συλλαμβανω • SULLAMBANW • sullambanō

Search: συλλαβουσα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συλλαβουσασυλλαμβάνωσυν·λαβ·ουσ·α2aor act ptcp fem nom|voc sg

συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυλλαμβανωσυν·λαμβαν·ωσυλλαμβανομαισυν·λαμβαν·ομαι
2ndσυλλαμβανειςσυν·λαμβαν·ειςσυλλαμβανῃ, συλλαμβανει, συλλαμβανεσαισυν·λαμβαν·ῃ, συν·λαμβαν·ει classical, συν·λαμβαν·εσαι alt
3rdσυλλαμβανεισυν·λαμβαν·εισυλλαμβανεταισυν·λαμβαν·εται
Pl1stσυλλαμβανομενσυν·λαμβαν·ομενσυλλαμβανομεθασυν·λαμβαν·ομεθα
2ndσυλλαμβανετεσυν·λαμβαν·ετεσυλλαμβανεσθεσυν·λαμβαν·εσθε
3rdσυλλαμβανουσιν, συλλαμβανουσισυν·λαμβαν·ουσι(ν)συλλαμβανονται[LXX]συν·λαμβαν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυλλαμβανωσυν·λαμβαν·ωσυλλαμβανωμαισυν·λαμβαν·ωμαι
2ndσυλλαμβανῃςσυν·λαμβαν·ῃςσυλλαμβανῃσυν·λαμβαν·ῃ
3rdσυλλαμβανῃσυν·λαμβαν·ῃσυλλαμβανηταισυν·λαμβαν·ηται
Pl1stσυλλαμβανωμενσυν·λαμβαν·ωμενσυλλαμβανωμεθασυν·λαμβαν·ωμεθα
2ndσυλλαμβανητεσυν·λαμβαν·ητεσυλλαμβανησθεσυν·λαμβαν·ησθε
3rdσυλλαμβανωσιν, συλλαμβανωσισυν·λαμβαν·ωσι(ν)συλλαμβανωνταισυν·λαμβαν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυλλαμβανοιμισυν·λαμβαν·οιμισυλλαμβανοιμηνσυν·λαμβαν·οιμην
2ndσυλλαμβανοιςσυν·λαμβαν·οιςσυλλαμβανοιοσυν·λαμβαν·οιο
3rdσυλλαμβανοισυν·λαμβαν·οισυλλαμβανοιτοσυν·λαμβαν·οιτο
Pl1stσυλλαμβανοιμενσυν·λαμβαν·οιμενσυλλαμβανοιμεθασυν·λαμβαν·οιμεθα
2ndσυλλαμβανοιτεσυν·λαμβαν·οιτεσυλλαμβανοισθεσυν·λαμβαν·οισθε
3rdσυλλαμβανοιεν, συλλαμβανοισανσυν·λαμβαν·οιεν, συν·λαμβαν·οισαν altσυλλαμβανοιντοσυν·λαμβαν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυλλαμβανεσυν·λαμβαν·εσυλλαμβανου[GNT]συν·λαμβαν·ου
3rdσυλλαμβανετωσυν·λαμβαν·ετωσυλλαμβανεσθωσυν·λαμβαν·εσθω
Pl1st
2ndσυλλαμβανετεσυν·λαμβαν·ετεσυλλαμβανεσθεσυν·λαμβαν·εσθε
3rdσυλλαμβανετωσαν, συλλαμβανοντωνσυν·λαμβαν·ετωσαν, συν·λαμβαν·οντων classicalσυλλαμβανεσθωσαν, συλλαμβανεσθωνσυν·λαμβαν·εσθωσαν, συν·λαμβαν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συλλαμβανειν​συν·λαμβαν·ειν​συλλαμβανεσθαι[LXX]​συν·λαμβαν·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυλλαμβανουσασυλλαμβανονσυν·λαμβαν·ουσ·ασυν·λαμβαν·ο[υ]ν[τ]
Nomσυλλαμβανωνσυν·λαμβαν·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυλλαμβανουσανσυλλαμβανοντασυν·λαμβαν·ουσ·ανσυν·λαμβαν·ο[υ]ντ·α
Datσυλλαμβανουσῃσυλλαμβανοντισυν·λαμβαν·ουσ·ῃσυν·λαμβαν·ο[υ]ντ·ι
Genσυλλαμβανουσηςσυλλαμβανοντοςσυν·λαμβαν·ουσ·ηςσυν·λαμβαν·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυλλαμβανουσαισυλλαμβανοντεςσυλλαμβανοντασυν·λαμβαν·ουσ·αισυν·λαμβαν·ο[υ]ντ·εςσυν·λαμβαν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυλλαμβανουσαςσυλλαμβανονταςσυν·λαμβαν·ουσ·αςσυν·λαμβαν·ο[υ]ντ·ας
Datσυλλαμβανουσαιςσυλλαμβανουσι, συλλαμβανουσινσυν·λαμβαν·ουσ·αιςσυν·λαμβαν·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυλλαμβανουσωνσυλλαμβανοντωνσυν·λαμβαν·ουσ·ωνσυν·λαμβαν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυλλαμβανομενησυλλαμβανομενεσυν·λαμβαν·ομεν·ησυν·λαμβαν·ομεν·ε
Nomσυλλαμβανομενοςσυν·λαμβαν·ομεν·ος
Accσυλλαμβανομενηνσυλλαμβανομενονσυν·λαμβαν·ομεν·ηνσυν·λαμβαν·ομεν·ον
Datσυλλαμβανομενῃσυλλαμβανομενῳσυν·λαμβαν·ομεν·ῃσυν·λαμβαν·ομεν·ῳ
Genσυλλαμβανομενηςσυλλαμβανομενουσυν·λαμβαν·ομεν·ηςσυν·λαμβαν·ομεν·ου
PlVocσυλλαμβανομεναισυλλαμβανομενοισυλλαμβανομενασυν·λαμβαν·ομεν·αισυν·λαμβαν·ομεν·οισυν·λαμβαν·ομεν·α
Nom
Accσυλλαμβανομεναςσυλλαμβανομενουςσυν·λαμβαν·ομεν·αςσυν·λαμβαν·ομεν·ους
Datσυλλαμβανομεναιςσυλλαμβανομενοιςσυν·λαμβαν·ομεν·αιςσυν·λαμβαν·ομεν·οις
Genσυλλαμβανομενωνσυλλαμβανομενωνσυν·λαμβαν·ομεν·ωνσυν·λαμβαν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνελαμβανονσυν·ε·λαμβαν·ονσυνελαμβανομηνσυν·ε·λαμβαν·ομην
2ndσυνελαμβανεςσυν·ε·λαμβαν·εςσυνελαμβανουσυν·ε·λαμβαν·ου
3rdσυνελαμβανεν, συνελαμβανεσυν·ε·λαμβαν·ε(ν)συνελαμβανετοσυν·ε·λαμβαν·ετο
Pl1stσυνελαμβανομενσυν·ε·λαμβαν·ομενσυνελαμβανομεθασυν·ε·λαμβαν·ομεθα
2ndσυνελαμβανετεσυν·ε·λαμβαν·ετεσυνελαμβανεσθεσυν·ε·λαμβαν·εσθε
3rdσυνελαμβανον, συνελαμβανοσαν[LXX]συν·ε·λαμβαν·ον, συν·ε·λαμβαν·οσαν altσυνελαμβανοντοσυν·ε·λαμβαν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυλλημψω, συλληψωσυν·λημβ·σω, συν·ληβ·σωσυλλημψομαι, συλληψομαισυν·λημβ·σομαι, συν·ληβ·σομαι
2ndσυλλημψεις, συλληψειςσυν·λημβ·σεις, συν·ληβ·σειςσυλλημψῃ[GNT][LXX], συλλημψει[LXX], συλλημψεσαι, συλληψῃ[GNT], συλληψει, συλληψεσαισυν·λημβ·σῃ, συν·λημβ·σει classical, συν·λημβ·σεσαι alt, συν·ληβ·σῃ, συν·ληβ·σει classical, συν·ληβ·σεσαι alt
3rdσυλλημψει[LXX], συλληψεισυν·λημβ·σει, συν·ληβ·σεισυλλημψεται[LXX], συλληψεταισυν·λημβ·σεται, συν·ληβ·σεται
Pl1stσυλλημψομεν, συλληψομενσυν·λημβ·σομεν, συν·ληβ·σομενσυλλημψομεθα[LXX], συλληψομεθασυν·λημβ·σομεθα, συν·ληβ·σομεθα
2ndσυλλημψετε, συλληψετεσυν·λημβ·σετε, συν·ληβ·σετεσυλλημψεσθε, συλληψεσθεσυν·λημβ·σεσθε, συν·ληβ·σεσθε
3rdσυλλημψουσιν, συλλημψουσι, συλληψουσιν, συλληψουσισυν·λημβ·σουσι(ν), συν·ληβ·σουσι(ν)συλλημψονται[LXX], συλληψονταισυν·λημβ·σονται, συν·ληβ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυλλημψοιμι, συλληψοιμισυν·λημβ·σοιμι, συν·ληβ·σοιμισυλλημψοιμην, συλληψοιμηνσυν·λημβ·σοιμην, συν·ληβ·σοιμην
2ndσυλλημψοις, συλληψοιςσυν·λημβ·σοις, συν·ληβ·σοιςσυλλημψοιο, συλληψοιοσυν·λημβ·σοιο, συν·ληβ·σοιο
3rdσυλλημψοι, συλληψοισυν·λημβ·σοι, συν·ληβ·σοισυλλημψοιτο, συλληψοιτοσυν·λημβ·σοιτο, συν·ληβ·σοιτο
Pl1stσυλλημψοιμεν, συλληψοιμενσυν·λημβ·σοιμεν, συν·ληβ·σοιμενσυλλημψοιμεθα, συλληψοιμεθασυν·λημβ·σοιμεθα, συν·ληβ·σοιμεθα
2ndσυλλημψοιτε, συλληψοιτεσυν·λημβ·σοιτε, συν·ληβ·σοιτεσυλλημψοισθε, συλληψοισθεσυν·λημβ·σοισθε, συν·ληβ·σοισθε
3rdσυλλημψοιεν, συλληψοιενσυν·λημβ·σοιεν, συν·ληβ·σοιενσυλλημψοιντο, συλληψοιντοσυν·λημβ·σοιντο, συν·ληβ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συλλημψειν, συλληψειν​συν·λημβ·σειν, συν·ληβ·σειν​συλλημψεσθαι, συλληψεσθαι​συν·λημβ·σεσθαι, συν·ληβ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυλλημψουσα, συλληψουσασυλλημψον, συλληψονσυν·λημβ·σουσ·α, συν·ληβ·σουσ·ασυν·λημβ·σο[υ]ν[τ], συν·ληβ·σο[υ]ν[τ]
Nomσυλλημψων, συλληψωνσυν·λημβ·σο[υ]ν[τ]·^, συν·ληβ·σο[υ]ν[τ]·^
Accσυλλημψουσαν, συλληψουσανσυλλημψοντα, συλληψοντασυν·λημβ·σουσ·αν, συν·ληβ·σουσ·ανσυν·λημβ·σο[υ]ντ·α, συν·ληβ·σο[υ]ντ·α
Datσυλλημψουσῃ, συλληψουσῃσυλλημψοντι, συλληψοντισυν·λημβ·σουσ·ῃ, συν·ληβ·σουσ·ῃσυν·λημβ·σο[υ]ντ·ι, συν·ληβ·σο[υ]ντ·ι
Genσυλλημψουσης, συλληψουσηςσυλλημψοντος, συλληψοντοςσυν·λημβ·σουσ·ης, συν·ληβ·σουσ·ηςσυν·λημβ·σο[υ]ντ·ος, συν·ληβ·σο[υ]ντ·ος
PlVocσυλλημψουσαι, συλληψουσαισυλλημψοντες, συλληψοντεςσυλλημψοντα, συλληψοντασυν·λημβ·σουσ·αι, συν·ληβ·σουσ·αισυν·λημβ·σο[υ]ντ·ες, συν·ληβ·σο[υ]ντ·εςσυν·λημβ·σο[υ]ντ·α, συν·ληβ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσυλλημψουσας, συλληψουσαςσυλλημψοντας, συλληψονταςσυν·λημβ·σουσ·ας, συν·ληβ·σουσ·αςσυν·λημβ·σο[υ]ντ·ας, συν·ληβ·σο[υ]ντ·ας
Datσυλλημψουσαις, συλληψουσαιςσυλλημψουσι, συλλημψουσιν, συλληψουσι, συλληψουσινσυν·λημβ·σουσ·αις, συν·ληβ·σουσ·αιςσυν·λημβ·σου[ντ]·σι(ν), συν·ληβ·σου[ντ]·σι(ν)
Genσυλλημψουσων, συλληψουσωνσυλλημψοντων, συλληψοντωνσυν·λημβ·σουσ·ων, συν·ληβ·σουσ·ωνσυν·λημβ·σο[υ]ντ·ων, συν·ληβ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυλλημψομενη, συλληψομενησυλλημψομενε, συλληψομενεσυν·λημβ·σομεν·η, συν·ληβ·σομεν·ησυν·λημβ·σομεν·ε, συν·ληβ·σομεν·ε
Nomσυλλημψομενος, συλληψομενοςσυν·λημβ·σομεν·ος, συν·ληβ·σομεν·ος
Accσυλλημψομενην, συλληψομενηνσυλλημψομενον, συλληψομενονσυν·λημβ·σομεν·ην, συν·ληβ·σομεν·ηνσυν·λημβ·σομεν·ον, συν·ληβ·σομεν·ον
Datσυλλημψομενῃ, συλληψομενῃσυλλημψομενῳ, συλληψομενῳσυν·λημβ·σομεν·ῃ, συν·ληβ·σομεν·ῃσυν·λημβ·σομεν·ῳ, συν·ληβ·σομεν·ῳ
Genσυλλημψομενης, συλληψομενηςσυλλημψομενου, συλληψομενουσυν·λημβ·σομεν·ης, συν·ληβ·σομεν·ηςσυν·λημβ·σομεν·ου, συν·ληβ·σομεν·ου
PlVocσυλλημψομεναι, συλληψομεναισυλλημψομενοι, συλληψομενοισυλλημψομενα, συλληψομενασυν·λημβ·σομεν·αι, συν·ληβ·σομεν·αισυν·λημβ·σομεν·οι, συν·ληβ·σομεν·οισυν·λημβ·σομεν·α, συν·ληβ·σομεν·α
Nom
Accσυλλημψομενας, συλληψομεναςσυλλημψομενους, συλληψομενουςσυν·λημβ·σομεν·ας, συν·ληβ·σομεν·αςσυν·λημβ·σομεν·ους, συν·ληβ·σομεν·ους
Datσυλλημψομεναις, συλληψομεναιςσυλλημψομενοις, συλληψομενοιςσυν·λημβ·σομεν·αις, συν·ληβ·σομεν·αιςσυν·λημβ·σομεν·οις, συν·ληβ·σομεν·οις
Genσυλλημψομενων, συλληψομενωνσυλλημψομενων, συλληψομενωνσυν·λημβ·σομεν·ων, συν·ληβ·σομεν·ωνσυν·λημβ·σομεν·ων, συν·ληβ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνελαβον[GNT][LXX]συν·ε·λαβ·ονσυνελαβομηνσυν·ε·λαβ·ομην
2ndσυνελαβεςσυν·ε·λαβ·εςσυνελαβουσυν·ε·λαβ·ου
3rdσυνελαβεν[GNT][LXX], συνελαβε[LXX]συν·ε·λαβ·ε(ν)συνελαβετο[LXX]συν·ε·λαβ·ετο
Pl1stσυνελαβομενσυν·ε·λαβ·ομενσυνελαβομεθασυν·ε·λαβ·ομεθα
2ndσυνελαβετεσυν·ε·λαβ·ετεσυνελαβεσθεσυν·ε·λαβ·εσθε
3rdσυνελαβον[GNT][LXX], συνελαβοσαν[LXX]συν·ε·λαβ·ον, συν·ε·λαβ·οσαν altσυνελαβοντοσυν·ε·λαβ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυλλαβωσυν·λαβ·ωσυλλαβωμαισυν·λαβ·ωμαι
2ndσυλλαβῃςσυν·λαβ·ῃςσυλλαβῃ[LXX]συν·λαβ·ῃ
3rdσυλλαβῃ[LXX]συν·λαβ·ῃσυλλαβηταισυν·λαβ·ηται
Pl1stσυλλαβωμενσυν·λαβ·ωμενσυλλαβωμεθασυν·λαβ·ωμεθα
2ndσυλλαβητεσυν·λαβ·ητεσυλλαβησθεσυν·λαβ·ησθε
3rdσυλλαβωσιν[LXX], συλλαβωσισυν·λαβ·ωσι(ν), συν·λαβ·ωσι(ν)συλλαβωνταισυν·λαβ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυλλαβοιμισυν·λαβ·οιμισυλλαβοιμηνσυν·λαβ·οιμην
2ndσυλλαβοιςσυν·λαβ·οιςσυλλαβοιοσυν·λαβ·οιο
3rdσυλλαβοισυν·λαβ·οισυλλαβοιτοσυν·λαβ·οιτο
Pl1stσυλλαβοιμενσυν·λαβ·οιμενσυλλαβοιμεθασυν·λαβ·οιμεθα
2ndσυλλαβοιτεσυν·λαβ·οιτεσυλλαβοισθεσυν·λαβ·οισθε
3rdσυλλαβοιεν, συλλαβοισανσυν·λαβ·οιεν, συν·λαβ·οισαν altσυλλαβοιντοσυν·λαβ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυλλαβεσυν·λαβ·εσυλλαβουσυν·λαβ·ου
3rdσυλλαβετω[LXX]συν·λαβ·ετωσυλλαβεσθωσυν·λαβ·εσθω
Pl1st
2ndσυλλαβετε[LXX]συν·λαβ·ετεσυλλαβεσθεσυν·λαβ·εσθε
3rdσυλλαβετωσαν, συλλαβοντωνσυν·λαβ·ετωσαν, συν·λαβ·οντων classicalσυλλαβεσθωσαν, συλλαβεσθωνσυν·λαβ·εσθωσαν, συν·λαβ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συλλαβειν[GNT][LXX]​συν·λαβ·εινσυλλαβεσθαι[GNT]​συν·λαβ·εσθαι

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυλλαβουσα[GNT][LXX]συλλαβονσυν·λαβ·ουσ·ασυν·λαβ·ο[υ]ν[τ]
Nomσυλλαβων[LXX]συν·λαβ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυλλαβουσανσυλλαβοντασυν·λαβ·ουσ·ανσυν·λαβ·ο[υ]ντ·α
Datσυλλαβουσῃσυλλαβοντισυν·λαβ·ουσ·ῃσυν·λαβ·ο[υ]ντ·ι
Genσυλλαβουσης[LXX]συλλαβοντοςσυν·λαβ·ουσ·ηςσυν·λαβ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυλλαβουσαισυλλαβοντες[GNT][LXX]συλλαβοντασυν·λαβ·ουσ·αισυν·λαβ·ο[υ]ντ·εςσυν·λαβ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυλλαβουσαςσυλλαβονταςσυν·λαβ·ουσ·αςσυν·λαβ·ο[υ]ντ·ας
Datσυλλαβουσαιςσυλλαβουσι, συλλαβουσιν[GNT]συν·λαβ·ουσ·αιςσυν·λαβ·ου[ντ]·σι(ν), συν·λαβ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυλλαβουσωνσυλλαβοντωνσυν·λαβ·ουσ·ωνσυν·λαβ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυλλαβομενησυλλαβομενεσυν·λαβ·ομεν·ησυν·λαβ·ομεν·ε
Nomσυλλαβομενοςσυν·λαβ·ομεν·ος
Accσυλλαβομενηνσυλλαβομενονσυν·λαβ·ομεν·ηνσυν·λαβ·ομεν·ον
Datσυλλαβομενῃσυλλαβομενῳσυν·λαβ·ομεν·ῃσυν·λαβ·ομεν·ῳ
Genσυλλαβομενηςσυλλαβομενουσυν·λαβ·ομεν·ηςσυν·λαβ·ομεν·ου
PlVocσυλλαβομεναισυλλαβομενοι[GNT]συλλαβομενασυν·λαβ·ομεν·αισυν·λαβ·ομεν·οισυν·λαβ·ομεν·α
Nom
Accσυλλαβομεναςσυλλαβομενουςσυν·λαβ·ομεν·αςσυν·λαβ·ομεν·ους
Datσυλλαβομεναιςσυλλαβομενοιςσυν·λαβ·ομεν·αιςσυν·λαβ·ομεν·οις
Genσυλλαβομενωνσυλλαβομενωνσυν·λαβ·ομεν·ωνσυν·λαβ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνειληφασυν·ειληβ·κασυνειλημμαισυν·ειληβ·μαι
2ndσυνειληφας, συνειληφεςσυν·ειληβ·κας, συν·ειληβ·κες altσυνειληψαισυν·ειληβ·σαι
3rdσυνειληφεν[GNT], συνειληφεσυν·ειληβ·κε(ν), συν·ειληβ·κε(ν)συνειληπταισυν·ειληβ·ται
Pl1stσυνειληφαμενσυν·ειληβ·καμενσυνειλημμεθασυν·ειληβ·μεθα
2ndσυνειληφατεσυν·ειληβ·κατεσυνειληφθεσυν·ειληβ·σθε
3rdσυνειληφασιν, συνειληφασι, συνειληφανσυν·ειληβ·κασι(ν), συν·ειληβ·καν altσυνειληφαταισυν·ειληβ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνειληψομαισυν·ειληβ·σομαι
2ndσυνειληψῃ, συνειληψεισυν·ειληβ·σῃ, συν·ειληβ·σει classical
3rdσυνειληψεταισυν·ειληβ·σεται
Pl1stσυνειληψομεθασυν·ειληβ·σομεθα
2ndσυνειληψεσθεσυν·ειληβ·σεσθε
3rdσυνειληψονταισυν·ειληβ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνειληφωσυν·ειληβ·κω
2ndσυνειληφῃςσυν·ειληβ·κῃς
3rdσυνειληφῃσυν·ειληβ·κῃ
Pl1stσυνειληφωμενσυν·ειληβ·κωμεν
2ndσυνειληφητεσυν·ειληβ·κητε
3rdσυνειληφωσιν, συνειληφωσισυν·ειληβ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνειληφοιμι, συνειληφοιηνσυν·ειληβ·κοιμι, συν·ειληβ·κοιην classical
2ndσυνειληφοις, συνειληφοιηςσυν·ειληβ·κοις, συν·ειληβ·κοιης classical
3rdσυνειληφοι, συνειληφοιησυν·ειληβ·κοι, συν·ειληβ·κοιη classical
Pl1stσυνειληφοιμενσυν·ειληβ·κοιμεν
2ndσυνειληφοιτεσυν·ειληβ·κοιτε
3rdσυνειληφοιενσυν·ειληβ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνειληψοιμηνσυν·ειληβ·σοιμην
2ndσυνειληψοιοσυν·ειληβ·σοιο
3rdσυνειληψοιτοσυν·ειληβ·σοιτο
Pl1stσυνειληψοιμεθασυν·ειληβ·σοιμεθα
2ndσυνειληψοισθεσυν·ειληβ·σοισθε
3rdσυνειληψοιντοσυν·ειληβ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνειληφεσυν·ειληβ·κεσυνειληψοσυν·ειληβ·σο
3rdσυνειληφετωσυν·ειληβ·κετωσυνειληφθωσυν·ειληβ·σθω
Pl1st
2ndσυνειληφετεσυν·ειληβ·κετεσυνειληφθεσυν·ειληβ·σθε
3rdσυνειληφετωσανσυν·ειληβ·κετωσανσυνειληφθωσαν, συνειληφθωνσυν·ειληβ·σθωσαν, συν·ειληβ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνειληφεναι​συν·ειληβ·κεναι​συνειληφθαι​συν·ειληβ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνειληψεσθαι​συν·ειληβ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνειληφυια[GNT][LXX]συνειληφοςσυν·ειληβ·κυι·ασυν·ειληβ·κο[τ]·ς
Nomσυνειληφωςσυν·ειληβ·κο[τ]·^ς
Accσυνειληφυιανσυνειληφοτασυν·ειληβ·κυι·ανσυν·ειληβ·κοτ·α
Datσυνειληφυιᾳσυνειληφοτισυν·ειληβ·κυι·ᾳσυν·ειληβ·κοτ·ι
Genσυνειληφυιαςσυνειληφοτοςσυν·ειληβ·κυι·αςσυν·ειληβ·κοτ·ος
PlVocσυνειληφυιαισυνειληφοτεςσυνειληφοτασυν·ειληβ·κυι·αισυν·ειληβ·κοτ·εςσυν·ειληβ·κοτ·α
Nom
Accσυνειληφυιαςσυνειληφοταςσυν·ειληβ·κυι·αςσυν·ειληβ·κοτ·ας
Datσυνειληφυιαιςσυνειληφοσι, συνειληφοσινσυν·ειληβ·κυι·αιςσυν·ειληβ·κο[τ]·σι(ν)
Genσυνειληφυιωνσυνειληφοτωνσυν·ειληβ·κυι·ωνσυν·ειληβ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνειλημμενη[LXX]συνειλημμενεσυν·ειληβ·μεν·ησυν·ειληβ·μεν·ε
Nomσυνειλημμενοςσυν·ειληβ·μεν·ος
Accσυνειλημμενηνσυνειλημμενονσυν·ειληβ·μεν·ηνσυν·ειληβ·μεν·ον
Datσυνειλημμενῃσυνειλημμενῳσυν·ειληβ·μεν·ῃσυν·ειληβ·μεν·ῳ
Genσυνειλημμενηςσυνειλημμενουσυν·ειληβ·μεν·ηςσυν·ειληβ·μεν·ου
PlVocσυνειλημμεναισυνειλημμενοι[LXX]συνειλημμενασυν·ειληβ·μεν·αισυν·ειληβ·μεν·οισυν·ειληβ·μεν·α
Nom
Accσυνειλημμεναςσυνειλημμενουςσυν·ειληβ·μεν·αςσυν·ειληβ·μεν·ους
Datσυνειλημμεναιςσυνειλημμενοιςσυν·ειληβ·μεν·αιςσυν·ειληβ·μεν·οις
Genσυνειλημμενωνσυνειλημμενωνσυν·ειληβ·μεν·ωνσυν·ειληβ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνειληφειν, συνειληφησυν·ε·ειληβ·κειν, συν·ε·ειληβ·κη classicalσυνειλημμηνσυν·ε·ειληβ·μην
2ndσυνειληφεις, συνειληφηςσυν·ε·ειληβ·κεις, συν·ε·ειληβ·κης classicalσυνειληψοσυν·ε·ειληβ·σο
3rdσυνειληφεισυν·ε·ειληβ·κεισυνειληπτοσυν·ε·ειληβ·το
Pl1stσυνειληφειμεν, συνειληφεμενσυν·ε·ειληβ·κειμεν, συν·ε·ειληβ·κεμεν classicalσυνειλημμεθασυν·ε·ειληβ·μεθα
2ndσυνειληφειτε, συνειληφετεσυν·ε·ειληβ·κειτε, συν·ε·ειληβ·κετε classicalσυνειληφθεσυν·ε·ειληβ·σθε
3rdσυνειληφεισαν, συνειληφεσανσυν·ε·ειληβ·κεισαν, συν·ε·ειληβ·κεσαν classicalσυνειληφατοσυν·ε·ειληβ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυνελημφθην[LXX], συνεληφθηνσυν·ε·λημβ·θην, συν·ε·ληβ·θην
2ndσυνελημφθης[LXX], συνεληφθηςσυν·ε·λημβ·θης, συν·ε·ληβ·θης
3rdσυνελημφθη[LXX], συνεληφθησυν·ε·λημβ·θη, συν·ε·ληβ·θη
Pl1stσυνελημφθημεν, συνεληφθημενσυν·ε·λημβ·θημεν, συν·ε·ληβ·θημεν
2ndσυνελημφθητε, συνεληφθητεσυν·ε·λημβ·θητε, συν·ε·ληβ·θητε
3rdσυνελημφθησαν[LXX], συνεληφθησανσυν·ε·λημβ·θησαν, συν·ε·ληβ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυλλημφθησομαι, συλληφθησομαισυν·λημβ·θησομαι, συν·ληβ·θησομαι
2ndσυλλημφθησῃ[LXX], συλλημφθησει, συλληφθησῃ, συλληφθησεισυν·λημβ·θησῃ, συν·λημβ·θησει classical, συν·ληβ·θησῃ, συν·ληβ·θησει classical
3rdσυλλημφθησεται[LXX], συλληφθησεταισυν·λημβ·θησεται, συν·ληβ·θησεται
Pl1stσυλλημφθησομεθα, συλληφθησομεθασυν·λημβ·θησομεθα, συν·ληβ·θησομεθα
2ndσυλλημφθησεσθε, συλληφθησεσθεσυν·λημβ·θησεσθε, συν·ληβ·θησεσθε
3rdσυλλημφθησονται[LXX], συλληφθησονταισυν·λημβ·θησονται, συν·ληβ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυλλημφθω, συλληφθωσυν·λημβ·θω, συν·ληβ·θω
2ndσυλλημφθῃς, συλληφθῃςσυν·λημβ·θῃς, συν·ληβ·θῃς
3rdσυλλημφθῃ, συλληφθῃσυν·λημβ·θῃ, συν·ληβ·θῃ
Pl1stσυλλημφθωμεν, συλληφθωμενσυν·λημβ·θωμεν, συν·ληβ·θωμεν
2ndσυλλημφθητε, συλληφθητεσυν·λημβ·θητε, συν·ληβ·θητε
3rdσυλλημφθωσιν, συλλημφθωσι, συλληφθωσιν, συλληφθωσισυν·λημβ·θωσι(ν), συν·ληβ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυλλημφθειην, συλληφθειηνσυν·λημβ·θειην, συν·ληβ·θειην
2ndσυλλημφθειης, συλληφθειηςσυν·λημβ·θειης, συν·ληβ·θειης
3rdσυλλημφθειη, συλληφθειησυν·λημβ·θειη, συν·ληβ·θειη
Pl1stσυλλημφθειημεν, συλλημφθειμεν, συλληφθειημεν, συλληφθειμενσυν·λημβ·θειημεν, συν·λημβ·θειμεν classical, συν·ληβ·θειημεν, συν·ληβ·θειμεν classical
2ndσυλλημφθειητε, συλλημφθειτε, συλληφθειητε, συλληφθειτεσυν·λημβ·θειητε, συν·λημβ·θειτε classical, συν·ληβ·θειητε, συν·ληβ·θειτε classical
3rdσυλλημφθειησαν, συλλημφθειεν, συλληφθειησαν, συλληφθειενσυν·λημβ·θειησαν, συν·λημβ·θειεν classical, συν·ληβ·θειησαν, συν·ληβ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυλλημφθησοιμην, συλληφθησοιμηνσυν·λημβ·θησοιμην, συν·ληβ·θησοιμην
2ndσυλλημφθησοιο, συλληφθησοιοσυν·λημβ·θησοιο, συν·ληβ·θησοιο
3rdσυλλημφθησοιτο, συλληφθησοιτοσυν·λημβ·θησοιτο, συν·ληβ·θησοιτο
Pl1stσυλλημφθησοιμεθα, συλληφθησοιμεθασυν·λημβ·θησοιμεθα, συν·ληβ·θησοιμεθα
2ndσυλλημφθησοισθε, συλληφθησοισθεσυν·λημβ·θησοισθε, συν·ληβ·θησοισθε
3rdσυλλημφθησοιντο, συλληφθησοιντοσυν·λημβ·θησοιντο, συν·ληβ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυλλημφθητι, συλληφθητισυν·λημβ·θητι, συν·ληβ·θητι
3rdσυλλημφθητω, συλληφθητωσυν·λημβ·θητω, συν·ληβ·θητω
Pl1st
2ndσυλλημφθητε, συλληφθητεσυν·λημβ·θητε, συν·ληβ·θητε
3rdσυλλημφθητωσαν[LXX], συλλημφθεντων, συλληφθητωσαν, συλληφθεντωνσυν·λημβ·θητωσαν, συν·λημβ·θεντων classical, συν·ληβ·θητωσαν, συν·ληβ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
συλλημφθηναι[GNT][LXX], συλληφθηναι[GNT]​συν·λημβ·θηναι, συν·ληβ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
συλλημφθησεσθαι, συλληφθησεσθαι​συν·λημβ·θησεσθαι, συν·ληβ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυλλημφθεισα, συλληφθεισασυλλημφθεις, συλληφθειςσυλλημφθεν, συλληφθενσυν·λημβ·θεισ·α, συν·ληβ·θεισ·ασυν·λημβ·θει[ντ]·ς, συν·ληβ·θει[ντ]·ςσυν·λημβ·θε[ι]ν[τ], συν·ληβ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσυλλημφθεισαν, συλληφθεισανσυλλημφθεντα[GNT], συλληφθεντα[GNT]συν·λημβ·θεισ·αν, συν·ληβ·θεισ·ανσυν·λημβ·θε[ι]ντ·α, συν·ληβ·θε[ι]ντ·α
Datσυλλημφθεισῃ, συλληφθεισῃσυλλημφθεντι, συλληφθεντισυν·λημβ·θεισ·ῃ, συν·ληβ·θεισ·ῃσυν·λημβ·θε[ι]ντ·ι, συν·ληβ·θε[ι]ντ·ι
Genσυλλημφθεισης, συλληφθεισηςσυλλημφθεντος, συλληφθεντοςσυν·λημβ·θεισ·ης, συν·ληβ·θεισ·ηςσυν·λημβ·θε[ι]ντ·ος, συν·ληβ·θε[ι]ντ·ος
PlVocσυλλημφθεισαι, συλληφθεισαισυλλημφθεντες, συλληφθεντεςσυλλημφθεντα[GNT], συλληφθεντα[GNT]συν·λημβ·θεισ·αι, συν·ληβ·θεισ·αισυν·λημβ·θε[ι]ντ·ες, συν·ληβ·θε[ι]ντ·εςσυν·λημβ·θε[ι]ντ·α, συν·ληβ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσυλλημφθεισας, συλληφθεισαςσυλλημφθεντας[LXX], συλληφθενταςσυν·λημβ·θεισ·ας, συν·ληβ·θεισ·αςσυν·λημβ·θε[ι]ντ·ας, συν·ληβ·θε[ι]ντ·ας
Datσυλλημφθεισαις, συλληφθεισαιςσυλλημφθεισι, συλλημφθεισιν, συλληφθεισι, συλληφθεισινσυν·λημβ·θεισ·αις, συν·ληβ·θεισ·αιςσυν·λημβ·θει[ντ]·σι(ν), συν·ληβ·θει[ντ]·σι(ν)
Genσυλλημφθεισων, συλληφθεισωνσυλλημφθεντων, συλληφθεντωνσυν·λημβ·θεισ·ων, συν·ληβ·θεισ·ωνσυν·λημβ·θε[ι]ντ·ων, συν·ληβ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυλλημφθησομενη, συλληφθησομενησυλλημφθησομενε, συλληφθησομενεσυν·λημβ·θησομεν·η, συν·ληβ·θησομεν·ησυν·λημβ·θησομεν·ε, συν·ληβ·θησομεν·ε
Nomσυλλημφθησομενος, συλληφθησομενοςσυν·λημβ·θησομεν·ος, συν·ληβ·θησομεν·ος
Accσυλλημφθησομενην, συλληφθησομενηνσυλλημφθησομενον, συλληφθησομενονσυν·λημβ·θησομεν·ην, συν·ληβ·θησομεν·ηνσυν·λημβ·θησομεν·ον, συν·ληβ·θησομεν·ον
Datσυλλημφθησομενῃ, συλληφθησομενῃσυλλημφθησομενῳ, συλληφθησομενῳσυν·λημβ·θησομεν·ῃ, συν·ληβ·θησομεν·ῃσυν·λημβ·θησομεν·ῳ, συν·ληβ·θησομεν·ῳ
Genσυλλημφθησομενης, συλληφθησομενηςσυλλημφθησομενου, συλληφθησομενουσυν·λημβ·θησομεν·ης, συν·ληβ·θησομεν·ηςσυν·λημβ·θησομεν·ου, συν·ληβ·θησομεν·ου
PlVocσυλλημφθησομεναι, συλληφθησομεναισυλλημφθησομενοι, συλληφθησομενοισυλλημφθησομενα, συλληφθησομενασυν·λημβ·θησομεν·αι, συν·ληβ·θησομεν·αισυν·λημβ·θησομεν·οι, συν·ληβ·θησομεν·οισυν·λημβ·θησομεν·α, συν·ληβ·θησομεν·α
Nom
Accσυλλημφθησομενας, συλληφθησομεναςσυλλημφθησομενους, συλληφθησομενουςσυν·λημβ·θησομεν·ας, συν·ληβ·θησομεν·αςσυν·λημβ·θησομεν·ους, συν·ληβ·θησομεν·ους
Datσυλλημφθησομεναις, συλληφθησομεναιςσυλλημφθησομενοις, συλληφθησομενοιςσυν·λημβ·θησομεν·αις, συν·ληβ·θησομεν·αιςσυν·λημβ·θησομεν·οις, συν·ληβ·θησομεν·οις
Genσυλλημφθησομενων, συλληφθησομενωνσυλλημφθησομενων, συλληφθησομενωνσυν·λημβ·θησομεν·ων, συν·ληβ·θησομεν·ωνσυν·λημβ·θησομεν·ων, συν·ληβ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Apr-2021 06:05:17 EDT