στειρα • STEIRA • steira

Search: στειρᾳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
στεῖραστεῖραlexical form
στειρᾳ; στειραστεῖραστειρ·ᾳ; στειρ·α(fem) dat sg; (fem) nom|voc sg

στεῖρα, -ας, ἡ, voc. sg. στεῖρα

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocστειρα[GNT][LXX]στειρ·α
Nom
Accστειραν[LXX]στειρ·αν
Datστειρᾳ[GNT]στειρ·ᾳ
Genστειραςστειρ·ας
PlVocστειραι[GNT]στειρ·αι
Nom
Accστειραςστειρ·ας
Datστειραιςστειρ·αις
Genστειρωνστειρ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 23-Apr-2021 02:09:28 EDT