συζητεω • SUZHTEW • suzēteō

Search: συζητειν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συζητεινσυζητέωσυν·ζητ(ε)·εινpres act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συζητεινσυζητέωσυν·ζητ(ε)·εινpres act inf

συ·ζητέω (συν+ζητ(ε)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυζητωσυν·ζητ(ε)·ωσυζητουμαισυν·ζητ(ε)·ομαι
2ndσυζητειςσυν·ζητ(ε)·ειςσυζητῃ, συζητει, συζητεισαισυν·ζητ(ε)·ῃ, συν·ζητ(ε)·ει classical, συν·ζητ(ε)·εσαι alt
3rdσυζητεισυν·ζητ(ε)·εισυζητειταισυν·ζητ(ε)·εται
Pl1stσυζητουμενσυν·ζητ(ε)·ομενσυζητουμεθασυν·ζητ(ε)·ομεθα
2ndσυζητειτε[GNT]συν·ζητ(ε)·ετεσυζητεισθεσυν·ζητ(ε)·εσθε
3rdσυζητουσιν, συζητουσισυν·ζητ(ε)·ουσι(ν)συζητουνταισυν·ζητ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυζητωσυν·ζητ(ε)·ωσυζητωμαισυν·ζητ(ε)·ωμαι
2ndσυζητῃςσυν·ζητ(ε)·ῃςσυζητῃσυν·ζητ(ε)·ῃ
3rdσυζητῃσυν·ζητ(ε)·ῃσυζητηταισυν·ζητ(ε)·ηται
Pl1stσυζητωμενσυν·ζητ(ε)·ωμενσυζητωμεθασυν·ζητ(ε)·ωμεθα
2ndσυζητητεσυν·ζητ(ε)·ητεσυζητησθεσυν·ζητ(ε)·ησθε
3rdσυζητωσιν, συζητωσισυν·ζητ(ε)·ωσι(ν)συζητωνταισυν·ζητ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυζητοιμισυν·ζητ(ε)·οιμισυζητοιμηνσυν·ζητ(ε)·οιμην
2ndσυζητοιςσυν·ζητ(ε)·οιςσυζητοιοσυν·ζητ(ε)·οιο
3rdσυζητοισυν·ζητ(ε)·οισυζητοιτοσυν·ζητ(ε)·οιτο
Pl1stσυζητοιμενσυν·ζητ(ε)·οιμενσυζητοιμεθασυν·ζητ(ε)·οιμεθα
2ndσυζητοιτεσυν·ζητ(ε)·οιτεσυζητοισθεσυν·ζητ(ε)·οισθε
3rdσυζητοιεν, συζητοισανσυν·ζητ(ε)·οιεν, συν·ζητ(ε)·οισαν altσυζητοιντοσυν·ζητ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυζητεισυν·ζητ(ε)·εσυζητουσυν·ζητ(ε)·ου
3rdσυζητειτωσυν·ζητ(ε)·ετωσυζητεισθωσυν·ζητ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndσυζητειτε[GNT]συν·ζητ(ε)·ετεσυζητεισθεσυν·ζητ(ε)·εσθε
3rdσυζητειτωσαν, συζητουντων[GNT]συν·ζητ(ε)·ετωσαν, συν·ζητ(ε)·οντων classicalσυζητεισθωσαν, συζητεισθωνσυν·ζητ(ε)·εσθωσαν, συν·ζητ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συζητειν[GNT]​συν·ζητ(ε)·εινσυζητεισθαι​συν·ζητ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυζητουσασυζητουνσυν·ζητ(ε)·ουσ·ασυν·ζητ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomσυζητωνσυν·ζητ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυζητουσανσυζητουντασυν·ζητ(ε)·ουσ·ανσυν·ζητ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datσυζητουσῃσυζητουντισυν·ζητ(ε)·ουσ·ῃσυν·ζητ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genσυζητουσηςσυζητουντοςσυν·ζητ(ε)·ουσ·ηςσυν·ζητ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυζητουσαισυζητουντες[GNT]συζητουντασυν·ζητ(ε)·ουσ·αισυν·ζητ(ε)·ο[υ]ντ·εςσυν·ζητ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυζητουσαςσυζητουντας[GNT]συν·ζητ(ε)·ουσ·αςσυν·ζητ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datσυζητουσαιςσυζητουσι, συζητουσινσυν·ζητ(ε)·ουσ·αιςσυν·ζητ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυζητουσωνσυζητουντων[GNT]συν·ζητ(ε)·ουσ·ωνσυν·ζητ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυζητουμενησυζητουμενεσυν·ζητ(ε)·ομεν·ησυν·ζητ(ε)·ομεν·ε
Nomσυζητουμενοςσυν·ζητ(ε)·ομεν·ος
Accσυζητουμενηνσυζητουμενονσυν·ζητ(ε)·ομεν·ηνσυν·ζητ(ε)·ομεν·ον
Datσυζητουμενῃσυζητουμενῳσυν·ζητ(ε)·ομεν·ῃσυν·ζητ(ε)·ομεν·ῳ
Genσυζητουμενηςσυζητουμενουσυν·ζητ(ε)·ομεν·ηςσυν·ζητ(ε)·ομεν·ου
PlVocσυζητουμεναισυζητουμενοισυζητουμενασυν·ζητ(ε)·ομεν·αισυν·ζητ(ε)·ομεν·οισυν·ζητ(ε)·ομεν·α
Nom
Accσυζητουμεναςσυζητουμενουςσυν·ζητ(ε)·ομεν·αςσυν·ζητ(ε)·ομεν·ους
Datσυζητουμεναιςσυζητουμενοιςσυν·ζητ(ε)·ομεν·αιςσυν·ζητ(ε)·ομεν·οις
Genσυζητουμενωνσυζητουμενωνσυν·ζητ(ε)·ομεν·ωνσυν·ζητ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεζητουνσυν·ε·ζητ(ε)·ονσυνεζητουμηνσυν·ε·ζητ(ε)·ομην
2ndσυνεζητειςσυν·ε·ζητ(ε)·εςσυνεζητουσυν·ε·ζητ(ε)·ου
3rdσυνεζητει[GNT]συν·ε·ζητ(ε)·εσυνεζητειτοσυν·ε·ζητ(ε)·ετο
Pl1stσυνεζητουμενσυν·ε·ζητ(ε)·ομενσυνεζητουμεθασυν·ε·ζητ(ε)·ομεθα
2ndσυνεζητειτεσυν·ε·ζητ(ε)·ετεσυνεζητεισθεσυν·ε·ζητ(ε)·εσθε
3rdσυνεζητουν, συνεζητουσανσυν·ε·ζητ(ε)·ον, συν·ε·ζητ(ε)·οσαν altσυνεζητουντοσυν·ε·ζητ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 16-Dec-2019 05:19:02 EST