στεναζω • STENAZW • stenazō

Search: στεναξω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
στεναξω; στεναξωστενάζωστεναγ·σω; στεναγ·σω1aor act sub 1st sg; fut act ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
στεναξωστενάζωστεναγ·σω1aor act sub 1st sg
στεναξωστενάζωστεναγ·σωfut act ind 1st sg

στενάζω (στεναζ-, στεναξ-, στεναξ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστεναζω[LXX]στεναζ·ωστεναζομαιστεναζ·ομαι
2ndστεναζεις[LXX]στεναζ·ειςστεναζῃ, στεναζει, στεναζεσαιστεναζ·ῃ, στεναζ·ει classical, στεναζ·εσαι alt
3rdστεναζειστεναζ·ειστεναζεταιστεναζ·εται
Pl1stστεναζομεν[GNT]στεναζ·ομενστεναζομεθαστεναζ·ομεθα
2ndστεναζετε[GNT]στεναζ·ετεστεναζεσθεστεναζ·εσθε
3rdστεναζουσιν, στεναζουσιστεναζ·ουσι(ν)στεναζονταιστεναζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστεναζω[LXX]στεναζ·ωστεναζωμαιστεναζ·ωμαι
2ndστεναζῃςστεναζ·ῃςστεναζῃστεναζ·ῃ
3rdστεναζῃστεναζ·ῃστεναζηταιστεναζ·ηται
Pl1stστεναζωμενστεναζ·ωμενστεναζωμεθαστεναζ·ωμεθα
2ndστεναζητεστεναζ·ητεστεναζησθεστεναζ·ησθε
3rdστεναζωσιν, στεναζωσιστεναζ·ωσι(ν)στεναζωνταιστεναζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστεναζοιμιστεναζ·οιμιστεναζοιμηνστεναζ·οιμην
2ndστεναζοιςστεναζ·οιςστεναζοιοστεναζ·οιο
3rdστεναζοιστεναζ·οιστεναζοιτοστεναζ·οιτο
Pl1stστεναζοιμενστεναζ·οιμενστεναζοιμεθαστεναζ·οιμεθα
2ndστεναζοιτεστεναζ·οιτεστεναζοισθεστεναζ·οισθε
3rdστεναζοιεν, στεναζοισανστεναζ·οιεν, στεναζ·οισαν altστεναζοιντοστεναζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndστεναζεστεναζ·εστεναζουστεναζ·ου
3rdστεναζετωστεναζ·ετωστεναζεσθωστεναζ·εσθω
Pl1st
2ndστεναζετε[GNT]στεναζ·ετεστεναζεσθεστεναζ·εσθε
3rdστεναζετωσαν, στεναζοντωνστεναζ·ετωσαν, στεναζ·οντων classicalστεναζεσθωσαν, στεναζεσθωνστεναζ·εσθωσαν, στεναζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
στεναζειν​στεναζ·ειν​στεναζεσθαι​στεναζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστεναζουσα[LXX]στεναζονστεναζ·ουσ·αστεναζ·ο[υ]ν[τ]
Nomστεναζων[LXX]στεναζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accστεναζουσανστεναζονταστεναζ·ουσ·ανστεναζ·ο[υ]ντ·α
Datστεναζουσῃστεναζοντιστεναζ·ουσ·ῃστεναζ·ο[υ]ντ·ι
Genστεναζουσηςστεναζοντοςστεναζ·ουσ·ηςστεναζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocστεναζουσαιστεναζοντες[GNT]στεναζονταστεναζ·ουσ·αιστεναζ·ο[υ]ντ·εςστεναζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accστεναζουσαςστεναζονταςστεναζ·ουσ·αςστεναζ·ο[υ]ντ·ας
Datστεναζουσαιςστεναζουσι, στεναζουσινστεναζ·ουσ·αιςστεναζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genστεναζουσωνστεναζοντωνστεναζ·ουσ·ωνστεναζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστεναζομενηστεναζομενεστεναζ·ομεν·ηστεναζ·ομεν·ε
Nomστεναζομενοςστεναζ·ομεν·ος
Accστεναζομενηνστεναζομενονστεναζ·ομεν·ηνστεναζ·ομεν·ον
Datστεναζομενῃστεναζομενῳστεναζ·ομεν·ῃστεναζ·ομεν·ῳ
Genστεναζομενηςστεναζομενουστεναζ·ομεν·ηςστεναζ·ομεν·ου
PlVocστεναζομεναιστεναζομενοιστεναζομεναστεναζ·ομεν·αιστεναζ·ομεν·οιστεναζ·ομεν·α
Nom
Accστεναζομεναςστεναζομενουςστεναζ·ομεν·αςστεναζ·ομεν·ους
Datστεναζομεναιςστεναζομενοιςστεναζ·ομεν·αιςστεναζ·ομεν·οις
Genστεναζομενωνστεναζομενωνστεναζ·ομεν·ωνστεναζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστεναζονε·στεναζ·ονεστεναζομηνε·στεναζ·ομην
2ndεστεναζεςε·στεναζ·εςεστεναζουε·στεναζ·ου
3rdεστεναζεν, εστεναζεε·στεναζ·ε(ν)εστεναζετοε·στεναζ·ετο
Pl1stεστεναζομενε·στεναζ·ομενεστεναζομεθαε·στεναζ·ομεθα
2ndεστεναζετεε·στεναζ·ετεεστεναζεσθεε·στεναζ·εσθε
3rdεστεναζον, εστεναζοσανε·στεναζ·ον, ε·στεναζ·οσαν altεστεναζοντοε·στεναζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστεναξω[LXX]στεναγ·σωστεναξομαιστεναγ·σομαι
2ndστεναξεις[LXX]στεναγ·σειςστεναξῃ, στεναξει[LXX], στεναξεσαιστεναγ·σῃ, στεναγ·σει classical, στεναγ·σεσαι alt
3rdστεναξει[LXX]στεναγ·σειστεναξεταιστεναγ·σεται
Pl1stστεναξομενστεναγ·σομενστεναξομεθαστεναγ·σομεθα
2ndστεναξετεστεναγ·σετεστεναξεσθεστεναγ·σεσθε
3rdστεναξουσιν[LXX], στεναξουσιστεναγ·σουσι(ν), στεναγ·σουσι(ν)στεναξονται[LXX]στεναγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστεναξοιμιστεναγ·σοιμιστεναξοιμηνστεναγ·σοιμην
2ndστεναξοιςστεναγ·σοιςστεναξοιοστεναγ·σοιο
3rdστεναξοιστεναγ·σοιστεναξοιτοστεναγ·σοιτο
Pl1stστεναξοιμενστεναγ·σοιμενστεναξοιμεθαστεναγ·σοιμεθα
2ndστεναξοιτεστεναγ·σοιτεστεναξοισθεστεναγ·σοισθε
3rdστεναξοιενστεναγ·σοιενστεναξοιντοστεναγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
στεναξειν​στεναγ·σειν​στεναξεσθαι​στεναγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστεναξουσαστεναξονστεναγ·σουσ·αστεναγ·σο[υ]ν[τ]
Nomστεναξωνστεναγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accστεναξουσανστεναξονταστεναγ·σουσ·ανστεναγ·σο[υ]ντ·α
Datστεναξουσῃστεναξοντιστεναγ·σουσ·ῃστεναγ·σο[υ]ντ·ι
Genστεναξουσηςστεναξοντοςστεναγ·σουσ·ηςστεναγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocστεναξουσαιστεναξοντεςστεναξονταστεναγ·σουσ·αιστεναγ·σο[υ]ντ·εςστεναγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accστεναξουσαςστεναξονταςστεναγ·σουσ·αςστεναγ·σο[υ]ντ·ας
Datστεναξουσαιςστεναξουσι, στεναξουσιν[LXX]στεναγ·σουσ·αιςστεναγ·σου[ντ]·σι(ν), στεναγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genστεναξουσωνστεναξοντωνστεναγ·σουσ·ωνστεναγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστεναξομενηστεναξομενεστεναγ·σομεν·ηστεναγ·σομεν·ε
Nomστεναξομενοςστεναγ·σομεν·ος
Accστεναξομενηνστεναξομενονστεναγ·σομεν·ηνστεναγ·σομεν·ον
Datστεναξομενῃστεναξομενῳστεναγ·σομεν·ῃστεναγ·σομεν·ῳ
Genστεναξομενηςστεναξομενουστεναγ·σομεν·ηςστεναγ·σομεν·ου
PlVocστεναξομεναιστεναξομενοιστεναξομεναστεναγ·σομεν·αιστεναγ·σομεν·οιστεναγ·σομεν·α
Nom
Accστεναξομεναςστεναξομενουςστεναγ·σομεν·αςστεναγ·σομεν·ους
Datστεναξομεναιςστεναξομενοιςστεναγ·σομεν·αιςστεναγ·σομεν·οις
Genστεναξομενωνστεναξομενωνστεναγ·σομεν·ωνστεναγ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστεναξα[LXX]ε·στεναγ·σαεστεναξαμηνε·στεναγ·σαμην
2ndεστεναξαςε·στεναγ·σαςεστεναξωε·στεναγ·σω
3rdεστεναξεν[GNT][LXX], εστεναξεε·στεναγ·σε(ν), ε·στεναγ·σε(ν)εστεναξατοε·στεναγ·σατο
Pl1stεστεναξαμενε·στεναγ·σαμενεστεναξαμεθαε·στεναγ·σαμεθα
2ndεστεναξατεε·στεναγ·σατεεστεναξασθεε·στεναγ·σασθε
3rdεστεναξαν[LXX]ε·στεναγ·σανεστεναξαντοε·στεναγ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστεναξω[LXX]στεναγ·σωστεναξωμαιστεναγ·σωμαι
2ndστεναξῃς[LXX]στεναγ·σῃςστεναξῃστεναγ·σῃ
3rdστεναξῃστεναγ·σῃστεναξηταιστεναγ·σηται
Pl1stστεναξωμενστεναγ·σωμενστεναξωμεθαστεναγ·σωμεθα
2ndστεναξητεστεναγ·σητεστεναξησθεστεναγ·σησθε
3rdστεναξωσιν, στεναξωσιστεναγ·σωσι(ν)στεναξωνταιστεναγ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστεναξαιμιστεναγ·σαιμιστεναξαιμηνστεναγ·σαιμην
2ndστεναξαις, στεναξειαςστεναγ·σαις, στεναγ·σειας classicalστεναξαιοστεναγ·σαιο
3rdστεναξαι[LXX], στεναξειεστεναγ·σαι, στεναγ·σειε classicalστεναξαιτοστεναγ·σαιτο
Pl1stστεναξαιμενστεναγ·σαιμενστεναξαιμεθαστεναγ·σαιμεθα
2ndστεναξαιτεστεναγ·σαιτεστεναξαισθεστεναγ·σαισθε
3rdστεναξαιεν, στεναξαισαν, στεναξειαν, στεναξειενστεναγ·σαιεν, στεναγ·σαισαν alt, στεναγ·σειαν classical, στεναγ·σειεν classicalστεναξαιντοστεναγ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndστεναξονστεναγ·σονστεναξαι[LXX]στεναγ·σαι
3rdστεναξατωστεναγ·σατωστεναξασθωστεναγ·σασθω
Pl1st
2ndστεναξατε[LXX]στεναγ·σατεστεναξασθεστεναγ·σασθε
3rdστεναξατωσαν, στεναξαντωνστεναγ·σατωσαν, στεναγ·σαντων classicalστεναξασθωσαν, στεναξασθωνστεναγ·σασθωσαν, στεναγ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
στεναξαι[LXX]​στεναγ·σαιστεναξασθαι​στεναγ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστεναξασαστεναξας[LXX]στεναξανστεναγ·σασ·αστεναγ·σα[ντ]·ςστεναγ·σαν[τ]
Nom
Accστεναξασανστεναξανταστεναγ·σασ·ανστεναγ·σαντ·α
Datστεναξασῃστεναξαντιστεναγ·σασ·ῃστεναγ·σαντ·ι
Genστεναξασηςστεναξαντοςστεναγ·σασ·ηςστεναγ·σαντ·ος
PlVocστεναξασαιστεναξαντεςστεναξανταστεναγ·σασ·αιστεναγ·σαντ·εςστεναγ·σαντ·α
Nom
Accστεναξασαςστεναξανταςστεναγ·σασ·αςστεναγ·σαντ·ας
Datστεναξασαιςστεναξασι, στεναξασινστεναγ·σασ·αιςστεναγ·σα[ντ]·σι(ν)
Genστεναξασωνστεναξαντωνστεναγ·σασ·ωνστεναγ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστεναξαμενηστεναξαμενεστεναγ·σαμεν·ηστεναγ·σαμεν·ε
Nomστεναξαμενοςστεναγ·σαμεν·ος
Accστεναξαμενηνστεναξαμενονστεναγ·σαμεν·ηνστεναγ·σαμεν·ον
Datστεναξαμενῃστεναξαμενῳστεναγ·σαμεν·ῃστεναγ·σαμεν·ῳ
Genστεναξαμενηςστεναξαμενουστεναγ·σαμεν·ηςστεναγ·σαμεν·ου
PlVocστεναξαμεναιστεναξαμενοιστεναξαμεναστεναγ·σαμεν·αιστεναγ·σαμεν·οιστεναγ·σαμεν·α
Nom
Accστεναξαμεναςστεναξαμενουςστεναγ·σαμεν·αςστεναγ·σαμεν·ους
Datστεναξαμεναιςστεναξαμενοιςστεναγ·σαμεν·αιςστεναγ·σαμεν·οις
Genστεναξαμενωνστεναξαμενωνστεναγ·σαμεν·ωνστεναγ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 28-May-2020 07:45:55 EDT