σβεννυμι • SBENNUMI • sbennumi

Search: σβεσθησεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σβεσθησεταισβέννυμισβεσ·θησεταιfut θη ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σβεσθησεταισβέννυμισβεσ·θησεταιfut θη ind 3rd sg

σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσβεννυωσβεννυ·ωσβεννυομαισβεννυ·ομαι
2ndσβεννυειςσβεννυ·ειςσβεννυῃ, σβεννυει, σβεννυεσαισβεννυ·ῃ, σβεννυ·ει classical, σβεννυ·εσαι alt
3rdσβεννυεισβεννυ·εισβεννυεταισβεννυ·εται
Pl1stσβεννυομενσβεννυ·ομενσβεννυομεθασβεννυ·ομεθα
2ndσβεννυετεσβεννυ·ετεσβεννυεσθεσβεννυ·εσθε
3rdσβεννυουσιν, σβεννυουσισβεννυ·ουσι(ν)σβεννυονταισβεννυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσβεννυμισβεννυ·^μισβεννυμαισβεννυ·μαι
2ndσβεννυς, σβεννυθασβεννυ·^ς, σβεννυ·^θα classicalσβεννυσαισβεννυ·σαι
3rdσβεννυσιν, σβεννυσισβεννυ·^σι(ν)σβεννυται[GNT][LXX]σβεννυ·ται
Pl1stσβεννυμενσβεννυ·μενσβεννυμεθασβεννυ·μεθα
2ndσβεννυτε[GNT]σβεννυ·τεσβεννυσθεσβεννυ·σθε
3rdσβεννυασιν, σβεννυασισβεννυ·ασι(ν)σβεννυνται[GNT]σβεννυ·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσβεννυωσβεννυ·ωσβεννυωμαισβεννυ·ωμαι
2ndσβεννυῃςσβεννυ·ῃςσβεννυῃσβεννυ·ῃ
3rdσβεννυῃσβεννυ·ῃσβεννυηταισβεννυ·ηται
Pl1stσβεννυωμενσβεννυ·ωμενσβεννυωμεθασβεννυ·ωμεθα
2ndσβεννυητεσβεννυ·ητεσβεννυησθεσβεννυ·ησθε
3rdσβεννυωσιν, σβεννυωσισβεννυ·ωσι(ν)σβεννυωνταισβεννυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσβεννυοιμισβεννυ·οιμισβεννυοιμηνσβεννυ·οιμην
2ndσβεννυοιςσβεννυ·οιςσβεννυοιοσβεννυ·οιο
3rdσβεννυοισβεννυ·οισβεννυοιτοσβεννυ·οιτο
Pl1stσβεννυοιμενσβεννυ·οιμενσβεννυοιμεθασβεννυ·οιμεθα
2ndσβεννυοιτεσβεννυ·οιτεσβεννυοισθεσβεννυ·οισθε
3rdσβεννυοιεν, σβεννυοισανσβεννυ·οιεν, σβεννυ·οισαν altσβεννυοιντοσβεννυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσβεννυιηνσβεννυ·ιηνσβεννυιμηνσβεννυ·ιμην
2ndσβεννυιηςσβεννυ·ιηςσβεννυιοσβεννυ·ιο
3rdσβεννυιησβεννυ·ιησβεννυιτοσβεννυ·ιτο
Pl1stσβεννυιημεν, σβεννυιμενσβεννυ·ιημεν, σβεννυ·ιμεν classicalσβεννυιμεθασβεννυ·ιμεθα
2ndσβεννυιητε, σβεννυιτεσβεννυ·ιητε, σβεννυ·ιτε classicalσβεννυισθεσβεννυ·ισθε
3rdσβεννυιησαν, σβεννυιενσβεννυ·ιησαν, σβεννυ·ιεν classicalσβεννυιντοσβεννυ·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσβεννυεσβεννυ·εσβεννυουσβεννυ·ου
3rdσβεννυετωσβεννυ·ετωσβεννυεσθωσβεννυ·εσθω
Pl1st
2ndσβεννυετεσβεννυ·ετεσβεννυεσθεσβεννυ·εσθε
3rdσβεννυετωσαν, σβεννυοντωνσβεννυ·ετωσαν, σβεννυ·οντων classicalσβεννυεσθωσαν, σβεννυεσθωνσβεννυ·εσθωσαν, σβεννυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσβεννυθι, σβεννυςσβεννυ·θι, σβεννυ·ςσβεννυσοσβεννυ·σο
3rdσβεννυτωσβεννυ·τωσβεννυσθωσβεννυ·σθω
Pl1st
2ndσβεννυτε[GNT]σβεννυ·τεσβεννυσθεσβεννυ·σθε
3rdσβεννυτωσαν, σβεννυντωνσβεννυ·τωσαν, σβεννυ·ντων classicalσβεννυσθωσαν, σβεννυσθωνσβεννυ·σθωσαν, σβεννυ·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σβεννυειν​σβεννυ·ειν​σβεννυεσθαι​σβεννυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σβεννυναι, σβεννυεναι​σβεννυ·ναι, σβεννυ·εναι​σβεννυσθαι​σβεννυ·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσβεννυουσασβεννυονσβεννυ·ουσ·ασβεννυ·ο[υ]ν[τ]
Nomσβεννυωνσβεννυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσβεννυουσανσβεννυοντασβεννυ·ουσ·ανσβεννυ·ο[υ]ντ·α
Datσβεννυουσῃσβεννυοντισβεννυ·ουσ·ῃσβεννυ·ο[υ]ντ·ι
Genσβεννυουσηςσβεννυοντοςσβεννυ·ουσ·ηςσβεννυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσβεννυουσαισβεννυοντεςσβεννυοντασβεννυ·ουσ·αισβεννυ·ο[υ]ντ·εςσβεννυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσβεννυουσαςσβεννυονταςσβεννυ·ουσ·αςσβεννυ·ο[υ]ντ·ας
Datσβεννυουσαιςσβεννυουσι, σβεννυουσινσβεννυ·ουσ·αιςσβεννυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσβεννυουσωνσβεννυοντωνσβεννυ·ουσ·ωνσβεννυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσβεννυομενησβεννυομενεσβεννυ·ομεν·ησβεννυ·ομεν·ε
Nomσβεννυομενοςσβεννυ·ομεν·ος
Accσβεννυομενηνσβεννυομενονσβεννυ·ομεν·ηνσβεννυ·ομεν·ον
Datσβεννυομενῃσβεννυομενῳσβεννυ·ομεν·ῃσβεννυ·ομεν·ῳ
Genσβεννυομενηςσβεννυομενουσβεννυ·ομεν·ηςσβεννυ·ομεν·ου
PlVocσβεννυομεναισβεννυομενοισβεννυομενασβεννυ·ομεν·αισβεννυ·ομεν·οισβεννυ·ομεν·α
Nom
Accσβεννυομεναςσβεννυομενουςσβεννυ·ομεν·αςσβεννυ·ομεν·ους
Datσβεννυομεναιςσβεννυομενοιςσβεννυ·ομεν·αιςσβεννυ·ομεν·οις
Genσβεννυομενωνσβεννυομενωνσβεννυ·ομεν·ωνσβεννυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσβεννυεσασβεννυςσβεννυνσβεννυ·εσ·ασβεννυ·[ντ]·ςσβεννυ·ν[τ]
Nom
Accσβεννυεσανσβεννυντασβεννυ·εσ·ανσβεννυ·ντ·α
Datσβεννυεσῃσβεννυντι[LXX]σβεννυ·εσ·ῃσβεννυ·ντ·ι
Genσβεννυεσηςσβεννυντοςσβεννυ·εσ·ηςσβεννυ·ντ·ος
PlVocσβεννυεσαισβεννυντεςσβεννυντασβεννυ·εσ·αισβεννυ·ντ·εςσβεννυ·ντ·α
Nom
Accσβεννυεσαςσβεννυνταςσβεννυ·εσ·αςσβεννυ·ντ·ας
Datσβεννυεσαιςσβεννυσι, σβεννυσινσβεννυ·εσ·αιςσβεννυ·[ντ]·σι(ν)
Genσβεννυεσωνσβεννυντωνσβεννυ·εσ·ωνσβεννυ·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσβεννυμενησβεννυμενεσβεννυ·μεν·ησβεννυ·μεν·ε
Nomσβεννυμενοςσβεννυ·μεν·ος
Accσβεννυμενηνσβεννυμενονσβεννυ·μεν·ηνσβεννυ·μεν·ον
Datσβεννυμενῃσβεννυμενῳσβεννυ·μεν·ῃσβεννυ·μεν·ῳ
Genσβεννυμενηςσβεννυμενουσβεννυ·μεν·ηςσβεννυ·μεν·ου
PlVocσβεννυμεναισβεννυμενοισβεννυμενασβεννυ·μεν·αισβεννυ·μεν·οισβεννυ·μεν·α
Nom
Accσβεννυμεναςσβεννυμενουςσβεννυ·μεν·αςσβεννυ·μεν·ους
Datσβεννυμεναιςσβεννυμενοιςσβεννυ·μεν·αιςσβεννυ·μεν·οις
Genσβεννυμενωνσβεννυμενωνσβεννυ·μεν·ωνσβεννυ·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσβεννυονε·σβεννυ·ονεσβεννυομηνε·σβεννυ·ομην
2ndεσβεννυεςε·σβεννυ·εςεσβεννυουε·σβεννυ·ου
3rdεσβεννυεν, εσβεννυεε·σβεννυ·ε(ν)εσβεννυετοε·σβεννυ·ετο
Pl1stεσβεννυομενε·σβεννυ·ομενεσβεννυομεθαε·σβεννυ·ομεθα
2ndεσβεννυετεε·σβεννυ·ετεεσβεννυεσθεε·σβεννυ·εσθε
3rdεσβεννυον, εσβεννυοσανε·σβεννυ·ον, ε·σβεννυ·οσαν altεσβεννυοντοε·σβεννυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσβεννυνε·σβεννυ·^νεσβεννυμηνε·σβεννυ·μην
2ndεσβεννυς, εσβεννυσθαε·σβεννυ·^ς, ε·σβεννυ·^σθα classicalεσβεννυσοε·σβεννυ·σο
3rdεσβεννυε·σβεννυ·^εσβεννυτο[LXX]ε·σβεννυ·το
Pl1stεσβεννυμενε·σβεννυ·μενεσβεννυμεθαε·σβεννυ·μεθα
2ndεσβεννυτεε·σβεννυ·τεεσβεννυσθεε·σβεννυ·σθε
3rdεσβεννυσανε·σβεννυ·σανεσβεννυντοε·σβεννυ·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσβεσωσβε·σωσβεσομαισβε·σομαι
2ndσβεσειςσβε·σειςσβεσῃ, σβεσει[GNT][LXX], σβεσεσαισβε·σῃ, σβε·σει classical, σβε·σεσαι alt
3rdσβεσει[GNT][LXX]σβε·σεισβεσεταισβε·σεται
Pl1stσβεσομενσβε·σομενσβεσομεθασβε·σομεθα
2ndσβεσετεσβε·σετεσβεσεσθεσβε·σεσθε
3rdσβεσουσιν[LXX], σβεσουσισβε·σουσι(ν), σβε·σουσι(ν)σβεσονταισβε·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσβεσοιμισβε·σοιμισβεσοιμηνσβε·σοιμην
2ndσβεσοιςσβε·σοιςσβεσοιοσβε·σοιο
3rdσβεσοισβε·σοισβεσοιτοσβε·σοιτο
Pl1stσβεσοιμενσβε·σοιμενσβεσοιμεθασβε·σοιμεθα
2ndσβεσοιτεσβε·σοιτεσβεσοισθεσβε·σοισθε
3rdσβεσοιενσβε·σοιενσβεσοιντοσβε·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σβεσειν​σβε·σειν​σβεσεσθαι​σβε·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσβεσουσασβεσον[LXX]σβε·σουσ·ασβε·σο[υ]ν[τ]
Nomσβεσων[LXX]σβε·σο[υ]ν[τ]·^
Accσβεσουσανσβεσοντασβε·σουσ·ανσβε·σο[υ]ντ·α
Datσβεσουσῃσβεσοντισβε·σουσ·ῃσβε·σο[υ]ντ·ι
Genσβεσουσηςσβεσοντοςσβε·σουσ·ηςσβε·σο[υ]ντ·ος
PlVocσβεσουσαισβεσοντεςσβεσοντασβε·σουσ·αισβε·σο[υ]ντ·εςσβε·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσβεσουσαςσβεσονταςσβε·σουσ·αςσβε·σο[υ]ντ·ας
Datσβεσουσαιςσβεσουσι, σβεσουσιν[LXX]σβε·σουσ·αιςσβε·σου[ντ]·σι(ν), σβε·σου[ντ]·σι(ν)
Genσβεσουσωνσβεσοντωνσβε·σουσ·ωνσβε·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσβεσομενησβεσομενεσβε·σομεν·ησβε·σομεν·ε
Nomσβεσομενοςσβε·σομεν·ος
Accσβεσομενηνσβεσομενονσβε·σομεν·ηνσβε·σομεν·ον
Datσβεσομενῃσβεσομενῳσβε·σομεν·ῃσβε·σομεν·ῳ
Genσβεσομενηςσβεσομενουσβε·σομεν·ηςσβε·σομεν·ου
PlVocσβεσομεναισβεσομενοισβεσομενασβε·σομεν·αισβε·σομεν·οισβε·σομεν·α
Nom
Accσβεσομεναςσβεσομενουςσβε·σομεν·αςσβε·σομεν·ους
Datσβεσομεναιςσβεσομενοιςσβε·σομεν·αιςσβε·σομεν·οις
Genσβεσομενωνσβεσομενωνσβε·σομεν·ωνσβε·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσβεσαε·σβε·σαεσβεσαμηνε·σβε·σαμην
2ndεσβεσαςε·σβε·σαςεσβεσωε·σβε·σω
3rdεσβεσεν[LXX], εσβεσεε·σβε·σε(ν), ε·σβε·σε(ν)εσβεσατοε·σβε·σατο
Pl1stεσβεσαμενε·σβε·σαμενεσβεσαμεθαε·σβε·σαμεθα
2ndεσβεσατεε·σβε·σατεεσβεσασθεε·σβε·σασθε
3rdεσβεσαν[GNT][LXX]ε·σβε·σανεσβεσαντοε·σβε·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσβεσωσβε·σωσβεσωμαισβε·σωμαι
2ndσβεσῃς[LXX]σβε·σῃςσβεσῃσβε·σῃ
3rdσβεσῃσβε·σῃσβεσηταισβε·σηται
Pl1stσβεσωμενσβε·σωμενσβεσωμεθασβε·σωμεθα
2ndσβεσητεσβε·σητεσβεσησθεσβε·σησθε
3rdσβεσωσιν, σβεσωσισβε·σωσι(ν)σβεσωνταισβε·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσβεσαιμισβε·σαιμισβεσαιμηνσβε·σαιμην
2ndσβεσαις, σβεσειαςσβε·σαις, σβε·σειας classicalσβεσαιοσβε·σαιο
3rdσβεσαι[GNT][LXX], σβεσειεσβε·σαι, σβε·σειε classicalσβεσαιτοσβε·σαιτο
Pl1stσβεσαιμενσβε·σαιμενσβεσαιμεθασβε·σαιμεθα
2ndσβεσαιτεσβε·σαιτεσβεσαισθεσβε·σαισθε
3rdσβεσαιεν, σβεσαισαν, σβεσειαν, σβεσειενσβε·σαιεν, σβε·σαισαν alt, σβε·σειαν classical, σβε·σειεν classicalσβεσαιντοσβε·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσβεσον[LXX]σβε·σονσβεσαι[GNT][LXX]σβε·σαι
3rdσβεσατωσβε·σατωσβεσασθωσβε·σασθω
Pl1st
2ndσβεσατεσβε·σατεσβεσασθεσβε·σασθε
3rdσβεσατωσαν, σβεσαντωνσβε·σατωσαν, σβε·σαντων classicalσβεσασθωσαν, σβεσασθωνσβε·σασθωσαν, σβε·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σβεσαι[GNT][LXX]​σβε·σαισβεσασθαι​σβε·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσβεσασασβεσας[LXX]σβεσανσβε·σασ·ασβε·σα[ντ]·ςσβε·σαν[τ]
Nom
Accσβεσασανσβεσαντασβε·σασ·ανσβε·σαντ·α
Datσβεσασῃσβεσαντισβε·σασ·ῃσβε·σαντ·ι
Genσβεσασηςσβεσαντοςσβε·σασ·ηςσβε·σαντ·ος
PlVocσβεσασαισβεσαντεςσβεσαντασβε·σασ·αισβε·σαντ·εςσβε·σαντ·α
Nom
Accσβεσασαςσβεσανταςσβε·σασ·αςσβε·σαντ·ας
Datσβεσασαιςσβεσασι, σβεσασινσβε·σασ·αιςσβε·σα[ντ]·σι(ν)
Genσβεσασωνσβεσαντωνσβε·σασ·ωνσβε·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσβεσαμενησβεσαμενεσβε·σαμεν·ησβε·σαμεν·ε
Nomσβεσαμενοςσβε·σαμεν·ος
Accσβεσαμενηνσβεσαμενονσβε·σαμεν·ηνσβε·σαμεν·ον
Datσβεσαμενῃσβεσαμενῳσβε·σαμεν·ῃσβε·σαμεν·ῳ
Genσβεσαμενηςσβεσαμενουσβε·σαμεν·ηςσβε·σαμεν·ου
PlVocσβεσαμεναισβεσαμενοισβεσαμενασβε·σαμεν·αισβε·σαμεν·οισβε·σαμεν·α
Nom
Accσβεσαμεναςσβεσαμενουςσβε·σαμεν·αςσβε·σαμεν·ους
Datσβεσαμεναιςσβεσαμενοιςσβε·σαμεν·αιςσβε·σαμεν·οις
Genσβεσαμενωνσβεσαμενωνσβε·σαμεν·ωνσβε·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσβεσμαιεσβεσ·μαι
2ndεσβεσαιεσβεσ·[σ]αι
3rdεσβεσταιεσβεσ·ται
Pl1stεσβεσμεθαεσβεσ·μεθα
2ndεσβεσθεεσβεσ·[σ]θε
3rdεσβεδαταιεσβεσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσβεσομαιεσβεσ·[σ]ομαι
2ndεσβεσῃ, εσβεσειεσβεσ·[σ]ῃ, εσβεσ·[σ]ει classical
3rdεσβεσεταιεσβεσ·[σ]εται
Pl1stεσβεσομεθαεσβεσ·[σ]ομεθα
2ndεσβεσεσθεεσβεσ·[σ]εσθε
3rdεσβεσονταιεσβεσ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσβεσοιμηνεσβεσ·[σ]οιμην
2ndεσβεσοιοεσβεσ·[σ]οιο
3rdεσβεσοιτοεσβεσ·[σ]οιτο
Pl1stεσβεσοιμεθαεσβεσ·[σ]οιμεθα
2ndεσβεσοισθεεσβεσ·[σ]οισθε
3rdεσβεσοιντοεσβεσ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεσβεσοεσβεσ·[σ]ο
3rdεσβεσθωεσβεσ·[σ]θω
Pl1st
2ndεσβεσθεεσβεσ·[σ]θε
3rdεσβεσθωσαν, εσβεσθωνεσβεσ·[σ]θωσαν, εσβεσ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εσβεσθαι​εσβεσ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εσβεσεσθαι​εσβεσ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεσβεσμενηεσβεσμενεεσβεσ·μεν·ηεσβεσ·μεν·ε
Nomεσβεσμενοςεσβεσ·μεν·ος
Accεσβεσμενηνεσβεσμενον[LXX]εσβεσ·μεν·ηνεσβεσ·μεν·ον
Datεσβεσμενῃεσβεσμενῳεσβεσ·μεν·ῃεσβεσ·μεν·ῳ
Genεσβεσμενηςεσβεσμενουεσβεσ·μεν·ηςεσβεσ·μεν·ου
PlVocεσβεσμεναιεσβεσμενοι[LXX]εσβεσμεναεσβεσ·μεν·αιεσβεσ·μεν·οιεσβεσ·μεν·α
Nom
Accεσβεσμεναςεσβεσμενουςεσβεσ·μεν·αςεσβεσ·μεν·ους
Datεσβεσμεναιςεσβεσμενοιςεσβεσ·μεν·αιςεσβεσ·μεν·οις
Genεσβεσμενωνεσβεσμενωνεσβεσ·μεν·ωνεσβεσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσβεσμηνε·εσβεσ·μην
2ndεσβεσοε·εσβεσ·[σ]ο
3rdεσβεστοε·εσβεσ·το
Pl1stεσβεσμεθαε·εσβεσ·μεθα
2ndεσβεσθεε·εσβεσ·[σ]θε
3rdεσβεδατοε·εσβεσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεσβεσθηνε·σβεσ·θην
2ndεσβεσθηςε·σβεσ·θης
3rdεσβεσθη[LXX]ε·σβεσ·θη
Pl1stεσβεσθημενε·σβεσ·θημεν
2ndεσβεσθητεε·σβεσ·θητε
3rdεσβεσθησαν[LXX]ε·σβεσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσβεσθησομαισβεσ·θησομαι
2ndσβεσθησῃ, σβεσθησεισβεσ·θησῃ, σβεσ·θησει classical
3rdσβεσθησεται[LXX]σβεσ·θησεται
Pl1stσβεσθησομεθασβεσ·θησομεθα
2ndσβεσθησεσθεσβεσ·θησεσθε
3rdσβεσθησονταισβεσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσβεσθωσβεσ·θω
2ndσβεσθῃςσβεσ·θῃς
3rdσβεσθῃ[LXX]σβεσ·θῃ
Pl1stσβεσθωμενσβεσ·θωμεν
2ndσβεσθητεσβεσ·θητε
3rdσβεσθωσιν, σβεσθωσισβεσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσβεσθειηνσβεσ·θειην
2ndσβεσθειηςσβεσ·θειης
3rdσβεσθειησβεσ·θειη
Pl1stσβεσθειημεν, σβεσθειμενσβεσ·θειημεν, σβεσ·θειμεν classical
2ndσβεσθειητε, σβεσθειτεσβεσ·θειητε, σβεσ·θειτε classical
3rdσβεσθειησαν, σβεσθειενσβεσ·θειησαν, σβεσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσβεσθησοιμηνσβεσ·θησοιμην
2ndσβεσθησοιοσβεσ·θησοιο
3rdσβεσθησοιτοσβεσ·θησοιτο
Pl1stσβεσθησοιμεθασβεσ·θησοιμεθα
2ndσβεσθησοισθεσβεσ·θησοισθε
3rdσβεσθησοιντοσβεσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσβεσθητισβεσ·θητι
3rdσβεσθητωσβεσ·θητω
Pl1st
2ndσβεσθητεσβεσ·θητε
3rdσβεσθητωσαν, σβεσθεντωνσβεσ·θητωσαν, σβεσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
σβεσθηναι[LXX]​σβεσ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
σβεσθησεσθαι​σβεσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσβεσθεισασβεσθειςσβεσθενσβεσ·θεισ·ασβεσ·θει[ντ]·ςσβεσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσβεσθεισανσβεσθεντασβεσ·θεισ·ανσβεσ·θε[ι]ντ·α
Datσβεσθεισῃσβεσθεντισβεσ·θεισ·ῃσβεσ·θε[ι]ντ·ι
Genσβεσθεισηςσβεσθεντος[LXX]σβεσ·θεισ·ηςσβεσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocσβεσθεισαισβεσθεντεςσβεσθεντασβεσ·θεισ·αισβεσ·θε[ι]ντ·εςσβεσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσβεσθεισαςσβεσθενταςσβεσ·θεισ·αςσβεσ·θε[ι]ντ·ας
Datσβεσθεισαιςσβεσθεισι, σβεσθεισινσβεσ·θεισ·αιςσβεσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genσβεσθεισωνσβεσθεντωνσβεσ·θεισ·ωνσβεσ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσβεσθησομενησβεσθησομενεσβεσ·θησομεν·ησβεσ·θησομεν·ε
Nomσβεσθησομενοςσβεσ·θησομεν·ος
Accσβεσθησομενηνσβεσθησομενονσβεσ·θησομεν·ηνσβεσ·θησομεν·ον
Datσβεσθησομενῃσβεσθησομενῳσβεσ·θησομεν·ῃσβεσ·θησομεν·ῳ
Genσβεσθησομενηςσβεσθησομενουσβεσ·θησομεν·ηςσβεσ·θησομεν·ου
PlVocσβεσθησομεναισβεσθησομενοισβεσθησομενασβεσ·θησομεν·αισβεσ·θησομεν·οισβεσ·θησομεν·α
Nom
Accσβεσθησομεναςσβεσθησομενουςσβεσ·θησομεν·αςσβεσ·θησομεν·ους
Datσβεσθησομεναιςσβεσθησομενοιςσβεσ·θησομεν·αιςσβεσ·θησομεν·οις
Genσβεσθησομενωνσβεσθησομενωνσβεσ·θησομεν·ωνσβεσ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 05-Apr-2020 09:22:51 EDT