στιλβω • STILBW • stilbō

Search: στιλβωσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
στιλβωσινστίλβωστιλβ·ωσι(ν)pres act sub 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
στιλβωσινστίλβωστιλβ·ωσι(ν)pres act sub 3rd pl

στίλβω (στιλβ-, -, στιλψ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστιλβωστιλβ·ωστιλβομαιστιλβ·ομαι
2ndστιλβειςστιλβ·ειςστιλβῃ, στιλβει, στιλβεσαιστιλβ·ῃ, στιλβ·ει classical, στιλβ·εσαι alt
3rdστιλβειστιλβ·ειστιλβεταιστιλβ·εται
Pl1stστιλβομενστιλβ·ομενστιλβομεθαστιλβ·ομεθα
2ndστιλβετεστιλβ·ετεστιλβεσθεστιλβ·εσθε
3rdστιλβουσιν, στιλβουσιστιλβ·ουσι(ν)στιλβονταιστιλβ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστιλβωστιλβ·ωστιλβωμαιστιλβ·ωμαι
2ndστιλβῃς[LXX]στιλβ·ῃςστιλβῃστιλβ·ῃ
3rdστιλβῃστιλβ·ῃστιλβηταιστιλβ·ηται
Pl1stστιλβωμενστιλβ·ωμενστιλβωμεθαστιλβ·ωμεθα
2ndστιλβητεστιλβ·ητεστιλβησθεστιλβ·ησθε
3rdστιλβωσιν[LXX], στιλβωσιστιλβ·ωσι(ν), στιλβ·ωσι(ν)στιλβωνταιστιλβ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστιλβοιμιστιλβ·οιμιστιλβοιμηνστιλβ·οιμην
2ndστιλβοιςστιλβ·οιςστιλβοιοστιλβ·οιο
3rdστιλβοιστιλβ·οιστιλβοιτοστιλβ·οιτο
Pl1stστιλβοιμενστιλβ·οιμενστιλβοιμεθαστιλβ·οιμεθα
2ndστιλβοιτεστιλβ·οιτεστιλβοισθεστιλβ·οισθε
3rdστιλβοιεν, στιλβοισανστιλβ·οιεν, στιλβ·οισαν altστιλβοιντοστιλβ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndστιλβεστιλβ·εστιλβουστιλβ·ου
3rdστιλβετωστιλβ·ετωστιλβεσθωστιλβ·εσθω
Pl1st
2ndστιλβετεστιλβ·ετεστιλβεσθεστιλβ·εσθε
3rdστιλβετωσαν, στιλβοντωνστιλβ·ετωσαν, στιλβ·οντων classicalστιλβεσθωσαν, στιλβεσθωνστιλβ·εσθωσαν, στιλβ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
στιλβειν​στιλβ·ειν​στιλβεσθαι​στιλβ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστιλβουσαστιλβονστιλβ·ουσ·αστιλβ·ο[υ]ν[τ]
Nomστιλβωνστιλβ·ο[υ]ν[τ]·^
Accστιλβουσανστιλβοντα[GNT][LXX]στιλβ·ουσ·ανστιλβ·ο[υ]ντ·α
Datστιλβουσῃστιλβοντιστιλβ·ουσ·ῃστιλβ·ο[υ]ντ·ι
Genστιλβουσης[LXX]στιλβοντος[LXX]στιλβ·ουσ·ηςστιλβ·ο[υ]ντ·ος
PlVocστιλβουσαιστιλβοντεςστιλβοντα[GNT][LXX]στιλβ·ουσ·αιστιλβ·ο[υ]ντ·εςστιλβ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accστιλβουσαςστιλβονταςστιλβ·ουσ·αςστιλβ·ο[υ]ντ·ας
Datστιλβουσαιςστιλβουσι, στιλβουσινστιλβ·ουσ·αιςστιλβ·ου[ντ]·σι(ν)
Genστιλβουσωνστιλβοντωνστιλβ·ουσ·ωνστιλβ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστιλβομενηστιλβομενεστιλβ·ομεν·ηστιλβ·ομεν·ε
Nomστιλβομενοςστιλβ·ομεν·ος
Accστιλβομενηνστιλβομενονστιλβ·ομεν·ηνστιλβ·ομεν·ον
Datστιλβομενῃστιλβομενῳστιλβ·ομεν·ῃστιλβ·ομεν·ῳ
Genστιλβομενηςστιλβομενουστιλβ·ομεν·ηςστιλβ·ομεν·ου
PlVocστιλβομεναιστιλβομενοιστιλβομεναστιλβ·ομεν·αιστιλβ·ομεν·οιστιλβ·ομεν·α
Nom
Accστιλβομεναςστιλβομενουςστιλβ·ομεν·αςστιλβ·ομεν·ους
Datστιλβομεναιςστιλβομενοιςστιλβ·ομεν·αιςστιλβ·ομεν·οις
Genστιλβομενωνστιλβομενωνστιλβ·ομεν·ωνστιλβ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστιλβονε·στιλβ·ονεστιλβομηνε·στιλβ·ομην
2ndεστιλβεςε·στιλβ·εςεστιλβουε·στιλβ·ου
3rdεστιλβεν[LXX], εστιλβεε·στιλβ·ε(ν), ε·στιλβ·ε(ν)εστιλβετοε·στιλβ·ετο
Pl1stεστιλβομενε·στιλβ·ομενεστιλβομεθαε·στιλβ·ομεθα
2ndεστιλβετεε·στιλβ·ετεεστιλβεσθεε·στιλβ·εσθε
3rdεστιλβον, εστιλβοσανε·στιλβ·ον, ε·στιλβ·οσαν altεστιλβοντοε·στιλβ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστιλψαε·στιλβ·σαεστιλψαμηνε·στιλβ·σαμην
2ndεστιλψαςε·στιλβ·σαςεστιλψωε·στιλβ·σω
3rdεστιλψεν, εστιλψεε·στιλβ·σε(ν)εστιλψατοε·στιλβ·σατο
Pl1stεστιλψαμενε·στιλβ·σαμενεστιλψαμεθαε·στιλβ·σαμεθα
2ndεστιλψατεε·στιλβ·σατεεστιλψασθεε·στιλβ·σασθε
3rdεστιλψανε·στιλβ·σανεστιλψαντοε·στιλβ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστιλψωστιλβ·σωστιλψωμαιστιλβ·σωμαι
2ndστιλψῃςστιλβ·σῃςστιλψῃστιλβ·σῃ
3rdστιλψῃστιλβ·σῃστιλψηταιστιλβ·σηται
Pl1stστιλψωμενστιλβ·σωμενστιλψωμεθαστιλβ·σωμεθα
2ndστιλψητεστιλβ·σητεστιλψησθεστιλβ·σησθε
3rdστιλψωσιν[LXX], στιλψωσιστιλβ·σωσι(ν), στιλβ·σωσι(ν)στιλψωνταιστιλβ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστιλψαιμιστιλβ·σαιμιστιλψαιμηνστιλβ·σαιμην
2ndστιλψαις, στιλψειαςστιλβ·σαις, στιλβ·σειας classicalστιλψαιοστιλβ·σαιο
3rdστιλψαι, στιλψειεστιλβ·σαι, στιλβ·σειε classicalστιλψαιτοστιλβ·σαιτο
Pl1stστιλψαιμενστιλβ·σαιμενστιλψαιμεθαστιλβ·σαιμεθα
2ndστιλψαιτεστιλβ·σαιτεστιλψαισθεστιλβ·σαισθε
3rdστιλψαιεν, στιλψαισαν, στιλψειαν, στιλψειενστιλβ·σαιεν, στιλβ·σαισαν alt, στιλβ·σειαν classical, στιλβ·σειεν classicalστιλψαιντοστιλβ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndστιλψονστιλβ·σονστιλψαιστιλβ·σαι
3rdστιλψατωστιλβ·σατωστιλψασθωστιλβ·σασθω
Pl1st
2ndστιλψατεστιλβ·σατεστιλψασθεστιλβ·σασθε
3rdστιλψατωσαν, στιλψαντωνστιλβ·σατωσαν, στιλβ·σαντων classicalστιλψασθωσαν, στιλψασθωνστιλβ·σασθωσαν, στιλβ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
στιλψαι​στιλβ·σαι​στιλψασθαι​στιλβ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστιλψασαστιλψαςστιλψανστιλβ·σασ·αστιλβ·σα[ντ]·ςστιλβ·σαν[τ]
Nom
Accστιλψασανστιλψανταστιλβ·σασ·ανστιλβ·σαντ·α
Datστιλψασῃστιλψαντιστιλβ·σασ·ῃστιλβ·σαντ·ι
Genστιλψασηςστιλψαντοςστιλβ·σασ·ηςστιλβ·σαντ·ος
PlVocστιλψασαιστιλψαντεςστιλψανταστιλβ·σασ·αιστιλβ·σαντ·εςστιλβ·σαντ·α
Nom
Accστιλψασαςστιλψανταςστιλβ·σασ·αςστιλβ·σαντ·ας
Datστιλψασαιςστιλψασι, στιλψασινστιλβ·σασ·αιςστιλβ·σα[ντ]·σι(ν)
Genστιλψασωνστιλψαντωνστιλβ·σασ·ωνστιλβ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστιλψαμενηστιλψαμενεστιλβ·σαμεν·ηστιλβ·σαμεν·ε
Nomστιλψαμενοςστιλβ·σαμεν·ος
Accστιλψαμενηνστιλψαμενονστιλβ·σαμεν·ηνστιλβ·σαμεν·ον
Datστιλψαμενῃστιλψαμενῳστιλβ·σαμεν·ῃστιλβ·σαμεν·ῳ
Genστιλψαμενηςστιλψαμενουστιλβ·σαμεν·ηςστιλβ·σαμεν·ου
PlVocστιλψαμεναιστιλψαμενοιστιλψαμεναστιλβ·σαμεν·αιστιλβ·σαμεν·οιστιλβ·σαμεν·α
Nom
Accστιλψαμεναςστιλψαμενουςστιλβ·σαμεν·αςστιλβ·σαμεν·ους
Datστιλψαμεναιςστιλψαμενοιςστιλβ·σαμεν·αιςστιλβ·σαμεν·οις
Genστιλψαμενωνστιλψαμενωνστιλβ·σαμεν·ωνστιλβ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Jul-2019 18:37:59 EDT