σκηνοω • SKHNOW • skēnoō

Search: σκηνωσει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σκηνωσει; σκηνωσεισκηνόωσκηνω·σει; σκηνω·σειfut act ind 3rd sg; fut mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σκηνωσεισκηνόωσκηνω·σειfut act ind 3rd sg
σκηνωσεισκηνόωσκηνω·σειfut mp ind 2nd sg classical

σκηνόω (σκην(ο)-, σκηνω·σ-, σκηνω·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκηνωσκην(ο)·ωσκηνουμαισκην(ο)·ομαι
2ndσκηνοιςσκην(ο)·ειςσκηνοι, σκηνουσαισκην(ο)·ῃ, σκην(ο)·ει classical, σκην(ο)·εσαι alt
3rdσκηνοισκην(ο)·εισκηνουταισκην(ο)·εται
Pl1stσκηνουμενσκην(ο)·ομενσκηνουμεθασκην(ο)·ομεθα
2ndσκηνουτεσκην(ο)·ετεσκηνουσθεσκην(ο)·εσθε
3rdσκηνουσιν, σκηνουσισκην(ο)·ουσι(ν)σκηνουνταισκην(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκηνωσκην(ο)·ωσκηνωμαισκην(ο)·ωμαι
2ndσκηνοιςσκην(ο)·ῃςσκηνοισκην(ο)·ῃ
3rdσκηνοισκην(ο)·ῃσκηνωταισκην(ο)·ηται
Pl1stσκηνωμενσκην(ο)·ωμενσκηνωμεθασκην(ο)·ωμεθα
2ndσκηνωτεσκην(ο)·ητεσκηνωσθεσκην(ο)·ησθε
3rdσκηνωσιν, σκηνωσισκην(ο)·ωσι(ν)σκηνωνταισκην(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκηνοιμισκην(ο)·οιμισκηνοιμηνσκην(ο)·οιμην
2ndσκηνοιςσκην(ο)·οιςσκηνοιοσκην(ο)·οιο
3rdσκηνοισκην(ο)·οισκηνοιτοσκην(ο)·οιτο
Pl1stσκηνοιμενσκην(ο)·οιμενσκηνοιμεθασκην(ο)·οιμεθα
2ndσκηνοιτεσκην(ο)·οιτεσκηνοισθεσκην(ο)·οισθε
3rdσκηνοιεν, σκηνοισανσκην(ο)·οιεν, σκην(ο)·οισαν altσκηνοιντοσκην(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσκηνουσκην(ο)·εσκηνουσκην(ο)·ου
3rdσκηνουτωσκην(ο)·ετωσκηνουσθωσκην(ο)·εσθω
Pl1st
2ndσκηνουτεσκην(ο)·ετεσκηνουσθεσκην(ο)·εσθε
3rdσκηνουτωσαν, σκηνουντων[LXX]σκην(ο)·ετωσαν, σκην(ο)·οντων classicalσκηνουσθωσαν, σκηνουσθωνσκην(ο)·εσθωσαν, σκην(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σκηνουν​σκην(ο)·ειν​σκηνουσθαι​σκην(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκηνουσασκηνουνσκην(ο)·ουσ·ασκην(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomσκηνων[LXX]σκην(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accσκηνουσανσκηνουντασκην(ο)·ουσ·ανσκην(ο)·ο[υ]ντ·α
Datσκηνουσῃσκηνουντισκην(ο)·ουσ·ῃσκην(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genσκηνουσηςσκηνουντοςσκην(ο)·ουσ·ηςσκην(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocσκηνουσαισκηνουντες[GNT]σκηνουντασκην(ο)·ουσ·αισκην(ο)·ο[υ]ντ·εςσκην(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσκηνουσαςσκηνουντας[GNT]σκην(ο)·ουσ·αςσκην(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datσκηνουσαιςσκηνουσι, σκηνουσινσκην(ο)·ουσ·αιςσκην(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genσκηνουσωνσκηνουντων[LXX]σκην(ο)·ουσ·ωνσκην(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκηνουμενησκηνουμενεσκην(ο)·ομεν·ησκην(ο)·ομεν·ε
Nomσκηνουμενοςσκην(ο)·ομεν·ος
Accσκηνουμενηνσκηνουμενονσκην(ο)·ομεν·ηνσκην(ο)·ομεν·ον
Datσκηνουμενῃσκηνουμενῳσκην(ο)·ομεν·ῃσκην(ο)·ομεν·ῳ
Genσκηνουμενηςσκηνουμενουσκην(ο)·ομεν·ηςσκην(ο)·ομεν·ου
PlVocσκηνουμεναισκηνουμενοισκηνουμενασκην(ο)·ομεν·αισκην(ο)·ομεν·οισκην(ο)·ομεν·α
Nom
Accσκηνουμεναςσκηνουμενουςσκην(ο)·ομεν·αςσκην(ο)·ομεν·ους
Datσκηνουμεναιςσκηνουμενοιςσκην(ο)·ομεν·αιςσκην(ο)·ομεν·οις
Genσκηνουμενωνσκηνουμενωνσκην(ο)·ομεν·ωνσκην(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσκηνουνε·σκην(ο)·ονεσκηνουμηνε·σκην(ο)·ομην
2ndεσκηνουςε·σκην(ο)·εςεσκηνουε·σκην(ο)·ου
3rdεσκηνουε·σκην(ο)·εεσκηνουτοε·σκην(ο)·ετο
Pl1stεσκηνουμενε·σκην(ο)·ομενεσκηνουμεθαε·σκην(ο)·ομεθα
2ndεσκηνουτεε·σκην(ο)·ετεεσκηνουσθεε·σκην(ο)·εσθε
3rdεσκηνουν, εσκηνουσανε·σκην(ο)·ον, ε·σκην(ο)·οσαν altεσκηνουντοε·σκην(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκηνωσωσκηνω·σωσκηνωσομαισκηνω·σομαι
2ndσκηνωσειςσκηνω·σειςσκηνωσῃ, σκηνωσει[GNT][LXX], σκηνωσεσαισκηνω·σῃ, σκηνω·σει classical, σκηνω·σεσαι alt
3rdσκηνωσει[GNT][LXX]σκηνω·σεισκηνωσεταισκηνω·σεται
Pl1stσκηνωσομενσκηνω·σομενσκηνωσομεθασκηνω·σομεθα
2ndσκηνωσετεσκηνω·σετεσκηνωσεσθεσκηνω·σεσθε
3rdσκηνωσουσιν, σκηνωσουσισκηνω·σουσι(ν)σκηνωσονταισκηνω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκηνωσοιμισκηνω·σοιμισκηνωσοιμηνσκηνω·σοιμην
2ndσκηνωσοιςσκηνω·σοιςσκηνωσοιοσκηνω·σοιο
3rdσκηνωσοισκηνω·σοισκηνωσοιτοσκηνω·σοιτο
Pl1stσκηνωσοιμενσκηνω·σοιμενσκηνωσοιμεθασκηνω·σοιμεθα
2ndσκηνωσοιτεσκηνω·σοιτεσκηνωσοισθεσκηνω·σοισθε
3rdσκηνωσοιενσκηνω·σοιενσκηνωσοιντοσκηνω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σκηνωσειν​σκηνω·σειν​σκηνωσεσθαι​σκηνω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκηνωσουσασκηνωσονσκηνω·σουσ·ασκηνω·σο[υ]ν[τ]
Nomσκηνωσωνσκηνω·σο[υ]ν[τ]·^
Accσκηνωσουσανσκηνωσοντασκηνω·σουσ·ανσκηνω·σο[υ]ντ·α
Datσκηνωσουσῃσκηνωσοντισκηνω·σουσ·ῃσκηνω·σο[υ]ντ·ι
Genσκηνωσουσηςσκηνωσοντοςσκηνω·σουσ·ηςσκηνω·σο[υ]ντ·ος
PlVocσκηνωσουσαισκηνωσοντεςσκηνωσοντασκηνω·σουσ·αισκηνω·σο[υ]ντ·εςσκηνω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσκηνωσουσαςσκηνωσονταςσκηνω·σουσ·αςσκηνω·σο[υ]ντ·ας
Datσκηνωσουσαιςσκηνωσουσι, σκηνωσουσινσκηνω·σουσ·αιςσκηνω·σου[ντ]·σι(ν)
Genσκηνωσουσωνσκηνωσοντωνσκηνω·σουσ·ωνσκηνω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκηνωσομενησκηνωσομενεσκηνω·σομεν·ησκηνω·σομεν·ε
Nomσκηνωσομενοςσκηνω·σομεν·ος
Accσκηνωσομενηνσκηνωσομενονσκηνω·σομεν·ηνσκηνω·σομεν·ον
Datσκηνωσομενῃσκηνωσομενῳσκηνω·σομεν·ῃσκηνω·σομεν·ῳ
Genσκηνωσομενηςσκηνωσομενουσκηνω·σομεν·ηςσκηνω·σομεν·ου
PlVocσκηνωσομεναισκηνωσομενοισκηνωσομενασκηνω·σομεν·αισκηνω·σομεν·οισκηνω·σομεν·α
Nom
Accσκηνωσομεναςσκηνωσομενουςσκηνω·σομεν·αςσκηνω·σομεν·ους
Datσκηνωσομεναιςσκηνωσομενοιςσκηνω·σομεν·αιςσκηνω·σομεν·οις
Genσκηνωσομενωνσκηνωσομενωνσκηνω·σομεν·ωνσκηνω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσκηνωσαε·σκηνω·σαεσκηνωσαμηνε·σκηνω·σαμην
2ndεσκηνωσαςε·σκηνω·σαςεσκηνωσωε·σκηνω·σω
3rdεσκηνωσεν[GNT][LXX], εσκηνωσεε·σκηνω·σε(ν), ε·σκηνω·σε(ν)εσκηνωσατοε·σκηνω·σατο
Pl1stεσκηνωσαμενε·σκηνω·σαμενεσκηνωσαμεθαε·σκηνω·σαμεθα
2ndεσκηνωσατεε·σκηνω·σατεεσκηνωσασθεε·σκηνω·σασθε
3rdεσκηνωσανε·σκηνω·σανεσκηνωσαντοε·σκηνω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκηνωσωσκηνω·σωσκηνωσωμαισκηνω·σωμαι
2ndσκηνωσῃςσκηνω·σῃςσκηνωσῃσκηνω·σῃ
3rdσκηνωσῃσκηνω·σῃσκηνωσηταισκηνω·σηται
Pl1stσκηνωσωμενσκηνω·σωμενσκηνωσωμεθασκηνω·σωμεθα
2ndσκηνωσητεσκηνω·σητεσκηνωσησθεσκηνω·σησθε
3rdσκηνωσωσιν, σκηνωσωσισκηνω·σωσι(ν)σκηνωσωνταισκηνω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκηνωσαιμισκηνω·σαιμισκηνωσαιμηνσκηνω·σαιμην
2ndσκηνωσαις, σκηνωσειαςσκηνω·σαις, σκηνω·σειας classicalσκηνωσαιοσκηνω·σαιο
3rdσκηνωσαι, σκηνωσειεσκηνω·σαι, σκηνω·σειε classicalσκηνωσαιτοσκηνω·σαιτο
Pl1stσκηνωσαιμενσκηνω·σαιμενσκηνωσαιμεθασκηνω·σαιμεθα
2ndσκηνωσαιτεσκηνω·σαιτεσκηνωσαισθεσκηνω·σαισθε
3rdσκηνωσαιεν, σκηνωσαισαν, σκηνωσειαν, σκηνωσειενσκηνω·σαιεν, σκηνω·σαισαν alt, σκηνω·σειαν classical, σκηνω·σειεν classicalσκηνωσαιντοσκηνω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσκηνωσονσκηνω·σονσκηνωσαισκηνω·σαι
3rdσκηνωσατωσκηνω·σατωσκηνωσασθωσκηνω·σασθω
Pl1st
2ndσκηνωσατεσκηνω·σατεσκηνωσασθεσκηνω·σασθε
3rdσκηνωσατωσαν, σκηνωσαντωνσκηνω·σατωσαν, σκηνω·σαντων classicalσκηνωσασθωσαν, σκηνωσασθωνσκηνω·σασθωσαν, σκηνω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σκηνωσαι​σκηνω·σαι​σκηνωσασθαι​σκηνω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκηνωσασασκηνωσαςσκηνωσανσκηνω·σασ·ασκηνω·σα[ντ]·ςσκηνω·σαν[τ]
Nom
Accσκηνωσασανσκηνωσαντασκηνω·σασ·ανσκηνω·σαντ·α
Datσκηνωσασῃσκηνωσαντισκηνω·σασ·ῃσκηνω·σαντ·ι
Genσκηνωσασηςσκηνωσαντοςσκηνω·σασ·ηςσκηνω·σαντ·ος
PlVocσκηνωσασαισκηνωσαντεςσκηνωσαντασκηνω·σασ·αισκηνω·σαντ·εςσκηνω·σαντ·α
Nom
Accσκηνωσασαςσκηνωσανταςσκηνω·σασ·αςσκηνω·σαντ·ας
Datσκηνωσασαιςσκηνωσασι, σκηνωσασινσκηνω·σασ·αιςσκηνω·σα[ντ]·σι(ν)
Genσκηνωσασωνσκηνωσαντωνσκηνω·σασ·ωνσκηνω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκηνωσαμενησκηνωσαμενεσκηνω·σαμεν·ησκηνω·σαμεν·ε
Nomσκηνωσαμενοςσκηνω·σαμεν·ος
Accσκηνωσαμενηνσκηνωσαμενονσκηνω·σαμεν·ηνσκηνω·σαμεν·ον
Datσκηνωσαμενῃσκηνωσαμενῳσκηνω·σαμεν·ῃσκηνω·σαμεν·ῳ
Genσκηνωσαμενηςσκηνωσαμενουσκηνω·σαμεν·ηςσκηνω·σαμεν·ου
PlVocσκηνωσαμεναισκηνωσαμενοισκηνωσαμενασκηνω·σαμεν·αισκηνω·σαμεν·οισκηνω·σαμεν·α
Nom
Accσκηνωσαμεναςσκηνωσαμενουςσκηνω·σαμεν·αςσκηνω·σαμεν·ους
Datσκηνωσαμεναιςσκηνωσαμενοιςσκηνω·σαμεν·αιςσκηνω·σαμεν·οις
Genσκηνωσαμενωνσκηνωσαμενωνσκηνω·σαμεν·ωνσκηνω·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Jan-2020 23:28:27 EST