σος • SOS • sos

Search: σε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σεσόςσ·εmas voc sg
σεσύσεacc sg

σός -ή -όν

Determiner (Possessive)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocση[LXX]σε[GNT][LXX]σ·ησ·ε
Nomσος[GNT][LXX]σ·ος
Accσην[GNT][LXX]σον[GNT][LXX]σ·ηνσ·ον
Datσῃ[GNT][LXX]σῳ[GNT][LXX]σ·ῃσ·ῳ
Genσης[GNT][LXX]σου[GNT][LXX]σ·ηςσ·ου
PlVocσαισοι[GNT][LXX]σα[GNT][LXX]σ·αισ·οισ·α
Nom
Accσας[LXX]σους[GNT]σ·αςσ·ους
Datσαις[LXX]σοις[LXX]σ·αιςσ·οις
Genσων[LXX]σ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 12-May-2021 22:47:47 EDT