στρεφω • STREFW • strephō

Search: στραφεισαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
στραφεισανστρέφωστραφ·[θ]εισ·ανaor θη ptcp fem acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
στραφεισανστρέφωστραφ·[θ]εισ·ανaor θη ptcp fem acc sg

στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστρεφωστρεφ·ωστρεφομαιστρεφ·ομαι
2ndστρεφειςστρεφ·ειςστρεφῃ, στρεφει, στρεφεσαιστρεφ·ῃ, στρεφ·ει classical, στρεφ·εσαι alt
3rdστρεφειστρεφ·ειστρεφεται[LXX]στρεφ·εται
Pl1stστρεφομενστρεφ·ομενστρεφομεθα[GNT]στρεφ·ομεθα
2ndστρεφετεστρεφ·ετεστρεφεσθεστρεφ·εσθε
3rdστρεφουσιν, στρεφουσιστρεφ·ουσι(ν)στρεφονταιστρεφ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστρεφωστρεφ·ωστρεφωμαιστρεφ·ωμαι
2ndστρεφῃςστρεφ·ῃςστρεφῃστρεφ·ῃ
3rdστρεφῃστρεφ·ῃστρεφηταιστρεφ·ηται
Pl1stστρεφωμενστρεφ·ωμενστρεφωμεθαστρεφ·ωμεθα
2ndστρεφητεστρεφ·ητεστρεφησθεστρεφ·ησθε
3rdστρεφωσιν, στρεφωσιστρεφ·ωσι(ν)στρεφωνταιστρεφ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστρεφοιμιστρεφ·οιμιστρεφοιμηνστρεφ·οιμην
2ndστρεφοιςστρεφ·οιςστρεφοιοστρεφ·οιο
3rdστρεφοιστρεφ·οιστρεφοιτοστρεφ·οιτο
Pl1stστρεφοιμενστρεφ·οιμενστρεφοιμεθαστρεφ·οιμεθα
2ndστρεφοιτεστρεφ·οιτεστρεφοισθεστρεφ·οισθε
3rdστρεφοιεν, στρεφοισανστρεφ·οιεν, στρεφ·οισαν altστρεφοιντοστρεφ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndστρεφεστρεφ·εστρεφουστρεφ·ου
3rdστρεφετωστρεφ·ετωστρεφεσθωστρεφ·εσθω
Pl1st
2ndστρεφετεστρεφ·ετεστρεφεσθεστρεφ·εσθε
3rdστρεφετωσαν, στρεφοντωνστρεφ·ετωσαν, στρεφ·οντων classicalστρεφεσθωσαν, στρεφεσθωνστρεφ·εσθωσαν, στρεφ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
στρεφειν[GNT]​στρεφ·εινστρεφεσθαι​στρεφ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστρεφουσαστρεφονστρεφ·ουσ·αστρεφ·ο[υ]ν[τ]
Nomστρεφωνστρεφ·ο[υ]ν[τ]·^
Accστρεφουσανστρεφονταστρεφ·ουσ·ανστρεφ·ο[υ]ντ·α
Datστρεφουσῃστρεφοντιστρεφ·ουσ·ῃστρεφ·ο[υ]ντ·ι
Genστρεφουσηςστρεφοντοςστρεφ·ουσ·ηςστρεφ·ο[υ]ντ·ος
PlVocστρεφουσαιστρεφοντεςστρεφονταστρεφ·ουσ·αιστρεφ·ο[υ]ντ·εςστρεφ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accστρεφουσαςστρεφονταςστρεφ·ουσ·αςστρεφ·ο[υ]ντ·ας
Datστρεφουσαιςστρεφουσι, στρεφουσινστρεφ·ουσ·αιςστρεφ·ου[ντ]·σι(ν)
Genστρεφουσωνστρεφοντωνστρεφ·ουσ·ωνστρεφ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστρεφομενη[LXX]στρεφομενεστρεφ·ομεν·ηστρεφ·ομεν·ε
Nomστρεφομενος[LXX]στρεφ·ομεν·ος
Accστρεφομενην[LXX]στρεφομενονστρεφ·ομεν·ηνστρεφ·ομεν·ον
Datστρεφομενῃστρεφομενῳστρεφ·ομεν·ῃστρεφ·ομεν·ῳ
Genστρεφομενηςστρεφομενουστρεφ·ομεν·ηςστρεφ·ομεν·ου
PlVocστρεφομεναιστρεφομενοιστρεφομενα[LXX]στρεφ·ομεν·αιστρεφ·ομεν·οιστρεφ·ομεν·α
Nom
Accστρεφομεναςστρεφομενουςστρεφ·ομεν·αςστρεφ·ομεν·ους
Datστρεφομεναιςστρεφομενοιςστρεφ·ομεν·αιςστρεφ·ομεν·οις
Genστρεφομενωνστρεφομενωνστρεφ·ομεν·ωνστρεφ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστρεφονε·στρεφ·ονεστρεφομηνε·στρεφ·ομην
2ndεστρεφεςε·στρεφ·εςεστρεφουε·στρεφ·ου
3rdεστρεφεν, εστρεφεε·στρεφ·ε(ν)εστρεφετοε·στρεφ·ετο
Pl1stεστρεφομενε·στρεφ·ομενεστρεφομεθαε·στρεφ·ομεθα
2ndεστρεφετεε·στρεφ·ετεεστρεφεσθεε·στρεφ·εσθε
3rdεστρεφον, εστρεφοσανε·στρεφ·ον, ε·στρεφ·οσαν altεστρεφοντοε·στρεφ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστρεψω[LXX]στρεφ·σωστρεψομαιστρεφ·σομαι
2ndστρεψειςστρεφ·σειςστρεψῃ, στρεψει[LXX], στρεψεσαιστρεφ·σῃ, στρεφ·σει classical, στρεφ·σεσαι alt
3rdστρεψει[LXX]στρεφ·σειστρεψεταιστρεφ·σεται
Pl1stστρεψομενστρεφ·σομενστρεψομεθαστρεφ·σομεθα
2ndστρεψετεστρεφ·σετεστρεψεσθεστρεφ·σεσθε
3rdστρεψουσιν, στρεψουσιστρεφ·σουσι(ν)στρεψονταιστρεφ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστρεψοιμιστρεφ·σοιμιστρεψοιμηνστρεφ·σοιμην
2ndστρεψοιςστρεφ·σοιςστρεψοιοστρεφ·σοιο
3rdστρεψοιστρεφ·σοιστρεψοιτοστρεφ·σοιτο
Pl1stστρεψοιμενστρεφ·σοιμενστρεψοιμεθαστρεφ·σοιμεθα
2ndστρεψοιτεστρεφ·σοιτεστρεψοισθεστρεφ·σοισθε
3rdστρεψοιενστρεφ·σοιενστρεψοιντοστρεφ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
στρεψειν​στρεφ·σειν​στρεψεσθαι​στρεφ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστρεψουσαστρεψον[GNT][LXX]στρεφ·σουσ·αστρεφ·σο[υ]ν[τ]
Nomστρεψωνστρεφ·σο[υ]ν[τ]·^
Accστρεψουσανστρεψονταστρεφ·σουσ·ανστρεφ·σο[υ]ντ·α
Datστρεψουσῃστρεψοντιστρεφ·σουσ·ῃστρεφ·σο[υ]ντ·ι
Genστρεψουσηςστρεψοντοςστρεφ·σουσ·ηςστρεφ·σο[υ]ντ·ος
PlVocστρεψουσαιστρεψοντεςστρεψονταστρεφ·σουσ·αιστρεφ·σο[υ]ντ·εςστρεφ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accστρεψουσαςστρεψονταςστρεφ·σουσ·αςστρεφ·σο[υ]ντ·ας
Datστρεψουσαιςστρεψουσι, στρεψουσινστρεφ·σουσ·αιςστρεφ·σου[ντ]·σι(ν)
Genστρεψουσωνστρεψοντωνστρεφ·σουσ·ωνστρεφ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστρεψομενηστρεψομενεστρεφ·σομεν·ηστρεφ·σομεν·ε
Nomστρεψομενοςστρεφ·σομεν·ος
Accστρεψομενηνστρεψομενονστρεφ·σομεν·ηνστρεφ·σομεν·ον
Datστρεψομενῃστρεψομενῳστρεφ·σομεν·ῃστρεφ·σομεν·ῳ
Genστρεψομενηςστρεψομενουστρεφ·σομεν·ηςστρεφ·σομεν·ου
PlVocστρεψομεναιστρεψομενοιστρεψομεναστρεφ·σομεν·αιστρεφ·σομεν·οιστρεφ·σομεν·α
Nom
Accστρεψομεναςστρεψομενουςστρεφ·σομεν·αςστρεφ·σομεν·ους
Datστρεψομεναιςστρεψομενοιςστρεφ·σομεν·αιςστρεφ·σομεν·οις
Genστρεψομενωνστρεψομενωνστρεφ·σομεν·ωνστρεφ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστρεψαε·στρεφ·σαεστρεψαμηνε·στρεφ·σαμην
2ndεστρεψας[LXX]ε·στρεφ·σαςεστρεψωε·στρεφ·σω
3rdεστρεψεν[GNT][LXX], εστρεψεε·στρεφ·σε(ν), ε·στρεφ·σε(ν)εστρεψατοε·στρεφ·σατο
Pl1stεστρεψαμενε·στρεφ·σαμενεστρεψαμεθαε·στρεφ·σαμεθα
2ndεστρεψατεε·στρεφ·σατεεστρεψασθεε·στρεφ·σασθε
3rdεστρεψαν[LXX]ε·στρεφ·σανεστρεψαντοε·στρεφ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστρεψω[LXX]στρεφ·σωστρεψωμαιστρεφ·σωμαι
2ndστρεψῃςστρεφ·σῃςστρεψῃστρεφ·σῃ
3rdστρεψῃστρεφ·σῃστρεψηταιστρεφ·σηται
Pl1stστρεψωμενστρεφ·σωμενστρεψωμεθαστρεφ·σωμεθα
2ndστρεψητεστρεφ·σητεστρεψησθεστρεφ·σησθε
3rdστρεψωσιν, στρεψωσιστρεφ·σωσι(ν)στρεψωνταιστρεφ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστρεψαιμιστρεφ·σαιμιστρεψαιμηνστρεφ·σαιμην
2ndστρεψαις, στρεψειαςστρεφ·σαις, στρεφ·σειας classicalστρεψαιοστρεφ·σαιο
3rdστρεψαι, στρεψειεστρεφ·σαι, στρεφ·σειε classicalστρεψαιτοστρεφ·σαιτο
Pl1stστρεψαιμενστρεφ·σαιμενστρεψαιμεθαστρεφ·σαιμεθα
2ndστρεψαιτεστρεφ·σαιτεστρεψαισθεστρεφ·σαισθε
3rdστρεψαιεν, στρεψαισαν, στρεψειαν, στρεψειενστρεφ·σαιεν, στρεφ·σαισαν alt, στρεφ·σειαν classical, στρεφ·σειεν classicalστρεψαιντοστρεφ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndστρεψον[GNT][LXX]στρεφ·σονστρεψαιστρεφ·σαι
3rdστρεψατωστρεφ·σατωστρεψασθωστρεφ·σασθω
Pl1st
2ndστρεψατεστρεφ·σατεστρεψασθεστρεφ·σασθε
3rdστρεψατωσαν, στρεψαντωνστρεφ·σατωσαν, στρεφ·σαντων classicalστρεψασθωσαν, στρεψασθωνστρεφ·σασθωσαν, στρεφ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
στρεψαι​στρεφ·σαι​στρεψασθαι​στρεφ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστρεψασαστρεψαςστρεψανστρεφ·σασ·αστρεφ·σα[ντ]·ςστρεφ·σαν[τ]
Nom
Accστρεψασανστρεψανταστρεφ·σασ·ανστρεφ·σαντ·α
Datστρεψασῃστρεψαντιστρεφ·σασ·ῃστρεφ·σαντ·ι
Genστρεψασηςστρεψαντος[LXX]στρεφ·σασ·ηςστρεφ·σαντ·ος
PlVocστρεψασαιστρεψαντεςστρεψανταστρεφ·σασ·αιστρεφ·σαντ·εςστρεφ·σαντ·α
Nom
Accστρεψασαςστρεψανταςστρεφ·σασ·αςστρεφ·σαντ·ας
Datστρεψασαιςστρεψασι, στρεψασινστρεφ·σασ·αιςστρεφ·σα[ντ]·σι(ν)
Genστρεψασωνστρεψαντωνστρεφ·σασ·ωνστρεφ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστρεψαμενηστρεψαμενεστρεφ·σαμεν·ηστρεφ·σαμεν·ε
Nomστρεψαμενοςστρεφ·σαμεν·ος
Accστρεψαμενηνστρεψαμενονστρεφ·σαμεν·ηνστρεφ·σαμεν·ον
Datστρεψαμενῃστρεψαμενῳστρεφ·σαμεν·ῃστρεφ·σαμεν·ῳ
Genστρεψαμενηςστρεψαμενουστρεφ·σαμεν·ηςστρεφ·σαμεν·ου
PlVocστρεψαμεναιστρεψαμενοιστρεψαμεναστρεφ·σαμεν·αιστρεφ·σαμεν·οιστρεφ·σαμεν·α
Nom
Accστρεψαμεναςστρεψαμενουςστρεφ·σαμεν·αςστρεφ·σαμεν·ους
Datστρεψαμεναιςστρεψαμενοιςστρεφ·σαμεν·αιςστρεφ·σαμεν·οις
Genστρεψαμενωνστρεψαμενωνστρεφ·σαμεν·ωνστρεφ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεστραφην[LXX]ε·στραφ·[θ]ην
2ndεστραφης[LXX]ε·στραφ·[θ]ης
3rdεστραφη[GNT][LXX]ε·στραφ·[θ]η
Pl1stεστραφημενε·στραφ·[θ]ημεν
2ndεστραφητεε·στραφ·[θ]ητε
3rdεστραφησαν[GNT][LXX]ε·στραφ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stστραφησομαιστραφ·[θ]ησομαι
2ndστραφησῃ[LXX], στραφησειστραφ·[θ]ησῃ, στραφ·[θ]ησει classical
3rdστραφησεται[LXX]στραφ·[θ]ησεται
Pl1stστραφησομεθαστραφ·[θ]ησομεθα
2ndστραφησεσθεστραφ·[θ]ησεσθε
3rdστραφησονται[LXX]στραφ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stστραφωστραφ·[θ]ω
2ndστραφῃς[LXX]στραφ·[θ]ῃς
3rdστραφῃ[LXX]στραφ·[θ]ῃ
Pl1stστραφωμενστραφ·[θ]ωμεν
2ndστραφητε[GNT]στραφ·[θ]ητε
3rdστραφωσιν[GNT], στραφωσιστραφ·[θ]ωσι(ν), στραφ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stστραφειηνστραφ·[θ]ειην
2ndστραφειηςστραφ·[θ]ειης
3rdστραφειηστραφ·[θ]ειη
Pl1stστραφειημεν, στραφειμενστραφ·[θ]ειημεν, στραφ·[θ]ειμεν classical
2ndστραφειητε, στραφειτεστραφ·[θ]ειητε, στραφ·[θ]ειτε classical
3rdστραφειησαν, στραφειενστραφ·[θ]ειησαν, στραφ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stστραφησοιμηνστραφ·[θ]ησοιμην
2ndστραφησοιοστραφ·[θ]ησοιο
3rdστραφησοιτοστραφ·[θ]ησοιτο
Pl1stστραφησοιμεθαστραφ·[θ]ησοιμεθα
2ndστραφησοισθεστραφ·[θ]ησοισθε
3rdστραφησοιντοστραφ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndστραφηθιστραφ·[θ]ητι
3rdστραφητωστραφ·[θ]ητω
Pl1st
2ndστραφητε[GNT]στραφ·[θ]ητε
3rdστραφητωσαν, στραφεντωνστραφ·[θ]ητωσαν, στραφ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
στραφηναι​στραφ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
στραφησεσθαι​στραφ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστραφεισα[GNT]στραφεις[GNT]στραφενστραφ·[θ]εισ·αστραφ·[θ]ει[ντ]·ςστραφ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accστραφεισαν[LXX]στραφενταστραφ·[θ]εισ·ανστραφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datστραφεισῃστραφεντιστραφ·[θ]εισ·ῃστραφ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genστραφεισηςστραφεντος[LXX]στραφ·[θ]εισ·ηςστραφ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocστραφεισαιστραφεντες[GNT]στραφενταστραφ·[θ]εισ·αιστραφ·[θ]ε[ι]ντ·εςστραφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accστραφεισαςστραφενταςστραφ·[θ]εισ·αςστραφ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datστραφεισαιςστραφεισι, στραφεισινστραφ·[θ]εισ·αιςστραφ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genστραφεισωνστραφεντωνστραφ·[θ]εισ·ωνστραφ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστραφησομενηστραφησομενεστραφ·[θ]ησομεν·ηστραφ·[θ]ησομεν·ε
Nomστραφησομενοςστραφ·[θ]ησομεν·ος
Accστραφησομενηνστραφησομενονστραφ·[θ]ησομεν·ηνστραφ·[θ]ησομεν·ον
Datστραφησομενῃστραφησομενῳστραφ·[θ]ησομεν·ῃστραφ·[θ]ησομεν·ῳ
Genστραφησομενηςστραφησομενουστραφ·[θ]ησομεν·ηςστραφ·[θ]ησομεν·ου
PlVocστραφησομεναιστραφησομενοιστραφησομεναστραφ·[θ]ησομεν·αιστραφ·[θ]ησομεν·οιστραφ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accστραφησομεναςστραφησομενουςστραφ·[θ]ησομεν·αςστραφ·[θ]ησομεν·ους
Datστραφησομεναιςστραφησομενοιςστραφ·[θ]ησομεν·αιςστραφ·[θ]ησομεν·οις
Genστραφησομενωνστραφησομενωνστραφ·[θ]ησομεν·ωνστραφ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 24-Jan-2020 00:13:33 EST