συγχεω συγχυνω συγχυννω • SUGCEW SUGCUNW SUGCUNNW SUGXEW SUGXUNW SUGXUNNW • suncheō sunchunō sunchunnō

Search: συγκεχυμενη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συγκεχυμενῃ; συγκεχυμενησυγχέωσυν·κεχυ·μεν·ῃ; συν·κεχυ·μεν·ηperf mp ptcp fem dat sg; perf mp ptcp fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συγκεχυμενησυγχέωσυν·κεχυ·μεν·ηperf mp ptcp fem nom|voc sg
συγκεχυμενῃσυγχέωσυν·κεχυ·μεν·ῃperf mp ptcp fem dat sg

συγ·χέω/-χύν(ν)ω (συν+χε-/συν+χυνν-/συν+χυν-, συν+χε(ε)·[σ]-, συν+χε·[σ]-, -, συν+κεχυ-, συν+χυ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγχεω[LXX], συγχυνω, συγχυννωσυν·χε·ω, συν·χυν·ω, συν·χυνν·ωσυγχεομαι, συγχυνομαι, συγχυννομαισυν·χε·ομαι, συν·χυν·ομαι, συν·χυνν·ομαι
2ndσυγχεεις, συγχυννεις, συγχυνειςσυν·χε·εις, συν·χυνν·εις, συν·χυν·ειςσυγχεῃ, συγχεει, συγχεεσαι, συγχυννῃ, συγχυνῃ, συγχυννει, συγχυνει, συγχυννεσαι, συγχυνεσαισυν·χε·ῃ, συν·χε·ει classical, συν·χε·εσαι alt, συν·χυνν·ῃ, συν·χυν·ῃ, συν·χυνν·ει classical, συν·χυν·ει classical, συν·χυνν·εσαι alt, συν·χυν·εσαι alt
3rdσυγχεει, συγχυννει, συγχυνεισυν·χε·ει, συν·χυνν·ει, συν·χυν·εισυγχεεται, συγχυννεται[GNT], συγχυνεταισυν·χε·εται, συν·χυνν·εται, συν·χυν·εται
Pl1stσυγχεομεν, συγχυνομεν, συγχυννομενσυν·χε·ομεν, συν·χυν·ομεν, συν·χυνν·ομενσυγχεομεθα, συγχυνομεθα, συγχυννομεθασυν·χε·ομεθα, συν·χυν·ομεθα, συν·χυνν·ομεθα
2ndσυγχεετε, συγχυννετε, συγχυνετεσυν·χε·ετε, συν·χυνν·ετε, συν·χυν·ετεσυγχεεσθε, συγχυννεσθε, συγχυνεσθεσυν·χε·εσθε, συν·χυνν·εσθε, συν·χυν·εσθε
3rdσυγχεουσιν, συγχεουσι, συγχυνουσιν, συγχυννουσιν, συγχυνουσι, συγχυννουσισυν·χε·ουσι(ν), συν·χυν·ουσι(ν), συν·χυνν·ουσι(ν)συγχεονται, συγχυνονται, συγχυννονταισυν·χε·ονται, συν·χυν·ονται, συν·χυνν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγχεω[LXX], συγχυνω, συγχυννωσυν·χε·ω, συν·χυν·ω, συν·χυνν·ωσυγχεωμαι, συγχυνωμαι, συγχυννωμαισυν·χε·ωμαι, συν·χυν·ωμαι, συν·χυνν·ωμαι
2ndσυγχεῃς, συγχυννῃς, συγχυνῃςσυν·χε·ῃς, συν·χυνν·ῃς, συν·χυν·ῃςσυγχεῃ, συγχυννῃ, συγχυνῃσυν·χε·ῃ, συν·χυνν·ῃ, συν·χυν·ῃ
3rdσυγχεῃ, συγχυννῃ, συγχυνῃσυν·χε·ῃ, συν·χυνν·ῃ, συν·χυν·ῃσυγχεηται, συγχυννηται, συγχυνηταισυν·χε·ηται, συν·χυνν·ηται, συν·χυν·ηται
Pl1stσυγχεωμεν[LXX], συγχυνωμεν, συγχυννωμενσυν·χε·ωμεν, συν·χυν·ωμεν, συν·χυνν·ωμενσυγχεωμεθα, συγχυνωμεθα, συγχυννωμεθασυν·χε·ωμεθα, συν·χυν·ωμεθα, συν·χυνν·ωμεθα
2ndσυγχεητε, συγχυννητε, συγχυνητεσυν·χε·ητε, συν·χυνν·ητε, συν·χυν·ητεσυγχεησθε, συγχυννησθε, συγχυνησθεσυν·χε·ησθε, συν·χυνν·ησθε, συν·χυν·ησθε
3rdσυγχεωσιν, συγχεωσι, συγχυνωσιν, συγχυννωσιν, συγχυνωσι, συγχυννωσισυν·χε·ωσι(ν), συν·χυν·ωσι(ν), συν·χυνν·ωσι(ν)συγχεωνται, συγχυνωνται, συγχυννωνταισυν·χε·ωνται, συν·χυν·ωνται, συν·χυνν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγχεοιμι, συγχυνοιμι, συγχυννοιμισυν·χε·οιμι, συν·χυν·οιμι, συν·χυνν·οιμισυγχεοιμην, συγχυνοιμην, συγχυννοιμηνσυν·χε·οιμην, συν·χυν·οιμην, συν·χυνν·οιμην
2ndσυγχεοις, συγχυνοις, συγχυννοιςσυν·χε·οις, συν·χυν·οις, συν·χυνν·οιςσυγχεοιο, συγχυνοιο, συγχυννοιοσυν·χε·οιο, συν·χυν·οιο, συν·χυνν·οιο
3rdσυγχεοι, συγχυνοι, συγχυννοισυν·χε·οι, συν·χυν·οι, συν·χυνν·οισυγχεοιτο, συγχυνοιτο, συγχυννοιτοσυν·χε·οιτο, συν·χυν·οιτο, συν·χυνν·οιτο
Pl1stσυγχεοιμεν, συγχυνοιμεν, συγχυννοιμενσυν·χε·οιμεν, συν·χυν·οιμεν, συν·χυνν·οιμενσυγχεοιμεθα, συγχυνοιμεθα, συγχυννοιμεθασυν·χε·οιμεθα, συν·χυν·οιμεθα, συν·χυνν·οιμεθα
2ndσυγχεοιτε, συγχυνοιτε, συγχυννοιτεσυν·χε·οιτε, συν·χυν·οιτε, συν·χυνν·οιτεσυγχεοισθε, συγχυνοισθε, συγχυννοισθεσυν·χε·οισθε, συν·χυν·οισθε, συν·χυνν·οισθε
3rdσυγχεοιεν, συγχεοισαν, συγχυνοιεν, συγχυννοιεν, συγχυνοισαν, συγχυννοισανσυν·χε·οιεν, συν·χε·οισαν alt, συν·χυν·οιεν, συν·χυνν·οιεν, συν·χυν·οισαν alt, συν·χυνν·οισαν altσυγχεοιντο, συγχυνοιντο, συγχυννοιντοσυν·χε·οιντο, συν·χυν·οιντο, συν·χυνν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυγχεε, συγχυννε, συγχυνεσυν·χε·ε, συν·χυνν·ε, συν·χυν·εσυγχεου, συγχυνου, συγχυννουσυν·χε·ου, συν·χυν·ου, συν·χυνν·ου
3rdσυγχεετω, συγχυννετω, συγχυνετωσυν·χε·ετω, συν·χυνν·ετω, συν·χυν·ετωσυγχεεσθω, συγχυννεσθω, συγχυνεσθωσυν·χε·εσθω, συν·χυνν·εσθω, συν·χυν·εσθω
Pl1st
2ndσυγχεετε, συγχυννετε, συγχυνετεσυν·χε·ετε, συν·χυνν·ετε, συν·χυν·ετεσυγχεεσθε, συγχυννεσθε, συγχυνεσθεσυν·χε·εσθε, συν·χυνν·εσθε, συν·χυν·εσθε
3rdσυγχεετωσαν, συγχεοντων, συγχυννετωσαν, συγχυνετωσαν, συγχυνοντων, συγχυννοντωνσυν·χε·ετωσαν, συν·χε·οντων classical, συν·χυνν·ετωσαν, συν·χυν·ετωσαν, συν·χυν·οντων classical, συν·χυνν·οντων classicalσυγχεεσθωσαν, συγχεεσθων, συγχυννεσθωσαν, συγχυνεσθωσαν, συγχυννεσθων, συγχυνεσθωνσυν·χε·εσθωσαν, συν·χε·εσθων classical, συν·χυνν·εσθωσαν, συν·χυν·εσθωσαν, συν·χυνν·εσθων classical, συν·χυν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συγχεειν, συγχυννειν, συγχυνειν​συν·χε·ειν, συν·χυνν·ειν, συν·χυν·ειν​συγχεεσθαι, συγχυννεσθαι, συγχυνεσθαι​συν·χε·εσθαι, συν·χυνν·εσθαι, συν·χυν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγχεουσα, συγχυνουσα, συγχυννουσασυγχεον, συγχυνον, συγχυννονσυν·χε·ουσ·α, συν·χυν·ουσ·α, συν·χυνν·ουσ·ασυν·χε·ο[υ]ν[τ], συν·χυν·ο[υ]ν[τ], συν·χυνν·ο[υ]ν[τ]
Nomσυγχεων, συγχυνων, συγχυννωνσυν·χε·ο[υ]ν[τ]·^, συν·χυν·ο[υ]ν[τ]·^, συν·χυνν·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυγχεουσαν, συγχυνουσαν, συγχυννουσανσυγχεοντα, συγχυνοντα, συγχυννοντασυν·χε·ουσ·αν, συν·χυν·ουσ·αν, συν·χυνν·ουσ·ανσυν·χε·ο[υ]ντ·α, συν·χυν·ο[υ]ντ·α, συν·χυνν·ο[υ]ντ·α
Datσυγχεουσῃ, συγχυνουσῃ, συγχυννουσῃσυγχεοντι, συγχυνοντι, συγχυννοντισυν·χε·ουσ·ῃ, συν·χυν·ουσ·ῃ, συν·χυνν·ουσ·ῃσυν·χε·ο[υ]ντ·ι, συν·χυν·ο[υ]ντ·ι, συν·χυνν·ο[υ]ντ·ι
Genσυγχεουσης, συγχυνουσης, συγχυννουσηςσυγχεοντος, συγχυνοντος, συγχυννοντοςσυν·χε·ουσ·ης, συν·χυν·ουσ·ης, συν·χυνν·ουσ·ηςσυν·χε·ο[υ]ντ·ος, συν·χυν·ο[υ]ντ·ος, συν·χυνν·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυγχεουσαι, συγχυνουσαι, συγχυννουσαισυγχεοντες, συγχυνοντες, συγχυννοντεςσυγχεοντα, συγχυνοντα, συγχυννοντασυν·χε·ουσ·αι, συν·χυν·ουσ·αι, συν·χυνν·ουσ·αισυν·χε·ο[υ]ντ·ες, συν·χυν·ο[υ]ντ·ες, συν·χυνν·ο[υ]ντ·εςσυν·χε·ο[υ]ντ·α, συν·χυν·ο[υ]ντ·α, συν·χυνν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυγχεουσας, συγχυνουσας, συγχυννουσαςσυγχεοντας, συγχυνοντας, συγχυννονταςσυν·χε·ουσ·ας, συν·χυν·ουσ·ας, συν·χυνν·ουσ·αςσυν·χε·ο[υ]ντ·ας, συν·χυν·ο[υ]ντ·ας, συν·χυνν·ο[υ]ντ·ας
Datσυγχεουσαις, συγχυνουσαις, συγχυννουσαιςσυγχεουσι, συγχεουσιν, συγχυνουσι, συγχυννουσι, συγχυνουσιν, συγχυννουσινσυν·χε·ουσ·αις, συν·χυν·ουσ·αις, συν·χυνν·ουσ·αιςσυν·χε·ου[ντ]·σι(ν), συν·χυν·ου[ντ]·σι(ν), συν·χυνν·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυγχεουσων, συγχυνουσων, συγχυννουσωνσυγχεοντων, συγχυνοντων, συγχυννοντωνσυν·χε·ουσ·ων, συν·χυν·ουσ·ων, συν·χυνν·ουσ·ωνσυν·χε·ο[υ]ντ·ων, συν·χυν·ο[υ]ντ·ων, συν·χυνν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγχεομενη, συγχυνομενη, συγχυννομενησυγχεομενε, συγχυνομενε, συγχυννομενεσυν·χε·ομεν·η, συν·χυν·ομεν·η, συν·χυνν·ομεν·ησυν·χε·ομεν·ε, συν·χυν·ομεν·ε, συν·χυνν·ομεν·ε
Nomσυγχεομενος, συγχυνομενος, συγχυννομενοςσυν·χε·ομεν·ος, συν·χυν·ομεν·ος, συν·χυνν·ομεν·ος
Accσυγχεομενην, συγχυνομενην, συγχυννομενηνσυγχεομενον, συγχυνομενον, συγχυννομενονσυν·χε·ομεν·ην, συν·χυν·ομεν·ην, συν·χυνν·ομεν·ηνσυν·χε·ομεν·ον, συν·χυν·ομεν·ον, συν·χυνν·ομεν·ον
Datσυγχεομενῃ, συγχυνομενῃ, συγχυννομενῃσυγχεομενῳ, συγχυνομενῳ, συγχυννομενῳσυν·χε·ομεν·ῃ, συν·χυν·ομεν·ῃ, συν·χυνν·ομεν·ῃσυν·χε·ομεν·ῳ, συν·χυν·ομεν·ῳ, συν·χυνν·ομεν·ῳ
Genσυγχεομενης, συγχυνομενης, συγχυννομενηςσυγχεομενου, συγχυνομενου, συγχυννομενουσυν·χε·ομεν·ης, συν·χυν·ομεν·ης, συν·χυνν·ομεν·ηςσυν·χε·ομεν·ου, συν·χυν·ομεν·ου, συν·χυνν·ομεν·ου
PlVocσυγχεομεναι, συγχυνομεναι, συγχυννομεναισυγχεομενοι, συγχυνομενοι, συγχυννομενοισυγχεομενα, συγχυνομενα, συγχυννομενασυν·χε·ομεν·αι, συν·χυν·ομεν·αι, συν·χυνν·ομεν·αισυν·χε·ομεν·οι, συν·χυν·ομεν·οι, συν·χυνν·ομεν·οισυν·χε·ομεν·α, συν·χυν·ομεν·α, συν·χυνν·ομεν·α
Nom
Accσυγχεομενας, συγχυνομενας, συγχυννομεναςσυγχεομενους, συγχυνομενους, συγχυννομενουςσυν·χε·ομεν·ας, συν·χυν·ομεν·ας, συν·χυνν·ομεν·αςσυν·χε·ομεν·ους, συν·χυν·ομεν·ους, συν·χυνν·ομεν·ους
Datσυγχεομεναις, συγχυνομεναις, συγχυννομεναιςσυγχεομενοις, συγχυνομενοις, συγχυννομενοιςσυν·χε·ομεν·αις, συν·χυν·ομεν·αις, συν·χυνν·ομεν·αιςσυν·χε·ομεν·οις, συν·χυν·ομεν·οις, συν·χυνν·ομεν·οις
Genσυγχεομενων, συγχυνομενων, συγχυννομενωνσυγχεομενων, συγχυνομενων, συγχυννομενωνσυν·χε·ομεν·ων, συν·χυν·ομεν·ων, συν·χυνν·ομεν·ωνσυν·χε·ομεν·ων, συν·χυν·ομεν·ων, συν·χυνν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεχεον[GNT], συνεχυνον, συνεχυννονσυν·ε·χε·ον, συν·ε·χυν·ον, συν·ε·χυνν·ονσυνεχεομην, συνεχυνομην, συνεχυννομηνσυν·ε·χε·ομην, συν·ε·χυν·ομην, συν·ε·χυνν·ομην
2ndσυνεχεες, συνεχυννες, συνεχυνεςσυν·ε·χε·ες, συν·ε·χυνν·ες, συν·ε·χυν·εςσυνεχεου, συνεχυνου, συνεχυννουσυν·ε·χε·ου, συν·ε·χυν·ου, συν·ε·χυνν·ου
3rdσυνεχεεν[LXX], συνεχεε, συνεχυννεν[GNT], συνεχυνεν[GNT], συνεχυννε, συνεχυνεσυν·ε·χε·ε(ν), συν·ε·χε·ε(ν), συν·ε·χυνν·ε(ν), συν·ε·χυν·ε(ν), συν·ε·χυνν·ε(ν), συν·ε·χυν·ε(ν)συνεχεετο, συνεχυννετο, συνεχυνετοσυν·ε·χε·ετο, συν·ε·χυνν·ετο, συν·ε·χυν·ετο
Pl1stσυνεχεομεν, συνεχυνομεν, συνεχυννομενσυν·ε·χε·ομεν, συν·ε·χυν·ομεν, συν·ε·χυνν·ομενσυνεχεομεθα, συνεχυνομεθα, συνεχυννομεθασυν·ε·χε·ομεθα, συν·ε·χυν·ομεθα, συν·ε·χυνν·ομεθα
2ndσυνεχεετε, συνεχυννετε, συνεχυνετεσυν·ε·χε·ετε, συν·ε·χυνν·ετε, συν·ε·χυν·ετεσυνεχεεσθε, συνεχυννεσθε, συνεχυνεσθεσυν·ε·χε·εσθε, συν·ε·χυνν·εσθε, συν·ε·χυν·εσθε
3rdσυνεχεον[GNT], συνεχεοσαν, συνεχυνον, συνεχυννον, συνεχυνοσαν, συνεχυννοσανσυν·ε·χε·ον, συν·ε·χε·οσαν alt, συν·ε·χυν·ον, συν·ε·χυνν·ον, συν·ε·χυν·οσαν alt, συν·ε·χυνν·οσαν altσυνεχεοντο, συνεχυνοντο, συνεχυννοντοσυν·ε·χε·οντο, συν·ε·χυν·οντο, συν·ε·χυνν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγχεω[LXX]συν·χε(ε)·[σ]ωσυγχεουμαισυν·χε(ε)·[σ]ομαι
2ndσυγχεειςσυν·χε(ε)·[σ]ειςσυγχεῃ, συγχεει, συγχεεισαισυν·χε(ε)·[σ]ῃ, συν·χε(ε)·[σ]ει classical, συν·χε(ε)·[σ]εσαι alt
3rdσυγχεεισυν·χε(ε)·[σ]εισυγχεειταισυν·χε(ε)·[σ]εται
Pl1stσυγχεουμενσυν·χε(ε)·[σ]ομενσυγχεουμεθασυν·χε(ε)·[σ]ομεθα
2ndσυγχεειτεσυν·χε(ε)·[σ]ετεσυγχεεισθεσυν·χε(ε)·[σ]εσθε
3rdσυγχεουσιν, συγχεουσισυν·χε(ε)·[σ]ουσι(ν)συγχεουνταισυν·χε(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγχεοιμισυν·χε(ε)·[σ]οιμισυγχεοιμηνσυν·χε(ε)·[σ]οιμην
2ndσυγχεοιςσυν·χε(ε)·[σ]οιςσυγχεοιοσυν·χε(ε)·[σ]οιο
3rdσυγχεοισυν·χε(ε)·[σ]οισυγχεοιτοσυν·χε(ε)·[σ]οιτο
Pl1stσυγχεοιμενσυν·χε(ε)·[σ]οιμενσυγχεοιμεθασυν·χε(ε)·[σ]οιμεθα
2ndσυγχεοιτεσυν·χε(ε)·[σ]οιτεσυγχεοισθεσυν·χε(ε)·[σ]οισθε
3rdσυγχεοιενσυν·χε(ε)·[σ]οιενσυγχεοιντοσυν·χε(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συγχεειν​συν·χε(ε)·[σ]ειν​συγχεεισθαι​συν·χε(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγχεουσασυγχεουνσυν·χε(ε)·[σ]ουσ·ασυν·χε(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomσυγχεωνσυν·χε(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accσυγχεουσανσυγχεουντασυν·χε(ε)·[σ]ουσ·ανσυν·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datσυγχεουσῃσυγχεουντισυν·χε(ε)·[σ]ουσ·ῃσυν·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genσυγχεουσηςσυγχεουντοςσυν·χε(ε)·[σ]ουσ·ηςσυν·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocσυγχεουσαισυγχεουντεςσυγχεουντασυν·χε(ε)·[σ]ουσ·αισυν·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςσυν·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυγχεουσαςσυγχεουνταςσυν·χε(ε)·[σ]ουσ·αςσυν·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datσυγχεουσαιςσυγχεουσι, συγχεουσινσυν·χε(ε)·[σ]ουσ·αιςσυν·χε(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genσυγχεουσωνσυγχεουντωνσυν·χε(ε)·[σ]ουσ·ωνσυν·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγχεουμενησυγχεουμενεσυν·χε(ε)·[σ]ομεν·ησυν·χε(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomσυγχεουμενοςσυν·χε(ε)·[σ]ομεν·ος
Accσυγχεουμενηνσυγχεουμενονσυν·χε(ε)·[σ]ομεν·ηνσυν·χε(ε)·[σ]ομεν·ον
Datσυγχεουμενῃσυγχεουμενῳσυν·χε(ε)·[σ]ομεν·ῃσυν·χε(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genσυγχεουμενηςσυγχεουμενουσυν·χε(ε)·[σ]ομεν·ηςσυν·χε(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocσυγχεουμεναισυγχεουμενοισυγχεουμενασυν·χε(ε)·[σ]ομεν·αισυν·χε(ε)·[σ]ομεν·οισυν·χε(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accσυγχεουμεναςσυγχεουμενουςσυν·χε(ε)·[σ]ομεν·αςσυν·χε(ε)·[σ]ομεν·ους
Datσυγχεουμεναιςσυγχεουμενοιςσυν·χε(ε)·[σ]ομεν·αιςσυν·χε(ε)·[σ]ομεν·οις
Genσυγχεουμενωνσυγχεουμενωνσυν·χε(ε)·[σ]ομεν·ωνσυν·χε(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεχεασυν·ε·χε·[σ]ασυνεχεαμηνσυν·ε·χε·[σ]αμην
2ndσυνεχεαςσυν·ε·χε·[σ]αςσυνεχεωσυν·ε·χε·[σ]ω
3rdσυνεχεεν[LXX], συνεχεεσυν·ε·χε·[σ]ε(ν), συν·ε·χε·[σ]ε(ν)συνεχεατοσυν·ε·χε·[σ]ατο
Pl1stσυνεχεαμενσυν·ε·χε·[σ]αμενσυνεχεαμεθασυν·ε·χε·[σ]αμεθα
2ndσυνεχεατεσυν·ε·χε·[σ]ατεσυνεχεασθεσυν·ε·χε·[σ]ασθε
3rdσυνεχεανσυν·ε·χε·[σ]ανσυνεχεαντοσυν·ε·χε·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγχεω[LXX]συν·χε·[σ]ωσυγχεωμαισυν·χε·[σ]ωμαι
2ndσυγχεῃςσυν·χε·[σ]ῃςσυγχεῃσυν·χε·[σ]ῃ
3rdσυγχεῃσυν·χε·[σ]ῃσυγχεηταισυν·χε·[σ]ηται
Pl1stσυγχεωμεν[LXX]συν·χε·[σ]ωμενσυγχεωμεθασυν·χε·[σ]ωμεθα
2ndσυγχεητεσυν·χε·[σ]ητεσυγχεησθεσυν·χε·[σ]ησθε
3rdσυγχεωσιν, συγχεωσισυν·χε·[σ]ωσι(ν)συγχεωνταισυν·χε·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγχεαιμισυν·χε·[σ]αιμισυγχεαιμηνσυν·χε·[σ]αιμην
2ndσυγχεαις, συγχεειαςσυν·χε·[σ]αις, συν·χε·[σ]ειας classicalσυγχεαιοσυν·χε·[σ]αιο
3rdσυγχεαι[LXX], συγχεειεσυν·χε·[σ]αι, συν·χε·[σ]ειε classicalσυγχεαιτοσυν·χε·[σ]αιτο
Pl1stσυγχεαιμενσυν·χε·[σ]αιμενσυγχεαιμεθασυν·χε·[σ]αιμεθα
2ndσυγχεαιτεσυν·χε·[σ]αιτεσυγχεαισθεσυν·χε·[σ]αισθε
3rdσυγχεαιεν, συγχεαισαν, συγχεειαν, συγχεειενσυν·χε·[σ]αιεν, συν·χε·[σ]αισαν alt, συν·χε·[σ]ειαν classical, συν·χε·[σ]ειεν classicalσυγχεαιντοσυν·χε·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυγχεονσυν·χε·[σ]ονσυγχεαι[LXX]συν·χε·[σ]αι
3rdσυγχεατωσυν·χε·[σ]ατωσυγχεασθωσυν·χε·[σ]ασθω
Pl1st
2ndσυγχεατεσυν·χε·[σ]ατεσυγχεασθεσυν·χε·[σ]ασθε
3rdσυγχεατωσαν, συγχεαντωνσυν·χε·[σ]ατωσαν, συν·χε·[σ]αντων classicalσυγχεασθωσαν, συγχεασθωνσυν·χε·[σ]ασθωσαν, συν·χε·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συγχεαι[LXX]​συν·χε·[σ]αισυγχεασθαι​συν·χε·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγχεασασυγχεαςσυγχεανσυν·χε·[σ]ασ·ασυν·χε·[σ]α[ντ]·ςσυν·χε·[σ]αν[τ]
Nom
Accσυγχεασανσυγχεαντασυν·χε·[σ]ασ·ανσυν·χε·[σ]αντ·α
Datσυγχεασῃσυγχεαντισυν·χε·[σ]ασ·ῃσυν·χε·[σ]αντ·ι
Genσυγχεασηςσυγχεαντοςσυν·χε·[σ]ασ·ηςσυν·χε·[σ]αντ·ος
PlVocσυγχεασαισυγχεαντεςσυγχεαντασυν·χε·[σ]ασ·αισυν·χε·[σ]αντ·εςσυν·χε·[σ]αντ·α
Nom
Accσυγχεασαςσυγχεανταςσυν·χε·[σ]ασ·αςσυν·χε·[σ]αντ·ας
Datσυγχεασαιςσυγχεασι, συγχεασινσυν·χε·[σ]ασ·αιςσυν·χε·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genσυγχεασωνσυγχεαντωνσυν·χε·[σ]ασ·ωνσυν·χε·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγχεαμενησυγχεαμενεσυν·χε·[σ]αμεν·ησυν·χε·[σ]αμεν·ε
Nomσυγχεαμενοςσυν·χε·[σ]αμεν·ος
Accσυγχεαμενηνσυγχεαμενονσυν·χε·[σ]αμεν·ηνσυν·χε·[σ]αμεν·ον
Datσυγχεαμενῃσυγχεαμενῳσυν·χε·[σ]αμεν·ῃσυν·χε·[σ]αμεν·ῳ
Genσυγχεαμενηςσυγχεαμενουσυν·χε·[σ]αμεν·ηςσυν·χε·[σ]αμεν·ου
PlVocσυγχεαμεναισυγχεαμενοισυγχεαμενασυν·χε·[σ]αμεν·αισυν·χε·[σ]αμεν·οισυν·χε·[σ]αμεν·α
Nom
Accσυγχεαμεναςσυγχεαμενουςσυν·χε·[σ]αμεν·αςσυν·χε·[σ]αμεν·ους
Datσυγχεαμεναιςσυγχεαμενοιςσυν·χε·[σ]αμεν·αιςσυν·χε·[σ]αμεν·οις
Genσυγχεαμενωνσυγχεαμενωνσυν·χε·[σ]αμεν·ωνσυν·χε·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκεχυμαισυν·κεχυ·μαι
2ndσυγκεχυσαισυν·κεχυ·σαι
3rdσυγκεχυται[GNT]συν·κεχυ·ται
Pl1stσυγκεχυμεθασυν·κεχυ·μεθα
2ndσυγκεχυσθεσυν·κεχυ·σθε
3rdσυγκεχυνταισυν·κεχυ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκεχυσομαισυν·κεχυ·σομαι
2ndσυγκεχυσῃ, συγκεχυσεισυν·κεχυ·σῃ, συν·κεχυ·σει classical
3rdσυγκεχυσεταισυν·κεχυ·σεται
Pl1stσυγκεχυσομεθασυν·κεχυ·σομεθα
2ndσυγκεχυσεσθεσυν·κεχυ·σεσθε
3rdσυγκεχυσονταισυν·κεχυ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκεχυσοιμηνσυν·κεχυ·σοιμην
2ndσυγκεχυσοιοσυν·κεχυ·σοιο
3rdσυγκεχυσοιτοσυν·κεχυ·σοιτο
Pl1stσυγκεχυσοιμεθασυν·κεχυ·σοιμεθα
2ndσυγκεχυσοισθεσυν·κεχυ·σοισθε
3rdσυγκεχυσοιντοσυν·κεχυ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυγκεχυσοσυν·κεχυ·σο
3rdσυγκεχυσθωσυν·κεχυ·σθω
Pl1st
2ndσυγκεχυσθεσυν·κεχυ·σθε
3rdσυγκεχυσθωσαν, συγκεχυσθωνσυν·κεχυ·σθωσαν, συν·κεχυ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συγκεχυσθαι​συν·κεχυ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συγκεχυσεσθαι​συν·κεχυ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγκεχυμενη[GNT]συγκεχυμενεσυν·κεχυ·μεν·ησυν·κεχυ·μεν·ε
Nomσυγκεχυμενος[LXX]συν·κεχυ·μεν·ος
Accσυγκεχυμενηνσυγκεχυμενονσυν·κεχυ·μεν·ηνσυν·κεχυ·μεν·ον
Datσυγκεχυμενῃσυγκεχυμενῳσυν·κεχυ·μεν·ῃσυν·κεχυ·μεν·ῳ
Genσυγκεχυμενηςσυγκεχυμενουσυν·κεχυ·μεν·ηςσυν·κεχυ·μεν·ου
PlVocσυγκεχυμεναισυγκεχυμενοισυγκεχυμενασυν·κεχυ·μεν·αισυν·κεχυ·μεν·οισυν·κεχυ·μεν·α
Nom
Accσυγκεχυμεναςσυγκεχυμενουςσυν·κεχυ·μεν·αςσυν·κεχυ·μεν·ους
Datσυγκεχυμεναιςσυγκεχυμενοιςσυν·κεχυ·μεν·αιςσυν·κεχυ·μεν·οις
Genσυγκεχυμενωνσυγκεχυμενωνσυν·κεχυ·μεν·ωνσυν·κεχυ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεκεχυμηνσυν·ε·κεχυ·μην
2ndσυνεκεχυσοσυν·ε·κεχυ·σο
3rdσυνεκεχυτο[LXX]συν·ε·κεχυ·το
Pl1stσυνεκεχυμεθασυν·ε·κεχυ·μεθα
2ndσυνεκεχυσθεσυν·ε·κεχυ·σθε
3rdσυνεκεχυντοσυν·ε·κεχυ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκεχυμηνσυν·[ε]·κεχυ·μην
2ndσυγκεχυσοσυν·[ε]·κεχυ·σο
3rdσυγκεχυτοσυν·[ε]·κεχυ·το
Pl1stσυγκεχυμεθασυν·[ε]·κεχυ·μεθα
2ndσυγκεχυσθεσυν·[ε]·κεχυ·σθε
3rdσυγκεχυντοσυν·[ε]·κεχυ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυνεχυθηνσυν·ε·χυ·θην
2ndσυνεχυθηςσυν·ε·χυ·θης
3rdσυνεχυθη[GNT][LXX]συν·ε·χυ·θη
Pl1stσυνεχυθημενσυν·ε·χυ·θημεν
2ndσυνεχυθητεσυν·ε·χυ·θητε
3rdσυνεχυθησαν[LXX]συν·ε·χυ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυγχυθησομαισυν·χυ·θησομαι
2ndσυγχυθησῃ, συγχυθησεισυν·χυ·θησῃ, συν·χυ·θησει classical
3rdσυγχυθησεται[LXX]συν·χυ·θησεται
Pl1stσυγχυθησομεθασυν·χυ·θησομεθα
2ndσυγχυθησεσθεσυν·χυ·θησεσθε
3rdσυγχυθησονται[LXX]συν·χυ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυγχυθωσυν·χυ·θω
2ndσυγχυθῃςσυν·χυ·θῃς
3rdσυγχυθῃσυν·χυ·θῃ
Pl1stσυγχυθωμενσυν·χυ·θωμεν
2ndσυγχυθητεσυν·χυ·θητε
3rdσυγχυθωσιν, συγχυθωσισυν·χυ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυγχυθειηνσυν·χυ·θειην
2ndσυγχυθειηςσυν·χυ·θειης
3rdσυγχυθειησυν·χυ·θειη
Pl1stσυγχυθειημεν, συγχυθειμενσυν·χυ·θειημεν, συν·χυ·θειμεν classical
2ndσυγχυθειητε, συγχυθειτεσυν·χυ·θειητε, συν·χυ·θειτε classical
3rdσυγχυθειησαν, συγχυθειενσυν·χυ·θειησαν, συν·χυ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυγχυθησοιμηνσυν·χυ·θησοιμην
2ndσυγχυθησοιοσυν·χυ·θησοιο
3rdσυγχυθησοιτοσυν·χυ·θησοιτο
Pl1stσυγχυθησοιμεθασυν·χυ·θησοιμεθα
2ndσυγχυθησοισθεσυν·χυ·θησοισθε
3rdσυγχυθησοιντοσυν·χυ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυγχυθητισυν·χυ·θητι
3rdσυγχυθητωσυν·χυ·θητω
Pl1st
2ndσυγχυθητεσυν·χυ·θητε
3rdσυγχυθητωσαν[LXX], συγχυθεντων[LXX]συν·χυ·θητωσαν, συν·χυ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
συγχυθηναι​συν·χυ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
συγχυθησεσθαι​συν·χυ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγχυθεισασυγχυθειςσυγχυθενσυν·χυ·θεισ·ασυν·χυ·θει[ντ]·ςσυν·χυ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσυγχυθεισανσυγχυθεντασυν·χυ·θεισ·ανσυν·χυ·θε[ι]ντ·α
Datσυγχυθεισῃσυγχυθεντισυν·χυ·θεισ·ῃσυν·χυ·θε[ι]ντ·ι
Genσυγχυθεισηςσυγχυθεντοςσυν·χυ·θεισ·ηςσυν·χυ·θε[ι]ντ·ος
PlVocσυγχυθεισαισυγχυθεντες[LXX]συγχυθεντασυν·χυ·θεισ·αισυν·χυ·θε[ι]ντ·εςσυν·χυ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσυγχυθεισαςσυγχυθενταςσυν·χυ·θεισ·αςσυν·χυ·θε[ι]ντ·ας
Datσυγχυθεισαιςσυγχυθεισι, συγχυθεισινσυν·χυ·θεισ·αιςσυν·χυ·θει[ντ]·σι(ν)
Genσυγχυθεισωνσυγχυθεντων[LXX]συν·χυ·θεισ·ωνσυν·χυ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγχυθησομενησυγχυθησομενεσυν·χυ·θησομεν·ησυν·χυ·θησομεν·ε
Nomσυγχυθησομενοςσυν·χυ·θησομεν·ος
Accσυγχυθησομενηνσυγχυθησομενονσυν·χυ·θησομεν·ηνσυν·χυ·θησομεν·ον
Datσυγχυθησομενῃσυγχυθησομενῳσυν·χυ·θησομεν·ῃσυν·χυ·θησομεν·ῳ
Genσυγχυθησομενηςσυγχυθησομενουσυν·χυ·θησομεν·ηςσυν·χυ·θησομεν·ου
PlVocσυγχυθησομεναισυγχυθησομενοισυγχυθησομενασυν·χυ·θησομεν·αισυν·χυ·θησομεν·οισυν·χυ·θησομεν·α
Nom
Accσυγχυθησομεναςσυγχυθησομενουςσυν·χυ·θησομεν·αςσυν·χυ·θησομεν·ους
Datσυγχυθησομεναιςσυγχυθησομενοιςσυν·χυ·θησομεν·αιςσυν·χυ·θησομεν·οις
Genσυγχυθησομενωνσυγχυθησομενωνσυν·χυ·θησομεν·ωνσυν·χυ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 23:10:13 EST