σπειρω • SPEIRW • speirō

Search: σπειρων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σπειρωνσπείρωσπειρ·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
σπειρωνσπεῖρασπειρ·ων(fem) gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σπειρωνσπείρωσπειρ·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
σπειρωνσπεῖρασπειρ·ων(fem) gen pl

σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπειρωσπειρ·ωσπειρομαισπειρ·ομαι
2ndσπειρεις[GNT]σπειρ·ειςσπειρῃ[GNT], σπειρει[GNT][LXX], σπειρεσαισπειρ·ῃ, σπειρ·ει classical, σπειρ·εσαι alt
3rdσπειρει[GNT][LXX]σπειρ·εισπειρεται[GNT][LXX]σπειρ·εται
Pl1stσπειρομενσπειρ·ομενσπειρομεθασπειρ·ομεθα
2ndσπειρετεσπειρ·ετεσπειρεσθεσπειρ·εσθε
3rdσπειρουσιν[GNT], σπειρουσισπειρ·ουσι(ν), σπειρ·ουσι(ν)σπειρονταισπειρ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπειρωσπειρ·ωσπειρωμαισπειρ·ωμαι
2ndσπειρῃς[LXX]σπειρ·ῃςσπειρῃ[GNT]σπειρ·ῃ
3rdσπειρῃ[GNT]σπειρ·ῃσπειρηταισπειρ·ηται
Pl1stσπειρωμεν[LXX]σπειρ·ωμενσπειρωμεθασπειρ·ωμεθα
2ndσπειρητε[LXX]σπειρ·ητεσπειρησθεσπειρ·ησθε
3rdσπειρωσιν[LXX], σπειρωσι[LXX]σπειρ·ωσι(ν)σπειρωνταισπειρ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπειροιμισπειρ·οιμισπειροιμηνσπειρ·οιμην
2ndσπειροιςσπειρ·οιςσπειροιοσπειρ·οιο
3rdσπειροισπειρ·οισπειροιτοσπειρ·οιτο
Pl1stσπειροιμενσπειρ·οιμενσπειροιμεθασπειρ·οιμεθα
2ndσπειροιτεσπειρ·οιτεσπειροισθεσπειρ·οισθε
3rdσπειροιεν, σπειροισανσπειρ·οιεν, σπειρ·οισαν altσπειροιντοσπειρ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσπειρε[LXX]σπειρ·εσπειρουσπειρ·ου
3rdσπειρετωσπειρ·ετωσπειρεσθωσπειρ·εσθω
Pl1st
2ndσπειρετεσπειρ·ετεσπειρεσθεσπειρ·εσθε
3rdσπειρετωσαν, σπειροντωνσπειρ·ετωσαν, σπειρ·οντων classicalσπειρεσθωσαν, σπειρεσθωνσπειρ·εσθωσαν, σπειρ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σπειρειν[GNT]​σπειρ·εινσπειρεσθαι​σπειρ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπειρουσασπειρον[LXX]σπειρ·ουσ·ασπειρ·ο[υ]ν[τ]
Nomσπειρων[GNT][LXX]σπειρ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσπειρουσανσπειροντασπειρ·ουσ·ανσπειρ·ο[υ]ντ·α
Datσπειρουσῃσπειροντι[GNT][LXX]σπειρ·ουσ·ῃσπειρ·ο[υ]ντ·ι
Genσπειρουσηςσπειροντος[GNT]σπειρ·ουσ·ηςσπειρ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσπειρουσαισπειροντες[LXX]σπειροντασπειρ·ουσ·αισπειρ·ο[υ]ντ·εςσπειρ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσπειρουσαςσπειρονταςσπειρ·ουσ·αςσπειρ·ο[υ]ντ·ας
Datσπειρουσαιςσπειρουσι, σπειρουσιν[GNT]σπειρ·ουσ·αιςσπειρ·ου[ντ]·σι(ν), σπειρ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσπειρουσωνσπειροντωνσπειρ·ουσ·ωνσπειρ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπειρομενησπειρομενεσπειρ·ομεν·ησπειρ·ομεν·ε
Nomσπειρομενοςσπειρ·ομεν·ος
Accσπειρομενηνσπειρομενον[LXX]σπειρ·ομεν·ηνσπειρ·ομεν·ον
Datσπειρομενῃσπειρομενῳσπειρ·ομεν·ῃσπειρ·ομεν·ῳ
Genσπειρομενηςσπειρομενουσπειρ·ομεν·ηςσπειρ·ομεν·ου
PlVocσπειρομεναισπειρομενοι[GNT]σπειρομενασπειρ·ομεν·αισπειρ·ομεν·οισπειρ·ομεν·α
Nom
Accσπειρομεναςσπειρομενουςσπειρ·ομεν·αςσπειρ·ομεν·ους
Datσπειρομεναιςσπειρομενοιςσπειρ·ομεν·αιςσπειρ·ομεν·οις
Genσπειρομενωνσπειρομενωνσπειρ·ομεν·ωνσπειρ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπειρονε·σπειρ·ονεσπειρομηνε·σπειρ·ομην
2ndεσπειρεςε·σπειρ·εςεσπειρουε·σπειρ·ου
3rdεσπειρεν[GNT][LXX], εσπειρεε·σπειρ·ε(ν), ε·σπειρ·ε(ν)εσπειρετοε·σπειρ·ετο
Pl1stεσπειρομενε·σπειρ·ομενεσπειρομεθαε·σπειρ·ομεθα
2ndεσπειρετεε·σπειρ·ετεεσπειρεσθεε·σπειρ·εσθε
3rdεσπειρον, εσπειροσανε·σπειρ·ον, ε·σπειρ·οσαν altεσπειροντοε·σπειρ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπερω[LXX]σπερ(ε)·[σ]ωσπερουμαισπερ(ε)·[σ]ομαι
2ndσπερεις[LXX]σπερ(ε)·[σ]ειςσπερῃ, σπερει[LXX], σπερεισαισπερ(ε)·[σ]ῃ, σπερ(ε)·[σ]ει classical, σπερ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdσπερει[LXX]σπερ(ε)·[σ]εισπερειταισπερ(ε)·[σ]εται
Pl1stσπερουμενσπερ(ε)·[σ]ομενσπερουμεθασπερ(ε)·[σ]ομεθα
2ndσπερειτε[LXX]σπερ(ε)·[σ]ετεσπερεισθεσπερ(ε)·[σ]εσθε
3rdσπερουσιν, σπερουσισπερ(ε)·[σ]ουσι(ν)σπερουνταισπερ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπεροιμισπερ(ε)·[σ]οιμισπεροιμηνσπερ(ε)·[σ]οιμην
2ndσπεροιςσπερ(ε)·[σ]οιςσπεροιοσπερ(ε)·[σ]οιο
3rdσπεροισπερ(ε)·[σ]οισπεροιτοσπερ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stσπεροιμενσπερ(ε)·[σ]οιμενσπεροιμεθασπερ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndσπεροιτεσπερ(ε)·[σ]οιτεσπεροισθεσπερ(ε)·[σ]οισθε
3rdσπεροιενσπερ(ε)·[σ]οιενσπεροιντοσπερ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σπερειν​σπερ(ε)·[σ]ειν​σπερεισθαι​σπερ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπερουσασπερουνσπερ(ε)·[σ]ουσ·ασπερ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomσπερωνσπερ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accσπερουσανσπερουντασπερ(ε)·[σ]ουσ·ανσπερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datσπερουσῃσπερουντισπερ(ε)·[σ]ουσ·ῃσπερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genσπερουσηςσπερουντοςσπερ(ε)·[σ]ουσ·ηςσπερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocσπερουσαισπερουντεςσπερουντασπερ(ε)·[σ]ουσ·αισπερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςσπερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accσπερουσαςσπερουνταςσπερ(ε)·[σ]ουσ·αςσπερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datσπερουσαιςσπερουσι, σπερουσινσπερ(ε)·[σ]ουσ·αιςσπερ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genσπερουσωνσπερουντωνσπερ(ε)·[σ]ουσ·ωνσπερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπερουμενησπερουμενεσπερ(ε)·[σ]ομεν·ησπερ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomσπερουμενοςσπερ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accσπερουμενηνσπερουμενονσπερ(ε)·[σ]ομεν·ηνσπερ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datσπερουμενῃσπερουμενῳσπερ(ε)·[σ]ομεν·ῃσπερ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genσπερουμενηςσπερουμενουσπερ(ε)·[σ]ομεν·ηςσπερ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocσπερουμεναισπερουμενοισπερουμενασπερ(ε)·[σ]ομεν·αισπερ(ε)·[σ]ομεν·οισπερ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accσπερουμεναςσπερουμενουςσπερ(ε)·[σ]ομεν·αςσπερ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datσπερουμεναιςσπερουμενοιςσπερ(ε)·[σ]ομεν·αιςσπερ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genσπερουμενωνσπερουμενωνσπερ(ε)·[σ]ομεν·ωνσπερ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπειρα[GNT]ε·σπειρ·[σ]αεσπειραμηνε·σπειρ·[σ]αμην
2ndεσπειρας[GNT]ε·σπειρ·[σ]αςεσπειρωε·σπειρ·[σ]ω
3rdεσπειρεν[GNT][LXX], εσπειρεε·σπειρ·[σ]ε(ν), ε·σπειρ·[σ]ε(ν)εσπειρατοε·σπειρ·[σ]ατο
Pl1stεσπειραμεν[GNT]ε·σπειρ·[σ]αμενεσπειραμεθαε·σπειρ·[σ]αμεθα
2ndεσπειρατε[LXX]ε·σπειρ·[σ]ατεεσπειρασθεε·σπειρ·[σ]ασθε
3rdεσπειραν[LXX]ε·σπειρ·[σ]ανεσπειραντοε·σπειρ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπειρωσπειρ·[σ]ωσπειρωμαισπειρ·[σ]ωμαι
2ndσπειρῃς[LXX]σπειρ·[σ]ῃςσπειρῃ[GNT]σπειρ·[σ]ῃ
3rdσπειρῃ[GNT]σπειρ·[σ]ῃσπειρηταισπειρ·[σ]ηται
Pl1stσπειρωμεν[LXX]σπειρ·[σ]ωμενσπειρωμεθασπειρ·[σ]ωμεθα
2ndσπειρητε[LXX]σπειρ·[σ]ητεσπειρησθεσπειρ·[σ]ησθε
3rdσπειρωσιν[LXX], σπειρωσι[LXX]σπειρ·[σ]ωσι(ν)σπειρωνταισπειρ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπειραιμι[LXX]σπειρ·[σ]αιμισπειραιμηνσπειρ·[σ]αιμην
2ndσπειραις, σπειρειαςσπειρ·[σ]αις, σπειρ·[σ]ειας classicalσπειραιοσπειρ·[σ]αιο
3rdσπειραι[GNT], σπειρειεσπειρ·[σ]αι, σπειρ·[σ]ειε classicalσπειραιτοσπειρ·[σ]αιτο
Pl1stσπειραιμενσπειρ·[σ]αιμενσπειραιμεθασπειρ·[σ]αιμεθα
2ndσπειραιτεσπειρ·[σ]αιτεσπειραισθεσπειρ·[σ]αισθε
3rdσπειραιεν, σπειραισαν, σπειρειαν, σπειρειενσπειρ·[σ]αιεν, σπειρ·[σ]αισαν alt, σπειρ·[σ]ειαν classical, σπειρ·[σ]ειεν classicalσπειραιντοσπειρ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσπειρον[LXX]σπειρ·[σ]ονσπειραι[GNT]σπειρ·[σ]αι
3rdσπειρατωσπειρ·[σ]ατωσπειρασθωσπειρ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndσπειρατε[LXX]σπειρ·[σ]ατεσπειρασθεσπειρ·[σ]ασθε
3rdσπειρατωσαν, σπειραντωνσπειρ·[σ]ατωσαν, σπειρ·[σ]αντων classicalσπειρασθωσαν, σπειρασθωνσπειρ·[σ]ασθωσαν, σπειρ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σπειραι[GNT]​σπειρ·[σ]αισπειρασθαι​σπειρ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπειρασασπειρας[GNT][LXX]σπειραν[GNT]σπειρ·[σ]ασ·ασπειρ·[σ]α[ντ]·ςσπειρ·[σ]αν[τ]
Nom
Accσπειρασανσπειραντασπειρ·[σ]ασ·ανσπειρ·[σ]αντ·α
Datσπειρασῃσπειραντι[GNT]σπειρ·[σ]ασ·ῃσπειρ·[σ]αντ·ι
Genσπειρασηςσπειραντος[GNT]σπειρ·[σ]ασ·ηςσπειρ·[σ]αντ·ος
PlVocσπειρασαισπειραντες[LXX]σπειραντασπειρ·[σ]ασ·αισπειρ·[σ]αντ·εςσπειρ·[σ]αντ·α
Nom
Accσπειρασαςσπειρανταςσπειρ·[σ]ασ·αςσπειρ·[σ]αντ·ας
Datσπειρασαιςσπειρασι, σπειρασινσπειρ·[σ]ασ·αιςσπειρ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genσπειρασωνσπειραντωνσπειρ·[σ]ασ·ωνσπειρ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπειραμενησπειραμενεσπειρ·[σ]αμεν·ησπειρ·[σ]αμεν·ε
Nomσπειραμενοςσπειρ·[σ]αμεν·ος
Accσπειραμενηνσπειραμενονσπειρ·[σ]αμεν·ηνσπειρ·[σ]αμεν·ον
Datσπειραμενῃσπειραμενῳσπειρ·[σ]αμεν·ῃσπειρ·[σ]αμεν·ῳ
Genσπειραμενηςσπειραμενουσπειρ·[σ]αμεν·ηςσπειρ·[σ]αμεν·ου
PlVocσπειραμεναισπειραμενοισπειραμενασπειρ·[σ]αμεν·αισπειρ·[σ]αμεν·οισπειρ·[σ]αμεν·α
Nom
Accσπειραμεναςσπειραμενουςσπειρ·[σ]αμεν·αςσπειρ·[σ]αμεν·ους
Datσπειραμεναιςσπειραμενοιςσπειρ·[σ]αμεν·αιςσπειρ·[σ]αμεν·οις
Genσπειραμενωνσπειραμενωνσπειρ·[σ]αμεν·ωνσπειρ·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπαρκαεσπαρ·καεσπαρμαιεσπαρ·μαι
2ndεσπαρκας[LXX], εσπαρκεςεσπαρ·κας, εσπαρ·κες altεσπαρσαιεσπαρ·σαι
3rdεσπαρκεν, εσπαρκεεσπαρ·κε(ν)εσπαρταιεσπαρ·ται
Pl1stεσπαρκαμενεσπαρ·καμενεσπαρμεθαεσπαρ·μεθα
2ndεσπαρκατεεσπαρ·κατεεσπαρθεεσπαρ·σθε
3rdεσπαρκασιν, εσπαρκασι, εσπαρκανεσπαρ·κασι(ν), εσπαρ·καν altεσπαραταιεσπαρ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπαρσομαιεσπαρ·σομαι
2ndεσπαρσῃ, εσπαρσειεσπαρ·σῃ, εσπαρ·σει classical
3rdεσπαρσεταιεσπαρ·σεται
Pl1stεσπαρσομεθαεσπαρ·σομεθα
2ndεσπαρσεσθεεσπαρ·σεσθε
3rdεσπαρσονταιεσπαρ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπαρκωεσπαρ·κω
2ndεσπαρκῃςεσπαρ·κῃς
3rdεσπαρκῃεσπαρ·κῃ
Pl1stεσπαρκωμενεσπαρ·κωμεν
2ndεσπαρκητεεσπαρ·κητε
3rdεσπαρκωσιν, εσπαρκωσιεσπαρ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπαρκοιμι, εσπαρκοιηνεσπαρ·κοιμι, εσπαρ·κοιην classical
2ndεσπαρκοις, εσπαρκοιηςεσπαρ·κοις, εσπαρ·κοιης classical
3rdεσπαρκοι, εσπαρκοιηεσπαρ·κοι, εσπαρ·κοιη classical
Pl1stεσπαρκοιμενεσπαρ·κοιμεν
2ndεσπαρκοιτεεσπαρ·κοιτε
3rdεσπαρκοιενεσπαρ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπαρσοιμηνεσπαρ·σοιμην
2ndεσπαρσοιοεσπαρ·σοιο
3rdεσπαρσοιτοεσπαρ·σοιτο
Pl1stεσπαρσοιμεθαεσπαρ·σοιμεθα
2ndεσπαρσοισθεεσπαρ·σοισθε
3rdεσπαρσοιντοεσπαρ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεσπαρκεεσπαρ·κεεσπαρσοεσπαρ·σο
3rdεσπαρκετωεσπαρ·κετωεσπαρθωεσπαρ·σθω
Pl1st
2ndεσπαρκετεεσπαρ·κετεεσπαρθεεσπαρ·σθε
3rdεσπαρκετωσανεσπαρ·κετωσανεσπαρθωσαν, εσπαρθωνεσπαρ·σθωσαν, εσπαρ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εσπαρκεναι​εσπαρ·κεναι​εσπαρθαι​εσπαρ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εσπαρσεσθαι​εσπαρ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεσπαρκυιαεσπαρκοςεσπαρ·κυι·αεσπαρ·κο[τ]·ς
Nomεσπαρκωςεσπαρ·κο[τ]·^ς
Accεσπαρκυιανεσπαρκοταεσπαρ·κυι·ανεσπαρ·κοτ·α
Datεσπαρκυιᾳεσπαρκοτιεσπαρ·κυι·ᾳεσπαρ·κοτ·ι
Genεσπαρκυιαςεσπαρκοτοςεσπαρ·κυι·αςεσπαρ·κοτ·ος
PlVocεσπαρκυιαιεσπαρκοτεςεσπαρκοταεσπαρ·κυι·αιεσπαρ·κοτ·εςεσπαρ·κοτ·α
Nom
Accεσπαρκυιαςεσπαρκοταςεσπαρ·κυι·αςεσπαρ·κοτ·ας
Datεσπαρκυιαιςεσπαρκοσι, εσπαρκοσινεσπαρ·κυι·αιςεσπαρ·κο[τ]·σι(ν)
Genεσπαρκυιωνεσπαρκοτωνεσπαρ·κυι·ωνεσπαρ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεσπαρμενη[LXX]εσπαρμενεεσπαρ·μεν·ηεσπαρ·μεν·ε
Nomεσπαρμενοςεσπαρ·μεν·ος
Accεσπαρμενηνεσπαρμενον[GNT]εσπαρ·μεν·ηνεσπαρ·μεν·ον
Datεσπαρμενῃεσπαρμενῳεσπαρ·μεν·ῃεσπαρ·μεν·ῳ
Genεσπαρμενηςεσπαρμενουεσπαρ·μεν·ηςεσπαρ·μεν·ου
PlVocεσπαρμεναιεσπαρμενοιεσπαρμεναεσπαρ·μεν·αιεσπαρ·μεν·οιεσπαρ·μεν·α
Nom
Accεσπαρμεναςεσπαρμενουςεσπαρ·μεν·αςεσπαρ·μεν·ους
Datεσπαρμεναιςεσπαρμενοιςεσπαρ·μεν·αιςεσπαρ·μεν·οις
Genεσπαρμενωνεσπαρμενωνεσπαρ·μεν·ωνεσπαρ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπαρκειν, εσπαρκηε·εσπαρ·κειν, ε·εσπαρ·κη classicalεσπαρμηνε·εσπαρ·μην
2ndεσπαρκεις, εσπαρκηςε·εσπαρ·κεις, ε·εσπαρ·κης classicalεσπαρσοε·εσπαρ·σο
3rdεσπαρκειε·εσπαρ·κειεσπαρτοε·εσπαρ·το
Pl1stεσπαρκειμεν, εσπαρκεμενε·εσπαρ·κειμεν, ε·εσπαρ·κεμεν classicalεσπαρμεθαε·εσπαρ·μεθα
2ndεσπαρκειτε, εσπαρκετεε·εσπαρ·κειτε, ε·εσπαρ·κετε classicalεσπαρθεε·εσπαρ·σθε
3rdεσπαρκεισαν, εσπαρκεσανε·εσπαρ·κεισαν, ε·εσπαρ·κεσαν classicalεσπαρατοε·εσπαρ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεσπαρηνε·σπαρ·[θ]ην
2ndεσπαρηςε·σπαρ·[θ]ης
3rdεσπαρηε·σπαρ·[θ]η
Pl1stεσπαρημενε·σπαρ·[θ]ημεν
2ndεσπαρητεε·σπαρ·[θ]ητε
3rdεσπαρησανε·σπαρ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσπαρησομαισπαρ·[θ]ησομαι
2ndσπαρησῃ, σπαρησεισπαρ·[θ]ησῃ, σπαρ·[θ]ησει classical
3rdσπαρησεται[LXX]σπαρ·[θ]ησεται
Pl1stσπαρησομεθασπαρ·[θ]ησομεθα
2ndσπαρησεσθε[LXX]σπαρ·[θ]ησεσθε
3rdσπαρησονταισπαρ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσπαρωσπαρ·[θ]ω
2ndσπαρῃςσπαρ·[θ]ῃς
3rdσπαρῃ[GNT]σπαρ·[θ]ῃ
Pl1stσπαρωμενσπαρ·[θ]ωμεν
2ndσπαρητεσπαρ·[θ]ητε
3rdσπαρωσιν, σπαρωσισπαρ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσπαρειηνσπαρ·[θ]ειην
2ndσπαρειηςσπαρ·[θ]ειης
3rdσπαρειησπαρ·[θ]ειη
Pl1stσπαρειημεν, σπαρειμενσπαρ·[θ]ειημεν, σπαρ·[θ]ειμεν classical
2ndσπαρειητε, σπαρειτεσπαρ·[θ]ειητε, σπαρ·[θ]ειτε classical
3rdσπαρειησαν, σπαρειενσπαρ·[θ]ειησαν, σπαρ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσπαρησοιμηνσπαρ·[θ]ησοιμην
2ndσπαρησοιοσπαρ·[θ]ησοιο
3rdσπαρησοιτοσπαρ·[θ]ησοιτο
Pl1stσπαρησοιμεθασπαρ·[θ]ησοιμεθα
2ndσπαρησοισθεσπαρ·[θ]ησοισθε
3rdσπαρησοιντοσπαρ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσπαρηθισπαρ·[θ]ητι
3rdσπαρητωσπαρ·[θ]ητω
Pl1st
2ndσπαρητεσπαρ·[θ]ητε
3rdσπαρητωσαν, σπαρεντωνσπαρ·[θ]ητωσαν, σπαρ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
σπαρηναι​σπαρ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
σπαρησεσθαι​σπαρ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπαρεισασπαρεις[GNT]σπαρενσπαρ·[θ]εισ·ασπαρ·[θ]ει[ντ]·ςσπαρ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accσπαρεισανσπαρεντασπαρ·[θ]εισ·ανσπαρ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datσπαρεισῃσπαρεντισπαρ·[θ]εισ·ῃσπαρ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genσπαρεισηςσπαρεντοςσπαρ·[θ]εισ·ηςσπαρ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocσπαρεισαισπαρεντες[GNT]σπαρεντασπαρ·[θ]εισ·αισπαρ·[θ]ε[ι]ντ·εςσπαρ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accσπαρεισαςσπαρενταςσπαρ·[θ]εισ·αςσπαρ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datσπαρεισαιςσπαρεισι, σπαρεισινσπαρ·[θ]εισ·αιςσπαρ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genσπαρεισωνσπαρεντωνσπαρ·[θ]εισ·ωνσπαρ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπαρησομενησπαρησομενεσπαρ·[θ]ησομεν·ησπαρ·[θ]ησομεν·ε
Nomσπαρησομενοςσπαρ·[θ]ησομεν·ος
Accσπαρησομενηνσπαρησομενονσπαρ·[θ]ησομεν·ηνσπαρ·[θ]ησομεν·ον
Datσπαρησομενῃσπαρησομενῳσπαρ·[θ]ησομεν·ῃσπαρ·[θ]ησομεν·ῳ
Genσπαρησομενηςσπαρησομενουσπαρ·[θ]ησομεν·ηςσπαρ·[θ]ησομεν·ου
PlVocσπαρησομεναισπαρησομενοισπαρησομενασπαρ·[θ]ησομεν·αισπαρ·[θ]ησομεν·οισπαρ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accσπαρησομεναςσπαρησομενουςσπαρ·[θ]ησομεν·αςσπαρ·[θ]ησομεν·ους
Datσπαρησομεναιςσπαρησομενοιςσπαρ·[θ]ησομεν·αιςσπαρ·[θ]ησομεν·οις
Genσπαρησομενωνσπαρησομενωνσπαρ·[θ]ησομεν·ωνσπαρ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 18-Jan-2020 00:50:13 EST