πασσω • PASSW • passō

Search: πασαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πασανπάσσωπα·σαν[τ]1aor act ptcp neu nom|acc|voc sg
πασανπᾶςπασ·ανfem acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πασανπάσσωπα·σαν[τ]1aor act ptcp neu nom|acc|voc sg
πασανπᾶςπασ·ανfem acc sg

πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπασσωπασσ·ωπασσομαιπασσ·ομαι
2ndπασσειςπασσ·ειςπασσῃ, πασσει[LXX], πασσεσαιπασσ·ῃ, πασσ·ει classical, πασσ·εσαι alt
3rdπασσει[LXX]πασσ·ειπασσεταιπασσ·εται
Pl1stπασσομενπασσ·ομενπασσομεθαπασσ·ομεθα
2ndπασσετεπασσ·ετεπασσεσθεπασσ·εσθε
3rdπασσουσιν, πασσουσιπασσ·ουσι(ν)πασσονταιπασσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπασσωπασσ·ωπασσωμαιπασσ·ωμαι
2ndπασσῃςπασσ·ῃςπασσῃπασσ·ῃ
3rdπασσῃπασσ·ῃπασσηταιπασσ·ηται
Pl1stπασσωμενπασσ·ωμενπασσωμεθαπασσ·ωμεθα
2ndπασσητεπασσ·ητεπασσησθεπασσ·ησθε
3rdπασσωσιν, πασσωσιπασσ·ωσι(ν)πασσωνταιπασσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπασσοιμιπασσ·οιμιπασσοιμηνπασσ·οιμην
2ndπασσοιςπασσ·οιςπασσοιοπασσ·οιο
3rdπασσοιπασσ·οιπασσοιτοπασσ·οιτο
Pl1stπασσοιμενπασσ·οιμενπασσοιμεθαπασσ·οιμεθα
2ndπασσοιτεπασσ·οιτεπασσοισθεπασσ·οισθε
3rdπασσοιεν, πασσοισανπασσ·οιεν, πασσ·οισαν altπασσοιντοπασσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπασσεπασσ·επασσουπασσ·ου
3rdπασσετωπασσ·ετωπασσεσθωπασσ·εσθω
Pl1st
2ndπασσετεπασσ·ετεπασσεσθεπασσ·εσθε
3rdπασσετωσαν, πασσοντωνπασσ·ετωσαν, πασσ·οντων classicalπασσεσθωσαν, πασσεσθωνπασσ·εσθωσαν, πασσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πασσειν​πασσ·ειν​πασσεσθαι​πασσ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπασσουσαπασσονπασσ·ουσ·απασσ·ο[υ]ν[τ]
Nomπασσων[LXX]πασσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπασσουσανπασσονταπασσ·ουσ·ανπασσ·ο[υ]ντ·α
Datπασσουσῃπασσοντιπασσ·ουσ·ῃπασσ·ο[υ]ντ·ι
Genπασσουσηςπασσοντος[LXX]πασσ·ουσ·ηςπασσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπασσουσαιπασσοντεςπασσονταπασσ·ουσ·αιπασσ·ο[υ]ντ·εςπασσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπασσουσαςπασσονταςπασσ·ουσ·αςπασσ·ο[υ]ντ·ας
Datπασσουσαιςπασσουσι, πασσουσινπασσ·ουσ·αιςπασσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπασσουσωνπασσοντωνπασσ·ουσ·ωνπασσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπασσομενηπασσομενεπασσ·ομεν·ηπασσ·ομεν·ε
Nomπασσομενοςπασσ·ομεν·ος
Accπασσομενηνπασσομενονπασσ·ομεν·ηνπασσ·ομεν·ον
Datπασσομενῃπασσομενῳπασσ·ομεν·ῃπασσ·ομεν·ῳ
Genπασσομενηςπασσομενουπασσ·ομεν·ηςπασσ·ομεν·ου
PlVocπασσομεναιπασσομενοιπασσομεναπασσ·ομεν·αιπασσ·ομεν·οιπασσ·ομεν·α
Nom
Accπασσομεναςπασσομενουςπασσ·ομεν·αςπασσ·ομεν·ους
Datπασσομεναιςπασσομενοιςπασσ·ομεν·αιςπασσ·ομεν·οις
Genπασσομενωνπασσομενωνπασσ·ομεν·ωνπασσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπασσονε·πασσ·ονεπασσομηνε·πασσ·ομην
2ndεπασσεςε·πασσ·εςεπασσουε·πασσ·ου
3rdεπασσεν, επασσεε·πασσ·ε(ν)επασσετοε·πασσ·ετο
Pl1stεπασσομενε·πασσ·ομενεπασσομεθαε·πασσ·ομεθα
2ndεπασσετεε·πασσ·ετεεπασσεσθεε·πασσ·εσθε
3rdεπασσον, επασσοσανε·πασσ·ον, ε·πασσ·οσαν altεπασσοντοε·πασσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπασαε·πα·σαεπασαμηνε·πα·σαμην
2ndεπασαςε·πα·σαςεπασωε·πα·σω
3rdεπασεν[LXX], επασεε·πα·σε(ν), ε·πα·σε(ν)επασατοε·πα·σατο
Pl1stεπασαμενε·πα·σαμενεπασαμεθαε·πα·σαμεθα
2ndεπασατεε·πα·σατεεπασασθεε·πα·σασθε
3rdεπασανε·πα·σανεπασαντοε·πα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπασωπα·σωπασωμαιπα·σωμαι
2ndπασῃςπα·σῃςπασῃ[GNT][LXX]πα·σῃ
3rdπασῃ[GNT][LXX]πα·σῃπασηταιπα·σηται
Pl1stπασωμενπα·σωμενπασωμεθαπα·σωμεθα
2ndπασητεπα·σητεπασησθεπα·σησθε
3rdπασωσιν, πασωσιπα·σωσι(ν)πασωνταιπα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπασαιμιπα·σαιμιπασαιμηνπα·σαιμην
2ndπασαις[GNT][LXX], πασειαςπα·σαις, πα·σειας classicalπασαιοπα·σαιο
3rdπασαι[GNT][LXX], πασειεπα·σαι, πα·σειε classicalπασαιτοπα·σαιτο
Pl1stπασαιμενπα·σαιμενπασαιμεθαπα·σαιμεθα
2ndπασαιτεπα·σαιτεπασαισθεπα·σαισθε
3rdπασαιεν, πασαισαν, πασειαν, πασειενπα·σαιεν, πα·σαισαν alt, πα·σειαν classical, πα·σειεν classicalπασαιντοπα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπασονπα·σονπασαι[GNT][LXX]πα·σαι
3rdπασατω[LXX]πα·σατωπασασθωπα·σασθω
Pl1st
2ndπασατεπα·σατεπασασθεπα·σασθε
3rdπασατωσαν, πασαντωνπα·σατωσαν, πα·σαντων classicalπασασθωσαν, πασασθωνπα·σασθωσαν, πα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πασαι[GNT][LXX]​πα·σαιπασασθαι​πα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπασασαπασας[GNT][LXX]πασαν[GNT][LXX]πα·σασ·απα·σα[ντ]·ςπα·σαν[τ]
Nom
Accπασασανπασανταπα·σασ·ανπα·σαντ·α
Datπασασῃπασαντιπα·σασ·ῃπα·σαντ·ι
Genπασασηςπασαντοςπα·σασ·ηςπα·σαντ·ος
PlVocπασασαιπασαντεςπασανταπα·σασ·αιπα·σαντ·εςπα·σαντ·α
Nom
Accπασασαςπασανταςπα·σασ·αςπα·σαντ·ας
Datπασασαιςπασασι, πασασινπα·σασ·αιςπα·σα[ντ]·σι(ν)
Genπασασωνπασαντωνπα·σασ·ωνπα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπασαμενηπασαμενεπα·σαμεν·ηπα·σαμεν·ε
Nomπασαμενοςπα·σαμεν·ος
Accπασαμενηνπασαμενονπα·σαμεν·ηνπα·σαμεν·ον
Datπασαμενῃπασαμενῳπα·σαμεν·ῃπα·σαμεν·ῳ
Genπασαμενηςπασαμενουπα·σαμεν·ηςπα·σαμεν·ου
PlVocπασαμεναι[LXX]πασαμενοιπασαμεναπα·σαμεν·αιπα·σαμεν·οιπα·σαμεν·α
Nom
Accπασαμεναςπασαμενουςπα·σαμεν·αςπα·σαμεν·ους
Datπασαμεναιςπασαμενοιςπα·σαμεν·αιςπα·σαμεν·οις
Genπασαμενωνπασαμενωνπα·σαμεν·ωνπα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπασμαιπεπασ·μαι
2ndπεπασαιπεπασ·[σ]αι
3rdπεπασταιπεπασ·ται
Pl1stπεπασμεθαπεπασ·μεθα
2ndπεπασθεπεπασ·[σ]θε
3rdπεπαδαταιπεπασ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπασομαιπεπασ·[σ]ομαι
2ndπεπασῃ, πεπασειπεπασ·[σ]ῃ, πεπασ·[σ]ει classical
3rdπεπασεταιπεπασ·[σ]εται
Pl1stπεπασομεθαπεπασ·[σ]ομεθα
2ndπεπασεσθεπεπασ·[σ]εσθε
3rdπεπασονταιπεπασ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπασοιμηνπεπασ·[σ]οιμην
2ndπεπασοιοπεπασ·[σ]οιο
3rdπεπασοιτοπεπασ·[σ]οιτο
Pl1stπεπασοιμεθαπεπασ·[σ]οιμεθα
2ndπεπασοισθεπεπασ·[σ]οισθε
3rdπεπασοιντοπεπασ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεπασοπεπασ·[σ]ο
3rdπεπασθωπεπασ·[σ]θω
Pl1st
2ndπεπασθεπεπασ·[σ]θε
3rdπεπασθωσαν, πεπασθωνπεπασ·[σ]θωσαν, πεπασ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπασθαι​πεπασ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπασεσθαι​πεπασ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπασμενηπεπασμενεπεπασ·μεν·ηπεπασ·μεν·ε
Nomπεπασμενοςπεπασ·μεν·ος
Accπεπασμενηνπεπασμενονπεπασ·μεν·ηνπεπασ·μεν·ον
Datπεπασμενῃπεπασμενῳπεπασ·μεν·ῃπεπασ·μεν·ῳ
Genπεπασμενηςπεπασμενουπεπασ·μεν·ηςπεπασ·μεν·ου
PlVocπεπασμεναιπεπασμενοιπεπασμενα[LXX]πεπασ·μεν·αιπεπασ·μεν·οιπεπασ·μεν·α
Nom
Accπεπασμεναςπεπασμενουςπεπασ·μεν·αςπεπασ·μεν·ους
Datπεπασμεναιςπεπασμενοιςπεπασ·μεν·αιςπεπασ·μεν·οις
Genπεπασμενωνπεπασμενωνπεπασ·μεν·ωνπεπασ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπασμηνε·πεπασ·μην
2ndεπεπασοε·πεπασ·[σ]ο
3rdεπεπαστοε·πεπασ·το
Pl1stεπεπασμεθαε·πεπασ·μεθα
2ndεπεπασθεε·πεπασ·[σ]θε
3rdεπεπαδατοε·πεπασ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπασμην[ε]·πεπασ·μην
2ndπεπασο[ε]·πεπασ·[σ]ο
3rdπεπαστο[ε]·πεπασ·το
Pl1stπεπασμεθα[ε]·πεπασ·μεθα
2ndπεπασθε[ε]·πεπασ·[σ]θε
3rdπεπαδατο[ε]·πεπασ·ντο

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 28-Nov-2020 14:04:22 EST