σπευδω • SPEUDW • speudō

Search: σπευσασα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σπευσασασπεύδωσπευδ·σασ·α1aor act ptcp fem nom|voc sg

σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπευδωσπευδ·ωσπευδομαισπευδ·ομαι
2ndσπευδειςσπευδ·ειςσπευδῃ, σπευδει[LXX], σπευδεσαισπευδ·ῃ, σπευδ·ει classical, σπευδ·εσαι alt
3rdσπευδει[LXX]σπευδ·εισπευδεταισπευδ·εται
Pl1stσπευδομενσπευδ·ομενσπευδομεθασπευδ·ομεθα
2ndσπευδετεσπευδ·ετεσπευδεσθεσπευδ·εσθε
3rdσπευδουσιν, σπευδουσισπευδ·ουσι(ν)σπευδονταισπευδ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπευδωσπευδ·ωσπευδωμαισπευδ·ωμαι
2ndσπευδῃςσπευδ·ῃςσπευδῃσπευδ·ῃ
3rdσπευδῃσπευδ·ῃσπευδηταισπευδ·ηται
Pl1stσπευδωμενσπευδ·ωμενσπευδωμεθασπευδ·ωμεθα
2ndσπευδητεσπευδ·ητεσπευδησθεσπευδ·ησθε
3rdσπευδωσιν, σπευδωσισπευδ·ωσι(ν)σπευδωνταισπευδ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπευδοιμισπευδ·οιμισπευδοιμηνσπευδ·οιμην
2ndσπευδοιςσπευδ·οιςσπευδοιοσπευδ·οιο
3rdσπευδοισπευδ·οισπευδοιτοσπευδ·οιτο
Pl1stσπευδοιμενσπευδ·οιμενσπευδοιμεθασπευδ·οιμεθα
2ndσπευδοιτεσπευδ·οιτεσπευδοισθεσπευδ·οισθε
3rdσπευδοιεν, σπευδοισανσπευδ·οιεν, σπευδ·οισαν altσπευδοιντοσπευδ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσπευδε[LXX]σπευδ·εσπευδουσπευδ·ου
3rdσπευδετωσπευδ·ετωσπευδεσθωσπευδ·εσθω
Pl1st
2ndσπευδετεσπευδ·ετεσπευδεσθεσπευδ·εσθε
3rdσπευδετωσαν, σπευδοντωνσπευδ·ετωσαν, σπευδ·οντων classicalσπευδεσθωσαν, σπευδεσθωνσπευδ·εσθωσαν, σπευδ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σπευδειν[LXX]​σπευδ·εινσπευδεσθαι​σπευδ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπευδουσασπευδονσπευδ·ουσ·ασπευδ·ο[υ]ν[τ]
Nomσπευδων[LXX]σπευδ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσπευδουσανσπευδοντασπευδ·ουσ·ανσπευδ·ο[υ]ντ·α
Datσπευδουσῃσπευδοντισπευδ·ουσ·ῃσπευδ·ο[υ]ντ·ι
Genσπευδουσηςσπευδοντοςσπευδ·ουσ·ηςσπευδ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσπευδουσαισπευδοντες[LXX]σπευδοντασπευδ·ουσ·αισπευδ·ο[υ]ντ·εςσπευδ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσπευδουσαςσπευδοντας[GNT]σπευδ·ουσ·αςσπευδ·ο[υ]ντ·ας
Datσπευδουσαιςσπευδουσι, σπευδουσινσπευδ·ουσ·αιςσπευδ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσπευδουσωνσπευδοντωνσπευδ·ουσ·ωνσπευδ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπευδομενησπευδομενεσπευδ·ομεν·ησπευδ·ομεν·ε
Nomσπευδομενοςσπευδ·ομεν·ος
Accσπευδομενηνσπευδομενονσπευδ·ομεν·ηνσπευδ·ομεν·ον
Datσπευδομενῃσπευδομενῳσπευδ·ομεν·ῃσπευδ·ομεν·ῳ
Genσπευδομενηςσπευδομενουσπευδ·ομεν·ηςσπευδ·ομεν·ου
PlVocσπευδομεναισπευδομενοισπευδομενασπευδ·ομεν·αισπευδ·ομεν·οισπευδ·ομεν·α
Nom
Accσπευδομεναςσπευδομενουςσπευδ·ομεν·αςσπευδ·ομεν·ους
Datσπευδομεναιςσπευδομενοιςσπευδ·ομεν·αιςσπευδ·ομεν·οις
Genσπευδομενωνσπευδομενωνσπευδ·ομεν·ωνσπευδ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπευδον[LXX]ε·σπευδ·ονεσπευδομηνε·σπευδ·ομην
2ndεσπευδεςε·σπευδ·εςεσπευδουε·σπευδ·ου
3rdεσπευδεν[GNT][LXX], εσπευδεε·σπευδ·ε(ν), ε·σπευδ·ε(ν)εσπευδετο[LXX]ε·σπευδ·ετο
Pl1stεσπευδομενε·σπευδ·ομενεσπευδομεθαε·σπευδ·ομεθα
2ndεσπευδετεε·σπευδ·ετεεσπευδεσθεε·σπευδ·εσθε
3rdεσπευδον[LXX], εσπευδοσανε·σπευδ·ον, ε·σπευδ·οσαν altεσπευδοντοε·σπευδ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπευσωσπευδ·σωσπευσομαισπευδ·σομαι
2ndσπευσειςσπευδ·σειςσπευσῃ, σπευσει, σπευσεσαισπευδ·σῃ, σπευδ·σει classical, σπευδ·σεσαι alt
3rdσπευσεισπευδ·σεισπευσεταισπευδ·σεται
Pl1stσπευσομενσπευδ·σομενσπευσομεθασπευδ·σομεθα
2ndσπευσετεσπευδ·σετεσπευσεσθεσπευδ·σεσθε
3rdσπευσουσιν[LXX], σπευσουσισπευδ·σουσι(ν), σπευδ·σουσι(ν)σπευσονταισπευδ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπευσοιμισπευδ·σοιμισπευσοιμηνσπευδ·σοιμην
2ndσπευσοιςσπευδ·σοιςσπευσοιοσπευδ·σοιο
3rdσπευσοισπευδ·σοισπευσοιτοσπευδ·σοιτο
Pl1stσπευσοιμενσπευδ·σοιμενσπευσοιμεθασπευδ·σοιμεθα
2ndσπευσοιτεσπευδ·σοιτεσπευσοισθεσπευδ·σοισθε
3rdσπευσοιενσπευδ·σοιενσπευσοιντοσπευδ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σπευσειν​σπευδ·σειν​σπευσεσθαι​σπευδ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπευσουσασπευσον[GNT][LXX]σπευδ·σουσ·ασπευδ·σο[υ]ν[τ]
Nomσπευσωνσπευδ·σο[υ]ν[τ]·^
Accσπευσουσανσπευσοντασπευδ·σουσ·ανσπευδ·σο[υ]ντ·α
Datσπευσουσῃσπευσοντισπευδ·σουσ·ῃσπευδ·σο[υ]ντ·ι
Genσπευσουσηςσπευσοντοςσπευδ·σουσ·ηςσπευδ·σο[υ]ντ·ος
PlVocσπευσουσαισπευσοντεςσπευσοντασπευδ·σουσ·αισπευδ·σο[υ]ντ·εςσπευδ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσπευσουσαςσπευσονταςσπευδ·σουσ·αςσπευδ·σο[υ]ντ·ας
Datσπευσουσαιςσπευσουσι, σπευσουσιν[LXX]σπευδ·σουσ·αιςσπευδ·σου[ντ]·σι(ν), σπευδ·σου[ντ]·σι(ν)
Genσπευσουσωνσπευσοντωνσπευδ·σουσ·ωνσπευδ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπευσομενησπευσομενεσπευδ·σομεν·ησπευδ·σομεν·ε
Nomσπευσομενοςσπευδ·σομεν·ος
Accσπευσομενηνσπευσομενονσπευδ·σομεν·ηνσπευδ·σομεν·ον
Datσπευσομενῃσπευσομενῳσπευδ·σομεν·ῃσπευδ·σομεν·ῳ
Genσπευσομενηςσπευσομενουσπευδ·σομεν·ηςσπευδ·σομεν·ου
PlVocσπευσομεναισπευσομενοισπευσομενασπευδ·σομεν·αισπευδ·σομεν·οισπευδ·σομεν·α
Nom
Accσπευσομεναςσπευσομενουςσπευδ·σομεν·αςσπευδ·σομεν·ους
Datσπευσομεναιςσπευσομενοιςσπευδ·σομεν·αιςσπευδ·σομεν·οις
Genσπευσομενωνσπευσομενωνσπευδ·σομεν·ωνσπευδ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπευσα[LXX]ε·σπευδ·σαεσπευσαμηνε·σπευδ·σαμην
2ndεσπευσας[LXX]ε·σπευδ·σαςεσπευσωε·σπευδ·σω
3rdεσπευσεν[LXX], εσπευσεε·σπευδ·σε(ν), ε·σπευδ·σε(ν)εσπευσατοε·σπευδ·σατο
Pl1stεσπευσαμενε·σπευδ·σαμενεσπευσαμεθαε·σπευδ·σαμεθα
2ndεσπευσατεε·σπευδ·σατεεσπευσασθεε·σπευδ·σασθε
3rdεσπευσαν[LXX]ε·σπευδ·σανεσπευσαντοε·σπευδ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπευσωσπευδ·σωσπευσωμαισπευδ·σωμαι
2ndσπευσῃς[LXX]σπευδ·σῃςσπευσῃσπευδ·σῃ
3rdσπευσῃσπευδ·σῃσπευσηταισπευδ·σηται
Pl1stσπευσωμενσπευδ·σωμενσπευσωμεθασπευδ·σωμεθα
2ndσπευσητεσπευδ·σητεσπευσησθεσπευδ·σησθε
3rdσπευσωσιν, σπευσωσισπευδ·σωσι(ν)σπευσωνταισπευδ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπευσαιμισπευδ·σαιμισπευσαιμηνσπευδ·σαιμην
2ndσπευσαις, σπευσειαςσπευδ·σαις, σπευδ·σειας classicalσπευσαιοσπευδ·σαιο
3rdσπευσαι, σπευσειεσπευδ·σαι, σπευδ·σειε classicalσπευσαιτοσπευδ·σαιτο
Pl1stσπευσαιμενσπευδ·σαιμενσπευσαιμεθασπευδ·σαιμεθα
2ndσπευσαιτεσπευδ·σαιτεσπευσαισθεσπευδ·σαισθε
3rdσπευσαιεν, σπευσαισαν, σπευσειαν, σπευσειενσπευδ·σαιεν, σπευδ·σαισαν alt, σπευδ·σειαν classical, σπευδ·σειεν classicalσπευσαιντοσπευδ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσπευσον[GNT][LXX]σπευδ·σονσπευσαισπευδ·σαι
3rdσπευσατωσπευδ·σατωσπευσασθωσπευδ·σασθω
Pl1st
2ndσπευσατε[LXX]σπευδ·σατεσπευσασθεσπευδ·σασθε
3rdσπευσατωσαν, σπευσαντωνσπευδ·σατωσαν, σπευδ·σαντων classicalσπευσασθωσαν, σπευσασθωνσπευδ·σασθωσαν, σπευδ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σπευσαι​σπευδ·σαι​σπευσασθαι​σπευδ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπευσασα[LXX]σπευσας[GNT][LXX]σπευσανσπευδ·σασ·ασπευδ·σα[ντ]·ςσπευδ·σαν[τ]
Nom
Accσπευσασανσπευσαντασπευδ·σασ·ανσπευδ·σαντ·α
Datσπευσασῃσπευσαντισπευδ·σασ·ῃσπευδ·σαντ·ι
Genσπευσασηςσπευσαντοςσπευδ·σασ·ηςσπευδ·σαντ·ος
PlVocσπευσασαισπευσαντες[GNT][LXX]σπευσαντασπευδ·σασ·αισπευδ·σαντ·εςσπευδ·σαντ·α
Nom
Accσπευσασαςσπευσαντας[LXX]σπευδ·σασ·αςσπευδ·σαντ·ας
Datσπευσασαιςσπευσασι, σπευσασινσπευδ·σασ·αιςσπευδ·σα[ντ]·σι(ν)
Genσπευσασωνσπευσαντωνσπευδ·σασ·ωνσπευδ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπευσαμενησπευσαμενεσπευδ·σαμεν·ησπευδ·σαμεν·ε
Nomσπευσαμενοςσπευδ·σαμεν·ος
Accσπευσαμενηνσπευσαμενονσπευδ·σαμεν·ηνσπευδ·σαμεν·ον
Datσπευσαμενῃσπευσαμενῳσπευδ·σαμεν·ῃσπευδ·σαμεν·ῳ
Genσπευσαμενηςσπευσαμενουσπευδ·σαμεν·ηςσπευδ·σαμεν·ου
PlVocσπευσαμεναισπευσαμενοισπευσαμενασπευδ·σαμεν·αισπευδ·σαμεν·οισπευδ·σαμεν·α
Nom
Accσπευσαμεναςσπευσαμενουςσπευδ·σαμεν·αςσπευδ·σαμεν·ους
Datσπευσαμεναιςσπευσαμενοιςσπευδ·σαμεν·αιςσπευδ·σαμεν·οις
Genσπευσαμενωνσπευσαμενωνσπευδ·σαμεν·ωνσπευδ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 24-Jun-2021 21:05:51 EDT