συγκαλυπτω • SUGKALUPTW • sunkaluptō

Search: συγκαλυψει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συγκαλυψει; συγκαλυψεισυγκαλύπτωσυν·καλυπτ·σει; συν·καλυπτ·σειfut act ind 3rd sg; fut mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συγκαλυψεισυγκαλύπτωσυν·καλυπτ·σειfut act ind 3rd sg
συγκαλυψεισυγκαλύπτωσυν·καλυπτ·σειfut mp ind 2nd sg classical

συγ·καλύπτω (συν+καλυπτ-, συν+καλυψ-, συν+καλυψ-, -, συν+κεκαλυπτ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκαλυπτωσυν·καλυπτ·ωσυγκαλυπτομαισυν·καλυπτ·ομαι
2ndσυγκαλυπτειςσυν·καλυπτ·ειςσυγκαλυπτῃ, συγκαλυπτει[LXX], συγκαλυπτεσαισυν·καλυπτ·ῃ, συν·καλυπτ·ει classical, συν·καλυπτ·εσαι alt
3rdσυγκαλυπτει[LXX]συν·καλυπτ·εισυγκαλυπτεταισυν·καλυπτ·εται
Pl1stσυγκαλυπτομενσυν·καλυπτ·ομενσυγκαλυπτομεθασυν·καλυπτ·ομεθα
2ndσυγκαλυπτετεσυν·καλυπτ·ετεσυγκαλυπτεσθεσυν·καλυπτ·εσθε
3rdσυγκαλυπτουσιν, συγκαλυπτουσισυν·καλυπτ·ουσι(ν)συγκαλυπτονταισυν·καλυπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκαλυπτωσυν·καλυπτ·ωσυγκαλυπτωμαισυν·καλυπτ·ωμαι
2ndσυγκαλυπτῃςσυν·καλυπτ·ῃςσυγκαλυπτῃσυν·καλυπτ·ῃ
3rdσυγκαλυπτῃσυν·καλυπτ·ῃσυγκαλυπτηταισυν·καλυπτ·ηται
Pl1stσυγκαλυπτωμενσυν·καλυπτ·ωμενσυγκαλυπτωμεθασυν·καλυπτ·ωμεθα
2ndσυγκαλυπτητεσυν·καλυπτ·ητεσυγκαλυπτησθεσυν·καλυπτ·ησθε
3rdσυγκαλυπτωσιν, συγκαλυπτωσισυν·καλυπτ·ωσι(ν)συγκαλυπτωνταισυν·καλυπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκαλυπτοιμισυν·καλυπτ·οιμισυγκαλυπτοιμηνσυν·καλυπτ·οιμην
2ndσυγκαλυπτοιςσυν·καλυπτ·οιςσυγκαλυπτοιοσυν·καλυπτ·οιο
3rdσυγκαλυπτοισυν·καλυπτ·οισυγκαλυπτοιτοσυν·καλυπτ·οιτο
Pl1stσυγκαλυπτοιμενσυν·καλυπτ·οιμενσυγκαλυπτοιμεθασυν·καλυπτ·οιμεθα
2ndσυγκαλυπτοιτεσυν·καλυπτ·οιτεσυγκαλυπτοισθεσυν·καλυπτ·οισθε
3rdσυγκαλυπτοιεν, συγκαλυπτοισανσυν·καλυπτ·οιεν, συν·καλυπτ·οισαν altσυγκαλυπτοιντοσυν·καλυπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυγκαλυπτεσυν·καλυπτ·εσυγκαλυπτουσυν·καλυπτ·ου
3rdσυγκαλυπτετωσυν·καλυπτ·ετωσυγκαλυπτεσθωσυν·καλυπτ·εσθω
Pl1st
2ndσυγκαλυπτετεσυν·καλυπτ·ετεσυγκαλυπτεσθεσυν·καλυπτ·εσθε
3rdσυγκαλυπτετωσαν, συγκαλυπτοντωνσυν·καλυπτ·ετωσαν, συν·καλυπτ·οντων classicalσυγκαλυπτεσθωσαν, συγκαλυπτεσθωνσυν·καλυπτ·εσθωσαν, συν·καλυπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συγκαλυπτειν​συν·καλυπτ·ειν​συγκαλυπτεσθαι​συν·καλυπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγκαλυπτουσασυγκαλυπτον[LXX]συν·καλυπτ·ουσ·ασυν·καλυπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomσυγκαλυπτωνσυν·καλυπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυγκαλυπτουσανσυγκαλυπτοντασυν·καλυπτ·ουσ·ανσυν·καλυπτ·ο[υ]ντ·α
Datσυγκαλυπτουσῃσυγκαλυπτοντισυν·καλυπτ·ουσ·ῃσυν·καλυπτ·ο[υ]ντ·ι
Genσυγκαλυπτουσηςσυγκαλυπτοντοςσυν·καλυπτ·ουσ·ηςσυν·καλυπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυγκαλυπτουσαισυγκαλυπτοντεςσυγκαλυπτοντασυν·καλυπτ·ουσ·αισυν·καλυπτ·ο[υ]ντ·εςσυν·καλυπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυγκαλυπτουσαςσυγκαλυπτονταςσυν·καλυπτ·ουσ·αςσυν·καλυπτ·ο[υ]ντ·ας
Datσυγκαλυπτουσαιςσυγκαλυπτουσι, συγκαλυπτουσινσυν·καλυπτ·ουσ·αιςσυν·καλυπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυγκαλυπτουσωνσυγκαλυπτοντωνσυν·καλυπτ·ουσ·ωνσυν·καλυπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγκαλυπτομενησυγκαλυπτομενεσυν·καλυπτ·ομεν·ησυν·καλυπτ·ομεν·ε
Nomσυγκαλυπτομενοςσυν·καλυπτ·ομεν·ος
Accσυγκαλυπτομενηνσυγκαλυπτομενονσυν·καλυπτ·ομεν·ηνσυν·καλυπτ·ομεν·ον
Datσυγκαλυπτομενῃσυγκαλυπτομενῳσυν·καλυπτ·ομεν·ῃσυν·καλυπτ·ομεν·ῳ
Genσυγκαλυπτομενηςσυγκαλυπτομενουσυν·καλυπτ·ομεν·ηςσυν·καλυπτ·ομεν·ου
PlVocσυγκαλυπτομεναισυγκαλυπτομενοισυγκαλυπτομενασυν·καλυπτ·ομεν·αισυν·καλυπτ·ομεν·οισυν·καλυπτ·ομεν·α
Nom
Accσυγκαλυπτομεναςσυγκαλυπτομενουςσυν·καλυπτ·ομεν·αςσυν·καλυπτ·ομεν·ους
Datσυγκαλυπτομεναιςσυγκαλυπτομενοιςσυν·καλυπτ·ομεν·αιςσυν·καλυπτ·ομεν·οις
Genσυγκαλυπτομενωνσυγκαλυπτομενωνσυν·καλυπτ·ομεν·ωνσυν·καλυπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεκαλυπτονσυν·ε·καλυπτ·ονσυνεκαλυπτομηνσυν·ε·καλυπτ·ομην
2ndσυνεκαλυπτεςσυν·ε·καλυπτ·εςσυνεκαλυπτουσυν·ε·καλυπτ·ου
3rdσυνεκαλυπτεν[LXX], συνεκαλυπτεσυν·ε·καλυπτ·ε(ν), συν·ε·καλυπτ·ε(ν)συνεκαλυπτετοσυν·ε·καλυπτ·ετο
Pl1stσυνεκαλυπτομενσυν·ε·καλυπτ·ομενσυνεκαλυπτομεθασυν·ε·καλυπτ·ομεθα
2ndσυνεκαλυπτετεσυν·ε·καλυπτ·ετεσυνεκαλυπτεσθεσυν·ε·καλυπτ·εσθε
3rdσυνεκαλυπτον, συνεκαλυπτοσανσυν·ε·καλυπτ·ον, συν·ε·καλυπτ·οσαν altσυνεκαλυπτοντοσυν·ε·καλυπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκαλυψωσυν·καλυπτ·σωσυγκαλυψομαι[LXX]συν·καλυπτ·σομαι
2ndσυγκαλυψεις[LXX]συν·καλυπτ·σειςσυγκαλυψῃ, συγκαλυψει[LXX], συγκαλυψεσαισυν·καλυπτ·σῃ, συν·καλυπτ·σει classical, συν·καλυπτ·σεσαι alt
3rdσυγκαλυψει[LXX]συν·καλυπτ·σεισυγκαλυψεταισυν·καλυπτ·σεται
Pl1stσυγκαλυψομενσυν·καλυπτ·σομενσυγκαλυψομεθασυν·καλυπτ·σομεθα
2ndσυγκαλυψετεσυν·καλυπτ·σετεσυγκαλυψεσθεσυν·καλυπτ·σεσθε
3rdσυγκαλυψουσιν[LXX], συγκαλυψουσισυν·καλυπτ·σουσι(ν), συν·καλυπτ·σουσι(ν)συγκαλυψονταισυν·καλυπτ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκαλυψοιμισυν·καλυπτ·σοιμισυγκαλυψοιμηνσυν·καλυπτ·σοιμην
2ndσυγκαλυψοιςσυν·καλυπτ·σοιςσυγκαλυψοιοσυν·καλυπτ·σοιο
3rdσυγκαλυψοισυν·καλυπτ·σοισυγκαλυψοιτοσυν·καλυπτ·σοιτο
Pl1stσυγκαλυψοιμενσυν·καλυπτ·σοιμενσυγκαλυψοιμεθασυν·καλυπτ·σοιμεθα
2ndσυγκαλυψοιτεσυν·καλυπτ·σοιτεσυγκαλυψοισθεσυν·καλυπτ·σοισθε
3rdσυγκαλυψοιενσυν·καλυπτ·σοιενσυγκαλυψοιντοσυν·καλυπτ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συγκαλυψειν​συν·καλυπτ·σειν​συγκαλυψεσθαι​συν·καλυπτ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγκαλυψουσασυγκαλυψονσυν·καλυπτ·σουσ·ασυν·καλυπτ·σο[υ]ν[τ]
Nomσυγκαλυψωνσυν·καλυπτ·σο[υ]ν[τ]·^
Accσυγκαλυψουσανσυγκαλυψοντασυν·καλυπτ·σουσ·ανσυν·καλυπτ·σο[υ]ντ·α
Datσυγκαλυψουσῃσυγκαλυψοντισυν·καλυπτ·σουσ·ῃσυν·καλυπτ·σο[υ]ντ·ι
Genσυγκαλυψουσηςσυγκαλυψοντοςσυν·καλυπτ·σουσ·ηςσυν·καλυπτ·σο[υ]ντ·ος
PlVocσυγκαλυψουσαισυγκαλυψοντεςσυγκαλυψοντασυν·καλυπτ·σουσ·αισυν·καλυπτ·σο[υ]ντ·εςσυν·καλυπτ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσυγκαλυψουσαςσυγκαλυψονταςσυν·καλυπτ·σουσ·αςσυν·καλυπτ·σο[υ]ντ·ας
Datσυγκαλυψουσαιςσυγκαλυψουσι, συγκαλυψουσιν[LXX]συν·καλυπτ·σουσ·αιςσυν·καλυπτ·σου[ντ]·σι(ν), συν·καλυπτ·σου[ντ]·σι(ν)
Genσυγκαλυψουσωνσυγκαλυψοντωνσυν·καλυπτ·σουσ·ωνσυν·καλυπτ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγκαλυψομενησυγκαλυψομενεσυν·καλυπτ·σομεν·ησυν·καλυπτ·σομεν·ε
Nomσυγκαλυψομενοςσυν·καλυπτ·σομεν·ος
Accσυγκαλυψομενηνσυγκαλυψομενονσυν·καλυπτ·σομεν·ηνσυν·καλυπτ·σομεν·ον
Datσυγκαλυψομενῃσυγκαλυψομενῳσυν·καλυπτ·σομεν·ῃσυν·καλυπτ·σομεν·ῳ
Genσυγκαλυψομενηςσυγκαλυψομενουσυν·καλυπτ·σομεν·ηςσυν·καλυπτ·σομεν·ου
PlVocσυγκαλυψομεναισυγκαλυψομενοισυγκαλυψομενασυν·καλυπτ·σομεν·αισυν·καλυπτ·σομεν·οισυν·καλυπτ·σομεν·α
Nom
Accσυγκαλυψομεναςσυγκαλυψομενουςσυν·καλυπτ·σομεν·αςσυν·καλυπτ·σομεν·ους
Datσυγκαλυψομεναιςσυγκαλυψομενοιςσυν·καλυπτ·σομεν·αιςσυν·καλυπτ·σομεν·οις
Genσυγκαλυψομενωνσυγκαλυψομενωνσυν·καλυπτ·σομεν·ωνσυν·καλυπτ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεκαλυψασυν·ε·καλυπτ·σασυνεκαλυψαμηνσυν·ε·καλυπτ·σαμην
2ndσυνεκαλυψαςσυν·ε·καλυπτ·σαςσυνεκαλυψωσυν·ε·καλυπτ·σω
3rdσυνεκαλυψεν[LXX], συνεκαλυψεσυν·ε·καλυπτ·σε(ν), συν·ε·καλυπτ·σε(ν)συνεκαλυψατο[LXX]συν·ε·καλυπτ·σατο
Pl1stσυνεκαλυψαμενσυν·ε·καλυπτ·σαμενσυνεκαλυψαμεθασυν·ε·καλυπτ·σαμεθα
2ndσυνεκαλυψατεσυν·ε·καλυπτ·σατεσυνεκαλυψασθεσυν·ε·καλυπτ·σασθε
3rdσυνεκαλυψαν[LXX]συν·ε·καλυπτ·σανσυνεκαλυψαντοσυν·ε·καλυπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκαλυψωσυν·καλυπτ·σωσυγκαλυψωμαισυν·καλυπτ·σωμαι
2ndσυγκαλυψῃςσυν·καλυπτ·σῃςσυγκαλυψῃσυν·καλυπτ·σῃ
3rdσυγκαλυψῃσυν·καλυπτ·σῃσυγκαλυψηταισυν·καλυπτ·σηται
Pl1stσυγκαλυψωμενσυν·καλυπτ·σωμενσυγκαλυψωμεθασυν·καλυπτ·σωμεθα
2ndσυγκαλυψητεσυν·καλυπτ·σητεσυγκαλυψησθεσυν·καλυπτ·σησθε
3rdσυγκαλυψωσιν, συγκαλυψωσισυν·καλυπτ·σωσι(ν)συγκαλυψωνταισυν·καλυπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκαλυψαιμισυν·καλυπτ·σαιμισυγκαλυψαιμηνσυν·καλυπτ·σαιμην
2ndσυγκαλυψαις, συγκαλυψειαςσυν·καλυπτ·σαις, συν·καλυπτ·σειας classicalσυγκαλυψαιοσυν·καλυπτ·σαιο
3rdσυγκαλυψαι[LXX], συγκαλυψειεσυν·καλυπτ·σαι, συν·καλυπτ·σειε classicalσυγκαλυψαιτοσυν·καλυπτ·σαιτο
Pl1stσυγκαλυψαιμενσυν·καλυπτ·σαιμενσυγκαλυψαιμεθασυν·καλυπτ·σαιμεθα
2ndσυγκαλυψαιτεσυν·καλυπτ·σαιτεσυγκαλυψαισθεσυν·καλυπτ·σαισθε
3rdσυγκαλυψαιεν, συγκαλυψαισαν, συγκαλυψειαν, συγκαλυψειενσυν·καλυπτ·σαιεν, συν·καλυπτ·σαισαν alt, συν·καλυπτ·σειαν classical, συν·καλυπτ·σειεν classicalσυγκαλυψαιντοσυν·καλυπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυγκαλυψονσυν·καλυπτ·σονσυγκαλυψαι[LXX]συν·καλυπτ·σαι
3rdσυγκαλυψατωσυν·καλυπτ·σατωσυγκαλυψασθωσυν·καλυπτ·σασθω
Pl1st
2ndσυγκαλυψατεσυν·καλυπτ·σατεσυγκαλυψασθεσυν·καλυπτ·σασθε
3rdσυγκαλυψατωσαν, συγκαλυψαντωνσυν·καλυπτ·σατωσαν, συν·καλυπτ·σαντων classicalσυγκαλυψασθωσαν, συγκαλυψασθωνσυν·καλυπτ·σασθωσαν, συν·καλυπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συγκαλυψαι[LXX]​συν·καλυπτ·σαισυγκαλυψασθαι​συν·καλυπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγκαλυψασασυγκαλυψαςσυγκαλυψανσυν·καλυπτ·σασ·ασυν·καλυπτ·σα[ντ]·ςσυν·καλυπτ·σαν[τ]
Nom
Accσυγκαλυψασανσυγκαλυψαντασυν·καλυπτ·σασ·ανσυν·καλυπτ·σαντ·α
Datσυγκαλυψασῃσυγκαλυψαντισυν·καλυπτ·σασ·ῃσυν·καλυπτ·σαντ·ι
Genσυγκαλυψασηςσυγκαλυψαντοςσυν·καλυπτ·σασ·ηςσυν·καλυπτ·σαντ·ος
PlVocσυγκαλυψασαισυγκαλυψαντεςσυγκαλυψαντασυν·καλυπτ·σασ·αισυν·καλυπτ·σαντ·εςσυν·καλυπτ·σαντ·α
Nom
Accσυγκαλυψασαςσυγκαλυψανταςσυν·καλυπτ·σασ·αςσυν·καλυπτ·σαντ·ας
Datσυγκαλυψασαιςσυγκαλυψασι, συγκαλυψασινσυν·καλυπτ·σασ·αιςσυν·καλυπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genσυγκαλυψασωνσυγκαλυψαντωνσυν·καλυπτ·σασ·ωνσυν·καλυπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγκαλυψαμενησυγκαλυψαμενεσυν·καλυπτ·σαμεν·ησυν·καλυπτ·σαμεν·ε
Nomσυγκαλυψαμενοςσυν·καλυπτ·σαμεν·ος
Accσυγκαλυψαμενηνσυγκαλυψαμενονσυν·καλυπτ·σαμεν·ηνσυν·καλυπτ·σαμεν·ον
Datσυγκαλυψαμενῃσυγκαλυψαμενῳσυν·καλυπτ·σαμεν·ῃσυν·καλυπτ·σαμεν·ῳ
Genσυγκαλυψαμενηςσυγκαλυψαμενουσυν·καλυπτ·σαμεν·ηςσυν·καλυπτ·σαμεν·ου
PlVocσυγκαλυψαμεναισυγκαλυψαμενοισυγκαλυψαμενασυν·καλυπτ·σαμεν·αισυν·καλυπτ·σαμεν·οισυν·καλυπτ·σαμεν·α
Nom
Accσυγκαλυψαμεναςσυγκαλυψαμενουςσυν·καλυπτ·σαμεν·αςσυν·καλυπτ·σαμεν·ους
Datσυγκαλυψαμεναιςσυγκαλυψαμενοιςσυν·καλυπτ·σαμεν·αιςσυν·καλυπτ·σαμεν·οις
Genσυγκαλυψαμενωνσυγκαλυψαμενωνσυν·καλυπτ·σαμεν·ωνσυν·καλυπτ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκεκαλυμμαισυν·κεκαλυπτ·μαι
2ndσυγκεκαλυψαισυν·κεκαλυπτ·σαι
3rdσυγκεκαλυπταισυν·κεκαλυπτ·ται
Pl1stσυγκεκαλυμμεθασυν·κεκαλυπτ·μεθα
2ndσυγκεκαλυφθεσυν·κεκαλυπτ·σθε
3rdσυγκεκαλυφαταισυν·κεκαλυπτ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκεκαλυψομαισυν·κεκαλυπτ·σομαι
2ndσυγκεκαλυψῃ, συγκεκαλυψεισυν·κεκαλυπτ·σῃ, συν·κεκαλυπτ·σει classical
3rdσυγκεκαλυψεταισυν·κεκαλυπτ·σεται
Pl1stσυγκεκαλυψομεθασυν·κεκαλυπτ·σομεθα
2ndσυγκεκαλυψεσθεσυν·κεκαλυπτ·σεσθε
3rdσυγκεκαλυψονταισυν·κεκαλυπτ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκεκαλυψοιμηνσυν·κεκαλυπτ·σοιμην
2ndσυγκεκαλυψοιοσυν·κεκαλυπτ·σοιο
3rdσυγκεκαλυψοιτοσυν·κεκαλυπτ·σοιτο
Pl1stσυγκεκαλυψοιμεθασυν·κεκαλυπτ·σοιμεθα
2ndσυγκεκαλυψοισθεσυν·κεκαλυπτ·σοισθε
3rdσυγκεκαλυψοιντοσυν·κεκαλυπτ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυγκεκαλυψοσυν·κεκαλυπτ·σο
3rdσυγκεκαλυφθωσυν·κεκαλυπτ·σθω
Pl1st
2ndσυγκεκαλυφθεσυν·κεκαλυπτ·σθε
3rdσυγκεκαλυφθωσαν, συγκεκαλυφθωνσυν·κεκαλυπτ·σθωσαν, συν·κεκαλυπτ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συγκεκαλυφθαι​συν·κεκαλυπτ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συγκεκαλυψεσθαι​συν·κεκαλυπτ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγκεκαλυμμενησυγκεκαλυμμενεσυν·κεκαλυπτ·μεν·ησυν·κεκαλυπτ·μεν·ε
Nomσυγκεκαλυμμενος[LXX]συν·κεκαλυπτ·μεν·ος
Accσυγκεκαλυμμενηνσυγκεκαλυμμενον[GNT]συν·κεκαλυπτ·μεν·ηνσυν·κεκαλυπτ·μεν·ον
Datσυγκεκαλυμμενῃσυγκεκαλυμμενῳσυν·κεκαλυπτ·μεν·ῃσυν·κεκαλυπτ·μεν·ῳ
Genσυγκεκαλυμμενηςσυγκεκαλυμμενουσυν·κεκαλυπτ·μεν·ηςσυν·κεκαλυπτ·μεν·ου
PlVocσυγκεκαλυμμεναισυγκεκαλυμμενοισυγκεκαλυμμενασυν·κεκαλυπτ·μεν·αισυν·κεκαλυπτ·μεν·οισυν·κεκαλυπτ·μεν·α
Nom
Accσυγκεκαλυμμεναςσυγκεκαλυμμενουςσυν·κεκαλυπτ·μεν·αςσυν·κεκαλυπτ·μεν·ους
Datσυγκεκαλυμμεναιςσυγκεκαλυμμενοιςσυν·κεκαλυπτ·μεν·αιςσυν·κεκαλυπτ·μεν·οις
Genσυγκεκαλυμμενωνσυγκεκαλυμμενωνσυν·κεκαλυπτ·μεν·ωνσυν·κεκαλυπτ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεκεκαλυμμηνσυν·ε·κεκαλυπτ·μην
2ndσυνεκεκαλυψοσυν·ε·κεκαλυπτ·σο
3rdσυνεκεκαλυπτοσυν·ε·κεκαλυπτ·το
Pl1stσυνεκεκαλυμμεθασυν·ε·κεκαλυπτ·μεθα
2ndσυνεκεκαλυφθεσυν·ε·κεκαλυπτ·σθε
3rdσυνεκεκαλυφατοσυν·ε·κεκαλυπτ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκεκαλυμμηνσυν·[ε]·κεκαλυπτ·μην
2ndσυγκεκαλυψοσυν·[ε]·κεκαλυπτ·σο
3rdσυγκεκαλυπτοσυν·[ε]·κεκαλυπτ·το
Pl1stσυγκεκαλυμμεθασυν·[ε]·κεκαλυπτ·μεθα
2ndσυγκεκαλυφθεσυν·[ε]·κεκαλυπτ·σθε
3rdσυγκεκαλυφατοσυν·[ε]·κεκαλυπτ·ντο

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 09:59:37 EST