σκανδαλιζω • SKANDALIZW • skandalizō

Search: σκανδαλισθησονται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σκανδαλισθησονταισκανδαλίζωσκανδαλισ·θησονταιfut θη ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σκανδαλισθησονταισκανδαλίζωσκανδαλισ·θησονταιfut θη ind 3rd pl

σκανδαλίζω (σκανδαλιζ-, -, σκανδαλι·σ-, -, -, σκανδαλισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκανδαλιζωσκανδαλιζ·ωσκανδαλιζομαισκανδαλιζ·ομαι
2ndσκανδαλιζειςσκανδαλιζ·ειςσκανδαλιζῃ[GNT], σκανδαλιζει[GNT], σκανδαλιζεσαισκανδαλιζ·ῃ, σκανδαλιζ·ει classical, σκανδαλιζ·εσαι alt
3rdσκανδαλιζει[GNT]σκανδαλιζ·εισκανδαλιζεται[GNT]σκανδαλιζ·εται
Pl1stσκανδαλιζομενσκανδαλιζ·ομενσκανδαλιζομεθασκανδαλιζ·ομεθα
2ndσκανδαλιζετεσκανδαλιζ·ετεσκανδαλιζεσθεσκανδαλιζ·εσθε
3rdσκανδαλιζουσιν, σκανδαλιζουσισκανδαλιζ·ουσι(ν)σκανδαλιζονται[GNT]σκανδαλιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκανδαλιζωσκανδαλιζ·ωσκανδαλιζωμαισκανδαλιζ·ωμαι
2ndσκανδαλιζῃςσκανδαλιζ·ῃςσκανδαλιζῃ[GNT]σκανδαλιζ·ῃ
3rdσκανδαλιζῃ[GNT]σκανδαλιζ·ῃσκανδαλιζηταισκανδαλιζ·ηται
Pl1stσκανδαλιζωμενσκανδαλιζ·ωμενσκανδαλιζωμεθασκανδαλιζ·ωμεθα
2ndσκανδαλιζητεσκανδαλιζ·ητεσκανδαλιζησθεσκανδαλιζ·ησθε
3rdσκανδαλιζωσιν, σκανδαλιζωσισκανδαλιζ·ωσι(ν)σκανδαλιζωνταισκανδαλιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκανδαλιζοιμισκανδαλιζ·οιμισκανδαλιζοιμηνσκανδαλιζ·οιμην
2ndσκανδαλιζοιςσκανδαλιζ·οιςσκανδαλιζοιοσκανδαλιζ·οιο
3rdσκανδαλιζοισκανδαλιζ·οισκανδαλιζοιτοσκανδαλιζ·οιτο
Pl1stσκανδαλιζοιμενσκανδαλιζ·οιμενσκανδαλιζοιμεθασκανδαλιζ·οιμεθα
2ndσκανδαλιζοιτεσκανδαλιζ·οιτεσκανδαλιζοισθεσκανδαλιζ·οισθε
3rdσκανδαλιζοιεν, σκανδαλιζοισανσκανδαλιζ·οιεν, σκανδαλιζ·οισαν altσκανδαλιζοιντοσκανδαλιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσκανδαλιζεσκανδαλιζ·εσκανδαλιζουσκανδαλιζ·ου
3rdσκανδαλιζετωσκανδαλιζ·ετωσκανδαλιζεσθωσκανδαλιζ·εσθω
Pl1st
2ndσκανδαλιζετεσκανδαλιζ·ετεσκανδαλιζεσθεσκανδαλιζ·εσθε
3rdσκανδαλιζετωσαν, σκανδαλιζοντωνσκανδαλιζ·ετωσαν, σκανδαλιζ·οντων classicalσκανδαλιζεσθωσαν, σκανδαλιζεσθωνσκανδαλιζ·εσθωσαν, σκανδαλιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σκανδαλιζειν​σκανδαλιζ·ειν​σκανδαλιζεσθαι​σκανδαλιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκανδαλιζουσασκανδαλιζονσκανδαλιζ·ουσ·ασκανδαλιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomσκανδαλιζωνσκανδαλιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσκανδαλιζουσανσκανδαλιζοντασκανδαλιζ·ουσ·ανσκανδαλιζ·ο[υ]ντ·α
Datσκανδαλιζουσῃσκανδαλιζοντισκανδαλιζ·ουσ·ῃσκανδαλιζ·ο[υ]ντ·ι
Genσκανδαλιζουσης[LXX]σκανδαλιζοντοςσκανδαλιζ·ουσ·ηςσκανδαλιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσκανδαλιζουσαισκανδαλιζοντεςσκανδαλιζοντασκανδαλιζ·ουσ·αισκανδαλιζ·ο[υ]ντ·εςσκανδαλιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσκανδαλιζουσαςσκανδαλιζονταςσκανδαλιζ·ουσ·αςσκανδαλιζ·ο[υ]ντ·ας
Datσκανδαλιζουσαιςσκανδαλιζουσι, σκανδαλιζουσινσκανδαλιζ·ουσ·αιςσκανδαλιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσκανδαλιζουσωνσκανδαλιζοντωνσκανδαλιζ·ουσ·ωνσκανδαλιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκανδαλιζομενησκανδαλιζομενεσκανδαλιζ·ομεν·ησκανδαλιζ·ομεν·ε
Nomσκανδαλιζομενοςσκανδαλιζ·ομεν·ος
Accσκανδαλιζομενηνσκανδαλιζομενονσκανδαλιζ·ομεν·ηνσκανδαλιζ·ομεν·ον
Datσκανδαλιζομενῃσκανδαλιζομενῳσκανδαλιζ·ομεν·ῃσκανδαλιζ·ομεν·ῳ
Genσκανδαλιζομενηςσκανδαλιζομενουσκανδαλιζ·ομεν·ηςσκανδαλιζ·ομεν·ου
PlVocσκανδαλιζομεναισκανδαλιζομενοισκανδαλιζομενασκανδαλιζ·ομεν·αισκανδαλιζ·ομεν·οισκανδαλιζ·ομεν·α
Nom
Accσκανδαλιζομεναςσκανδαλιζομενουςσκανδαλιζ·ομεν·αςσκανδαλιζ·ομεν·ους
Datσκανδαλιζομεναιςσκανδαλιζομενοιςσκανδαλιζ·ομεν·αιςσκανδαλιζ·ομεν·οις
Genσκανδαλιζομενωνσκανδαλιζομενωνσκανδαλιζ·ομεν·ωνσκανδαλιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσκανδαλιζονε·σκανδαλιζ·ονεσκανδαλιζομηνε·σκανδαλιζ·ομην
2ndεσκανδαλιζεςε·σκανδαλιζ·εςεσκανδαλιζουε·σκανδαλιζ·ου
3rdεσκανδαλιζεν, εσκανδαλιζεε·σκανδαλιζ·ε(ν)εσκανδαλιζετοε·σκανδαλιζ·ετο
Pl1stεσκανδαλιζομενε·σκανδαλιζ·ομενεσκανδαλιζομεθαε·σκανδαλιζ·ομεθα
2ndεσκανδαλιζετεε·σκανδαλιζ·ετεεσκανδαλιζεσθεε·σκανδαλιζ·εσθε
3rdεσκανδαλιζον, εσκανδαλιζοσανε·σκανδαλιζ·ον, ε·σκανδαλιζ·οσαν altεσκανδαλιζοντο[GNT]ε·σκανδαλιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσκανδαλισαε·σκανδαλι·σαεσκανδαλισαμηνε·σκανδαλι·σαμην
2ndεσκανδαλισαςε·σκανδαλι·σαςεσκανδαλισωε·σκανδαλι·σω
3rdεσκανδαλισεν, εσκανδαλισεε·σκανδαλι·σε(ν)εσκανδαλισατοε·σκανδαλι·σατο
Pl1stεσκανδαλισαμενε·σκανδαλι·σαμενεσκανδαλισαμεθαε·σκανδαλι·σαμεθα
2ndεσκανδαλισατεε·σκανδαλι·σατεεσκανδαλισασθεε·σκανδαλι·σασθε
3rdεσκανδαλισανε·σκανδαλι·σανεσκανδαλισαντοε·σκανδαλι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκανδαλισω[GNT]σκανδαλι·σωσκανδαλισωμαισκανδαλι·σωμαι
2ndσκανδαλισῃςσκανδαλι·σῃςσκανδαλισῃ[GNT]σκανδαλι·σῃ
3rdσκανδαλισῃ[GNT]σκανδαλι·σῃσκανδαλισηταισκανδαλι·σηται
Pl1stσκανδαλισωμεν[GNT]σκανδαλι·σωμενσκανδαλισωμεθασκανδαλι·σωμεθα
2ndσκανδαλισητεσκανδαλι·σητεσκανδαλισησθεσκανδαλι·σησθε
3rdσκανδαλισωσιν, σκανδαλισωσισκανδαλι·σωσι(ν)σκανδαλισωνταισκανδαλι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκανδαλισαιμισκανδαλι·σαιμισκανδαλισαιμηνσκανδαλι·σαιμην
2ndσκανδαλισαις, σκανδαλισειαςσκανδαλι·σαις, σκανδαλι·σειας classicalσκανδαλισαιοσκανδαλι·σαιο
3rdσκανδαλισαι, σκανδαλισειεσκανδαλι·σαι, σκανδαλι·σειε classicalσκανδαλισαιτοσκανδαλι·σαιτο
Pl1stσκανδαλισαιμενσκανδαλι·σαιμενσκανδαλισαιμεθασκανδαλι·σαιμεθα
2ndσκανδαλισαιτεσκανδαλι·σαιτεσκανδαλισαισθεσκανδαλι·σαισθε
3rdσκανδαλισαιεν, σκανδαλισαισαν, σκανδαλισειαν, σκανδαλισειενσκανδαλι·σαιεν, σκανδαλι·σαισαν alt, σκανδαλι·σειαν classical, σκανδαλι·σειεν classicalσκανδαλισαιντοσκανδαλι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσκανδαλισονσκανδαλι·σονσκανδαλισαισκανδαλι·σαι
3rdσκανδαλισατωσκανδαλι·σατωσκανδαλισασθωσκανδαλι·σασθω
Pl1st
2ndσκανδαλισατεσκανδαλι·σατεσκανδαλισασθεσκανδαλι·σασθε
3rdσκανδαλισατωσαν, σκανδαλισαντωνσκανδαλι·σατωσαν, σκανδαλι·σαντων classicalσκανδαλισασθωσαν, σκανδαλισασθωνσκανδαλι·σασθωσαν, σκανδαλι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σκανδαλισαι​σκανδαλι·σαι​σκανδαλισασθαι​σκανδαλι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκανδαλισασασκανδαλισαςσκανδαλισανσκανδαλι·σασ·ασκανδαλι·σα[ντ]·ςσκανδαλι·σαν[τ]
Nom
Accσκανδαλισασανσκανδαλισαντασκανδαλι·σασ·ανσκανδαλι·σαντ·α
Datσκανδαλισασῃσκανδαλισαντισκανδαλι·σασ·ῃσκανδαλι·σαντ·ι
Genσκανδαλισασηςσκανδαλισαντοςσκανδαλι·σασ·ηςσκανδαλι·σαντ·ος
PlVocσκανδαλισασαισκανδαλισαντεςσκανδαλισαντασκανδαλι·σασ·αισκανδαλι·σαντ·εςσκανδαλι·σαντ·α
Nom
Accσκανδαλισασαςσκανδαλισανταςσκανδαλι·σασ·αςσκανδαλι·σαντ·ας
Datσκανδαλισασαιςσκανδαλισασι, σκανδαλισασινσκανδαλι·σασ·αιςσκανδαλι·σα[ντ]·σι(ν)
Genσκανδαλισασωνσκανδαλισαντωνσκανδαλι·σασ·ωνσκανδαλι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκανδαλισαμενησκανδαλισαμενεσκανδαλι·σαμεν·ησκανδαλι·σαμεν·ε
Nomσκανδαλισαμενοςσκανδαλι·σαμεν·ος
Accσκανδαλισαμενηνσκανδαλισαμενονσκανδαλι·σαμεν·ηνσκανδαλι·σαμεν·ον
Datσκανδαλισαμενῃσκανδαλισαμενῳσκανδαλι·σαμεν·ῃσκανδαλι·σαμεν·ῳ
Genσκανδαλισαμενηςσκανδαλισαμενουσκανδαλι·σαμεν·ηςσκανδαλι·σαμεν·ου
PlVocσκανδαλισαμεναισκανδαλισαμενοισκανδαλισαμενασκανδαλι·σαμεν·αισκανδαλι·σαμεν·οισκανδαλι·σαμεν·α
Nom
Accσκανδαλισαμεναςσκανδαλισαμενουςσκανδαλι·σαμεν·αςσκανδαλι·σαμεν·ους
Datσκανδαλισαμεναιςσκανδαλισαμενοιςσκανδαλι·σαμεν·αιςσκανδαλι·σαμεν·οις
Genσκανδαλισαμενωνσκανδαλισαμενωνσκανδαλι·σαμεν·ωνσκανδαλι·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεσκανδαλισθηνε·σκανδαλισ·θην
2ndεσκανδαλισθηςε·σκανδαλισ·θης
3rdεσκανδαλισθηε·σκανδαλισ·θη
Pl1stεσκανδαλισθημενε·σκανδαλισ·θημεν
2ndεσκανδαλισθητεε·σκανδαλισ·θητε
3rdεσκανδαλισθησαν[GNT]ε·σκανδαλισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσκανδαλισθησομαι[GNT]σκανδαλισ·θησομαι
2ndσκανδαλισθησῃ, σκανδαλισθησεισκανδαλισ·θησῃ, σκανδαλισ·θησει classical
3rdσκανδαλισθησεται[LXX]σκανδαλισ·θησεται
Pl1stσκανδαλισθησομεθασκανδαλισ·θησομεθα
2ndσκανδαλισθησεσθε[GNT]σκανδαλισ·θησεσθε
3rdσκανδαλισθησονται[GNT][LXX]σκανδαλισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσκανδαλισθωσκανδαλισ·θω
2ndσκανδαλισθῃς[LXX]σκανδαλισ·θῃς
3rdσκανδαλισθῃ[GNT]σκανδαλισ·θῃ
Pl1stσκανδαλισθωμενσκανδαλισ·θωμεν
2ndσκανδαλισθητε[GNT]σκανδαλισ·θητε
3rdσκανδαλισθωσιν, σκανδαλισθωσισκανδαλισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσκανδαλισθειηνσκανδαλισ·θειην
2ndσκανδαλισθειηςσκανδαλισ·θειης
3rdσκανδαλισθειησκανδαλισ·θειη
Pl1stσκανδαλισθειημεν, σκανδαλισθειμενσκανδαλισ·θειημεν, σκανδαλισ·θειμεν classical
2ndσκανδαλισθειητε, σκανδαλισθειτεσκανδαλισ·θειητε, σκανδαλισ·θειτε classical
3rdσκανδαλισθειησαν, σκανδαλισθειενσκανδαλισ·θειησαν, σκανδαλισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσκανδαλισθησοιμηνσκανδαλισ·θησοιμην
2ndσκανδαλισθησοιοσκανδαλισ·θησοιο
3rdσκανδαλισθησοιτοσκανδαλισ·θησοιτο
Pl1stσκανδαλισθησοιμεθασκανδαλισ·θησοιμεθα
2ndσκανδαλισθησοισθεσκανδαλισ·θησοισθε
3rdσκανδαλισθησοιντοσκανδαλισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσκανδαλισθητισκανδαλισ·θητι
3rdσκανδαλισθητωσκανδαλισ·θητω
Pl1st
2ndσκανδαλισθητε[GNT]σκανδαλισ·θητε
3rdσκανδαλισθητωσαν, σκανδαλισθεντωνσκανδαλισ·θητωσαν, σκανδαλισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
σκανδαλισθηναι​σκανδαλισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
σκανδαλισθησεσθαι​σκανδαλισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκανδαλισθεισασκανδαλισθειςσκανδαλισθενσκανδαλισ·θεισ·ασκανδαλισ·θει[ντ]·ςσκανδαλισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσκανδαλισθεισανσκανδαλισθεντασκανδαλισ·θεισ·ανσκανδαλισ·θε[ι]ντ·α
Datσκανδαλισθεισῃσκανδαλισθεντισκανδαλισ·θεισ·ῃσκανδαλισ·θε[ι]ντ·ι
Genσκανδαλισθεισηςσκανδαλισθεντοςσκανδαλισ·θεισ·ηςσκανδαλισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocσκανδαλισθεισαισκανδαλισθεντεςσκανδαλισθεντασκανδαλισ·θεισ·αισκανδαλισ·θε[ι]ντ·εςσκανδαλισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσκανδαλισθεισαςσκανδαλισθενταςσκανδαλισ·θεισ·αςσκανδαλισ·θε[ι]ντ·ας
Datσκανδαλισθεισαιςσκανδαλισθεισι, σκανδαλισθεισινσκανδαλισ·θεισ·αιςσκανδαλισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genσκανδαλισθεισωνσκανδαλισθεντωνσκανδαλισ·θεισ·ωνσκανδαλισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκανδαλισθησομενησκανδαλισθησομενεσκανδαλισ·θησομεν·ησκανδαλισ·θησομεν·ε
Nomσκανδαλισθησομενοςσκανδαλισ·θησομεν·ος
Accσκανδαλισθησομενηνσκανδαλισθησομενονσκανδαλισ·θησομεν·ηνσκανδαλισ·θησομεν·ον
Datσκανδαλισθησομενῃσκανδαλισθησομενῳσκανδαλισ·θησομεν·ῃσκανδαλισ·θησομεν·ῳ
Genσκανδαλισθησομενηςσκανδαλισθησομενουσκανδαλισ·θησομεν·ηςσκανδαλισ·θησομεν·ου
PlVocσκανδαλισθησομεναισκανδαλισθησομενοισκανδαλισθησομενασκανδαλισ·θησομεν·αισκανδαλισ·θησομεν·οισκανδαλισ·θησομεν·α
Nom
Accσκανδαλισθησομεναςσκανδαλισθησομενουςσκανδαλισ·θησομεν·αςσκανδαλισ·θησομεν·ους
Datσκανδαλισθησομεναιςσκανδαλισθησομενοιςσκανδαλισ·θησομεν·αιςσκανδαλισ·θησομεν·οις
Genσκανδαλισθησομενωνσκανδαλισθησομενωνσκανδαλισ·θησομεν·ωνσκανδαλισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 08-Dec-2019 10:44:10 EST