλυπηθεισι, συλλυπηθεισινσυν·λυπη·θεισ·αιςσυν·λυπη·θει[ντ]·σι(ν)
Genσυλλυπηθεισωνσυλλυπηθεντωνσυν·λυπη·θεισ·ωνσυν·λυπη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυλλυπηθησομενησυλλυπηθησομενεσυν·λυπη·θησομεν·ησυν·λυπη·θησομεν·ε
Nomσυλλυπηθησομενοςσυν·λυπη·θησομεν·ος
Accσυλλυπηθησομενηνσυλλυπηθησομενονσυν·λυπη·θησομεν·ηνσυν·λυπη·θησομεν·ον
Datσυλλυπηθησομενῃσυλλυπηθησομενῳσυν·λυπη·θησομεν·ῃσυν·λυπη·θησομεν·ῳ
Genσυλλυπηθησομενηςσυλλυπηθησομενουσυν·λυπη·θησομεν·ηςσυν·λυπη·θησομεν·ου
PlVocσυλλυπηθησομεναισυλλυπηθησομενοισυλλυπηθησομενασυν·λυπη·θησομεν·αισυν·λυπη·θησομεν·οισυν·λυπη·θησομεν·α
Nom
Accσυλλυπηθησομεναςσυλλυπηθησομενουςσυν·λυπη·θησομεν·αςσυν·λυπη·θησομεν·ους
Datσυλλυπηθησομεναιςσυλλυπηθησομενοιςσυν·λυπη·θησομεν·αιςσυν·λυπη·θησομεν·οις
Genσυλλυπηθησομενωνσυλλυπηθησομενωνσυν·λυπη·θησομεν·ωνσυν·λυπη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 09:31:41 EDT