σοφιζω • SOFIZW • sophizō

Search: σοφισθησεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σοφισθησεταισοφίζωσοφισ·θησεταιfut θη ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σοφισθησεταισοφίζωσοφισ·θησεταιfut θη ind 3rd sg

σοφίζω (σοφιζ-, -, σοφι·σ-, -, σεσοφισ-, σοφισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσοφιζωσοφιζ·ωσοφιζομαισοφιζ·ομαι
2ndσοφιζειςσοφιζ·ειςσοφιζῃ, σοφιζει, σοφιζεσαισοφιζ·ῃ, σοφιζ·ει classical, σοφιζ·εσαι alt
3rdσοφιζεισοφιζ·εισοφιζεται[LXX]σοφιζ·εται
Pl1stσοφιζομενσοφιζ·ομενσοφιζομεθασοφιζ·ομεθα
2ndσοφιζετεσοφιζ·ετεσοφιζεσθεσοφιζ·εσθε
3rdσοφιζουσιν, σοφιζουσισοφιζ·ουσι(ν)σοφιζονταισοφιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσοφιζωσοφιζ·ωσοφιζωμαισοφιζ·ωμαι
2ndσοφιζῃςσοφιζ·ῃςσοφιζῃσοφιζ·ῃ
3rdσοφιζῃσοφιζ·ῃσοφιζηταισοφιζ·ηται
Pl1stσοφιζωμενσοφιζ·ωμενσοφιζωμεθασοφιζ·ωμεθα
2ndσοφιζητεσοφιζ·ητεσοφιζησθεσοφιζ·ησθε
3rdσοφιζωσιν, σοφιζωσισοφιζ·ωσι(ν)σοφιζωνταισοφιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσοφιζοιμισοφιζ·οιμισοφιζοιμηνσοφιζ·οιμην
2ndσοφιζοιςσοφιζ·οιςσοφιζοιοσοφιζ·οιο
3rdσοφιζοισοφιζ·οισοφιζοιτοσοφιζ·οιτο
Pl1stσοφιζοιμενσοφιζ·οιμενσοφιζοιμεθασοφιζ·οιμεθα
2ndσοφιζοιτεσοφιζ·οιτεσοφιζοισθεσοφιζ·οισθε
3rdσοφιζοιεν, σοφιζοισανσοφιζ·οιεν, σοφιζ·οισαν altσοφιζοιντοσοφιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσοφιζεσοφιζ·εσοφιζου[LXX]σοφιζ·ου
3rdσοφιζετωσοφιζ·ετωσοφιζεσθωσοφιζ·εσθω
Pl1st
2ndσοφιζετεσοφιζ·ετεσοφιζεσθεσοφιζ·εσθε
3rdσοφιζετωσαν, σοφιζοντωνσοφιζ·ετωσαν, σοφιζ·οντων classicalσοφιζεσθωσαν, σοφιζεσθωνσοφιζ·εσθωσαν, σοφιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σοφιζειν​σοφιζ·ειν​σοφιζεσθαι​σοφιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσοφιζουσα[LXX]σοφιζονσοφιζ·ουσ·ασοφιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomσοφιζωνσοφιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσοφιζουσανσοφιζοντασοφιζ·ουσ·ανσοφιζ·ο[υ]ντ·α
Datσοφιζουσῃσοφιζοντισοφιζ·ουσ·ῃσοφιζ·ο[υ]ντ·ι
Genσοφιζουσηςσοφιζοντοςσοφιζ·ουσ·ηςσοφιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσοφιζουσαισοφιζοντεςσοφιζοντασοφιζ·ουσ·αισοφιζ·ο[υ]ντ·εςσοφιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσοφιζουσαςσοφιζονταςσοφιζ·ουσ·αςσοφιζ·ο[υ]ντ·ας
Datσοφιζουσαιςσοφιζουσι, σοφιζουσινσοφιζ·ουσ·αιςσοφιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσοφιζουσωνσοφιζοντωνσοφιζ·ουσ·ωνσοφιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσοφιζομενησοφιζομενεσοφιζ·ομεν·ησοφιζ·ομεν·ε
Nomσοφιζομενος[LXX]σοφιζ·ομεν·ος
Accσοφιζομενηνσοφιζομενονσοφιζ·ομεν·ηνσοφιζ·ομεν·ον
Datσοφιζομενῃσοφιζομενῳσοφιζ·ομεν·ῃσοφιζ·ομεν·ῳ
Genσοφιζομενηςσοφιζομενουσοφιζ·ομεν·ηςσοφιζ·ομεν·ου
PlVocσοφιζομεναισοφιζομενοισοφιζομενασοφιζ·ομεν·αισοφιζ·ομεν·οισοφιζ·ομεν·α
Nom
Accσοφιζομεναςσοφιζομενουςσοφιζ·ομεν·αςσοφιζ·ομεν·ους
Datσοφιζομεναιςσοφιζομενοιςσοφιζ·ομεν·αιςσοφιζ·ομεν·οις
Genσοφιζομενωνσοφιζομενωνσοφιζ·ομεν·ωνσοφιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσοφιζονε·σοφιζ·ονεσοφιζομηνε·σοφιζ·ομην
2ndεσοφιζεςε·σοφιζ·εςεσοφιζουε·σοφιζ·ου
3rdεσοφιζεν, εσοφιζεε·σοφιζ·ε(ν)εσοφιζετοε·σοφιζ·ετο
Pl1stεσοφιζομενε·σοφιζ·ομενεσοφιζομεθαε·σοφιζ·ομεθα
2ndεσοφιζετεε·σοφιζ·ετεεσοφιζεσθεε·σοφιζ·εσθε
3rdεσοφιζον, εσοφιζοσανε·σοφιζ·ον, ε·σοφιζ·οσαν altεσοφιζοντοε·σοφιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσοφισαε·σοφι·σαεσοφισαμην[LXX]ε·σοφι·σαμην
2ndεσοφισας[LXX]ε·σοφι·σαςεσοφισωε·σοφι·σω
3rdεσοφισεν, εσοφισεε·σοφι·σε(ν)εσοφισατο[LXX]ε·σοφι·σατο
Pl1stεσοφισαμενε·σοφι·σαμενεσοφισαμεθαε·σοφι·σαμεθα
2ndεσοφισατεε·σοφι·σατεεσοφισασθεε·σοφι·σασθε
3rdεσοφισανε·σοφι·σανεσοφισαντο[LXX]ε·σοφι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσοφισωσοφι·σωσοφισωμαισοφι·σωμαι
2ndσοφισῃςσοφι·σῃςσοφισῃσοφι·σῃ
3rdσοφισῃσοφι·σῃσοφισηταισοφι·σηται
Pl1stσοφισωμενσοφι·σωμενσοφισωμεθασοφι·σωμεθα
2ndσοφισητεσοφι·σητεσοφισησθεσοφι·σησθε
3rdσοφισωσιν, σοφισωσισοφι·σωσι(ν)σοφισωνταισοφι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσοφισαιμισοφι·σαιμισοφισαιμηνσοφι·σαιμην
2ndσοφισαις, σοφισειαςσοφι·σαις, σοφι·σειας classicalσοφισαιοσοφι·σαιο
3rdσοφισαι[GNT][LXX], σοφισειεσοφι·σαι, σοφι·σειε classicalσοφισαιτοσοφι·σαιτο
Pl1stσοφισαιμενσοφι·σαιμενσοφισαιμεθασοφι·σαιμεθα
2ndσοφισαιτεσοφι·σαιτεσοφισαισθεσοφι·σαισθε
3rdσοφισαιεν, σοφισαισαν, σοφισειαν, σοφισειενσοφι·σαιεν, σοφι·σαισαν alt, σοφι·σειαν classical, σοφι·σειεν classicalσοφισαιντοσοφι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσοφισονσοφι·σονσοφισαι[GNT][LXX]σοφι·σαι
3rdσοφισατωσοφι·σατωσοφισασθωσοφι·σασθω
Pl1st
2ndσοφισατεσοφι·σατεσοφισασθεσοφι·σασθε
3rdσοφισατωσαν, σοφισαντωνσοφι·σατωσαν, σοφι·σαντων classicalσοφισασθωσαν, σοφισασθωνσοφι·σασθωσαν, σοφι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σοφισαι[GNT][LXX]​σοφι·σαισοφισασθαι​σοφι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσοφισασασοφισαςσοφισανσοφι·σασ·ασοφι·σα[ντ]·ςσοφι·σαν[τ]
Nom
Accσοφισασανσοφισαντασοφι·σασ·ανσοφι·σαντ·α
Datσοφισασῃσοφισαντισοφι·σασ·ῃσοφι·σαντ·ι
Genσοφισασηςσοφισαντοςσοφι·σασ·ηςσοφι·σαντ·ος
PlVocσοφισασαισοφισαντεςσοφισαντασοφι·σασ·αισοφι·σαντ·εςσοφι·σαντ·α
Nom
Accσοφισασαςσοφισανταςσοφι·σασ·αςσοφι·σαντ·ας
Datσοφισασαιςσοφισασι, σοφισασινσοφι·σασ·αιςσοφι·σα[ντ]·σι(ν)
Genσοφισασωνσοφισαντωνσοφι·σασ·ωνσοφι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσοφισαμενησοφισαμενεσοφι·σαμεν·ησοφι·σαμεν·ε
Nomσοφισαμενοςσοφι·σαμεν·ος
Accσοφισαμενηνσοφισαμενονσοφι·σαμεν·ηνσοφι·σαμεν·ον
Datσοφισαμενῃσοφισαμενῳσοφι·σαμεν·ῃσοφι·σαμεν·ῳ
Genσοφισαμενηςσοφισαμενουσοφι·σαμεν·ηςσοφι·σαμεν·ου
PlVocσοφισαμεναισοφισαμενοισοφισαμενασοφι·σαμεν·αισοφι·σαμεν·οισοφι·σαμεν·α
Nom
Accσοφισαμεναςσοφισαμενουςσοφι·σαμεν·αςσοφι·σαμεν·ους
Datσοφισαμεναιςσοφισαμενοιςσοφι·σαμεν·αιςσοφι·σαμεν·οις
Genσοφισαμενωνσοφισαμενωνσοφι·σαμεν·ωνσοφι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεσοφισμαισεσοφισ·μαι
2ndσεσοφισαισεσοφισ·[σ]αι
3rdσεσοφισταισεσοφισ·ται
Pl1stσεσοφισμεθασεσοφισ·μεθα
2ndσεσοφισθεσεσοφισ·[σ]θε
3rdσεσοφιδαταισεσοφισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεσοφισομαισεσοφισ·[σ]ομαι
2ndσεσοφισῃ, σεσοφισεισεσοφισ·[σ]ῃ, σεσοφισ·[σ]ει classical
3rdσεσοφισεταισεσοφισ·[σ]εται
Pl1stσεσοφισομεθασεσοφισ·[σ]ομεθα
2ndσεσοφισεσθεσεσοφισ·[σ]εσθε
3rdσεσοφισονταισεσοφισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεσοφισοιμηνσεσοφισ·[σ]οιμην
2ndσεσοφισοιοσεσοφισ·[σ]οιο
3rdσεσοφισοιτοσεσοφισ·[σ]οιτο
Pl1stσεσοφισοιμεθασεσοφισ·[σ]οιμεθα
2ndσεσοφισοισθεσεσοφισ·[σ]οισθε
3rdσεσοφισοιντοσεσοφισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσεσοφισοσεσοφισ·[σ]ο
3rdσεσοφισθωσεσοφισ·[σ]θω
Pl1st
2ndσεσοφισθεσεσοφισ·[σ]θε
3rdσεσοφισθωσαν, σεσοφισθωνσεσοφισ·[σ]θωσαν, σεσοφισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σεσοφισθαι​σεσοφισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σεσοφισεσθαι​σεσοφισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσεσοφισμενησεσοφισμενεσεσοφισ·μεν·ησεσοφισ·μεν·ε
Nomσεσοφισμενοςσεσοφισ·μεν·ος
Accσεσοφισμενηνσεσοφισμενονσεσοφισ·μεν·ηνσεσοφισ·μεν·ον
Datσεσοφισμενῃσεσοφισμενῳσεσοφισ·μεν·ῃσεσοφισ·μεν·ῳ
Genσεσοφισμενηςσεσοφισμενουσεσοφισ·μεν·ηςσεσοφισ·μεν·ου
PlVocσεσοφισμεναισεσοφισμενοισεσοφισμενασεσοφισ·μεν·αισεσοφισ·μεν·οισεσοφισ·μεν·α
Nom
Accσεσοφισμεναςσεσοφισμενουςσεσοφισ·μεν·αςσεσοφισ·μεν·ους
Datσεσοφισμεναιςσεσοφισμενοις[GNT]σεσοφισ·μεν·αιςσεσοφισ·μεν·οις
Genσεσοφισμενωνσεσοφισμενωνσεσοφισ·μεν·ωνσεσοφισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσεσοφισμηνε·σεσοφισ·μην
2ndεσεσοφισοε·σεσοφισ·[σ]ο
3rdεσεσοφιστοε·σεσοφισ·το
Pl1stεσεσοφισμεθαε·σεσοφισ·μεθα
2ndεσεσοφισθεε·σεσοφισ·[σ]θε
3rdεσεσοφιδατοε·σεσοφισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεσοφισθηνε·σοφισ·θην
2ndεσοφισθης[LXX]ε·σοφισ·θης
3rdεσοφισθηε·σοφισ·θη
Pl1stεσοφισθημενε·σοφισ·θημεν
2ndεσοφισθητεε·σοφισ·θητε
3rdεσοφισθησανε·σοφισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσοφισθησομαι[LXX]σοφισ·θησομαι
2ndσοφισθησῃ, σοφισθησεισοφισ·θησῃ, σοφισ·θησει classical
3rdσοφισθησεται[LXX]σοφισ·θησεται
Pl1stσοφισθησομεθασοφισ·θησομεθα
2ndσοφισθησεσθεσοφισ·θησεσθε
3rdσοφισθησονταισοφισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσοφισθωσοφισ·θω
2ndσοφισθῃςσοφισ·θῃς
3rdσοφισθῃσοφισ·θῃ
Pl1stσοφισθωμενσοφισ·θωμεν
2ndσοφισθητεσοφισ·θητε
3rdσοφισθωσιν, σοφισθωσισοφισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσοφισθειηνσοφισ·θειην
2ndσοφισθειηςσοφισ·θειης
3rdσοφισθειησοφισ·θειη
Pl1stσοφισθειημεν, σοφισθειμενσοφισ·θειημεν, σοφισ·θειμεν classical
2ndσοφισθειητε, σοφισθειτεσοφισ·θειητε, σοφισ·θειτε classical
3rdσοφισθειησαν, σοφισθειενσοφισ·θειησαν, σοφισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσοφισθησοιμηνσοφισ·θησοιμην
2ndσοφισθησοιοσοφισ·θησοιο
3rdσοφισθησοιτοσοφισ·θησοιτο
Pl1stσοφισθησοιμεθασοφισ·θησοιμεθα
2ndσοφισθησοισθεσοφισ·θησοισθε
3rdσοφισθησοιντοσοφισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσοφισθητισοφισ·θητι
3rdσοφισθητωσοφισ·θητω
Pl1st
2ndσοφισθητεσοφισ·θητε
3rdσοφισθητωσαν, σοφισθεντωνσοφισ·θητωσαν, σοφισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
σοφισθηναι​σοφισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
σοφισθησεσθαι​σοφισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσοφισθεισασοφισθειςσοφισθενσοφισ·θεισ·ασοφισ·θει[ντ]·ςσοφισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσοφισθεισανσοφισθεντασοφισ·θεισ·ανσοφισ·θε[ι]ντ·α
Datσοφισθεισῃσοφισθεντισοφισ·θεισ·ῃσοφισ·θε[ι]ντ·ι
Genσοφισθεισηςσοφισθεντοςσοφισ·θεισ·ηςσοφισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocσοφισθεισαισοφισθεντεςσοφισθεντασοφισ·θεισ·αισοφισ·θε[ι]ντ·εςσοφισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσοφισθεισαςσοφισθενταςσοφισ·θεισ·αςσοφισ·θε[ι]ντ·ας
Datσοφισθεισαιςσοφισθεισι, σοφισθεισινσοφισ·θεισ·αιςσοφισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genσοφισθεισωνσοφισθεντωνσοφισ·θεισ·ωνσοφισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσοφισθησομενησοφισθησομενεσοφισ·θησομεν·ησοφισ·θησομεν·ε
Nomσοφισθησομενοςσοφισ·θησομεν·ος
Accσοφισθησομενηνσοφισθησομενονσοφισ·θησομεν·ηνσοφισ·θησομεν·ον
Datσοφισθησομενῃσοφισθησομενῳσοφισ·θησομεν·ῃσοφισ·θησομεν·ῳ
Genσοφισθησομενηςσοφισθησομενουσοφισ·θησομεν·ηςσοφισ·θησομεν·ου
PlVocσοφισθησομεναισοφισθησομενοισοφισθησομενασοφισ·θησομεν·αισοφισ·θησομεν·οισοφισ·θησομεν·α
Nom
Accσοφισθησομεναςσοφισθησομενουςσοφισ·θησομεν·αςσοφισ·θησομεν·ους
Datσοφισθησομεναιςσοφισθησομενοιςσοφισ·θησομεν·αιςσοφισ·θησομεν·οις
Genσοφισθησομενωνσοφισθησομενωνσοφισ·θησομεν·ωνσοφισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 07:32:47 EST