σκορπιζω • SKORPIZW • skorpizō

Search: σκορπιοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σκορπιοισκορπίζωσκορπι(ε)·[σ]οιfut act opt 3rd sg
σκορπιοισκορπίοςσκορπι·οι(mas) nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σκορπιοισκορπίζωσκορπι(ε)·[σ]οιfut act opt 3rd sg
σκορπιοισκορπίοςσκορπι·οι(mas) nom|voc pl

σκορπίζω (σκορπιζ-, σκορπι(ε)·[σ]-, σκορπι·σ-, -, εσκορπισ-, σκορπισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκορπιζωσκορπιζ·ωσκορπιζομαισκορπιζ·ομαι
2ndσκορπιζειςσκορπιζ·ειςσκορπιζῃ, σκορπιζει[GNT], σκορπιζεσαισκορπιζ·ῃ, σκορπιζ·ει classical, σκορπιζ·εσαι alt
3rdσκορπιζει[GNT]σκορπιζ·εισκορπιζεταισκορπιζ·εται
Pl1stσκορπιζομενσκορπιζ·ομενσκορπιζομεθα[LXX]σκορπιζ·ομεθα
2ndσκορπιζετεσκορπιζ·ετεσκορπιζεσθεσκορπιζ·εσθε
3rdσκορπιζουσιν, σκορπιζουσισκορπιζ·ουσι(ν)σκορπιζονταισκορπιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκορπιζωσκορπιζ·ωσκορπιζωμαισκορπιζ·ωμαι
2ndσκορπιζῃςσκορπιζ·ῃςσκορπιζῃσκορπιζ·ῃ
3rdσκορπιζῃσκορπιζ·ῃσκορπιζηταισκορπιζ·ηται
Pl1stσκορπιζωμενσκορπιζ·ωμενσκορπιζωμεθασκορπιζ·ωμεθα
2ndσκορπιζητεσκορπιζ·ητεσκορπιζησθεσκορπιζ·ησθε
3rdσκορπιζωσιν, σκορπιζωσισκορπιζ·ωσι(ν)σκορπιζωνταισκορπιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκορπιζοιμισκορπιζ·οιμισκορπιζοιμηνσκορπιζ·οιμην
2ndσκορπιζοιςσκορπιζ·οιςσκορπιζοιοσκορπιζ·οιο
3rdσκορπιζοισκορπιζ·οισκορπιζοιτοσκορπιζ·οιτο
Pl1stσκορπιζοιμενσκορπιζ·οιμενσκορπιζοιμεθασκορπιζ·οιμεθα
2ndσκορπιζοιτεσκορπιζ·οιτεσκορπιζοισθεσκορπιζ·οισθε
3rdσκορπιζοιεν, σκορπιζοισανσκορπιζ·οιεν, σκορπιζ·οισαν altσκορπιζοιντοσκορπιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσκορπιζεσκορπιζ·εσκορπιζουσκορπιζ·ου
3rdσκορπιζετωσκορπιζ·ετωσκορπιζεσθωσκορπιζ·εσθω
Pl1st
2ndσκορπιζετεσκορπιζ·ετεσκορπιζεσθεσκορπιζ·εσθε
3rdσκορπιζετωσαν, σκορπιζοντωνσκορπιζ·ετωσαν, σκορπιζ·οντων classicalσκορπιζεσθωσαν, σκορπιζεσθωνσκορπιζ·εσθωσαν, σκορπιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σκορπιζειν​σκορπιζ·ειν​σκορπιζεσθαι​σκορπιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκορπιζουσασκορπιζονσκορπιζ·ουσ·ασκορπιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomσκορπιζων[LXX]σκορπιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσκορπιζουσανσκορπιζοντασκορπιζ·ουσ·ανσκορπιζ·ο[υ]ντ·α
Datσκορπιζουσῃσκορπιζοντισκορπιζ·ουσ·ῃσκορπιζ·ο[υ]ντ·ι
Genσκορπιζουσηςσκορπιζοντοςσκορπιζ·ουσ·ηςσκορπιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσκορπιζουσαισκορπιζοντεςσκορπιζοντασκορπιζ·ουσ·αισκορπιζ·ο[υ]ντ·εςσκορπιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσκορπιζουσαςσκορπιζονταςσκορπιζ·ουσ·αςσκορπιζ·ο[υ]ντ·ας
Datσκορπιζουσαιςσκορπιζουσι, σκορπιζουσινσκορπιζ·ουσ·αιςσκορπιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσκορπιζουσωνσκορπιζοντωνσκορπιζ·ουσ·ωνσκορπιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκορπιζομενησκορπιζομενεσκορπιζ·ομεν·ησκορπιζ·ομεν·ε
Nomσκορπιζομενοςσκορπιζ·ομεν·ος
Accσκορπιζομενηνσκορπιζομενονσκορπιζ·ομεν·ηνσκορπιζ·ομεν·ον
Datσκορπιζομενῃσκορπιζομενῳσκορπιζ·ομεν·ῃσκορπιζ·ομεν·ῳ
Genσκορπιζομενηςσκορπιζομενουσκορπιζ·ομεν·ηςσκορπιζ·ομεν·ου
PlVocσκορπιζομεναισκορπιζομενοισκορπιζομενασκορπιζ·ομεν·αισκορπιζ·ομεν·οισκορπιζ·ομεν·α
Nom
Accσκορπιζομεναςσκορπιζομενουςσκορπιζ·ομεν·αςσκορπιζ·ομεν·ους
Datσκορπιζομεναιςσκορπιζομενοιςσκορπιζ·ομεν·αιςσκορπιζ·ομεν·οις
Genσκορπιζομενωνσκορπιζομενωνσκορπιζ·ομεν·ωνσκορπιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσκορπιζονε·σκορπιζ·ονεσκορπιζομηνε·σκορπιζ·ομην
2ndεσκορπιζεςε·σκορπιζ·εςεσκορπιζουε·σκορπιζ·ου
3rdεσκορπιζεν, εσκορπιζεε·σκορπιζ·ε(ν)εσκορπιζετοε·σκορπιζ·ετο
Pl1stεσκορπιζομενε·σκορπιζ·ομενεσκορπιζομεθαε·σκορπιζ·ομεθα
2ndεσκορπιζετεε·σκορπιζ·ετεεσκορπιζεσθεε·σκορπιζ·εσθε
3rdεσκορπιζον, εσκορπιζοσανε·σκορπιζ·ον, ε·σκορπιζ·οσαν altεσκορπιζοντοε·σκορπιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκορπιω[LXX]σκορπι(ε)·[σ]ωσκορπιουμαισκορπι(ε)·[σ]ομαι
2ndσκορπιεις[LXX]σκορπι(ε)·[σ]ειςσκορπιῃ, σκορπιει[LXX], σκορπιεισαισκορπι(ε)·[σ]ῃ, σκορπι(ε)·[σ]ει classical, σκορπι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdσκορπιει[LXX]σκορπι(ε)·[σ]εισκορπιειταισκορπι(ε)·[σ]εται
Pl1stσκορπιουμενσκορπι(ε)·[σ]ομενσκορπιουμεθασκορπι(ε)·[σ]ομεθα
2ndσκορπιειτεσκορπι(ε)·[σ]ετεσκορπιεισθεσκορπι(ε)·[σ]εσθε
3rdσκορπιουσιν, σκορπιουσισκορπι(ε)·[σ]ουσι(ν)σκορπιουνταισκορπι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκορπιοιμισκορπι(ε)·[σ]οιμισκορπιοιμηνσκορπι(ε)·[σ]οιμην
2ndσκορπιοις[GNT][LXX]σκορπι(ε)·[σ]οιςσκορπιοιοσκορπι(ε)·[σ]οιο
3rdσκορπιοι[GNT][LXX]σκορπι(ε)·[σ]οισκορπιοιτοσκορπι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stσκορπιοιμενσκορπι(ε)·[σ]οιμενσκορπιοιμεθασκορπι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndσκορπιοιτεσκορπι(ε)·[σ]οιτεσκορπιοισθεσκορπι(ε)·[σ]οισθε
3rdσκορπιοιενσκορπι(ε)·[σ]οιενσκορπιοιντοσκορπι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σκορπιειν​σκορπι(ε)·[σ]ειν​σκορπιεισθαι​σκορπι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκορπιουσασκορπιουνσκορπι(ε)·[σ]ουσ·ασκορπι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomσκορπιων[GNT][LXX]σκορπι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accσκορπιουσανσκορπιουντασκορπι(ε)·[σ]ουσ·ανσκορπι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datσκορπιουσῃσκορπιουντισκορπι(ε)·[σ]ουσ·ῃσκορπι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genσκορπιουσηςσκορπιουντοςσκορπι(ε)·[σ]ουσ·ηςσκορπι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocσκορπιουσαισκορπιουντεςσκορπιουντασκορπι(ε)·[σ]ουσ·αισκορπι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςσκορπι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accσκορπιουσαςσκορπιουνταςσκορπι(ε)·[σ]ουσ·αςσκορπι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datσκορπιουσαιςσκορπιουσι, σκορπιουσινσκορπι(ε)·[σ]ουσ·αιςσκορπι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genσκορπιουσωνσκορπιουντωνσκορπι(ε)·[σ]ουσ·ωνσκορπι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκορπιουμενησκορπιουμενεσκορπι(ε)·[σ]ομεν·ησκορπι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomσκορπιουμενοςσκορπι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accσκορπιουμενηνσκορπιουμενονσκορπι(ε)·[σ]ομεν·ηνσκορπι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datσκορπιουμενῃσκορπιουμενῳσκορπι(ε)·[σ]ομεν·ῃσκορπι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genσκορπιουμενηςσκορπιουμενουσκορπι(ε)·[σ]ομεν·ηςσκορπι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocσκορπιουμεναισκορπιουμενοισκορπιουμενασκορπι(ε)·[σ]ομεν·αισκορπι(ε)·[σ]ομεν·οισκορπι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accσκορπιουμεναςσκορπιουμενουςσκορπι(ε)·[σ]ομεν·αςσκορπι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datσκορπιουμεναιςσκορπιουμενοιςσκορπι(ε)·[σ]ομεν·αιςσκορπι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genσκορπιουμενωνσκορπιουμενωνσκορπι(ε)·[σ]ομεν·ωνσκορπι(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσκορπισαε·σκορπι·σαεσκορπισαμηνε·σκορπι·σαμην
2ndεσκορπισαςε·σκορπι·σαςεσκορπισωε·σκορπι·σω
3rdεσκορπισεν[GNT][LXX], εσκορπισεε·σκορπι·σε(ν), ε·σκορπι·σε(ν)εσκορπισατοε·σκορπι·σατο
Pl1stεσκορπισαμενε·σκορπι·σαμενεσκορπισαμεθαε·σκορπι·σαμεθα
2ndεσκορπισατεε·σκορπι·σατεεσκορπισασθεε·σκορπι·σασθε
3rdεσκορπισαν[LXX]ε·σκορπι·σανεσκορπισαντοε·σκορπι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκορπισωσκορπι·σωσκορπισωμαισκορπι·σωμαι
2ndσκορπισῃςσκορπι·σῃςσκορπισῃσκορπι·σῃ
3rdσκορπισῃσκορπι·σῃσκορπισηταισκορπι·σηται
Pl1stσκορπισωμενσκορπι·σωμενσκορπισωμεθασκορπι·σωμεθα
2ndσκορπισητεσκορπι·σητεσκορπισησθεσκορπι·σησθε
3rdσκορπισωσιν, σκορπισωσισκορπι·σωσι(ν)σκορπισωνταισκορπι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκορπισαιμισκορπι·σαιμισκορπισαιμηνσκορπι·σαιμην
2ndσκορπισαις, σκορπισειαςσκορπι·σαις, σκορπι·σειας classicalσκορπισαιοσκορπι·σαιο
3rdσκορπισαι[LXX], σκορπισειεσκορπι·σαι, σκορπι·σειε classicalσκορπισαιτοσκορπι·σαιτο
Pl1stσκορπισαιμενσκορπι·σαιμενσκορπισαιμεθασκορπι·σαιμεθα
2ndσκορπισαιτεσκορπι·σαιτεσκορπισαισθεσκορπι·σαισθε
3rdσκορπισαιεν, σκορπισαισαν, σκορπισειαν, σκορπισειενσκορπι·σαιεν, σκορπι·σαισαν alt, σκορπι·σειαν classical, σκορπι·σειεν classicalσκορπισαιντοσκορπι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσκορπισονσκορπι·σονσκορπισαι[LXX]σκορπι·σαι
3rdσκορπισατωσκορπι·σατωσκορπισασθωσκορπι·σασθω
Pl1st
2ndσκορπισατεσκορπι·σατεσκορπισασθεσκορπι·σασθε
3rdσκορπισατωσαν, σκορπισαντωνσκορπι·σατωσαν, σκορπι·σαντων classicalσκορπισασθωσαν, σκορπισασθωνσκορπι·σασθωσαν, σκορπι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σκορπισαι[LXX]​σκορπι·σαισκορπισασθαι​σκορπι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκορπισασασκορπισαςσκορπισανσκορπι·σασ·ασκορπι·σα[ντ]·ςσκορπι·σαν[τ]
Nom
Accσκορπισασανσκορπισαντασκορπι·σασ·ανσκορπι·σαντ·α
Datσκορπισασῃσκορπισαντισκορπι·σασ·ῃσκορπι·σαντ·ι
Genσκορπισασηςσκορπισαντοςσκορπι·σασ·ηςσκορπι·σαντ·ος
PlVocσκορπισασαισκορπισαντεςσκορπισαντασκορπι·σασ·αισκορπι·σαντ·εςσκορπι·σαντ·α
Nom
Accσκορπισασαςσκορπισανταςσκορπι·σασ·αςσκορπι·σαντ·ας
Datσκορπισασαιςσκορπισασι, σκορπισασινσκορπι·σασ·αιςσκορπι·σα[ντ]·σι(ν)
Genσκορπισασωνσκορπισαντωνσκορπι·σασ·ωνσκορπι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκορπισαμενησκορπισαμενεσκορπι·σαμεν·ησκορπι·σαμεν·ε
Nomσκορπισαμενοςσκορπι·σαμεν·ος
Accσκορπισαμενηνσκορπισαμενονσκορπι·σαμεν·ηνσκορπι·σαμεν·ον
Datσκορπισαμενῃσκορπισαμενῳσκορπι·σαμεν·ῃσκορπι·σαμεν·ῳ
Genσκορπισαμενηςσκορπισαμενουσκορπι·σαμεν·ηςσκορπι·σαμεν·ου
PlVocσκορπισαμεναισκορπισαμενοισκορπισαμενασκορπι·σαμεν·αισκορπι·σαμεν·οισκορπι·σαμεν·α
Nom
Accσκορπισαμεναςσκορπισαμενουςσκορπι·σαμεν·αςσκορπι·σαμεν·ους
Datσκορπισαμεναιςσκορπισαμενοιςσκορπι·σαμεν·αιςσκορπι·σαμεν·οις
Genσκορπισαμενωνσκορπισαμενωνσκορπι·σαμεν·ωνσκορπι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσκορπισμαιεσκορπισ·μαι
2ndεσκορπισαιεσκορπισ·[σ]αι
3rdεσκορπισταιεσκορπισ·ται
Pl1stεσκορπισμεθα[LXX]εσκορπισ·μεθα
2ndεσκορπισθεεσκορπισ·[σ]θε
3rdεσκορπιδαταιεσκορπισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσκορπισομαιεσκορπισ·[σ]ομαι
2ndεσκορπισῃ, εσκορπισειεσκορπισ·[σ]ῃ, εσκορπισ·[σ]ει classical
3rdεσκορπισεταιεσκορπισ·[σ]εται
Pl1stεσκορπισομεθαεσκορπισ·[σ]ομεθα
2ndεσκορπισεσθεεσκορπισ·[σ]εσθε
3rdεσκορπισονταιεσκορπισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσκορπισοιμηνεσκορπισ·[σ]οιμην
2ndεσκορπισοιοεσκορπισ·[σ]οιο
3rdεσκορπισοιτοεσκορπισ·[σ]οιτο
Pl1stεσκορπισοιμεθαεσκορπισ·[σ]οιμεθα
2ndεσκορπισοισθεεσκορπισ·[σ]οισθε
3rdεσκορπισοιντοεσκορπισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεσκορπισοεσκορπισ·[σ]ο
3rdεσκορπισθωεσκορπισ·[σ]θω
Pl1st
2ndεσκορπισθεεσκορπισ·[σ]θε
3rdεσκορπισθωσαν, εσκορπισθωνεσκορπισ·[σ]θωσαν, εσκορπισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εσκορπισθαι​εσκορπισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εσκορπισεσθαι​εσκορπισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεσκορπισμενηεσκορπισμενεεσκορπισ·μεν·ηεσκορπισ·μεν·ε
Nomεσκορπισμενοςεσκορπισ·μεν·ος
Accεσκορπισμενηνεσκορπισμενονεσκορπισ·μεν·ηνεσκορπισ·μεν·ον
Datεσκορπισμενῃεσκορπισμενῳεσκορπισ·μεν·ῃεσκορπισ·μεν·ῳ
Genεσκορπισμενηςεσκορπισμενουεσκορπισ·μεν·ηςεσκορπισ·μεν·ου
PlVocεσκορπισμεναι[LXX]εσκορπισμενοιεσκορπισμεναεσκορπισ·μεν·αιεσκορπισ·μεν·οιεσκορπισ·μεν·α
Nom
Accεσκορπισμεναςεσκορπισμενουςεσκορπισ·μεν·αςεσκορπισ·μεν·ους
Datεσκορπισμεναιςεσκορπισμενοιςεσκορπισ·μεν·αιςεσκορπισ·μεν·οις
Genεσκορπισμενωνεσκορπισμενωνεσκορπισ·μεν·ωνεσκορπισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσκορπισμηνε·εσκορπισ·μην
2ndεσκορπισοε·εσκορπισ·[σ]ο
3rdεσκορπιστοε·εσκορπισ·το
Pl1stεσκορπισμεθα[LXX]ε·εσκορπισ·μεθα
2ndεσκορπισθεε·εσκορπισ·[σ]θε
3rdεσκορπιδατοε·εσκορπισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεσκορπισθηνε·σκορπισ·θην
2ndεσκορπισθηςε·σκορπισ·θης
3rdεσκορπισθη[LXX]ε·σκορπισ·θη
Pl1stεσκορπισθημενε·σκορπισ·θημεν
2ndεσκορπισθητεε·σκορπισ·θητε
3rdεσκορπισθησαν[LXX]ε·σκορπισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσκορπισθησομαισκορπισ·θησομαι
2ndσκορπισθησῃ, σκορπισθησεισκορπισ·θησῃ, σκορπισ·θησει classical
3rdσκορπισθησεταισκορπισ·θησεται
Pl1stσκορπισθησομεθασκορπισ·θησομεθα
2ndσκορπισθησεσθεσκορπισ·θησεσθε
3rdσκορπισθησονται[LXX]σκορπισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσκορπισθωσκορπισ·θω
2ndσκορπισθῃςσκορπισ·θῃς
3rdσκορπισθῃσκορπισ·θῃ
Pl1stσκορπισθωμενσκορπισ·θωμεν
2ndσκορπισθητε[GNT][LXX]σκορπισ·θητε
3rdσκορπισθωσιν, σκορπισθωσισκορπισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσκορπισθειηνσκορπισ·θειην
2ndσκορπισθειηςσκορπισ·θειης
3rdσκορπισθειησκορπισ·θειη
Pl1stσκορπισθειημεν, σκορπισθειμενσκορπισ·θειημεν, σκορπισ·θειμεν classical
2ndσκορπισθειητε, σκορπισθειτεσκορπισ·θειητε, σκορπισ·θειτε classical
3rdσκορπισθειησαν[LXX], σκορπισθειενσκορπισ·θειησαν, σκορπισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσκορπισθησοιμηνσκορπισ·θησοιμην
2ndσκορπισθησοιοσκορπισ·θησοιο
3rdσκορπισθησοιτοσκορπισ·θησοιτο
Pl1stσκορπισθησοιμεθασκορπισ·θησοιμεθα
2ndσκορπισθησοισθεσκορπισ·θησοισθε
3rdσκορπισθησοιντοσκορπισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσκορπισθητισκορπισ·θητι
3rdσκορπισθητωσκορπισ·θητω
Pl1st
2ndσκορπισθητε[GNT][LXX]σκορπισ·θητε
3rdσκορπισθητωσαν, σκορπισθεντωνσκορπισ·θητωσαν, σκορπισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
σκορπισθηναι​σκορπισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
σκορπισθησεσθαι​σκορπισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκορπισθεισασκορπισθειςσκορπισθενσκορπισ·θεισ·ασκορπισ·θει[ντ]·ςσκορπισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσκορπισθεισανσκορπισθεντασκορπισ·θεισ·ανσκορπισ·θε[ι]ντ·α
Datσκορπισθεισῃσκορπισθεντισκορπισ·θεισ·ῃσκορπισ·θε[ι]ντ·ι
Genσκορπισθεισηςσκορπισθεντοςσκορπισ·θεισ·ηςσκορπισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocσκορπισθεισαισκορπισθεντεςσκορπισθεντασκορπισ·θεισ·αισκορπισ·θε[ι]ντ·εςσκορπισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσκορπισθεισαςσκορπισθενταςσκορπισ·θεισ·αςσκορπισ·θε[ι]ντ·ας
Datσκορπισθεισαιςσκορπισθεισι, σκορπισθεισινσκορπισ·θεισ·αιςσκορπισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genσκορπισθεισωνσκορπισθεντωνσκορπισ·θεισ·ωνσκορπισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκορπισθησομενησκορπισθησομενεσκορπισ·θησομεν·ησκορπισ·θησομεν·ε
Nomσκορπισθησομενοςσκορπισ·θησομεν·ος
Accσκορπισθησομενηνσκορπισθησομενονσκορπισ·θησομεν·ηνσκορπισ·θησομεν·ον
Datσκορπισθησομενῃσκορπισθησομενῳσκορπισ·θησομεν·ῃσκορπισ·θησομεν·ῳ
Genσκορπισθησομενηςσκορπισθησομενουσκορπισ·θησομεν·ηςσκορπισ·θησομεν·ου
PlVocσκορπισθησομεναισκορπισθησομενοισκορπισθησομενασκορπισ·θησομεν·αισκορπισ·θησομεν·οισκορπισ·θησομεν·α
Nom
Accσκορπισθησομεναςσκορπισθησομενουςσκορπισ·θησομεν·αςσκορπισ·θησομεν·ους
Datσκορπισθησομεναιςσκορπισθησομενοιςσκορπισ·θησομεν·αιςσκορπισ·θησομεν·οις
Genσκορπισθησομενωνσκορπισθησομενωνσκορπισ·θησομεν·ωνσκορπισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 03-Jul-2020 12:49:07 EDT