σαροω • SAROW • saroō

Search: σεσαρωμενον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σεσαρωμενον; σεσαρωμενονσαρόωσεσαρω·μεν·ον; σεσαρω·μεν·ονperf mp ptcp mas acc sg; perf mp ptcp neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σεσαρωμενονσαρόωσεσαρω·μεν·ονperf mp ptcp mas acc sg
σεσαρωμενονσαρόωσεσαρω·μεν·ονperf mp ptcp neu nom|acc|voc sg

σαρόω (σαρ(ο)-, -, -, -, σεσαρω-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσαρωσαρ(ο)·ωσαρουμαισαρ(ο)·ομαι
2ndσαροιςσαρ(ο)·ειςσαροι[GNT], σαρουσαισαρ(ο)·ῃ, σαρ(ο)·ει classical, σαρ(ο)·εσαι alt
3rdσαροι[GNT]σαρ(ο)·εισαρουταισαρ(ο)·εται
Pl1stσαρουμενσαρ(ο)·ομενσαρουμεθασαρ(ο)·ομεθα
2ndσαρουτεσαρ(ο)·ετεσαρουσθεσαρ(ο)·εσθε
3rdσαρουσιν, σαρουσισαρ(ο)·ουσι(ν)σαρουνταισαρ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσαρωσαρ(ο)·ωσαρωμαισαρ(ο)·ωμαι
2ndσαροιςσαρ(ο)·ῃςσαροι[GNT]σαρ(ο)·ῃ
3rdσαροι[GNT]σαρ(ο)·ῃσαρωταισαρ(ο)·ηται
Pl1stσαρωμενσαρ(ο)·ωμενσαρωμεθασαρ(ο)·ωμεθα
2ndσαρωτεσαρ(ο)·ητεσαρωσθεσαρ(ο)·ησθε
3rdσαρωσιν, σαρωσισαρ(ο)·ωσι(ν)σαρωνταισαρ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσαροιμισαρ(ο)·οιμισαροιμηνσαρ(ο)·οιμην
2ndσαροιςσαρ(ο)·οιςσαροιοσαρ(ο)·οιο
3rdσαροι[GNT]σαρ(ο)·οισαροιτοσαρ(ο)·οιτο
Pl1stσαροιμενσαρ(ο)·οιμενσαροιμεθασαρ(ο)·οιμεθα
2ndσαροιτεσαρ(ο)·οιτεσαροισθεσαρ(ο)·οισθε
3rdσαροιεν, σαροισανσαρ(ο)·οιεν, σαρ(ο)·οισαν altσαροιντοσαρ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσαρου[LXX]σαρ(ο)·εσαρου[LXX]σαρ(ο)·ου
3rdσαρουτωσαρ(ο)·ετωσαρουσθωσαρ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndσαρουτεσαρ(ο)·ετεσαρουσθεσαρ(ο)·εσθε
3rdσαρουτωσαν, σαρουντωνσαρ(ο)·ετωσαν, σαρ(ο)·οντων classicalσαρουσθωσαν, σαρουσθωνσαρ(ο)·εσθωσαν, σαρ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σαρουν​σαρ(ο)·ειν​σαρουσθαι​σαρ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσαρουσασαρουνσαρ(ο)·ουσ·ασαρ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomσαρων[LXX]σαρ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accσαρουσανσαρουντασαρ(ο)·ουσ·ανσαρ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datσαρουσῃσαρουντισαρ(ο)·ουσ·ῃσαρ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genσαρουσηςσαρουντοςσαρ(ο)·ουσ·ηςσαρ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocσαρουσαισαρουντεςσαρουντασαρ(ο)·ουσ·αισαρ(ο)·ο[υ]ντ·εςσαρ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσαρουσαςσαρουνταςσαρ(ο)·ουσ·αςσαρ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datσαρουσαιςσαρουσι, σαρουσινσαρ(ο)·ουσ·αιςσαρ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genσαρουσωνσαρουντωνσαρ(ο)·ουσ·ωνσαρ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσαρουμενησαρουμενεσαρ(ο)·ομεν·ησαρ(ο)·ομεν·ε
Nomσαρουμενοςσαρ(ο)·ομεν·ος
Accσαρουμενηνσαρουμενονσαρ(ο)·ομεν·ηνσαρ(ο)·ομεν·ον
Datσαρουμενῃσαρουμενῳσαρ(ο)·ομεν·ῃσαρ(ο)·ομεν·ῳ
Genσαρουμενηςσαρουμενουσαρ(ο)·ομεν·ηςσαρ(ο)·ομεν·ου
PlVocσαρουμεναισαρουμενοισαρουμενασαρ(ο)·ομεν·αισαρ(ο)·ομεν·οισαρ(ο)·ομεν·α
Nom
Accσαρουμεναςσαρουμενουςσαρ(ο)·ομεν·αςσαρ(ο)·ομεν·ους
Datσαρουμεναιςσαρουμενοιςσαρ(ο)·ομεν·αιςσαρ(ο)·ομεν·οις
Genσαρουμενωνσαρουμενωνσαρ(ο)·ομεν·ωνσαρ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσαρουνε·σαρ(ο)·ονεσαρουμηνε·σαρ(ο)·ομην
2ndεσαρουςε·σαρ(ο)·εςεσαρουε·σαρ(ο)·ου
3rdεσαρουε·σαρ(ο)·εεσαρουτοε·σαρ(ο)·ετο
Pl1stεσαρουμενε·σαρ(ο)·ομενεσαρουμεθαε·σαρ(ο)·ομεθα
2ndεσαρουτεε·σαρ(ο)·ετεεσαρουσθεε·σαρ(ο)·εσθε
3rdεσαρουν, εσαρουσανε·σαρ(ο)·ον, ε·σαρ(ο)·οσαν altεσαρουντοε·σαρ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεσαρωμαισεσαρω·μαι
2ndσεσαρωσαισεσαρω·σαι
3rdσεσαρωταισεσαρω·ται
Pl1stσεσαρωμεθασεσαρω·μεθα
2ndσεσαρωσθεσεσαρω·σθε
3rdσεσαρωνταισεσαρω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεσαρωσομαισεσαρω·σομαι
2ndσεσαρωσῃ, σεσαρωσεισεσαρω·σῃ, σεσαρω·σει classical
3rdσεσαρωσεταισεσαρω·σεται
Pl1stσεσαρωσομεθασεσαρω·σομεθα
2ndσεσαρωσεσθεσεσαρω·σεσθε
3rdσεσαρωσονταισεσαρω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεσαρωσοιμηνσεσαρω·σοιμην
2ndσεσαρωσοιοσεσαρω·σοιο
3rdσεσαρωσοιτοσεσαρω·σοιτο
Pl1stσεσαρωσοιμεθασεσαρω·σοιμεθα
2ndσεσαρωσοισθεσεσαρω·σοισθε
3rdσεσαρωσοιντοσεσαρω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσεσαρωσοσεσαρω·σο
3rdσεσαρωσθωσεσαρω·σθω
Pl1st
2ndσεσαρωσθεσεσαρω·σθε
3rdσεσαρωσθωσαν, σεσαρωσθωνσεσαρω·σθωσαν, σεσαρω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σεσαρωσθαι​σεσαρω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σεσαρωσεσθαι​σεσαρω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσεσαρωμενησεσαρωμενεσεσαρω·μεν·ησεσαρω·μεν·ε
Nomσεσαρωμενοςσεσαρω·μεν·ος
Accσεσαρωμενηνσεσαρωμενον[GNT]σεσαρω·μεν·ηνσεσαρω·μεν·ον
Datσεσαρωμενῃσεσαρωμενῳσεσαρω·μεν·ῃσεσαρω·μεν·ῳ
Genσεσαρωμενηςσεσαρωμενουσεσαρω·μεν·ηςσεσαρω·μεν·ου
PlVocσεσαρωμεναισεσαρωμενοισεσαρωμενασεσαρω·μεν·αισεσαρω·μεν·οισεσαρω·μεν·α
Nom
Accσεσαρωμεναςσεσαρωμενουςσεσαρω·μεν·αςσεσαρω·μεν·ους
Datσεσαρωμεναιςσεσαρωμενοιςσεσαρω·μεν·αιςσεσαρω·μεν·οις
Genσεσαρωμενωνσεσαρωμενωνσεσαρω·μεν·ωνσεσαρω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσεσαρωμηνε·σεσαρω·μην
2ndεσεσαρωσοε·σεσαρω·σο
3rdεσεσαρωτοε·σεσαρω·το
Pl1stεσεσαρωμεθαε·σεσαρω·μεθα
2ndεσεσαρωσθεε·σεσαρω·σθε
3rdεσεσαρωντοε·σεσαρω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 04:23:59 EST