σκοπεω • SKOPEW • skopeō

Search: σκοπειτε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σκοπειτε; σκοπειτεσκοπέωσκοπ(ε)·ετε; σκοπ(ε)·ετεpres act imp 2nd pl; pres act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σκοπειτεσκοπέωσκοπ(ε)·ετεpres act imp 2nd pl
σκοπειτεσκοπέωσκοπ(ε)·ετεpres act ind 2nd pl

σκοπέω (σκοπ(ε)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκοπωσκοπ(ε)·ωσκοπουμαισκοπ(ε)·ομαι
2ndσκοπειςσκοπ(ε)·ειςσκοπῃ, σκοπει[GNT], σκοπεισαισκοπ(ε)·ῃ, σκοπ(ε)·ει classical, σκοπ(ε)·εσαι alt
3rdσκοπει[GNT]σκοπ(ε)·εισκοπειταισκοπ(ε)·εται
Pl1stσκοπουμενσκοπ(ε)·ομενσκοπουμεθασκοπ(ε)·ομεθα
2ndσκοπειτε[GNT]σκοπ(ε)·ετεσκοπεισθεσκοπ(ε)·εσθε
3rdσκοπουσιν, σκοπουσισκοπ(ε)·ουσι(ν)σκοπουνταισκοπ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκοπωσκοπ(ε)·ωσκοπωμαισκοπ(ε)·ωμαι
2ndσκοπῃςσκοπ(ε)·ῃςσκοπῃσκοπ(ε)·ῃ
3rdσκοπῃσκοπ(ε)·ῃσκοπηταισκοπ(ε)·ηται
Pl1stσκοπωμενσκοπ(ε)·ωμενσκοπωμεθασκοπ(ε)·ωμεθα
2ndσκοπητεσκοπ(ε)·ητεσκοπησθεσκοπ(ε)·ησθε
3rdσκοπωσιν, σκοπωσισκοπ(ε)·ωσι(ν)σκοπωνταισκοπ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκοποιμισκοπ(ε)·οιμισκοποιμηνσκοπ(ε)·οιμην
2ndσκοποιςσκοπ(ε)·οιςσκοποιοσκοπ(ε)·οιο
3rdσκοποι[LXX]σκοπ(ε)·οισκοποιτοσκοπ(ε)·οιτο
Pl1stσκοποιμενσκοπ(ε)·οιμενσκοποιμεθασκοπ(ε)·οιμεθα
2ndσκοποιτεσκοπ(ε)·οιτεσκοποισθεσκοπ(ε)·οισθε
3rdσκοποιεν, σκοποισανσκοπ(ε)·οιεν, σκοπ(ε)·οισαν altσκοποιντοσκοπ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσκοπει[GNT]σκοπ(ε)·εσκοπου[LXX]σκοπ(ε)·ου
3rdσκοπειτωσκοπ(ε)·ετωσκοπεισθωσκοπ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndσκοπειτε[GNT]σκοπ(ε)·ετεσκοπεισθεσκοπ(ε)·εσθε
3rdσκοπειτωσαν, σκοπουντων[GNT]σκοπ(ε)·ετωσαν, σκοπ(ε)·οντων classicalσκοπεισθωσαν, σκοπεισθωνσκοπ(ε)·εσθωσαν, σκοπ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σκοπειν[GNT][LXX]​σκοπ(ε)·εινσκοπεισθαι​σκοπ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκοπουσασκοπουνσκοπ(ε)·ουσ·ασκοπ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomσκοπων[GNT][LXX]σκοπ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accσκοπουσανσκοπουντασκοπ(ε)·ουσ·ανσκοπ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datσκοπουσῃσκοπουντισκοπ(ε)·ουσ·ῃσκοπ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genσκοπουσηςσκοπουντοςσκοπ(ε)·ουσ·ηςσκοπ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocσκοπουσαισκοπουντες[GNT]σκοπουντασκοπ(ε)·ουσ·αισκοπ(ε)·ο[υ]ντ·εςσκοπ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσκοπουσαςσκοπουνταςσκοπ(ε)·ουσ·αςσκοπ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datσκοπουσαιςσκοπουσι, σκοπουσινσκοπ(ε)·ουσ·αιςσκοπ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genσκοπουσωνσκοπουντων[GNT]σκοπ(ε)·ουσ·ωνσκοπ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκοπουμενησκοπουμενεσκοπ(ε)·ομεν·ησκοπ(ε)·ομεν·ε
Nomσκοπουμενοςσκοπ(ε)·ομεν·ος
Accσκοπουμενηνσκοπουμενονσκοπ(ε)·ομεν·ηνσκοπ(ε)·ομεν·ον
Datσκοπουμενῃσκοπουμενῳσκοπ(ε)·ομεν·ῃσκοπ(ε)·ομεν·ῳ
Genσκοπουμενηςσκοπουμενουσκοπ(ε)·ομεν·ηςσκοπ(ε)·ομεν·ου
PlVocσκοπουμεναισκοπουμενοισκοπουμενασκοπ(ε)·ομεν·αισκοπ(ε)·ομεν·οισκοπ(ε)·ομεν·α
Nom
Accσκοπουμεναςσκοπουμενουςσκοπ(ε)·ομεν·αςσκοπ(ε)·ομεν·ους
Datσκοπουμεναιςσκοπουμενοιςσκοπ(ε)·ομεν·αιςσκοπ(ε)·ομεν·οις
Genσκοπουμενωνσκοπουμενωνσκοπ(ε)·ομεν·ωνσκοπ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσκοπουνε·σκοπ(ε)·ονεσκοπουμηνε·σκοπ(ε)·ομην
2ndεσκοπειςε·σκοπ(ε)·εςεσκοπουε·σκοπ(ε)·ου
3rdεσκοπειε·σκοπ(ε)·εεσκοπειτοε·σκοπ(ε)·ετο
Pl1stεσκοπουμενε·σκοπ(ε)·ομενεσκοπουμεθαε·σκοπ(ε)·ομεθα
2ndεσκοπειτεε·σκοπ(ε)·ετεεσκοπεισθεε·σκοπ(ε)·εσθε
3rdεσκοπουν, εσκοπουσανε·σκοπ(ε)·ον, ε·σκοπ(ε)·οσαν altεσκοπουντοε·σκοπ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 05:56:49 EDT