σημαινω • SHMAINW • sēmainō

Search: σημαινειν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σημαινεινσημαίνωσημαιν·εινpres act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σημαινεινσημαίνωσημαιν·εινpres act inf

σημαίνω (σημαιν-, σημαν(ε)·[σ]-, σημαν·[σ]-, -, σεσημαν-, σημαν·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσημαινωσημαιν·ωσημαινομαισημαιν·ομαι
2ndσημαινειςσημαιν·ειςσημαινῃ, σημαινει[LXX], σημαινεσαισημαιν·ῃ, σημαιν·ει classical, σημαιν·εσαι alt
3rdσημαινει[LXX]σημαιν·εισημαινεταισημαιν·εται
Pl1stσημαινομενσημαιν·ομενσημαινομεθασημαιν·ομεθα
2ndσημαινετεσημαιν·ετεσημαινεσθεσημαιν·εσθε
3rdσημαινουσιν, σημαινουσισημαιν·ουσι(ν)σημαινονταισημαιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσημαινωσημαιν·ωσημαινωμαισημαιν·ωμαι
2ndσημαινῃςσημαιν·ῃςσημαινῃσημαιν·ῃ
3rdσημαινῃσημαιν·ῃσημαινηταισημαιν·ηται
Pl1stσημαινωμενσημαιν·ωμενσημαινωμεθασημαιν·ωμεθα
2ndσημαινητεσημαιν·ητεσημαινησθεσημαιν·ησθε
3rdσημαινωσιν, σημαινωσισημαιν·ωσι(ν)σημαινωνταισημαιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσημαινοιμισημαιν·οιμισημαινοιμηνσημαιν·οιμην
2ndσημαινοιςσημαιν·οιςσημαινοιοσημαιν·οιο
3rdσημαινοισημαιν·οισημαινοιτοσημαιν·οιτο
Pl1stσημαινοιμενσημαιν·οιμενσημαινοιμεθασημαιν·οιμεθα
2ndσημαινοιτεσημαιν·οιτεσημαινοισθεσημαιν·οισθε
3rdσημαινοιεν, σημαινοισανσημαιν·οιεν, σημαιν·οισαν altσημαινοιντοσημαιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσημαινεσημαιν·εσημαινουσημαιν·ου
3rdσημαινετωσημαιν·ετωσημαινεσθωσημαιν·εσθω
Pl1st
2ndσημαινετεσημαιν·ετεσημαινεσθεσημαιν·εσθε
3rdσημαινετωσαν[LXX], σημαινοντωνσημαιν·ετωσαν, σημαιν·οντων classicalσημαινεσθωσαν, σημαινεσθωνσημαιν·εσθωσαν, σημαιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σημαινειν[LXX]​σημαιν·εινσημαινεσθαι​σημαιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσημαινουσασημαινονσημαιν·ουσ·ασημαιν·ο[υ]ν[τ]
Nomσημαινων[GNT]σημαιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accσημαινουσανσημαινοντασημαιν·ουσ·ανσημαιν·ο[υ]ντ·α
Datσημαινουσῃσημαινοντισημαιν·ουσ·ῃσημαιν·ο[υ]ντ·ι
Genσημαινουσης[LXX]σημαινοντοςσημαιν·ουσ·ηςσημαιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocσημαινουσαισημαινοντεςσημαινοντασημαιν·ουσ·αισημαιν·ο[υ]ντ·εςσημαιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσημαινουσαςσημαινονταςσημαιν·ουσ·αςσημαιν·ο[υ]ντ·ας
Datσημαινουσαιςσημαινουσι, σημαινουσινσημαιν·ουσ·αιςσημαιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genσημαινουσωνσημαινοντωνσημαιν·ουσ·ωνσημαιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσημαινομενησημαινομενεσημαιν·ομεν·ησημαιν·ομεν·ε
Nomσημαινομενοςσημαιν·ομεν·ος
Accσημαινομενηνσημαινομενονσημαιν·ομεν·ηνσημαιν·ομεν·ον
Datσημαινομενῃσημαινομενῳσημαιν·ομεν·ῃσημαιν·ομεν·ῳ
Genσημαινομενηςσημαινομενουσημαιν·ομεν·ηςσημαιν·ομεν·ου
PlVocσημαινομεναισημαινομενοισημαινομενασημαιν·ομεν·αισημαιν·ομεν·οισημαιν·ομεν·α
Nom
Accσημαινομεναςσημαινομενους[LXX]σημαιν·ομεν·αςσημαιν·ομεν·ους
Datσημαινομεναιςσημαινομενοιςσημαιν·ομεν·αιςσημαιν·ομεν·οις
Genσημαινομενων[LXX]σημαινομενων[LXX]σημαιν·ομεν·ωνσημαιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσημαινον[LXX]ε·σημαιν·ονεσημαινομηνε·σημαιν·ομην
2ndεσημαινεςε·σημαιν·εςεσημαινουε·σημαιν·ου
3rdεσημαινεν, εσημαινεε·σημαιν·ε(ν)εσημαινετοε·σημαιν·ετο
Pl1stεσημαινομενε·σημαιν·ομενεσημαινομεθαε·σημαιν·ομεθα
2ndεσημαινετεε·σημαιν·ετεεσημαινεσθεε·σημαιν·εσθε
3rdεσημαινον[LXX], εσημαινοσανε·σημαιν·ον, ε·σημαιν·οσαν altεσημαινοντοε·σημαιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσημανω[LXX]σημαν(ε)·[σ]ωσημανουμαισημαν(ε)·[σ]ομαι
2ndσημανεις[LXX]σημαν(ε)·[σ]ειςσημανῃ[LXX], σημανει, σημανεισαισημαν(ε)·[σ]ῃ, σημαν(ε)·[σ]ει classical, σημαν(ε)·[σ]εσαι alt
3rdσημανεισημαν(ε)·[σ]εισημανειταισημαν(ε)·[σ]εται
Pl1stσημανουμενσημαν(ε)·[σ]ομενσημανουμεθασημαν(ε)·[σ]ομεθα
2ndσημανειτε[LXX]σημαν(ε)·[σ]ετεσημανεισθεσημαν(ε)·[σ]εσθε
3rdσημανουσιν, σημανουσισημαν(ε)·[σ]ουσι(ν)σημανουνταισημαν(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσημανοιμισημαν(ε)·[σ]οιμισημανοιμηνσημαν(ε)·[σ]οιμην
2ndσημανοιςσημαν(ε)·[σ]οιςσημανοιοσημαν(ε)·[σ]οιο
3rdσημανοισημαν(ε)·[σ]οισημανοιτοσημαν(ε)·[σ]οιτο
Pl1stσημανοιμενσημαν(ε)·[σ]οιμενσημανοιμεθασημαν(ε)·[σ]οιμεθα
2ndσημανοιτεσημαν(ε)·[σ]οιτεσημανοισθεσημαν(ε)·[σ]οισθε
3rdσημανοιενσημαν(ε)·[σ]οιενσημανοιντοσημαν(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σημανειν​σημαν(ε)·[σ]ειν​σημανεισθαι​σημαν(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσημανουσασημανουνσημαν(ε)·[σ]ουσ·ασημαν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomσημανωνσημαν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accσημανουσανσημανουντασημαν(ε)·[σ]ουσ·ανσημαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datσημανουσῃσημανουντισημαν(ε)·[σ]ουσ·ῃσημαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genσημανουσηςσημανουντοςσημαν(ε)·[σ]ουσ·ηςσημαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocσημανουσαισημανουντεςσημανουντασημαν(ε)·[σ]ουσ·αισημαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςσημαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accσημανουσαςσημανουνταςσημαν(ε)·[σ]ουσ·αςσημαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datσημανουσαιςσημανουσι, σημανουσινσημαν(ε)·[σ]ουσ·αιςσημαν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genσημανουσωνσημανουντωνσημαν(ε)·[σ]ουσ·ωνσημαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσημανουμενησημανουμενεσημαν(ε)·[σ]ομεν·ησημαν(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomσημανουμενοςσημαν(ε)·[σ]ομεν·ος
Accσημανουμενηνσημανουμενονσημαν(ε)·[σ]ομεν·ηνσημαν(ε)·[σ]ομεν·ον
Datσημανουμενῃσημανουμενῳσημαν(ε)·[σ]ομεν·ῃσημαν(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genσημανουμενηςσημανουμενουσημαν(ε)·[σ]ομεν·ηςσημαν(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocσημανουμεναισημανουμενοισημανουμενασημαν(ε)·[σ]ομεν·αισημαν(ε)·[σ]ομεν·οισημαν(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accσημανουμεναςσημανουμενουςσημαν(ε)·[σ]ομεν·αςσημαν(ε)·[σ]ομεν·ους
Datσημανουμεναιςσημανουμενοιςσημαν(ε)·[σ]ομεν·αιςσημαν(ε)·[σ]ομεν·οις
Genσημανουμενωνσημανουμενωνσημαν(ε)·[σ]ομεν·ωνσημαν(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσημαναε·σημαν·[σ]αεσημαναμηνε·σημαν·[σ]αμην
2ndεσημανας[LXX]ε·σημαν·[σ]αςεσημανωε·σημαν·[σ]ω
3rdεσημανεν[GNT][LXX], εσημανε[LXX]ε·σημαν·[σ]ε(ν)εσημανατοε·σημαν·[σ]ατο
Pl1stεσημαναμενε·σημαν·[σ]αμενεσημαναμεθαε·σημαν·[σ]αμεθα
2ndεσημανατεε·σημαν·[σ]ατεεσημανασθεε·σημαν·[σ]ασθε
3rdεσημαναν[LXX]ε·σημαν·[σ]ανεσημαναντοε·σημαν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσημανω[LXX]σημαν·[σ]ωσημανωμαισημαν·[σ]ωμαι
2ndσημανῃςσημαν·[σ]ῃςσημανῃ[LXX]σημαν·[σ]ῃ
3rdσημανῃ[LXX]σημαν·[σ]ῃσημανηταισημαν·[σ]ηται
Pl1stσημανωμενσημαν·[σ]ωμενσημανωμεθασημαν·[σ]ωμεθα
2ndσημανητεσημαν·[σ]ητεσημανησθεσημαν·[σ]ησθε
3rdσημανωσιν[LXX], σημανωσισημαν·[σ]ωσι(ν), σημαν·[σ]ωσι(ν)σημανωνταισημαν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσημαναιμισημαν·[σ]αιμισημαναιμηνσημαν·[σ]αιμην
2ndσημαναις, σημανειαςσημαν·[σ]αις, σημαν·[σ]ειας classicalσημαναιοσημαν·[σ]αιο
3rdσημαναι[GNT], σημανειεσημαν·[σ]αι, σημαν·[σ]ειε classicalσημαναιτοσημαν·[σ]αιτο
Pl1stσημαναιμενσημαν·[σ]αιμενσημαναιμεθασημαν·[σ]αιμεθα
2ndσημαναιτεσημαν·[σ]αιτεσημαναισθεσημαν·[σ]αισθε
3rdσημαναιεν, σημαναισαν, σημανειαν, σημανειενσημαν·[σ]αιεν, σημαν·[σ]αισαν alt, σημαν·[σ]ειαν classical, σημαν·[σ]ειεν classicalσημαναιντοσημαν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσημανονσημαν·[σ]ονσημαναι[GNT]σημαν·[σ]αι
3rdσημανατωσημαν·[σ]ατωσημανασθωσημαν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndσημανατε[LXX]σημαν·[σ]ατεσημανασθεσημαν·[σ]ασθε
3rdσημανατωσαν, σημαναντωνσημαν·[σ]ατωσαν, σημαν·[σ]αντων classicalσημανασθωσαν, σημανασθωνσημαν·[σ]ασθωσαν, σημαν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σημαναι[GNT]​σημαν·[σ]αισημανασθαι​σημαν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσημανασασημαναςσημανανσημαν·[σ]ασ·ασημαν·[σ]α[ντ]·ςσημαν·[σ]αν[τ]
Nom
Accσημανασανσημαναντασημαν·[σ]ασ·ανσημαν·[σ]αντ·α
Datσημανασῃσημαναντισημαν·[σ]ασ·ῃσημαν·[σ]αντ·ι
Genσημανασηςσημαναντοςσημαν·[σ]ασ·ηςσημαν·[σ]αντ·ος
PlVocσημανασαισημαναντεςσημαναντασημαν·[σ]ασ·αισημαν·[σ]αντ·εςσημαν·[σ]αντ·α
Nom
Accσημανασαςσημανανταςσημαν·[σ]ασ·αςσημαν·[σ]αντ·ας
Datσημανασαιςσημανασι, σημανασινσημαν·[σ]ασ·αιςσημαν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genσημανασωνσημαναντωνσημαν·[σ]ασ·ωνσημαν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσημαναμενησημαναμενεσημαν·[σ]αμεν·ησημαν·[σ]αμεν·ε
Nomσημαναμενοςσημαν·[σ]αμεν·ος
Accσημαναμενηνσημαναμενονσημαν·[σ]αμεν·ηνσημαν·[σ]αμεν·ον
Datσημαναμενῃσημαναμενῳσημαν·[σ]αμεν·ῃσημαν·[σ]αμεν·ῳ
Genσημαναμενηςσημαναμενουσημαν·[σ]αμεν·ηςσημαν·[σ]αμεν·ου
PlVocσημαναμεναισημαναμενοισημαναμενασημαν·[σ]αμεν·αισημαν·[σ]αμεν·οισημαν·[σ]αμεν·α
Nom
Accσημαναμεναςσημαναμενουςσημαν·[σ]αμεν·αςσημαν·[σ]αμεν·ους
Datσημαναμεναιςσημαναμενοιςσημαν·[σ]αμεν·αιςσημαν·[σ]αμεν·οις
Genσημαναμενωνσημαναμενωνσημαν·[σ]αμεν·ωνσημαν·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεσημαμμαι, σεσημασμαισεσημαν·μαι
2ndσεσημανσαισεσημαν·σαι
3rdσεσημανται[LXX]σεσημαν·ται
Pl1stσεσημαμμεθα, σεσημασμεθασεσημαν·μεθα
2ndσεσημανθεσεσημαν·σθε
3rdσεσημαναταισεσημαν·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεσημανσομαισεσημαν·σομαι
2ndσεσημανσῃ, σεσημανσεισεσημαν·σῃ, σεσημαν·σει classical
3rdσεσημανσεταισεσημαν·σεται
Pl1stσεσημανσομεθασεσημαν·σομεθα
2ndσεσημανσεσθεσεσημαν·σεσθε
3rdσεσημανσονταισεσημαν·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεσημανσοιμηνσεσημαν·σοιμην
2ndσεσημανσοιοσεσημαν·σοιο
3rdσεσημανσοιτοσεσημαν·σοιτο
Pl1stσεσημανσοιμεθασεσημαν·σοιμεθα
2ndσεσημανσοισθεσεσημαν·σοισθε
3rdσεσημανσοιντοσεσημαν·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσεσημανσοσεσημαν·σο
3rdσεσημανθωσεσημαν·σθω
Pl1st
2ndσεσημανθεσεσημαν·σθε
3rdσεσημανθωσαν, σεσημανθωνσεσημαν·σθωσαν, σεσημαν·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σεσημανθαι​σεσημαν·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σεσημανσεσθαι​σεσημαν·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσεσημαμμενη, σεσημασμενησεσημαμμενε, σεσημασμενεσεσημαν·μεν·ησεσημαν·μεν·ε
Nomσεσημαμμενος, σεσημασμενοςσεσημαν·μεν·ος
Accσεσημαμμενην, σεσημασμενηνσεσημαμμενον, σεσημασμενονσεσημαν·μεν·ηνσεσημαν·μεν·ον
Datσεσημαμμενῃ, σεσημασμενῃσεσημαμμενῳ, σεσημασμενῳσεσημαν·μεν·ῃσεσημαν·μεν·ῳ
Genσεσημαμμενης, σεσημασμενηςσεσημαμμενου, σεσημασμενουσεσημαν·μεν·ηςσεσημαν·μεν·ου
PlVocσεσημαμμεναι, σεσημασμεναισεσημαμμενοι, σεσημασμενοισεσημαμμενα, σεσημασμενασεσημαν·μεν·αισεσημαν·μεν·οισεσημαν·μεν·α
Nom
Accσεσημαμμενας, σεσημασμεναςσεσημαμμενους, σεσημασμενουςσεσημαν·μεν·αςσεσημαν·μεν·ους
Datσεσημαμμεναις, σεσημασμεναιςσεσημαμμενοις, σεσημασμενοιςσεσημαν·μεν·αιςσεσημαν·μεν·οις
Genσεσημαμμενων, σεσημασμενωνσεσημαμμενων, σεσημασμενωνσεσημαν·μεν·ωνσεσημαν·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσεσημαμμην, εσεσημασμηνε·σεσημαν·μην
2ndεσεσημανσοε·σεσημαν·σο
3rdεσεσημαντοε·σεσημαν·το
Pl1stεσεσημαμμεθα, εσεσημασμεθαε·σεσημαν·μεθα
2ndεσεσημανθεε·σεσημαν·σθε
3rdεσεσημανατοε·σεσημαν·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεσημανθηνε·σημαν·θην
2ndεσημανθηςε·σημαν·θης
3rdεσημανθη[LXX]ε·σημαν·θη
Pl1stεσημανθημενε·σημαν·θημεν
2ndεσημανθητεε·σημαν·θητε
3rdεσημανθησανε·σημαν·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσημανθησομαισημαν·θησομαι
2ndσημανθησῃ, σημανθησεισημαν·θησῃ, σημαν·θησει classical
3rdσημανθησεταισημαν·θησεται
Pl1stσημανθησομεθασημαν·θησομεθα
2ndσημανθησεσθεσημαν·θησεσθε
3rdσημανθησονταισημαν·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσημανθωσημαν·θω
2ndσημανθῃςσημαν·θῃς
3rdσημανθῃσημαν·θῃ
Pl1stσημανθωμενσημαν·θωμεν
2ndσημανθητεσημαν·θητε
3rdσημανθωσιν, σημανθωσισημαν·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσημανθειηνσημαν·θειην
2ndσημανθειηςσημαν·θειης
3rdσημανθειησημαν·θειη
Pl1stσημανθειημεν, σημανθειμενσημαν·θειημεν, σημαν·θειμεν classical
2ndσημανθειητε, σημανθειτεσημαν·θειητε, σημαν·θειτε classical
3rdσημανθειησαν, σημανθειενσημαν·θειησαν, σημαν·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσημανθησοιμηνσημαν·θησοιμην
2ndσημανθησοιοσημαν·θησοιο
3rdσημανθησοιτοσημαν·θησοιτο
Pl1stσημανθησοιμεθασημαν·θησοιμεθα
2ndσημανθησοισθεσημαν·θησοισθε
3rdσημανθησοιντοσημαν·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσημανθητισημαν·θητι
3rdσημανθητωσημαν·θητω
Pl1st
2ndσημανθητεσημαν·θητε
3rdσημανθητωσαν, σημανθεντωνσημαν·θητωσαν, σημαν·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
σημανθηναι​σημαν·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
σημανθησεσθαι​σημαν·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσημανθεισασημανθειςσημανθενσημαν·θεισ·ασημαν·θει[ντ]·ςσημαν·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσημανθεισανσημανθεντασημαν·θεισ·ανσημαν·θε[ι]ντ·α
Datσημανθεισῃσημανθεντισημαν·θεισ·ῃσημαν·θε[ι]ντ·ι
Genσημανθεισηςσημανθεντοςσημαν·θεισ·ηςσημαν·θε[ι]ντ·ος
PlVocσημανθεισαισημανθεντεςσημανθεντασημαν·θεισ·αισημαν·θε[ι]ντ·εςσημαν·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσημανθεισαςσημανθενταςσημαν·θεισ·αςσημαν·θε[ι]ντ·ας
Datσημανθεισαιςσημανθεισι, σημανθεισινσημαν·θεισ·αιςσημαν·θει[ντ]·σι(ν)
Genσημανθεισωνσημανθεντωνσημαν·θεισ·ωνσημαν·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσημανθησομενησημανθησομενεσημαν·θησομεν·ησημαν·θησομεν·ε
Nomσημανθησομενοςσημαν·θησομεν·ος
Accσημανθησομενηνσημανθησομενονσημαν·θησομεν·ηνσημαν·θησομεν·ον
Datσημανθησομενῃσημανθησομενῳσημαν·θησομεν·ῃσημαν·θησομεν·ῳ
Genσημανθησομενηςσημανθησομενουσημαν·θησομεν·ηςσημαν·θησομεν·ου
PlVocσημανθησομεναισημανθησομενοισημανθησομενασημαν·θησομεν·αισημαν·θησομεν·οισημαν·θησομεν·α
Nom
Accσημανθησομεναςσημανθησομενουςσημαν·θησομεν·αςσημαν·θησομεν·ους
Datσημανθησομεναιςσημανθησομενοιςσημαν·θησομεν·αιςσημαν·θησομεν·οις
Genσημανθησομενωνσημανθησομενωνσημαν·θησομεν·ωνσημαν·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 21:03:31 EST