σιωπαω • SIWPAW • siōpaō

Search: σιωπων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σιωπων; σιωπων; σιωπωνσιωπάωσιωπ(α)·ο[υ]ν[τ]·^; σιωπ(α)·ο[υ]ν[τ]; σιωπ(α)·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp mas nom sg; pres act ptcp neu nom|acc|voc sg; pres act ptcp mas voc sg

σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσιωπωσιωπ(α)·ωσιωπωμαισιωπ(α)·ομαι
2ndσιωπᾳςσιωπ(α)·ειςσιωπᾳ, σιωπασαισιωπ(α)·ῃ, σιωπ(α)·ει classical, σιωπ(α)·εσαι alt
3rdσιωπᾳσιωπ(α)·εισιωπαταισιωπ(α)·εται
Pl1stσιωπωμεν[LXX]σιωπ(α)·ομενσιωπωμεθασιωπ(α)·ομεθα
2ndσιωπατε[LXX]σιωπ(α)·ετεσιωπασθεσιωπ(α)·εσθε
3rdσιωπωσιν, σιωπωσισιωπ(α)·ουσι(ν)σιωπωνταισιωπ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσιωπωσιωπ(α)·ωσιωπωμαισιωπ(α)·ωμαι
2ndσιωπᾳςσιωπ(α)·ῃςσιωπᾳσιωπ(α)·ῃ
3rdσιωπᾳσιωπ(α)·ῃσιωπαταισιωπ(α)·ηται
Pl1stσιωπωμεν[LXX]σιωπ(α)·ωμενσιωπωμεθασιωπ(α)·ωμεθα
2ndσιωπατε[LXX]σιωπ(α)·ητεσιωπασθεσιωπ(α)·ησθε
3rdσιωπωσιν, σιωπωσισιωπ(α)·ωσι(ν)σιωπωνταισιωπ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσιωπῳμισιωπ(α)·οιμισιωπῳμηνσιωπ(α)·οιμην
2ndσιωπῳςσιωπ(α)·οιςσιωπῳοσιωπ(α)·οιο
3rdσιωπῳσιωπ(α)·οισιωπῳτοσιωπ(α)·οιτο
Pl1stσιωπῳμενσιωπ(α)·οιμενσιωπῳμεθασιωπ(α)·οιμεθα
2ndσιωπῳτεσιωπ(α)·οιτεσιωπῳσθεσιωπ(α)·οισθε
3rdσιωπῳεν, σιωπῳσανσιωπ(α)·οιεν, σιωπ(α)·οισαν altσιωπῳντοσιωπ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσιωπα[GNT][LXX]σιωπ(α)·εσιωπωσιωπ(α)·ου
3rdσιωπατωσιωπ(α)·ετωσιωπασθωσιωπ(α)·εσθω
Pl1st
2ndσιωπατε[LXX]σιωπ(α)·ετεσιωπασθεσιωπ(α)·εσθε
3rdσιωπατωσαν, σιωπωντων[LXX]σιωπ(α)·ετωσαν, σιωπ(α)·οντων classicalσιωπασθωσαν, σιωπασθωνσιωπ(α)·εσθωσαν, σιωπ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σιωπᾳν, σιωπαν​σιωπ(α)·ειν, σιωπ(α)·ειν > σιωπαν​σιωπασθαι​σιωπ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσιωπωσασιωπων[GNT][LXX]σιωπ(α)·ουσ·ασιωπ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomσιωπων[GNT][LXX]σιωπ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accσιωπωσανσιωπωντασιωπ(α)·ουσ·ανσιωπ(α)·ο[υ]ντ·α
Datσιωπωσῃσιωπωντισιωπ(α)·ουσ·ῃσιωπ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genσιωπωσηςσιωπωντοςσιωπ(α)·ουσ·ηςσιωπ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocσιωπωσαισιωπωντεςσιωπωντασιωπ(α)·ουσ·αισιωπ(α)·ο[υ]ντ·εςσιωπ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσιωπωσαςσιωπωνταςσιωπ(α)·ουσ·αςσιωπ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datσιωπωσαιςσιωπωσι, σιωπωσινσιωπ(α)·ουσ·αιςσιωπ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genσιωπωσωνσιωπωντων[LXX]σιωπ(α)·ουσ·ωνσιωπ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσιωπωμενησιωπωμενεσιωπ(α)·ομεν·ησιωπ(α)·ομεν·ε
Nomσιωπωμενοςσιωπ(α)·ομεν·ος
Accσιωπωμενηνσιωπωμενονσιωπ(α)·ομεν·ηνσιωπ(α)·ομεν·ον
Datσιωπωμενῃσιωπωμενῳσιωπ(α)·ομεν·ῃσιωπ(α)·ομεν·ῳ
Genσιωπωμενηςσιωπωμενουσιωπ(α)·ομεν·ηςσιωπ(α)·ομεν·ου
PlVocσιωπωμεναισιωπωμενοισιωπωμενασιωπ(α)·ομεν·αισιωπ(α)·ομεν·οισιωπ(α)·ομεν·α
Nom
Accσιωπωμεναςσιωπωμενουςσιωπ(α)·ομεν·αςσιωπ(α)·ομεν·ους
Datσιωπωμεναιςσιωπωμενοιςσιωπ(α)·ομεν·αιςσιωπ(α)·ομεν·οις
Genσιωπωμενωνσιωπωμενωνσιωπ(α)·ομεν·ωνσιωπ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσιωπων[GNT]ε·σιωπ(α)·ονεσιωπωμηνε·σιωπ(α)·ομην
2ndεσιωπαςε·σιωπ(α)·εςεσιωπωε·σιωπ(α)·ου
3rdεσιωπα[GNT]ε·σιωπ(α)·εεσιωπατοε·σιωπ(α)·ετο
Pl1stεσιωπωμενε·σιωπ(α)·ομενεσιωπωμεθαε·σιωπ(α)·ομεθα
2ndεσιωπατεε·σιωπ(α)·ετεεσιωπασθεε·σιωπ(α)·εσθε
3rdεσιωπων[GNT], εσιωπωσανε·σιωπ(α)·ον, ε·σιωπ(α)·οσαν altεσιωπωντοε·σιωπ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσιωπησω[LXX]σιωπη·σωσιωπησομαι[LXX]σιωπη·σομαι
2ndσιωπησειςσιωπη·σειςσιωπησῃ[GNT], σιωπησει, σιωπησεσαισιωπη·σῃ, σιωπη·σει classical, σιωπη·σεσαι alt
3rdσιωπησεισιωπη·σεισιωπησεται[LXX]σιωπη·σεται
Pl1stσιωπησομενσιωπη·σομενσιωπησομεθασιωπη·σομεθα
2ndσιωπησετεσιωπη·σετεσιωπησεσθεσιωπη·σεσθε
3rdσιωπησουσιν[GNT], σιωπησουσισιωπη·σουσι(ν), σιωπη·σουσι(ν)σιωπησονται[LXX]σιωπη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσιωπησοιμισιωπη·σοιμισιωπησοιμηνσιωπη·σοιμην
2ndσιωπησοιςσιωπη·σοιςσιωπησοιοσιωπη·σοιο
3rdσιωπησοισιωπη·σοισιωπησοιτοσιωπη·σοιτο
Pl1stσιωπησοιμενσιωπη·σοιμενσιωπησοιμεθασιωπη·σοιμεθα
2ndσιωπησοιτεσιωπη·σοιτεσιωπησοισθεσιωπη·σοισθε
3rdσιωπησοιενσιωπη·σοιενσιωπησοιντοσιωπη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σιωπησειν​σιωπη·σειν​σιωπησεσθαι​σιωπη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσιωπησουσασιωπησονσιωπη·σουσ·ασιωπη·σο[υ]ν[τ]
Nomσιωπησωνσιωπη·σο[υ]ν[τ]·^
Accσιωπησουσανσιωπησοντασιωπη·σουσ·ανσιωπη·σο[υ]ντ·α
Datσιωπησουσῃσιωπησοντισιωπη·σουσ·ῃσιωπη·σο[υ]ντ·ι
Genσιωπησουσηςσιωπησοντοςσιωπη·σουσ·ηςσιωπη·σο[υ]ντ·ος
PlVocσιωπησουσαισιωπησοντεςσιωπησοντασιωπη·σουσ·αισιωπη·σο[υ]ντ·εςσιωπη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσιωπησουσαςσιωπησονταςσιωπη·σουσ·αςσιωπη·σο[υ]ντ·ας
Datσιωπησουσαιςσιωπησουσι, σιωπησουσιν[GNT]σιωπη·σουσ·αιςσιωπη·σου[ντ]·σι(ν), σιωπη·σου[ντ]·σι(ν)
Genσιωπησουσωνσιωπησοντωνσιωπη·σουσ·ωνσιωπη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσιωπησομενησιωπησομενεσιωπη·σομεν·ησιωπη·σομεν·ε
Nomσιωπησομενοςσιωπη·σομεν·ος
Accσιωπησομενηνσιωπησομενονσιωπη·σομεν·ηνσιωπη·σομεν·ον
Datσιωπησομενῃσιωπησομενῳσιωπη·σομεν·ῃσιωπη·σομεν·ῳ
Genσιωπησομενηςσιωπησομενουσιωπη·σομεν·ηςσιωπη·σομεν·ου
PlVocσιωπησομεναισιωπησομενοισιωπησομενασιωπη·σομεν·αισιωπη·σομεν·οισιωπη·σομεν·α
Nom
Accσιωπησομεναςσιωπησομενουςσιωπη·σομεν·αςσιωπη·σομεν·ους
Datσιωπησομεναιςσιωπησομενοιςσιωπη·σομεν·αιςσιωπη·σομεν·οις
Genσιωπησομενωνσιωπησομενωνσιωπη·σομεν·ωνσιωπη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσιωπησα[LXX]ε·σιωπη·σαεσιωπησαμηνε·σιωπη·σαμην
2ndεσιωπησας[LXX]ε·σιωπη·σαςεσιωπησωε·σιωπη·σω
3rdεσιωπησεν[LXX], εσιωπησεε·σιωπη·σε(ν), ε·σιωπη·σε(ν)εσιωπησατοε·σιωπη·σατο
Pl1stεσιωπησαμενε·σιωπη·σαμενεσιωπησαμεθαε·σιωπη·σαμεθα
2ndεσιωπησατεε·σιωπη·σατεεσιωπησασθεε·σιωπη·σασθε
3rdεσιωπησαν[LXX]ε·σιωπη·σανεσιωπησαντοε·σιωπη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσιωπησω[LXX]σιωπη·σωσιωπησωμαισιωπη·σωμαι
2ndσιωπησῃς[GNT]σιωπη·σῃςσιωπησῃ[GNT]σιωπη·σῃ
3rdσιωπησῃ[GNT]σιωπη·σῃσιωπησηταισιωπη·σηται
Pl1stσιωπησωμενσιωπη·σωμενσιωπησωμεθασιωπη·σωμεθα
2ndσιωπησητεσιωπη·σητεσιωπησησθεσιωπη·σησθε
3rdσιωπησωσιν[GNT], σιωπησωσισιωπη·σωσι(ν), σιωπη·σωσι(ν)σιωπησωνταισιωπη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσιωπησαιμισιωπη·σαιμισιωπησαιμηνσιωπη·σαιμην
2ndσιωπησαις, σιωπησειαςσιωπη·σαις, σιωπη·σειας classicalσιωπησαιοσιωπη·σαιο
3rdσιωπησαι, σιωπησειεσιωπη·σαι, σιωπη·σειε classicalσιωπησαιτο[LXX]σιωπη·σαιτο
Pl1stσιωπησαιμενσιωπη·σαιμενσιωπησαιμεθασιωπη·σαιμεθα
2ndσιωπησαιτεσιωπη·σαιτεσιωπησαισθεσιωπη·σαισθε
3rdσιωπησαιεν, σιωπησαισαν, σιωπησειαν, σιωπησειενσιωπη·σαιεν, σιωπη·σαισαν alt, σιωπη·σειαν classical, σιωπη·σειεν classicalσιωπησαιντοσιωπη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσιωπησονσιωπη·σονσιωπησαισιωπη·σαι
3rdσιωπησατωσιωπη·σατωσιωπησασθωσιωπη·σασθω
Pl1st
2ndσιωπησατεσιωπη·σατεσιωπησασθεσιωπη·σασθε
3rdσιωπησατωσαν, σιωπησαντωνσιωπη·σατωσαν, σιωπη·σαντων classicalσιωπησασθωσαν, σιωπησασθωνσιωπη·σασθωσαν, σιωπη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σιωπησαι​σιωπη·σαι​σιωπησασθαι​σιωπη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσιωπησασασιωπησαςσιωπησανσιωπη·σασ·ασιωπη·σα[ντ]·ςσιωπη·σαν[τ]
Nom
Accσιωπησασανσιωπησαντασιωπη·σασ·ανσιωπη·σαντ·α
Datσιωπησασῃσιωπησαντισιωπη·σασ·ῃσιωπη·σαντ·ι
Genσιωπησασηςσιωπησαντοςσιωπη·σασ·ηςσιωπη·σαντ·ος
PlVocσιωπησασαισιωπησαντεςσιωπησαντασιωπη·σασ·αισιωπη·σαντ·εςσιωπη·σαντ·α
Nom
Accσιωπησασαςσιωπησανταςσιωπη·σασ·αςσιωπη·σαντ·ας
Datσιωπησασαιςσιωπησασι, σιωπησασινσιωπη·σασ·αιςσιωπη·σα[ντ]·σι(ν)
Genσιωπησασωνσιωπησαντωνσιωπη·σασ·ωνσιωπη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσιωπησαμενησιωπησαμενεσιωπη·σαμεν·ησιωπη·σαμεν·ε
Nomσιωπησαμενοςσιωπη·σαμεν·ος
Accσιωπησαμενηνσιωπησαμενονσιωπη·σαμεν·ηνσιωπη·σαμεν·ον
Datσιωπησαμενῃσιωπησαμενῳσιωπη·σαμεν·ῃσιωπη·σαμεν·ῳ
Genσιωπησαμενηςσιωπησαμενουσιωπη·σαμεν·ηςσιωπη·σαμεν·ου
PlVocσιωπησαμεναισιωπησαμενοισιωπησαμενασιωπη·σαμεν·αισιωπη·σαμεν·οισιωπη·σαμεν·α
Nom
Accσιωπησαμεναςσιωπησαμενουςσιωπη·σαμεν·αςσιωπη·σαμεν·ους
Datσιωπησαμεναιςσιωπησαμενοιςσιωπη·σαμεν·αιςσιωπη·σαμεν·οις
Genσιωπησαμενωνσιωπησαμενωνσιωπη·σαμεν·ωνσιωπη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεσιωπηκασεσιωπη·κα
2ndσεσιωπηκας, σεσιωπηκεςσεσιωπη·κας, σεσιωπη·κες alt
3rdσεσιωπηκεν, σεσιωπηκεσεσιωπη·κε(ν)
Pl1stσεσιωπηκαμεν[LXX]σεσιωπη·καμεν
2ndσεσιωπηκατεσεσιωπη·κατε
3rdσεσιωπηκασιν, σεσιωπηκασι, σεσιωπηκανσεσιωπη·κασι(ν), σεσιωπη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεσιωπηκωσεσιωπη·κω
2ndσεσιωπηκῃςσεσιωπη·κῃς
3rdσεσιωπηκῃσεσιωπη·κῃ
Pl1stσεσιωπηκωμενσεσιωπη·κωμεν
2ndσεσιωπηκητεσεσιωπη·κητε
3rdσεσιωπηκωσιν, σεσιωπηκωσισεσιωπη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεσιωπηκοιμι, σεσιωπηκοιηνσεσιωπη·κοιμι, σεσιωπη·κοιην classical
2ndσεσιωπηκοις, σεσιωπηκοιηςσεσιωπη·κοις, σεσιωπη·κοιης classical
3rdσεσιωπηκοι, σεσιωπηκοιησεσιωπη·κοι, σεσιωπη·κοιη classical
Pl1stσεσιωπηκοιμενσεσιωπη·κοιμεν
2ndσεσιωπηκοιτεσεσιωπη·κοιτε
3rdσεσιωπηκοιενσεσιωπη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσεσιωπηκεσεσιωπη·κε
3rdσεσιωπηκετωσεσιωπη·κετω
Pl1st
2ndσεσιωπηκετεσεσιωπη·κετε
3rdσεσιωπηκετωσανσεσιωπη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σεσιωπηκεναι​σεσιωπη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσεσιωπηκυιασεσιωπηκοςσεσιωπη·κυι·ασεσιωπη·κο[τ]·ς
Nomσεσιωπηκωςσεσιωπη·κο[τ]·^ς
Accσεσιωπηκυιανσεσιωπηκοτασεσιωπη·κυι·ανσεσιωπη·κοτ·α
Datσεσιωπηκυιᾳσεσιωπηκοτισεσιωπη·κυι·ᾳσεσιωπη·κοτ·ι
Genσεσιωπηκυιαςσεσιωπηκοτοςσεσιωπη·κυι·αςσεσιωπη·κοτ·ος
PlVocσεσιωπηκυιαισεσιωπηκοτεςσεσιωπηκοτασεσιωπη·κυι·αισεσιωπη·κοτ·εςσεσιωπη·κοτ·α
Nom
Accσεσιωπηκυιαςσεσιωπηκοταςσεσιωπη·κυι·αςσεσιωπη·κοτ·ας
Datσεσιωπηκυιαιςσεσιωπηκοσι, σεσιωπηκοσινσεσιωπη·κυι·αιςσεσιωπη·κο[τ]·σι(ν)
Genσεσιωπηκυιωνσεσιωπηκοτωνσεσιωπη·κυι·ωνσεσιωπη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσεσιωπηκειν, εσεσιωπηκηε·σεσιωπη·κειν, ε·σεσιωπη·κη classical
2ndεσεσιωπηκεις, εσεσιωπηκηςε·σεσιωπη·κεις, ε·σεσιωπη·κης classical
3rdεσεσιωπηκειε·σεσιωπη·κει
Pl1stεσεσιωπηκειμεν, εσεσιωπηκεμενε·σεσιωπη·κειμεν, ε·σεσιωπη·κεμεν classical
2ndεσεσιωπηκειτε, εσεσιωπηκετεε·σεσιωπη·κειτε, ε·σεσιωπη·κετε classical
3rdεσεσιωπηκεισαν, εσεσιωπηκεσανε·σεσιωπη·κεισαν, ε·σεσιωπη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 01-Mar-2021 05:16:24 EST