σεμνος • SEMNOS • semnos

Search: σεμνον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σεμνον; σεμνονσεμνόςσεμν·ον; σεμν·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg

σεμνός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσεμνη[LXX]σεμνεσεμν·ησεμν·ε
Nomσεμνοςσεμν·ος
Accσεμνην[LXX]σεμνον[LXX]σεμν·ηνσεμν·ον
Datσεμνῃσεμνῳσεμν·ῃσεμν·ῳ
Genσεμνης[LXX]σεμνου[LXX]σεμν·ηςσεμν·ου
PlVocσεμναι[LXX]σεμνοισεμνα[GNT][LXX]σεμν·αισεμν·οισεμν·α
Nom
Accσεμνας[GNT]σεμνους[GNT]σεμν·αςσεμν·ους
Datσεμναιςσεμνοιςσεμν·αιςσεμν·οις
Genσεμνων[LXX]σεμν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Jun-2021 22:58:14 EDT