στηκω • STHKW • stēkō

Search: στηκετε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
στηκετε; στηκετεστήκωστηκ·ετε; στηκ·ετεpres act imp 2nd pl; pres act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
στηκετεστήκωστηκ·ετεpres act imp 2nd pl
στηκετεστήκωστηκ·ετεpres act ind 2nd pl

στήκω (derivation of ἵστημι) (στηκ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστηκωστηκ·ωστηκομαιστηκ·ομαι
2ndστηκειςστηκ·ειςστηκῃ, στηκει[GNT][LXX], στηκεσαιστηκ·ῃ, στηκ·ει classical, στηκ·εσαι alt
3rdστηκει[GNT][LXX]στηκ·ειστηκεταιστηκ·εται
Pl1stστηκομενστηκ·ομενστηκομεθαστηκ·ομεθα
2ndστηκετε[GNT]στηκ·ετεστηκεσθεστηκ·εσθε
3rdστηκουσιν, στηκουσιστηκ·ουσι(ν)στηκονταιστηκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστηκωστηκ·ωστηκωμαιστηκ·ωμαι
2ndστηκῃςστηκ·ῃςστηκῃστηκ·ῃ
3rdστηκῃστηκ·ῃστηκηταιστηκ·ηται
Pl1stστηκωμενστηκ·ωμενστηκωμεθαστηκ·ωμεθα
2ndστηκητε[GNT]στηκ·ητεστηκησθεστηκ·ησθε
3rdστηκωσιν, στηκωσιστηκ·ωσι(ν)στηκωνταιστηκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστηκοιμιστηκ·οιμιστηκοιμηνστηκ·οιμην
2ndστηκοιςστηκ·οιςστηκοιοστηκ·οιο
3rdστηκοιστηκ·οιστηκοιτοστηκ·οιτο
Pl1stστηκοιμενστηκ·οιμενστηκοιμεθαστηκ·οιμεθα
2ndστηκοιτεστηκ·οιτεστηκοισθεστηκ·οισθε
3rdστηκοιεν, στηκοισανστηκ·οιεν, στηκ·οισαν altστηκοιντοστηκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndστηκεστηκ·εστηκουστηκ·ου
3rdστηκετωστηκ·ετωστηκεσθωστηκ·εσθω
Pl1st
2ndστηκετε[GNT]στηκ·ετεστηκεσθεστηκ·εσθε
3rdστηκετωσαν, στηκοντωνστηκ·ετωσαν, στηκ·οντων classicalστηκεσθωσαν, στηκεσθωνστηκ·εσθωσαν, στηκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
στηκειν​στηκ·ειν​στηκεσθαι​στηκ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστηκουσαστηκονστηκ·ουσ·αστηκ·ο[υ]ν[τ]
Nomστηκωνστηκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accστηκουσανστηκονταστηκ·ουσ·ανστηκ·ο[υ]ντ·α
Datστηκουσῃστηκοντιστηκ·ουσ·ῃστηκ·ο[υ]ντ·ι
Genστηκουσηςστηκοντοςστηκ·ουσ·ηςστηκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocστηκουσαιστηκοντες[GNT]στηκονταστηκ·ουσ·αιστηκ·ο[υ]ντ·εςστηκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accστηκουσαςστηκονταςστηκ·ουσ·αςστηκ·ο[υ]ντ·ας
Datστηκουσαιςστηκουσι, στηκουσινστηκ·ουσ·αιςστηκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genστηκουσωνστηκοντωνστηκ·ουσ·ωνστηκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστηκομενηστηκομενεστηκ·ομεν·ηστηκ·ομεν·ε
Nomστηκομενοςστηκ·ομεν·ος
Accστηκομενηνστηκομενονστηκ·ομεν·ηνστηκ·ομεν·ον
Datστηκομενῃστηκομενῳστηκ·ομεν·ῃστηκ·ομεν·ῳ
Genστηκομενηςστηκομενουστηκ·ομεν·ηςστηκ·ομεν·ου
PlVocστηκομεναιστηκομενοιστηκομεναστηκ·ομεν·αιστηκ·ομεν·οιστηκ·ομεν·α
Nom
Accστηκομεναςστηκομενουςστηκ·ομεν·αςστηκ·ομεν·ους
Datστηκομεναιςστηκομενοιςστηκ·ομεν·αιςστηκ·ομεν·οις
Genστηκομενωνστηκομενωνστηκ·ομεν·ωνστηκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστηκονε·στηκ·ονεστηκομηνε·στηκ·ομην
2ndεστηκεςε·στηκ·εςεστηκουε·στηκ·ου
3rdεστηκεν[GNT][LXX], εστηκε[LXX]ε·στηκ·ε(ν)εστηκετοε·στηκ·ετο
Pl1stεστηκομενε·στηκ·ομενεστηκομεθαε·στηκ·ομεθα
2ndεστηκετεε·στηκ·ετεεστηκεσθεε·στηκ·εσθε
3rdεστηκον, εστηκοσανε·στηκ·ον, ε·στηκ·οσαν altεστηκοντοε·στηκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 13-Dec-2019 07:57:22 EST