τριβω • TRIBW • tribō

Search: σοις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σοιςτρίβω·σοιςfut act opt 2nd sg
σοις; σοιςσόςσ·οις; σ·οιςneu dat pl; mas dat pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σοιςτρίβω·σοιςfut act opt 2nd sg
σοιςσόςσ·οιςneu dat pl
σοιςσόςσ·οιςmas dat pl

τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτριβωτριβ·ωτριβομαιτριβ·ομαι
2ndτριβειςτριβ·ειςτριβῃ, τριβει, τριβεσαιτριβ·ῃ, τριβ·ει classical, τριβ·εσαι alt
3rdτριβειτριβ·ειτριβεταιτριβ·εται
Pl1stτριβομεντριβ·ομεντριβομεθατριβ·ομεθα
2ndτριβετετριβ·ετετριβεσθετριβ·εσθε
3rdτριβουσιν[LXX], τριβουσιτριβ·ουσι(ν), τριβ·ουσι(ν)τριβονταιτριβ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτριβωτριβ·ωτριβωμαιτριβ·ωμαι
2ndτριβῃςτριβ·ῃςτριβῃτριβ·ῃ
3rdτριβῃτριβ·ῃτριβηταιτριβ·ηται
Pl1stτριβωμεντριβ·ωμεντριβωμεθατριβ·ωμεθα
2ndτριβητετριβ·ητετριβησθετριβ·ησθε
3rdτριβωσιν, τριβωσιτριβ·ωσι(ν)τριβωνταιτριβ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτριβοιμιτριβ·οιμιτριβοιμηντριβ·οιμην
2ndτριβοις[LXX]τριβ·οιςτριβοιοτριβ·οιο
3rdτριβοι[LXX]τριβ·οιτριβοιτοτριβ·οιτο
Pl1stτριβοιμεντριβ·οιμεντριβοιμεθατριβ·οιμεθα
2ndτριβοιτετριβ·οιτετριβοισθετριβ·οισθε
3rdτριβοιεν, τριβοισαντριβ·οιεν, τριβ·οισαν altτριβοιντοτριβ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτριβετριβ·ετριβου[LXX]τριβ·ου
3rdτριβετωτριβ·ετωτριβεσθωτριβ·εσθω
Pl1st
2ndτριβετετριβ·ετετριβεσθετριβ·εσθε
3rdτριβετωσαν, τριβοντωντριβ·ετωσαν, τριβ·οντων classicalτριβεσθωσαν, τριβεσθωντριβ·εσθωσαν, τριβ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τριβειν​τριβ·ειν​τριβεσθαι​τριβ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτριβουσατριβον[LXX]τριβ·ουσ·ατριβ·ο[υ]ν[τ]
Nomτριβων[LXX]τριβ·ο[υ]ν[τ]·^
Accτριβουσαντριβοντατριβ·ουσ·αντριβ·ο[υ]ντ·α
Datτριβουσῃτριβοντιτριβ·ουσ·ῃτριβ·ο[υ]ντ·ι
Genτριβουσηςτριβοντοςτριβ·ουσ·ηςτριβ·ο[υ]ντ·ος
PlVocτριβουσαιτριβοντεςτριβοντατριβ·ουσ·αιτριβ·ο[υ]ντ·εςτριβ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accτριβουσαςτριβονταςτριβ·ουσ·αςτριβ·ο[υ]ντ·ας
Datτριβουσαιςτριβουσι, τριβουσιν[LXX]τριβ·ουσ·αιςτριβ·ου[ντ]·σι(ν), τριβ·ου[ντ]·σι(ν)
Genτριβουσωντριβοντωντριβ·ουσ·ωντριβ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτριβομενητριβομενετριβ·ομεν·ητριβ·ομεν·ε
Nomτριβομενοςτριβ·ομεν·ος
Accτριβομενηντριβομενοντριβ·ομεν·ηντριβ·ομεν·ον
Datτριβομενῃτριβομενῳτριβ·ομεν·ῃτριβ·ομεν·ῳ
Genτριβομενηςτριβομενουτριβ·ομεν·ηςτριβ·ομεν·ου
PlVocτριβομεναιτριβομενοιτριβομενατριβ·ομεν·αιτριβ·ομεν·οιτριβ·ομεν·α
Nom
Accτριβομεναςτριβομενουςτριβ·ομεν·αςτριβ·ομεν·ους
Datτριβομεναιςτριβομενοιςτριβ·ομεν·αιςτριβ·ομεν·οις
Genτριβομενωντριβομενωντριβ·ομεν·ωντριβ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετριβον[LXX]ε·τριβ·ονετριβομηνε·τριβ·ομην
2ndετριβεςε·τριβ·εςετριβουε·τριβ·ου
3rdετριβεν, ετριβεε·τριβ·ε(ν)ετριβετοε·τριβ·ετο
Pl1stετριβομενε·τριβ·ομενετριβομεθαε·τριβ·ομεθα
2ndετριβετεε·τριβ·ετεετριβεσθεε·τριβ·εσθε
3rdετριβον[LXX], ετριβοσανε·τριβ·ον, ε·τριβ·οσαν altετριβοντοε·τριβ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετριψαε·τριβ·σαετριψαμηνε·τριβ·σαμην
2ndετριψαςε·τριβ·σαςετριψωε·τριβ·σω
3rdετριψεν, ετριψεε·τριβ·σε(ν)ετριψατοε·τριβ·σατο
Pl1stετριψαμενε·τριβ·σαμενετριψαμεθαε·τριβ·σαμεθα
2ndετριψατεε·τριβ·σατεετριψασθεε·τριβ·σασθε
3rdετριψανε·τριβ·σανετριψαντοε·τριβ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτριψωτριβ·σωτριψωμαιτριβ·σωμαι
2ndτριψῃςτριβ·σῃςτριψῃτριβ·σῃ
3rdτριψῃτριβ·σῃτριψηταιτριβ·σηται
Pl1stτριψωμεντριβ·σωμεντριψωμεθατριβ·σωμεθα
2ndτριψητετριβ·σητετριψησθετριβ·σησθε
3rdτριψωσιν, τριψωσιτριβ·σωσι(ν)τριψωνταιτριβ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτριψαιμιτριβ·σαιμιτριψαιμηντριβ·σαιμην
2ndτριψαις, τριψειαςτριβ·σαις, τριβ·σειας classicalτριψαιοτριβ·σαιο
3rdτριψαι, τριψειετριβ·σαι, τριβ·σειε classicalτριψαιτοτριβ·σαιτο
Pl1stτριψαιμεντριβ·σαιμεντριψαιμεθατριβ·σαιμεθα
2ndτριψαιτετριβ·σαιτετριψαισθετριβ·σαισθε
3rdτριψαιεν, τριψαισαν, τριψειαν, τριψειεντριβ·σαιεν, τριβ·σαισαν alt, τριβ·σειαν classical, τριβ·σειεν classicalτριψαιντοτριβ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτριψον[LXX]τριβ·σοντριψαιτριβ·σαι
3rdτριψατωτριβ·σατωτριψασθωτριβ·σασθω
Pl1st
2ndτριψατετριβ·σατετριψασθετριβ·σασθε
3rdτριψατωσαν, τριψαντωντριβ·σατωσαν, τριβ·σαντων classicalτριψασθωσαν, τριψασθωντριβ·σασθωσαν, τριβ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τριψαι​τριβ·σαι​τριψασθαι​τριβ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτριψασατριψαςτριψαντριβ·σασ·ατριβ·σα[ντ]·ςτριβ·σαν[τ]
Nom
Accτριψασαντριψαντατριβ·σασ·αντριβ·σαντ·α
Datτριψασῃτριψαντιτριβ·σασ·ῃτριβ·σαντ·ι
Genτριψασηςτριψαντοςτριβ·σασ·ηςτριβ·σαντ·ος
PlVocτριψασαιτριψαντεςτριψαντατριβ·σασ·αιτριβ·σαντ·εςτριβ·σαντ·α
Nom
Accτριψασαςτριψανταςτριβ·σασ·αςτριβ·σαντ·ας
Datτριψασαιςτριψασι, τριψασιντριβ·σασ·αιςτριβ·σα[ντ]·σι(ν)
Genτριψασωντριψαντωντριβ·σασ·ωντριβ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτριψαμενητριψαμενετριβ·σαμεν·ητριβ·σαμεν·ε
Nomτριψαμενοςτριβ·σαμεν·ος
Accτριψαμενηντριψαμενοντριβ·σαμεν·ηντριβ·σαμεν·ον
Datτριψαμενῃτριψαμενῳτριβ·σαμεν·ῃτριβ·σαμεν·ῳ
Genτριψαμενηςτριψαμενουτριβ·σαμεν·ηςτριβ·σαμεν·ου
PlVocτριψαμεναιτριψαμενοιτριψαμενατριβ·σαμεν·αιτριβ·σαμεν·οιτριβ·σαμεν·α
Nom
Accτριψαμεναςτριψαμενουςτριβ·σαμεν·αςτριβ·σαμεν·ους
Datτριψαμεναιςτριψαμενοιςτριβ·σαμεν·αιςτριβ·σαμεν·οις
Genτριψαμενωντριψαμενωντριβ·σαμεν·ωντριβ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετριμμαιτετριβ·μαι
2ndτετριψαιτετριβ·σαι
3rdτετριπταιτετριβ·ται
Pl1stτετριμμεθατετριβ·μεθα
2ndτετριφθετετριβ·σθε
3rdτετριφαταιτετριβ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετριψομαιτετριβ·σομαι
2ndτετριψῃ, τετριψειτετριβ·σῃ, τετριβ·σει classical
3rdτετριψεταιτετριβ·σεται
Pl1stτετριψομεθατετριβ·σομεθα
2ndτετριψεσθετετριβ·σεσθε
3rdτετριψονταιτετριβ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετριψοιμηντετριβ·σοιμην
2ndτετριψοιοτετριβ·σοιο
3rdτετριψοιτοτετριβ·σοιτο
Pl1stτετριψοιμεθατετριβ·σοιμεθα
2ndτετριψοισθετετριβ·σοισθε
3rdτετριψοιντοτετριβ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτετριψοτετριβ·σο
3rdτετριφθωτετριβ·σθω
Pl1st
2ndτετριφθετετριβ·σθε
3rdτετριφθωσαν, τετριφθωντετριβ·σθωσαν, τετριβ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τετριφθαι​τετριβ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τετριψεσθαι​τετριβ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτετριμμενητετριμμενετετριβ·μεν·ητετριβ·μεν·ε
Nomτετριμμενοςτετριβ·μεν·ος
Accτετριμμενηντετριμμενοντετριβ·μεν·ηντετριβ·μεν·ον
Datτετριμμενῃτετριμμενῳτετριβ·μεν·ῃτετριβ·μεν·ῳ
Genτετριμμενηςτετριμμενουτετριβ·μεν·ηςτετριβ·μεν·ου
PlVocτετριμμεναι[LXX]τετριμμενοιτετριμμενατετριβ·μεν·αιτετριβ·μεν·οιτετριβ·μεν·α
Nom
Accτετριμμεναςτετριμμενουςτετριβ·μεν·αςτετριβ·μεν·ους
Datτετριμμεναιςτετριμμενοιςτετριβ·μεν·αιςτετριβ·μεν·οις
Genτετριμμενωντετριμμενωντετριβ·μεν·ωντετριβ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετετριμμηνε·τετριβ·μην
2ndετετριψοε·τετριβ·σο
3rdετετριπτοε·τετριβ·το
Pl1stετετριμμεθαε·τετριβ·μεθα
2ndετετριφθεε·τετριβ·σθε
3rdετετριφατοε·τετριβ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετριμμην[ε]·τετριβ·μην
2ndτετριψο[ε]·τετριβ·σο
3rdτετριπτο[ε]·τετριβ·το
Pl1stτετριμμεθα[ε]·τετριβ·μεθα
2ndτετριφθε[ε]·τετριβ·σθε
3rdτετριφατο[ε]·τετριβ·ντο

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Nov-2019 05:59:21 EST