πωλος • PWLOS • pōlos

Search: πωλον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πωλονπῶλοςπωλ·ον(mas) acc sg

πῶλος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπωλεπωλ·ε
Nomπωλος[LXX]πωλ·ος
Accπωλον[GNT][LXX]πωλ·ον
Datπωλῳπωλ·ῳ
Genπωλουπωλ·ου
PlVocπωλοιπωλ·οι
Nom
Accπωλους[LXX]πωλ·ους
Datπωλοιςπωλ·οις
Genπωλων[LXX]πωλ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 00:10:49 EDT